Announcements

ސްވިމާރސް ޗެލެންޖިންގ ޓްރޮފީ 3 ވަނަ މުބާރާތް 2018 މާރޗް 10 ން 17 އަށް

from 40th national swimming competition 2015 – photo by president’s office

މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ފަރާތުން ބާއްވާ 3 ވަނަ ސްވިމަރސް ޗެލެންޖިންގ ޓްރޮފީ ފެތުމުގެ މުބާރާތް މާރޗް 10 ން 17 އަށް މާލޭ ސްވިމިންގ ޓްރެކްގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ބައިވެރިވުމަށް ފޯރމް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސުންގަޑި: 1 މާރޗް 2018 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00

ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯރމް: އޮންލައިން ލިންކް

މި މުބާރާތުގައި އަންނަނިވި އުމުރުފުރާތަކާއި، ކެޓަގަރީތަކުގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ކެޓަގަރީތައް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

 • 10 އަހަރުން ދަށް
 • 12 އަހަރުން ދަށް
 • 14 އަހަރުން ދަށް
 • 16 އަހަރުން ދަށް
 • 16 އަހަރުން މަތި
 • މާސްޓަރސް ކެޓަގަރީ

މިމުބާރާތުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިވެންޓްތައް:

Masters Over 16 Under 16 Under 14 Under 12 Under 10 Events
25m Freestyle
25m Backstroke
25m Breaststroke
25m Butterfly
50m Freestyle
50m Backstroke
50m Breaststroke
50m Butterfly
100m Freestyle
100m Backstroke
100m Breaststroke
100m Butterfly
100m Individual Medley
200m Individual Medley
200m Freestyle
400m Freestyle
11 11 11 11 11 9 Total Event

މުބާރާތުގެ ނަން: ސްވިމާރސް ޗެލެންޖިންގ ޓްރޮފީ 3 ވަނަ މުބާރާތް 2018
3rd Swimmers Challenging Trophy 2018

މުބާރާތް ބާއްވާ ތަން: ބީ.އެމް.އެލް ސްވިމިންގ ޓްރެކް، މާލެ

މުބާރާތް ބާއްވާ ތާރީޚް: 2018 މާރޗް 10 ން 17 އަށް

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފޯރމް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚް: 1 މާރޗް 2018 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން.

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމު: އޮންލައިން ލިންކް

އިތުރު މަޢުލޫމާތު އަދި މުބާރާތުގެ ޤަވައިދު: ލިންކް

އެސޯސިއޭޝަނުގެ މެންބަރުންނަށް އަލަށްވުމަށް ބޭނުންވާފަރާތްތަކުން، އެސޯސިއޭޝަނުގެ މެންބަރޝިޕް ފީ އަދި މެންބަރަކަށް ވާން އެދޭ ފޯރމް (ފޮޓޮއާއިއެކު) ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.


our sponsors and partners

ސްވިމާރސް ޗެލެންޖިންގ ޓްރޮފީ 3 ވަނަ މުބާރާތް 2018 މާރޗް 10 ން 17 އަށް
read more

ފަންސާސް އަށްވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް ސެޝަން ފޮރ ޔަންގ ޕާރޓިސިޕަންޓްސް (ގްރީސް) ގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު

international olympic academy

2018 ވަނަ އަހަރު އިންޓަނޭޝަނަލް އޮލިމްޕިކް އެކަޑަމީއިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ގްރީސްގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 58 ވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް ސެޝަން ފޮރ ޔަންގ ޕާރޓިސިޕަންޓްސް 2018 ގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލްކުރުމަށް ފޮނުވާ 1 އަންހެން އަދި 1 ފިރިހެން ބައިވެރިންނަށް ނަންހުށަހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއިން ވަނީ އެކޮމިޓީގައި އެފިލިއޭޓް ވެފައިވާ ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކަށް ހުޅުވާލާފައެވެ.

މިސެޝަނުގައި ބައިވެރިވާ 1 އަންހެން އަދި 1 ފިރިހެން ބޭފުޅުން ހޮވާނީ ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކުންނާއި މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއިން ހުށަހަޅާ ނަންތަކުގެތެރެއިން އެބޭފުޅެއްގެ ވަނަވަރާއި އިންޓަވިއުއަށް ބެލުމަށްފަހު މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއިންނެވެ.

ވީމާ، މިސެޝަނުގައި ބައިވެރިވާން ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 20 ފެބްރުއަރީ 2018 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 14:00ގެ ގެ ކުރިން މިކަމަށް އެދި މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ސިޓީ އާއި ސިޓީއާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ސެޝަނުގެ މަޢުލޫމާތު:

 • ސެޝަނުގެ ނަން: 58 ވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް ސެޝަން ފޮރ ޔަންގ ޕާރޓިސިޕަންޓްސް
 • އޮގަނައިޒަރ: އިންޓަނޭޝަނަލް އޮލިމްޕިކް އެކަޑަމީ
  ބޭއްވޭ ތަން: ގްރީސް (އެތަންސް، ޑެލްފީ، އޮލިމްޕިއާ)
  ބޭއްވޭޭ ތާރީޚް: 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 16 އިން 30 އަށް
 • ސިޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚް: 20 ފެބްރުއަރީ 2018 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 14:00
 • ވިސާ: މިސެޝަނަށް ދިޔުމަށްޓަކައި ވިސާ ހެއްދުމަށް ސްރީލަންކާއަށް ވަޑައިގަންނަވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

މިސެޝަނުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

 • މިސެޝަނުގައި ބައިވެރުވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ސިޓީ.
 • އެމީހެއްގެ ވަނަވަރު.
 • ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ.
 • ޕާސްޕޯރޓް ކޮޕީ (30 ޖެނުއަރީ 2019 ގެ ނިޔަލަށް މުއްދަތުހަމަނުވާ)

މި ސެޝަނުގައި ބައިވެރިވުމަށް މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހަޅާ ނަންތަކުގައި އަންނަނިވި ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.

 • 20 އަހަރާއި 35 އަހަރާއި ދެމެދުގެ އުމުރުގެ މީހެއްކަމުގައިވުން. (2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 01 ވަނަ ދުވަހަށް 20 އަހަރު ފުރިފައިވާ އަދި 2018 ވަނައަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 01 ވަނަ ދުވަހަށް 35 އަހަރު ފުރިފައިނުވާ ފަރާތްތައް)
 • މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ މެންބަރެއް ކަމުގައިވުން ނުވަތަ މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ވަގުތީ ނުވަތަ ދާއިމީ ވަޒީފާއެއްގައި ހުރި މީހެއްކަމުގައިވުން.
 • ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް (ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ ނުވަތަ އެއަށްވުރެން މަތީފެންވަރެއްގެ އިމްތިހާނަކުން) އިނގިރޭސި، މިމާއްދާއިން ދަށްވެގެން ސީ ފާސް ލިބިފައިވުން.
 • އިންޓަނޭޝަނަލް އޮލިމްޕިކް އެކަޑަމީގެ ޔަންގ ޕާރޓިސިޕަންޓްސް ސެޝަނެއްގައި މީގެކުރިން ގައި ބައިވެރިވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައިނުވުން.
 • ދިވެހި ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވުން.

މިއެސޯސިއޭޝަނުން ފޮނުވާ ނަންތައް ފޮނުވުމުގައި އަންނަނިވި ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.

 • ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުބާރާތްތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލްކޮށްފައިވާ މީހުން.
 • މީގެކުރިން މި ސެޝަނުގައި ނުވަތަ މިފަދަ ސެޝަނެއްގައި ބައިވެރި ނުވާ މީހުން.
 • ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ޚަރަކާތްތަކުގައި އެކްޓިވްކޮށް ޚަރަކާތްތެރިވާ މީހުން.
 • ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މީހުން.
 • އިނގިރޭސިބަހުން ރަނގަޅަށް ވާހަކަދައްކަން އިނގޭ މީހުން.

our sponsors and partners

ފަންސާސް އަށްވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް ސެޝަން ފޮރ ޔަންގ ޕާރޓިސިޕަންޓްސް (ގްރީސް) ގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު
read more

ފެތުމުގެ ދާއިރާއިން ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ސްވިމަރސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް ކޯޗު

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން ހިންގާ ސްވިމަރސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމަށް ކޯޗުން ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 15 ޖެނުއަރީ 2018 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މިކަމަށްއެދި މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ސިޓީ ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 • މަޤާމް: ކޯޗް (ސްވިމަރސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމުގެ ފަރިތަކުރުންތަކަށް) – ވަގުތީ، ޕާރޓްޓައިމް
 • މުސާރަ: މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަށް ބެލުމަށްފަހު ސެޝަނަކަށް ކޮންމެ މީލާދީ މަހަކު 3000.00
 • މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭތަން: މާލެ
 • ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތު: 6 މަސްދުވަސް
 • މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ވަގުތު: ހަފްތާއަކު 5 ދުވަސް ދުވާލަކު 1 ގަޑިއިރު (ހެނދުނު 06:00 – 07:00 ނުވަތަ ހަވީރު 05:00 – 06:00)

މިނިމަމް ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު:

 • ފެތުމުގެ ކޯޗިންގ ކޯހެއް ނުވަތަ ކްލިނިކެއް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން.
 • އިނގިރޭސިބަހުން ލިޔަންކިޔަން އެނގުމާއި އަދި ވާހަކަ ދައްކަން އެގުން.
 • އަމިއްލައަށް ޝެޑިއުލް ހަދައިގެން ޓްރެއިނިންގ ސެޝަންތައް ގެންދަން އެނގުން.
 • ސްވިމިންގ ކޯޗިންގ ދާއިރާގައި ޙަރަކާތްތެރިވުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން ހުރުން.
 • އެސޯސިއޭޝަނުން ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެ އެހެންމީހުންނާއެކު ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރެވޭނެ މީހަކަށްވުން.
 • ވަގުތައް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ މީހަކު ކަމުގައިވުން.
 • ފީނާގެ ޤަވައިދުތައް ފެތުންތެރިންނަށް އުގަންނައި ދިނުމުގެ ޤާބިލިއްޔަތުކަން ހުރުން.

ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް:

 • ކުދިންނަށް ފެތުމުގެ 4 ސްޓްރޯކް ދަސްކޮށްދީ، އެކުދިންނަށް ފެތުމުގެ ކެރިއަރގެ ރަނގަޅު ބިންގަލެއް ގާއިމްކޮށްދިނުން.
 • އެސޯސިއޭޝަނުން އަންގާގޮތެއްގެމަތިން ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިއަށްގެންދިޔުން.

ސިޓީއާއިއެކު ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ ތަކެތި:

 • ތަޢުލީމީ ފެންވަރު އަންގައިދޭ ލިޔެކިޔުންތައް
 • އައިޑެންޓިޓީކާޑުގެ ކޮޕީ
 • ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު

ނޯޓް: ޕްރޮފޯރމަންސްއަށް ބަލައި، އެގްރިމެންޓް އާކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދެވޭނެއެވެ.

our sponsors and partners

ފެތުމުގެ ދާއިރާއިން ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ސްވިމަރސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް ކޯޗު
read more

އެކާވީސް ވަނަ ނެޝަލަން އޮލިމްޕިކް އެކަޑަމީ ސެޝަން (މެލޭޝިއާ) ގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު

noa session malaysia 2015 (photo by: maldives olympic committee)

2017 ވަނަ އަހަރު މެލޭޝިއާގެ ނެޝަނަލް އޮލިމްޕިކް އެކަޑަމީ އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ކުއަލަ ލަމްޕޫރުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 21 ވަނަ ނެޝަނަލް އޮލިމްޕިކް އެކަޑަމީ ސެޝަން 2017 ގައި ބައިވެރިވުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ފޮނުވާ 1 އަންހެން އަދި 1 ފިރިހެން ބައިވެރިންނަށް ނަންހުށަހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއިން ވަނީ އެކޮމިޓީގައި އެފިލިއޭޓް ވެފައިވާ ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކަށް ހުޅުވާލާފައެވެ.

މިސެޝަނުގައި ބައިވެރިވާ 1 އަންހެން އަދި 1 ފިރިހެން ބޭފުޅުން ހޮވާނީ ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކުންނާއި މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއިން ހުށަހަޅާ ނަންތަކުގެތެރެއިން އެބޭފުޅެއްގެ ވަނަވަރާއި އިންޓަވިއުއަށް ބެލުމަށްފަހު މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއިންނެވެ.

ވީމާ، މިސެޝަނުގައި ބައިވެރިވާން ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 26 ނޮވެމްބަރ 2017 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 14:00ގެ ގެ ކުރިން މިކަމަށް އެދި މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ސިޓީ އާއި ސިޓީއާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ސެޝަނުގެ މަޢުލޫމާތު:

 • ސެޝަނުގެ ނަން: 21 ވަނަ ނެޝަނަލް އޮލިމްޕިކް އެކަޑަމީ ސެޝަން 2017 (މެލޭޝިއާ)
  ބޭއްވޭ ތަން: ކުއަލަ ލަމްޕޫރު (މެލޭޝިއާ)
  ބޭއްވޭޭ ތާރީޚް: 2017 ޑިސެމްބަރ 11 ން 15 އަށް

މިސެޝަނުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

 • މިސެޝަނުގައި ބައިވެރުވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ސިޓީ.
 • އެމީހެއްގެ ވަނަވަރު.
 • ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ.
 • ޕާސްޕޯރޓް ކޮޕީ (30 އޮގަސްޓް 2018 ގެ ނިޔަލަށް މުއްދަތުހަމަނުވާ).

މި ސެޝަނުގައި ބައިވެރިވުމަށް މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހަޅާ ނަންތަކުގައި އަންނަނިވި ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.

 • 25 އަހަރާއި 35 އަހަރާއި ދެމެދުގެ އުމުރުގެ ބޭފުޅެއްކަމުގައިވުން. (2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހަށް 25 އަހަރު ފުރި 35 އަހަރު ފުރިފައިނުވާ ފަރާތްތައް)
 • މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ މެންބަރެއް ކަމުގައިވުން ނުވަތަ މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ވަގުތީ ނުވަތަ ދާއިމީ ވަޒީފާއެއްގައި ހުރި ބޭފުޅެއްކަމުގައިވުން.
 • ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް (ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ ނުވަތަ އެއަށްވުރެން މަތީފެންވަރެއްގެ އިމްތިހާނަކުން) އިނގިރޭސި، މިމާއްދާއިން ދަށްވެގެން ސީ ފާސް ލިބިފައިވުން.
 • އިންޓަނޭޝަނަލް އޮލިމްޕިކް އެކަޑަމީގެ ޔަންގ ޕާރޓިސިޕަންޓްސް ސެޝަންގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައިނުވުން.
 • ދިވެހި ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވުން.

މިއެސޯސިއޭޝަނުން ފޮނުވާ ނަންތައް ފޮނުވުމުގައި އަންނަނިވި ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.

 • ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުބާރާތްތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލްކޮށްފައިވާ މީހުން.
 • މީގެކުރިން މި ސެޝަނުގައި ނުވަތަ މިފަދަ ސެޝަނެއްގައި ބައިވެރި ނުވާ މީހުން.
 • ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ޚަރަކާތްތަކުގައި އެކްޓިވްކޮށް ޚަރަކާތްތެރިވާ މީހުން.
 • ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މީހުން.
 • އިނގިރޭސިބަހުން ރަނގަޅަށް ވާހަކަދައްކަން އިނގޭ މީހުން.

our sponsors and partners

އެކާވީސް ވަނަ ނެޝަލަން އޮލިމްޕިކް އެކަޑަމީ ސެޝަން (މެލޭޝިއާ) ގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު
read more

ޤައުމީ ސީނިއަރ އަދި ޖޫނިއަރ ސްކޮޑްގެ ޓްރަޔަލް 2017

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ ޖޫނިއަރ އަދި ސީނިއަރ ސްކޮޑްތަކަށް ފެތުންތެރިން ހޮވުމަށް ބާއްވާ ޓްރަޔަލްސް މި ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 28 އަދި 29 ގައި ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ވީމާ، މި ޓްރަޔަލްގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 2017 ނޮވެމްބަރ 26 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ފޯރމް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ޤަވައިދު: ލިންކް

ބައިވެރިވާން އެދޭ ފޯރމް:

ބައިވެރިވުމުގެ ސުންގަޑި: 26 ނޮވެމްބަރ 2017 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00

ޓްރަޔަލް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވެނޫ: ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް މާލޭ ސްވިމިންގ ޓްރެކް

our sponsors and partners

ޤައުމީ ސީނިއަރ އަދި ޖޫނިއަރ ސްކޮޑްގެ ޓްރަޔަލް 2017
read more

މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ބާއްވާ ކުޅިވަރުގެ ހިންގުންތެރިން ބިނާކުރުމުގެ އަސާސީ ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަންހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު

sports administrator’s course 2016, photo by: maldives olympic committee

އޮލިމްޕިކް ސޮލިޑާރިޓީއާއި މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން 2017 ސެޕްޓެމްބަރ 27 ން 30 އަށްމާލޭގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ‘ކުޅިވަރުގެ ހިންގުންތެރިން ބިނާކުރުމުގެ އަސާސީ ކޯސް’ ގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަންހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ. ވީމާ، މިކޯހުގައި ބައވެރިވުމަށް އެދޭފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ އޮންލައިން ފޯރމް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު 7 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00ގެ ކުރިން ސަބްމިޓްކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ކޯހުގެ މަޤްސަދު: ކުޅިވަރު ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ޚަރަކާތްތެރިވާ ބޭފުޅުންނަށް އެރޮނގުން އިތުރު ކުރިއެރުންތަކެއް ޙާސިލްކޮށްދިނުމާއި، ކުޅިވަރު ޢިދާރާތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް، ފަސޭހަކަމާއިއެކު މެނޭޖުކުރުމަށް ދަސްކޮށްދިނުމާއި، ކުޅިވަރު ހިންގުންތެރިން ކިބައިގައި ފަންނުވެރިކަށް ހަރުދަނާކޮށް، އިދާރީ ހުނަރު އަށަގެންނެވުމާއި އެކު، ކުޅިވަރު ޚަރަކާތްތަކަށް ފަންޑު ހޯދުމާއި ހިންގުމުގައި ރޭވުންތެރިކަމުގެ ހުނަރު އިތުރުކުރުމެވެ.

ކޯހުގެ ނަން: ކުޅިވަރުގެ ހިންގުންތެރިން ބިނާކުރުމުގެ އަސާސީ ކޯސް

ކޯހުގެ ތާރީޚް: 27 ން 30 ސެޕްޓެމްބަރ 2017

ކޯހުގެ ފީ: ހިލޭ

ކޯހުގައި ކިޔަވައިދޭ ބައިތައް:

 • އޮލިމްޕިކް މޫވްމަންޓް
 • މުޖްތަމަޢުއަކަށް ކުޅިވަރުގެ މުޙިއްމުކަން
 • ކުޅިވަރުގެ އަޚްލާޤް
 • ކުޅިވަރުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑުތައް
 • ކުޅިވަރުގެ ޢިދާރީ ހިންގުމުގެ ޢުސޫލީ މިންގަނޑު
 • ޖަލްސާ އަދި ބައްދަލުވުން
 • ބަޖެޓާއި ފައިސާ ބެލެހެއްޓުން
 • އާމްދަނީ ހޯދޭނެ ގޮތް
 • މުޢާމަލާތްތައް ހިންގާނެ ގޮތް

ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯރމް ލިންކް: Application Form

ކޯހާއިބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު: މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ، 3346640

our sponsors and partners

މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ބާއްވާ ކުޅިވަރުގެ ހިންގުންތެރިން ބިނާކުރުމުގެ އަސާސީ ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަންހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު
read more

އައްޑޫ ސިޓީ، ސްކޫލް ކުދިންގެ ފެތުމުގެ 3 ވަނަ މުބާރާތް އަދި 2 ވަނަ ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލް ސެޕްޓެމްބަރ 8 ވަނަ ދުވަހު

މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ފަރާތުން ބާއްވާ އައްޑޫ ސިޓީ، ސްކޫލްކުދިންގެ 4 ވަނަ ފެތުމުގެ މުބާރާތް 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ 11 ން 15 އަށް އަދި އައްޑޫ ސިޓީ 2 ވަނަ ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލް ސެޕްޓެމްބަރ 8 އަދި 9 ގައި، ހިތަދޫ ސްވިމިންގ ޓްރެކްގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި މުބާރާތަކީ، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކަށް ހުޅުވާލެވިގެން އައްޑޫ ސިޓީގައި ބޭއްވޭ މުބާރާތެކެވެ.

މި މުބާރާތުގައި އަންނަނިވި އުމުރުފުރާތަކާއި، ކެޓަގަރީތަކުގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ކެޓަގަރީތައް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

 • 6 އަހަރުންދަށް (ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލް)
 • 8 އަހަރުންދަށް (ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލް)
 • 10 އަހަރުންދަށް (ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލް)
 • 12 އަހަރުން ދަށް
 • 14 އަހަރުން ދަށް
 • 16 އަހަރުން ދަށް
 • 19 އަހަރުން ދަށް
 • ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންގެ ކެޓަގަރީ

އައްޑޫ ސިޓީ، ސްކޫލްކުދިންގެ 3 ވަނަ ފެތުމުގެ މުބާރާތުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިވެންޓްތައް:

Event SEN Under 12 Under 14 Under 16 Under 19
25m Freestyle
25m Backstroke
25m Breaststroke
25m Butterfly
50m Freestyle
50m Backstroke
50m Breaststroke
50m  Butterfly
100m Freestyle
100m Backstroke
100m Breaststroke
100m  Butterfly
100m Individual Medley
200m Individual Medley
4x25m. Freestyle Relay
4x25m. Medley Relay
4x25m. Freestyle Mix Relay
4x50m. Freestyle Relay
4x50m. Medley Relay
4x100m. Freestyle Relay

 

އައްޑޫ ސިޓީ 2 ވަނަ ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލްގެ އިވެންޓްތައް:

Event Under 6 Under 8 Under 10
25m Flutter Kick
50m  Flutter Kick
25m Freestyle
25m Backstroke
25m Breaststroke
25m Fly
4x25m. Freestyle Relay
4x25m. Freestyle Mix Relay
Total Event (with Relay) 5 6 6

 

މުބާރާތުގެ ނަން: އައްޑޫ ސިޓީ ސްކޫލްކުދިންގެ 3 ވަނަފެތުމުގެ މުބާރާތް
Addu City 3rd Inter School Swimming Competition

މުބާރާތް ބާއްވާ ތަން: ހިތަދޫ ސްވިމިންގ ޓްރެކް

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފޯރމް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚް: 30 އޮގަސްޓް 2017 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް.

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯރމާއި އިތުރު މަޢުލޫމާތު: ލިންކް

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ސްކޫލްތަކުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުނަމަ، މިއެސޯސިއޭޝަނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ފޯނު: 3323429

ފެކްސް: 3314206

އީމެއިލް: info@swimming.org.mv

our sponsors and partners

އައްޑޫ ސިޓީ، ސްކޫލް ކުދިންގެ ފެތުމުގެ 3 ވަނަ މުބާރާތް އަދި 2 ވަނަ ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލް ސެޕްޓެމްބަރ 8 ވަނަ ދުވަހު
read more

މަކީޓާ، ސްކޫލް ކުދިންގެ ފެތުމުގެ 15 ވަނަ މުބާރާތް ޖުލައި 28 ގައި

main sponsor

މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ފަރާތުން ބާއްވާ މަކީޓާ، ސްކޫލް ކުދިންގެ ފެތުމުގެ 15 ވަނަ މުބާރާތް 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 28 ން 3 އޮގަސްޓަށް އަދި 2 ވަނަ ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލް 4 ން 5 އޮގަސްޓް 2017 އަށް، މާލޭ ސްވިމިންގ ޓްރެކްގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި މުބާރާތަކީ، ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޮގަނައިޒޭޝަން އިން ރާއްޖޭގައި މާރކެޓްކޮށް ޑިސްޓްރިބިއުޓް ކުރަމުންގެންދާ މަކީޓާ ޕަވަރ ޓޫލްސް އިން ސްޕޮންސަރ ކޮށްފައިވާ، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކަށް ހުޅުވާލެވިގެން ބޭއްވޭ މުބާރާތެކެވެ.

މި މުބާރާތުގައި އަންނަނިވި އުމުރުފުރާތަކާއި، ކެޓަގަރީތަކުގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ކެޓަގަރީތައް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

 • 6 އަހަރުންދަށް (ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލް)
 • 8 އަހަރުންދަށް (ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލް)
 • 10 އަހަރުންދަށް (ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލް)
 • 12 އަހަރުން ދަށް
 • 14 އަހަރުން ދަށް
 • 16 އަހަރުން ދަށް
 • 19 އަހަރުން ދަށް
 • ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންގެ ކެޓަގަރީ

މަކީޓާ، ސްކޫލް ކުދިންގެ ފެތުމުގެ 15 ވަނަ މުބާރާތުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިވެންޓްތައް:

Event SEN Under 12 Under 14 Under 16 Under 19
25m Freestyle
25m Backstroke
25m Breaststroke
25m Butterfly
50m Freestyle
50m Backstroke
50m Breaststroke
50m  Butterfly
100m Freestyle
100m Backstroke
100m Breaststroke
100m  Butterfly
100m Individual Medley
200m Individual Medley
4x25m. Freestyle Relay
4x25m. Medley Relay
4x25m. Freestyle Mix Relay
4x50m. Freestyle Relay
4x50m. Medley Relay
4x100m. Freestyle Relay

 

2 ވަނަ ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލްގެ އިވެންޓްތައް:

Event Under 6 Under 8 Under 10
25m Flutter Kick
50m  Flutter Kick
25m Freestyle
25m Backstroke
25m Breaststroke
25m Fly
4x25m. Freestyle Relay
4x25m. Freestyle Mix Relay
Total Event (with Relay) 5 6 6

 

މުބާރާތުގެ ނަން: މަކީޓާ، ސްކޫލް ކުދިންގެ ފެތުމުގެ 15 ވަނަ މުބާރާތް
Makita 15th Inter School Swimming Competition

މުބާރާތް ބާއްވާ ތަން: މާލޭ ސްވިމިންގ ޓްރެކް

މުބާރާތް ބާއްވާ ތާރީޚް: 2017 ޖުލައި 27 ން 5 އޮގަސްޓް އަށް

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފޯރމް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚް: 23 ޖުލައި 2017 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 14:00

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯރމާއި އިތުރު މަޢުލޫމާތު: ލިންކް

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ސްކޫލްތަކުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުނަމަ، މިއެސޯސިއޭޝަނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ފޯނު: 3323429

ފެކްސް: 3314206

އީމެއިލް: info@swimming.org.mv

our sponsors and partners

މަކީޓާ، ސްކޫލް ކުދިންގެ ފެތުމުގެ 15 ވަނަ މުބާރާތް ޖުލައި 28 ގައި
read more

ފީނާ އޯޕަން ވޯޓަރ ސްވިމިންގ އޮފިޝަލް ސްކޫލްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެތުމުގެ ކުޅިވަރުތަކާއިބެހޭ ޖަމްޢިއްޔާ، ފީނާ އިން ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފީނާ އޯޕަން ވޯޓަރ ސްވިމިންގ އޮފިޝަލް ޓްރެއިނިންގ ސްކޫލް 2017 ޖުލައި 2 އަދި 3 ގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިސެމިނަރ އަކީ ޤައުމީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި އޯޕަން ވޯޓަރ ސްވިމިންގ މުބާރާތްތައް އޮފިޝިއޭޓްކުރުމަށް އޮފިޝަލުން ތަމްރީންކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ބޭއްވޭ ސެމިނަރ އެކެވެ.

ވީމާ، މި ސެމިނަރގައި ބައިވެރިވާން އެދޭފަރާތްތަކުން 13 ޖޫން 2017 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00ގެ ކުރިން މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ފޯރމް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 • ސެމިނަރގެ ނަން: ފީނާ އޯޕަން ވޯޓަރ ސްވިމިންގ އޮފިޝަލް ޓްރެއިނިންގ ސްކޫލް
 • ސެމިނަރ ބޭއްވޭ ތާރީޚް: 2 ން 3 ޖުލައި 2017، ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު 09:00 ން 17:00 އަށް
 • ސެމިނަރ ބޭއްވޭ ތަން: މާލެ
 • ސެމިނަރގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޝަރުތު:
  • 18 އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހެއްކަމުގައިވުން.
  • އިނގިރޭސިބަހުން ރަނގަޅަށް ލިޔަން، ކިޔަން އަދި ވާހަކަދައްކަން އިނގޭ މީހެއްކަމުގައިވުން.
  • މިސެމިނަރގައި ބައިވެރިިވެ، އޯޕަން ވޯޓަރ ސްވިމިންގ މުބާރާތްތަކުގައި އޮފިޝަލެއްގެ ގޮތުގައި ޚަރަކާތްތެރިވެވޭނެ ނަފްސާނީ އަދި ޖިސްމާނީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ ފަރާތެއްކަމުގައިވުން.
 • ބައިވެރިވާން އެދޭ ފޯރމް: (ޑައުންލޯޑް ލިންކް)
 • ފޯރމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:
  • ނެޝަނަލް އައިޑެންޓިޓީ ކާރޑްގެ ކުލަ ކޮޕީއެއް.
  • ހުދު ބެކްގްރައުންޑެއްގައި ނަގާފައިވާ ޕާސްޕޯރޓް ސައިޒްގެ ފޮޓޯގަނޑެއް.

ބައިވެރިން ނެގުމުގައި ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނަށް އޮފިޝަލުންގެ ގޮތުގައި ޚިދުމަތްކޮށްދީފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.


our sponsors and partners

ފީނާ އޯޕަން ވޯޓަރ ސްވިމިންގ އޮފިޝަލް ސްކޫލްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު
read more

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުގެ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ 25 އެޕްރީލް 2017 ގައި

މިއެސޯސިއޭޝަންގެ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ 25 އެޕްރީލް 2017 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ 20:30 ހ.ޝައިންޓްރީ، ނަންބަރ 5 ސެމިނަރ ހޯލްގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

2016 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާއަށާއި، މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ އަސާސީ ޤަވައިދަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅަން ބޭނުންފުޅުނަމަ، 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުގެ 20 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރީން ލިޔުމަކުން މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އެޖެންޑާ:

 1. ހާޒިރީ އަދި ރޯލްކޯލް
 2. ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުން
 3. މަރުޙަބާ ދެންނެވުމާއި 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް ހުށަހެޅުމާއި ފާސްކުރުން
 4. 2017 ވަނަ އަހަރު ހިންގާނެ ޚަރަކާތްތައް ހުށަހެޅުން
 5. 2017 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރެވިފައިވާ ބަޖެޓް ހުށަހަޅައި ފާސްކުރުން
 6. އެސޯސިއޭޝަނުގެ އަސާސީ ޤަވާޢިދަށް އިސްލާޙު ހުށަހެޅުމާއި ފާސްކުރުން
 7. މެންބަރުންގެ އިތުރު ޚިޔާލު.

ވީމާ، މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި މިވާހަކަ ދަންނަވެމެވެ.


ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަންގެ އަސާސީ ޤަވަޢިދު: Asaasee Gavaidhu

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން 2017 ވަނަ އަހަރަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ކަލަންޑަރު: Final Calendar 2017

2016 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ: Yaumiyya 2016

our sponsors and partners

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުގެ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ 25 އެޕްރީލް 2017 ގައި
read more

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުގެ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ބާއްވާ ތާރީޚް ފަސްކުރުން

މިއެސޯސިއޭޝަންގެ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ ބާއްވާ ތާރީޚް ވަނީ ފަސްކޮސްފައެވެ. އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ބޭއްވާނެ ތާރީޚް ފަހުން އިޢުލާނު ކުރެވޭނެ އެވެ.

ވީމާ، މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި މިވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

our sponsors and partners

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުގެ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ބާއްވާ ތާރީޚް ފަސްކުރުން
read more

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ފެތުމުގެ 2 ވަނަ މުބާރާތް ބާއްވާ ތާރީޚް ފަސްކުރުން

މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ފަރާތުން ބާއްވާ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން ޕްރެޒިޑެންޓް ކަޕް ފެތުމުގެ މުބާރާތުގެ ތާރީޚް 2017 އެޕްރީލް 4 ން 9 އަށް ވަނީ ބަދަލުކޮށްފައެވެ. ވީމާ މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނާއި މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފޯރމް ހުށަހަޅާފައިވާ 6 ކްލަބްގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

މުބާރާތުގެ ނަން: ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން ޕްރެޒިޑެންޓް ކަޕް ފެތުމުގެ މުބާރާތް 2
2nd Swimming Association President Cup

މުބާރާތް ބާއްވާ ތަން: މާލޭ ސްވިމިންގ ޓްރެކް

މުބާރާތް ބާއްވާ ތާރީޚް: 2017 އެޕްރީލް 4 ން 9 އަށް

މުބާރާތުގެ ޤަވައިދުޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް

our sponsors and partners

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ފެތުމުގެ 2 ވަނަ މުބާރާތް ބާއްވާ ތާރީޚް ފަސްކުރުން
read more

އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޗިން އެންރިޗްމަންޓް ސެޓްފިކެޓް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު

އޮލިމްޕިކް ސޮލިޑާރިޓީގެ އެހީގެ ދަށުން ޔޫ.އެސް.އޭ ގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ޑެލެވެއަރ ގައި ހިންގޭ ‘އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޗިން އެންރިޗްމަންޓް ސެޓްފިކެޓް ޕްރޮގްރާމް’ ގައި ކިޔެވުމަށް ނަންހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން އެކޮމިޓީގެ މެންބަރު ހުރިހާ ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންއަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

ޕްރޮގްރާމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު:

 • ޕްރޮގްރާމްގެ ނަން: އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޗިން އެންރިޗްމަންޓް ސެޓްފިކެޓް ޕްރޮގްރާމް
 • މަޢުލޫމާތު: ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓް.
 • ބޭއްވޭތަން: ޔޫ.އެސް.އޭ އަދި ސްވިޒަލޭންޑް
 • ފުރަތަމަ މޮޑިއުލްގެ ތާރީޚް: 16 ސެޕްޓެމްބަރ އިން 01 އޮކްޓޯބަރ 2017 އަށް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ޑެލެވެއަރ ކެމްޕަސް ގައި
 • ދެވަނަ މޮޑިއުލްގެ ތާރީޚް: 01 ން 08 އޮކްޓޯބަރ 2017 އަށް ޑެޒިގްނޭޓެޑް އެޕްރެންޓީސްޝިޕް ސައިޓްތަކުގައި.
 • ތިންވަނަ މޮޑިއުލްގެ ތާރީޚް: 08 ން 20 އޮކްޓޯބަރ 2017 އަށް ޔޫ.އެސް.އޭ އޮލިމްޕިކް ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރުގައި.
 • ހަތަރުވަނަ މޮޑިއުލް: 26 އެޕްރީލް އިން 08 މެއި 2017 އަށް އިންޓަނޭޝަނަލް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ހެޑްކްއާޓަރސް (ލުޒޭން، ސްވިޒަލޭންޓް)
 • ޝަރުތު:
  1. ޤައުމީ ލެވެލްގެ ފެތުންތެރިންނަށް ކޯޗުކޮށްދެމުންދާ ކޯޗެއްކަމުގައިވުން.
  2. ކޯޗިންގެ ދާއިރާގައި މެދުވެގެން 2 (ދޭއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.
 • މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް: މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ، ފޯނު: 3346640، އީމެއިލް: info@nocmaldives.org

މިކޯހަށް ހޮވޭ ކޯޗުންގެ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ބަލަހައްޓާނީ މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ މެދުވެރިކޮށް، އޮލިމްޕިކް ސޮލިޑާރިޓީގެ ފަރާތުންނެވެ.

ސިޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސުންގަޑި: 26 މާރޗް 2017 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ އިދާރާއަށް.

ސިޓީ އާއިއެކު ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ ތަކެތި:

 • ސީވީ
 • ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާރޑްގެ ކޮޕީ
 • ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ

our sponsors and partners

އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޗިން އެންރިޗްމަންޓް ސެޓްފިކެޓް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު
read more

އައި.އޯ.އޭ މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމް ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުޞަތު

އިންޓަރނޭޝަނަލް އޮލިމްޕިކް އެކަޑަމީ އާއި ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ޕެލޮޕޮނީސް ގުޅިގެން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމް ‘އޮލިމްޕިކް ސްޓަޑީޒް، އޮލިމްޕިކް އެޑިއުކޭޝަން، އޮގަނައިޒޭޝަން އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް އޮފް އޮލިމްޕިކް އިވެންޓްސް’ ގައި ކިޔެވުމަށް ނަންހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން އެކޮމިޓީގެ މެންބަރު ހުރިހާ ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންއަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު:

 • ޕްރޮގްރާމްގެ ނަން: މާސްޓަރސް އިން އޮލިމްޕިކް ސްޓަޑީޒް، އޮލިމްޕިކް އެޑިއުކޭޝަން، އޮގަނައިޒޭޝަން އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް އޮފް އޮލިމްޕިކް އިވެންޓްސް
 • ބޭއްވޭތަން: އޮލިމްޕިއާ، ގްރީސް
 • ފުރަތަމަ ސެމިސްޓަރގެ ތާރީޚް: 2017 ސެޕްޓެމްބަރ 14 އިން 16 ނޮވެމްބަރ އަށް.
 • ދެވަނަ ސެމިސްޓަރގެ ތާރީޚް: 2018 އެޕްރީލް 12 ން 15 ސެޕްޓެމްބަރ އަށް
 • ކޮލިފިކޭޝަން އަދި އިތުރު މަޢުލޫމާތު: [ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި]
 • މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް: މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ، ފޯނު: 3346640، އީމެއިލް: info@nocmaldives.org

އިންޓަނޭޝަނަލް އޮލިމްޕިކް އެކަޑަމީއިން އެކްސެޕްޓް ކުރާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން އޮލިމްޕިކް ސޮލިޑާރިޓީއިން ސްކޮލަރޝިޕް ލިބޭ ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާ މި މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވާން ޝައުގުވެރިކަން ހުންނަ މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ މެންބަރުން، މިކަމަށް އެދި 26 މާރޗް 2017 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން މިކަމަށް އެދި ސިޓީ ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ސިޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސުންގަޑި: 26 މާރޗް 2017 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން.

ސިޓީ އާއިއެކު ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ ތަކެތި:

 • ސީވީ
 • ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާރޑްގެ ކޮޕީ
 • ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ
 • އެޕްލިކޭޝަން ފޯރމް

More Information About the Programme:

 

SUBJECT: CALL FOR APPLICATIONS FOR MASTER’S DEGREE PROGRAMME

The Department of Sports Organization and Management of the Faculty of Human Movement and Quality of Life Sciences of the University of Peloponnese with the support of the International Olympic Academy organizes for the Academic year of 2017-2018 the Master’s Degree Programme with the title “Olympic Studies, Olympic Education, Organization and Management of Olympic Events”.  The Master’s Degree Programme for the Olympic Studies constitutes an innovation in the Olympic Movement at an international level and is supported by the Olympic Solidarity (International Olympic Committee). The educational Programme is based on the three pillars of the Olympic Movement: Education, Sports and Culture, which constitute the foundation for Olympism and Olympic Pedagogy.  The philosophy of the Programme is consistent with the values of the Olympic movement for the diffusion of the Olympic ideal worldwide the promotion of knowledge and research in Olympic issues and global participation.

POSTGRADUATE TITLE

The Master’s degree Programme’s title is “Olympic Studies, Olympic Education, Organization and Management of Olympic Events” (MSc).

OBJECTIVES

 • The promotion of knowledge and research on issues of Olympic philosophy and education, organization and management of Olympic Games, big athletic events and in general Olympic and athletic studies.
 • To provide students with specialized knowledge at a postgraduate level 011 issues related to Olympic Studies as well as the necessary means for their academic, professional or research career.
 • To provide a specialized workforce that will organize and direct Olympic and athletic institutions, promote the growth of Programmes of Olympic education 011 an international level and that will contribute to the creation of a scientific background for the growth and organization of sports.

 APPLICATIONS

The following categories of students may be admitted to the Master’s Degree Programme; Bachelor degree holders from Greek and foreign Higher Educational Institutions, preferably officials of National Olympic Academies, National Olympic Committees, the International Olympic Committee and EU Committees for Education, Culture and Sport or graduates of Centers for Olympic Studies, Schools of Sports Organization and Management, Physical Education, Journalism, Economic Faculties and other Departments, as well as corresponding Departments of recognized institutions of equivalent status in Greece and abroad.  The number of students is limited to forty (40).

DURATION OF PROGRAMME

The duration of the Programme is three (3) semesters. Students are required to attend two semesters of lectures in Greece and the third semester is done at student’s place.  Dates of Lectures in Greece:

 • First Semester: 14/9/2017-16/11/2017
 • Second Semester: 12/4/2018-15/6/2018

The dates of the second semester are subject to change.

LOCATION

The Programme takes place at the facilities of the International Olympic Academy in Ancient Olympia and the facilities of the University of Peloponnese in Sparta. Greece.

TEACHING PROGRAMME

The presence of the students at all the lectures is mandatory and the submission of module assignments and examinations at the end of each semester as well as the dissertation project at the end of the 3rd semester Will determinate the success of the participants in this Programme.

1st Semester

Mandatory Modules

 1. 1.1- The history and philosophy of sport in Antiquity: the birth of sport and its evolution
 2. l.2- The Modern Olympic Games (revival, historic development of the Summer and Winter Olympic Games-social, political and cultural aspects of the Olympic Games-Olympic Institutions-Olympic Law) M.1.3- Olympic Pedagogy I: Development and implementation of Olympic education Programme in school.
 3. l .4- Sport and Ethics-Olympic Philosophy

M.1.5- Research methods in Social Sciences and Olympic Studies

2nd Semester

Mandatory Modules

M.2.1- Olympic Pedagogy II: Development and implementation of Olympic education Programmes for schools

M.2.2- Olympic Games and major sports events: organization and management

M.2.3- Sports marketing and Olympic sponsoring

Optional Modules (2 from below) 

 1. Olympic Movement and International relations
 2. Sports high performance: Olympic athletes and dual careers
 3. Strategic and operational planning of major sports events
 4. Financial management of sports organizations
 5. The role, organization and operation of Olympic museums and libraries.

3rd semester

Preparation, submission and presentation of Master’s Thesis.

All lectures are held in English.

 

APPLICATION PROCEDURE-DOCUMENTS REQUIRED

 • The required documents for the application are the following ones, certified as requested below:
 • Application form
 • Clear photocopy of bachelor degree (or degrees) from Greek or foreign Higher Education Institutions proving full time studies with a duration of at least three years
 • Clear photocopy of bachelor degree (or degrees) grade transcript
 • Clear photocopy of postgraduate studies degree (or degrees) (if applicable)
 • CV — extended curriculum Vitae of the applicant
 • Clear photocopy of any language certificate a) in the English language and b) in any other language (if applicable), proving good knowledge
 • Two recommendation letters one of which has to originate from a University Professor. Any other recommendation letter especially from National Olympic Academy or National Olympic Committee or other athletic organizations will be taken into consideration.
 • Clear photocopy of Passport or ID Card (ID Card only for European Countries)
 • Two passport size photographs of applicant with adequate identification
 • Copy of any published academic work

our sponsors and partners

އައި.އޯ.އޭ މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމް ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުޞަތު
read more

ހައި ޕާރފޮރމަންސް މެންޓަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ފޮރ ކޯޗަސް’ ސެމިނަރގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު’

މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ‘ހައި ޕާރފޮރމަންސް މެންޓަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ފޮރ ކޯޗަސް’ ސެމިނަރގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އެ ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

ސެމިނަރގެ މަޢުލޫމާތު:

 • ސެމިނަރގެ ނަން: ‘ހައި ޕާރފޮރމަންސް މެންޓަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ފޮރ ކޯޗަސް’
 • ތާރީޚް: 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުގެ 10 ން 16 އަށް
 • ބޭއްވޭތަން: މާލެ
 • މޮޑިއުލްގެ ޢަދަދު: 6
 • ޖުމްލަ ޖާގައިގެ ޢަދަދު: 20 (ފުރުޞަތު ދޭނެ ކޯޗުން ކަނޑައަޅާނީ މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއިންނެވެ.)

ވީމާ، މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ މެންބަރު ކޯޗުންގެ ތެރެއިން ވާދަވެރި ފެތުންތެރިން އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މި ސެމިނަރގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ކޯޗުން 14 މާރޗް 2017 ވާ އަންގާރަދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މިއެސޯސިއޭޝަނަށް މިކަމަށް އެދި ސީޓީ ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އީމެއިލް ކުރައްވާނަމަ ކުރައްވާނީ info@swimming.org.mv އަށެވެ.

ސިޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސުންގަޑި: 14 މާރޗް 2017 ވާ އަންގާރަދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން.

ސިޓީ އާއިއެކު ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ ތަކެތި:

 • ސީވީ
 • ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާރޑްގެ ކޮޕީ
 • (އީމެއިލް ކުރައްވާނަމަ، ސީވީ އަދި ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާރޑްގެ ކޮޕީ ޕީ.ޑީ.އެފް ފޯރމެޓްގައި އީމެއިލްއަށް އެޓޭޗް ކުރަންވާނެއެވެ.)

our sponsors and partners

ހައި ޕާރފޮރމަންސް މެންޓަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ފޮރ ކޯޗަސް’ ސެމިނަރގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު’
read more

ފެތުމުގެ ދާއިރާގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ސްވިމަރސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ކޯޗް

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން ހިންގާ ސްވިމަރސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމަށް ކޯޗުން ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 19 މާރޗް 2017 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މިކަމަށްއެދި މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ސިޓީ ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 • މަޤާމް: ކޯޗް (ސްވިމަރސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމުގެ ފަރިތަކުރުންތަކަށް) – ވަގުތީ، ޕާރޓްޓައިމް
 • ބޭނުންވާ ޢަދަދު: 3
 • މުސާރަ: މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަށް ބެލުމަށްފަހު ސެޝަނަކަށް ކޮންމެ މީލާދީ މަހަކު 1000.00 އާއި 2000.00 އާއި ދެމެދު.
 • މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭތަން: މާލެ
 • މުއްދަތު: 6 މަސްދުވަސް
 • މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ވަގުތު: ހަފްތާއަކު 5 ދުވަސް ދުވާލަކު 1 ގަޑިއިރު (ހެނދުނު 06:00 – 07:00 ނުވަތަ ހަވީރު 05:00 – 06:00)

މިނިމަމް ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު:

 • ފެތުމުގެ ކޯޗިންގ ކޯހެއް ނުވަތަ ކްލިނިކެއް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން.
 • އިނގިރޭސިބަހުން ލިޔަންކިޔަން އެނގުމާއި އަދި ވާހަކަ ދައްކަން އެގުން.
 • އަމިއްލައަށް ޝެޑިއުލް ހަދައިގެން ޓްރެއިނިންގ ސެޝަންތައް ގެންދަން އެނގުން.
 • ސްވިމިންގ ކޯޗިންގ ދާއިރާގައި ޙަރަކާތްތެރި ވުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން ހުރުން.
 • އެސޯސިއޭޝަނުން ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެ އެހެންމީހުންނާއެކު ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރެވޭނެ މީހަކަށްވުން.
 • ވަގުތައް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ މީހަކު ކަމުގައިވުން.
 • ފީނާގެ ގަވައިދުތައް ފެތުންތެރިންނަށް އުގަންނައި ދިނުމުގެ ޤާބިލިއްޔަތުކަން ހުރުން.

ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް:

 • ކުދިންނަށް ފެތުމުގެ 4 ސްޓްރޯކް ދަސްކޮށްދީ، އެކުދިންނަށް ފެތުމުގެ ކެރިއަރގެ ރަނގަޅު ބިންގަލެއް ގާއިމްކޮށްދިނުން.
 • އެސޯސިއޭޝަނުން އަންގާގޮތެއްގެމަތިން ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިއަށްގެންދިޔުން.

ސިޓީއާއިއެކު ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ ތަކެތި:

 • ތަޢުލީމީ ފެންވަރު އަންގައިދޭ ލިޔެކިޔުންތައް
 • އައިޑެންޓިޓީކާޑުގެ ކޮޕީ
 • ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު

ނޯޓް: ޕްރޮފޯރމަންސްއަށް ބަލައި، އެގްރިމެންޓް އާކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދެވޭނެއެވެ.

our sponsors and partners

ފެތުމުގެ ދާއިރާގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ސްވިމަރސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ކޯޗް
read more

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ފެތުމުގެ 2 ވަނަ މުބާރާތް ބާއްވާ ތާރީޚް ބަދަލުކުރުން

މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ފަރާތުން ބާއްވާ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން ޕްރެޒިޑެންޓް ކަޕް ފެތުމުގެ މުބާރާތުގެ ތާރީޚް 2017 މާރޗް 28 ން 1 އެޕްރީލް އަށް ވަނީ ބަދަލުކޮށްފައެވެ. ވީމާ މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނާއި މެންބަރު ކްލަބްތަކުގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭފަރާތްތަކުން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭފޯރމް 16 މާރޗް 2017 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މުބާރާތުގެ ނަން: ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން ޕްރެޒިޑެންޓް ކަޕް ފެތުމުގެ މުބާރާތް 2
2nd Swimming Association President Cup

މުބާރާތް ބާއްވާ ތަން: މާލޭ ސްވިމިންގ ޓްރެކް

މުބާރާތް ބާއްވާ ތާރީޚް: 2017 މާރޗް 28 ން 1 އެޕްރީލް އަށް

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފޯރމް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚް: 16 މާރޗް 2017 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން

ފުރާފައިވާ ފޯރމްގެ ސްފްޓްކޮޕީ އީމެލް ކުރައްވާނީ info@swimming.org.mv އަށެވެ. ނުވަތަ، ސޮފްޓް ކޮޕީ އެސޯސިއޭޝަނަށް ގެނެސްދެއްވުން އެދެމެވެ. ފޯރމް ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރީން، ފޯރމްގެ ހާރޑްކޮޕީގެ އިތުރުން ސޮފްޓް ކޮޕީވެސް އެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

މުބާރާތުގެ ޤަވައިދުޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް

މުބާރާތުގައިބައިވެރިވުމަށް އެދޭފޯރމް: ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް

our sponsors and partners

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ފެތުމުގެ 2 ވަނަ މުބާރާތް ބާއްވާ ތާރީޚް ބަދަލުކުރުން
read more

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުގެ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ 26 މާރޗް 2017 ގައި

މިއެސޯސިއޭޝަންގެ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ 26 މާރޗް 2017 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ 20:30 ގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

2016 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާއަށާއި، މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ އަސާސީ ޤަވައިދަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅަން ބޭނުންފުޅުނަމަ، 2017 ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗް މަހުގެ 19 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރީން ލިޔުމަކުން މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އެޖެންޑާ:

 1. ހާޒިރީ އަދި ރޯލްކޯލް
 2. ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުން
 3. މަރުޙަބާ ދެންނެވުމާއި 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް ހުށަހެޅުމާއި ފާސްކުރުން
 4. 2017 ވަނަ އަހަރު ހިންގާނެ ޚަރަކާތްތައް ހުށަހެޅުން
 5. 2017 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރެވިފައިވާ ބަޖެޓް ހުށަހަޅައި ފާސްކުރުން
 6. އެސޯސިއޭޝަނުގެ އަސާސީ ޤަވާޢިދަށް އިސްލާޙު ހުށަހެޅުމާއި ފާސްކުރުން
 7. މެންބަރުންގެ އިތުރު ޚިޔާލު.

ވީމާ، މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި މިވާހަކަ ދަންނަވެމެވެ.


ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަންގެ އަސާސީ ޤަވަޢިދު: Asaasee Gavaidhu

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން 2017 ވަނަ އަހަރަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ކަލަންޑަރު: Final Calendar 2017

2016 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ: Yaumiyya 2016

our sponsors and partners

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުގެ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ 26 މާރޗް 2017 ގައި
read more

އެމް.އާރު ވެކްސިނޭޝަން ކެމްޕޭނުގައި ޤައުމީ ސްކޮޑްގެ ފެތުންތެރިން ބައިވެރިވެއްޖެ

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗް.ޕީ.އޭ) ގެ ފަރާތުން މިހާރު ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށްގެންދަވާ މީޒަލްސް އެންޑް ރުބެއްލާ ވެކްސިނޭޝަން ކެމްޕޭނުގެ ދަށުން ޤައުމީ ފެތުމުގެ ސްކޮޑްތަކުގެ ފެތުންތެރިން ވެކްސިނޭޓްކޮށްފިއެވެ.

ފެތުންތެރިންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން އެޗް.ޕީ.އޭ ގެ ފަރާތުން ބީ.އެމް.އެލް ސްވިމިންގ ޓްރެކްގައި ބެހެއްޓުނު ވަގުތީ ވެކްސިނޭޝަން ޕޯސްޓްގައި ވެކްސިނޭޓްކުރުން ފައްޓަވާދެއްވުމަށް ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ކޯޑިނޭޓަރ، މުޙައްމަދު ހައިޝަމްއެވެ.

11 މާރޗް 2017 ގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ކެމްޕޭނުގައި ވެކްސިނޭޓް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 8 އަހަރާއި 25 އަހަރާއި ދެމެދުގެ ކުދިންނާއި ބޭފުޅުންނެވެ.

our sponsors and partners

އެމް.އާރު ވެކްސިނޭޝަން ކެމްޕޭނުގައި ޤައުމީ ސްކޮޑްގެ ފެތުންތެރިން ބައިވެރިވެއްޖެ
read more

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ފެތުމުގެ 2 ވަނަ މުބާރާތް މިމަހު 21 ގައި

މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ފަރާތުން ބާއްވާ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން ޕްރެޒިޑެންޓް ކަޕް ފެތުމުގެ މުބާރާތް 2017 މާރޗް 21 ން 25 އަށް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯރމް، މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެންހުންނާނެއެވެ.

މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭފަރާތްތަކުން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭފޯރމް 16 މާރޗް 2017 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މުބާރާތުގެ ނަން: ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން ޕްރެޒިޑެންޓް ކަޕް ފެތުމުގެ މުބާރާތް 2
2nd Swimming Association President Cup

މުބާރާތް ބާއްވާ ތަން: މާލޭ ސްވިމިންގ ޓްރެކް

މުބާރާތް ބާއްވާ ތާރީޚް: 2017 މާރޗް 21 ން 25 އަށް

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފޯރމް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚް: 16 މާރޗް 2017 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން

މުބާރާތުގެ ޤަވައިދު: ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް

މުބާރާތުގައިބައިވެރިވުމަށް އެދޭފޯރމް: ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް

our sponsors and partners

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ފެތުމުގެ 2 ވަނަ މުބާރާތް މިމަހު 21 ގައި
read more

ފަންސާސް ހަތްވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް ސެޝަން ފޮރ ޔަންގ ޕާރޓިސިޕަންޓްސް (ގްރީސް) ގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު

international olympic academy

2017 ވަނަ އަހަރު އިންޓަނޭޝަނަލް އޮލިމްޕިކް އެކަޑަމީ އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ގްރީސްގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 57 ވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް ސެޝަން ފޮރ ޔަންގ ޕާރޓިސިޕަންޓްސް 2017 ގައި ބައިވެރިވުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ފޮނުވާ 1 އަންހެން އަދި 1 ފިރިހެން ބައިވެރިންނަށް ނަންހުށަހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއިން ވަނީ އެކޮމިޓީގައި އެފިލިއޭޓް ވެފައިވާ ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކަށް ހުޅުވާލާފައެވެ.

މިސެޝަނުގައި ބައިވެރިވާ 1 އަންހެން އަދި 1 ފިރިހެން ބޭފުޅުން ހޮވާނީ ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކުންނާއި މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއިން ހުށަހަޅާ ނަންތަކުގެތެރެއިން އެބޭފުޅެއްގެ ވަނަވަރާއި އިންޓަވިއުއަށް ބެލުމަށްފަހު މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއިންނެވެ.

ވީމާ، މިސެޝަނުގައި ބައިވެރިވާން ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 22 ފެބްރުއަރީ 2017 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00ގެ ގެ ކުރިން މިކަމަށް އެދި މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ސިޓީ އާއި ސިޓީއާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ސެޝަނުގެ މަޢުލޫމާތު:

 • ސެޝަނުގެ ނަން: 57 ވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް ސެޝަން ފޮރ ޔަންގ ޕާރޓިސިޕަންޓްސް
 • އޮގަނައިޒަރ: އިންޓަނޭޝަނަލް އޮލިމްޕިކް އެކަޑަމީ
  ބޭއްވޭ ތަން: ގްރީސް (އެތަންސް، ޑެލްފީ، އޮލިމްޕިއާ)
  ބޭއްވޭޭ ތާރީޚް: ޖޫން 17 ން 1 ޖުލައި 2017 އަށް
 • ސިޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚް: 22 ފެބްރުއަރީ 2017 ވާ ބުދަދުވަހުގެ 14:00
 • ވިސާ: މިސެޝަނަށް ދިޔުމަށްޓަކައި ވިސާ ހެއްދުމަށް ސްރީލަންކާއަށް ވަޑައިގަންނަވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

މިސެޝަނުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

 • މިސެޝަނުގައި ބައިވެރުވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ސިޓީ.
 • އެމީހެއްގެ ވަނަވަރު.
 • ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ.
 • ޕާސްޕޯރޓް ކޮޕީ (30 ޖެނުއަރީ 2018 ގެ ނިޔަލަށް މުއްދަތުހަމަނުވާ).

މި ސެޝަނުގައި ބައިވެރިވުމަށް މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހަޅާ ނަންތަކުގައި އަންނަނިވި ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.

 • 20 އަހަރާއި 35 އަހަރާއި ދެމެދުގެ އުމުރުގެ މީހެއްކަމުގައިވުން. (2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 01 ވަނަ ދުވަހަށް 20 އަހަރު ފުރިފައިވާ އަދި 2017 ވަނައަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 01 ވަނަ ދުވަހަށް 35 އަހަރު ފުރިފައިނުވާ ފަރާތްތައް)
 • މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ މެންބަރެއް ކަމުގައިވުން ނުވަތަ މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ވަގުތީ ނުވަތަ ދާއިމީ ވަޒީފާއެއްގައި ހުރި މީހެއްކަމުގައިވުން.
 • ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް (ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ ނުވަތަ އެއަށްވުރެން މަތީފެންވަރެއްގެ އިމްތިހާނަކުން) އިނގިރޭސި، މިމާއްދާއިން ދަށްވެގެން ސީ ފާސް ލިބިފައިވުން.
 • އިންޓަނޭޝަނަލް އޮލިމްޕިކް އެކަޑަމީގެ ޔަންގ ޕާރޓިސިޕަންޓްސް ސެޝަނެއްގައި މީގެކުރިން ގައި ބައިވެރިވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައިނުވުން.
 • ދިވެހި ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވުން.

މިއެސޯސިއޭޝަނުން ފޮނުވާ ނަންތައް ފޮނުވުމުގައި އަންނަނިވި ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.

 • ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުބާރާތްތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލްކޮށްފައިވާ މީހުން.
 • މީގެކުރިން މި ސެޝަނުގައި ނުވަތަ މިފަދަ ސެޝަނެއްގައި ބައިވެރި ނުވާ މީހުން.
 • ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ޚަރަކާތްތަކުގައި އެކްޓިވްކޮށް ޚަރަކާތްތެރިވާ މީހުން.
 • ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މީހުން.
 • އިނގިރޭސިބަހުން ރަނގަޅަށް ވާހަކަދައްކަން އިނގޭ މީހުން.

our sponsors and partners

ފަންސާސް ހަތްވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް ސެޝަން ފޮރ ޔަންގ ޕާރޓިސިޕަންޓްސް (ގްރީސް) ގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު
read more

ވިހި ވަނަ ނެޝަލަން އޮލިމްޕިކް އެކަޑަމީ ސެޝަން 2017 (މެލޭޝިއާ) ގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު

noa session malaysia 2016 (photo by: maldives olympic committee)

2017 ވަނަ އަހަރު މެލޭޝިއާގެ ނެޝަނަލް އޮލިމްޕިކް އެކަޑަމީ އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ކުއަލަ ލަމްޕޫރުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 20 ވަނަ ނެޝަނަލް އޮލިމްޕިކް އެކަޑަމީ ސެޝަން 2017 ގައި ބައިވެރިވުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ފޮނުވާ 1 އަންހެން އަދި 1 ފިރިހެން ބައިވެރިންނަށް ނަންހުށަހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއިން ވަނީ އެކޮމިޓީގައި އެފިލިއޭޓް ވެފައިވާ ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކަށް ހުޅުވާލާފައެވެ.

މިސެޝަނުގައި ބައިވެރިވާ 1 އަންހެން އަދި 1 ފިރިހެން ބޭފުޅުން ހޮވާނީ ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކުންނާއި މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއިން ހުށަހަޅާ ނަންތަކުގެތެރެއިން އެބޭފުޅެއްގެ ވަނަވަރާއި އިންޓަވިއުއަށް ބެލުމަށްފަހު މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއިންނެވެ.

ވީމާ، މިސެޝަނުގައި ބައިވެރިވާން ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 09 ފެބްރުއަރީ 2017 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00ގެ ގެ ކުރިން މިކަމަށް އެދި މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ސިޓީ އާއި ސިޓީއާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ސެޝަނުގެ މަޢުލޫމާތު:

 • ސެޝަނުގެ ނަން: 20 ވަނަ ނެޝަނަލް އޮލިމްޕިކް އެކަޑަމީ ސެޝަން 2017 (މެލޭޝިއާ)
  ބޭއްވޭ ތަން: ކުއަލަ ލަމްޕޫރު (މެލޭޝިއާ)
  ބޭއްވޭޭ ތާރީޚް: 27 ފެބްރުއަރީ ން 03 މާރޗް 2017 އަށް

މިސެޝަނުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

 • މިސެޝަނުގައި ބައިވެރުވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ސިޓީ.
 • އެމީހެއްގެ ވަނަވަރު.
 • ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ.
 • ޕާސްޕޯރޓް ކޮޕީ (30 އޮގަސްޓް 2017 ގެ ނިޔަލަށް މުއްދަތުހަމަނުވާ).

މި ސެޝަނުގައި ބައިވެރިވުމަށް މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހަޅާ ނަންތަކުގައި އަންނަނިވި ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.

 • 25 އަހަރާއި 35 އަހަރާއި ދެމެދުގެ އުމުރުގެ ބޭފުޅެއްކަމުގައިވުން. (2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 01 ވަނަ ދުވަހަށް 25 އަހަރު ފުރިފައިވާ އަދި 2017 ވަނައަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 01 ވަނަ ދުވަހަށް 35 އަހަރު ފުރިފައިނުވާ ފަރާތްތައް)
 • މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ މެންބަރެއް ކަމުގައިވުން ނުވަތަ މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ވަގުތީ ނުވަތަ ދާއިމީ ވަޒީފާއެއްގައި ހުރި ބޭފުޅެއްކަމުގައިވުން.
 • ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް (ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ ނުވަތަ އެއަށްވުރެން މަތީފެންވަރެއްގެ އިމްތިހާނަކުން) އިނގިރޭސި، މިމާއްދާއިން ދަށްވެގެން ސީ ފާސް ލިބިފައިވުން.
 • އިންޓަނޭޝަނަލް އޮލިމްޕިކް އެކަޑަމީގެ ޔަންގ ޕާރޓިސިޕަންޓްސް ސެޝަންގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައިނުވުން.
 • ދިވެހި ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވުން.

މިއެސޯސިއޭޝަނުން ފޮނުވާ ނަންތައް ފޮނުވުމުގައި އަންނަނިވި ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.

 • ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުބާރާތްތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލްކޮށްފައިވާ މީހުން.
 • މީގެކުރިން މި ސެޝަނުގައި ނުވަތަ މިފަދަ ސެޝަނެއްގައި ބައިވެރި ނުވާ މީހުން.
 • ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ޚަރަކާތްތަކުގައި އެކްޓިވްކޮށް ޚަރަކާތްތެރިވާ މީހުން.
 • ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މީހުން.
 • އިނގިރޭސިބަހުން ރަނގަޅަށް ވާހަކަދައްކަން އިނގޭ މީހުން.

our sponsors and partners

ވިހި ވަނަ ނެޝަލަން އޮލިމްޕިކް އެކަޑަމީ ސެޝަން 2017 (މެލޭޝިއާ) ގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު
read more

އައްޑޫ ސިޓީގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބޭސިކް ސްވިމިންގ ކޯޗިންގ ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު

from addu city coaching course 2016

އޮލިމްޕިކް ސޮލިޑާރިޓީގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު މިއެސޯސިއޭޝަނާއި މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއާއި ގުޅިގެން އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫގައި، ބޭސިކް ސްވިމިންގ ކޯޗިންގ ކޯހެއް 2017 ފެބްރުއަރީ 15 ން 22 އަށް ހިންގުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިކޯހުގައި ކިޔަވާދެއްވާނީ އެމެރިކާގެ ތަޖުރިބާކާރު ކޯޗެއްކަމުގައިވާ ޖިއަންލޫކާ އަލްބެރާނީ އެވެ.

ވީމާ، މިކޯހުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ އޮންލައިން ފޯރމް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު 9 ފެބްރުއަރީ 2017 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެކުރިން ސަބްމިޓްކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. މިކޯހުގައި ބައިވެރިވާން ހުށަހަޅާ އަންހެން އެޕްލިކަންޓުންނަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.

ކޯހާއިބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

 • ކޯހުގެ ނަން: ސްވިމިންގ ބޭސިކް ކޯޗިންގ ކޯސް
 • ކޯހުގެ ފީ: ހިލޭ
 • ކޯސް ބޭއްވޭތަން: އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ
 • ކޯހުގެ ތާރީޚްތަކާއި ޝެޑިއުލް: 2017 ފެބްރުއަރީ 15 ން 22 އަށް، ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު 06:00 ން 08:00 (ޕްރެކްޓިކަލް) އަދި ހަވީރު 16:00 ން 18:00 (ތިއަރީ) އަށް.

ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޝަރުތުތައް:

 • 18 އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހެއްކަމުގައިވުން.
 • އިނގިރޭސިބަހުން ލިޔެ، ވާހަކަދައްކަން އިނގޭ މީހެއްކަމުގައިވުން.
 • ރަނގަޅަށް ފަތަން އިނގޭ މީހެއްކަމުގައިވުން.
 • ސާބިތު އެއްވެސް ޖިނާއީ ކުށެއްކޮށްފައިވާ މީހެއްކަމުގައިނުވުން.
 • ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމާއި މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގެ ރެކޯރޑް އޮތް މީހެއްކަމުގައިނުވުން.

our sponsors and partners

އައްޑޫ ސިޓީގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބޭސިކް ސްވިމިންގ ކޯޗިންގ ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު
read more

ސްވިމަރސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް 2017 ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު

ވާދަވެރި ފެތުންތެރިން ތަމްރީންކުރުމަށް ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން ހިންގާ ސްވިމަރސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

ފަތަން އިނގޭ ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކުރެވޭ މި ޕްރޮގްރާމްގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދަކީ، ރާއްޖޭގައި ވާދަވެރި ފެތުންތެރިން އުފެއްދުމެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވާންއެދޭ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ އޮންލައިން ފޯރމް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ނުވަތަ މި ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށްއެދޭ ފޯރމް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ (އެސޯސިއޭޝަނުގެ އިދާރާއިން ފޯރމް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.). ފެތުންތެރިންނަށް ޖާގަ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ފޯރމް ހުށަހަޅާ ތަރުތީބުން، ފަތަން އިނގޭތޯ ޓެސްޓް ހެދުމަށްފަހުއެވެ.

Application Form: external link


our sponsors and partners

ސްވިމަރސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް 2017 ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު
read more

ފެތުމުގެ ޤައުމީ ސީނިއަރ އަދި ޖޫނިއަރ ސްކޮޑް 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ފެތުންތެރިން އިޢުލާނުކޮށް ލިޔުން ލިޔުންދީފި

ފެތުމުގެ ޤައުމީ ސީނިއަރ އަދި ޖޫނިއަރ ސްކޮޑް 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ފެތުންތެރިން އިޢުލާނުކޮށް ލިޔުން ލިޔުންދީފިއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ޗަމްޕާ ސެންޓްރަލް ހޮޓެލްގައި މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ފެތުންތެރިންގެ ނަންތައް އިޢުލާންކޮށްދެއްވީ، މިރަސްމިއްޔާތުގެ ޝަރަފްވެރި މެހެމާނު، މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯރޓްސް ކޮންޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު، އާދިލް މޫސާ ގެ އިތުރުން ސޮނީ ސްޕޯރޓްސްގެ މާރކެޓިންގ މެނޭޖަރ އައިމިނަތު ޔުސްރާ އިބްރާޙީމް އަދި ސޮނީ ސްޕޯރޓްސްގެ މާރކެޓިންގ އެގްޒެކެޓިވް ޖޯސެފީން ޓަންގިއު ރޭޒް އެވެ.

k6-logoޤައުމީ ސްކޮޑްތަކުގެ ކިޓް މިއަހަރަށް ސްޕޮންސަރ ކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ސޮނީ ސްޕޯރޓްސްއިން ރާއްޖޭގެ މާރކެޓަށް ނެރެފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ސްޕޯރޓްސް އެޕެރަލް ބްރޭންޑެއްކަމުގައިވާ ކޭސިކްސް – K6 ގެ ފަރާތުންނެވެ.

ޤައުމީ ސްކޮޑްތަކަށް ހޮވިފައިވާ ފެތުންތެރިން:

Senior National Swimming Squad 2017 – Male
1 – Abdullah Aeham Mohamed
2 – Ahmed Maaniu Hussain
3 – Ali Imaan
4 – Hassan Ashraf
5 – Hassan Zain
6 – Hussain Haish Hassan
7 – Ismail Muthasim Adnan
8 – Leevaan Abdul Saththar
9 – Mohamed Nawwaf Hussain
10 – Mohamed Nazran Nazeer
11 – Mubal Azzam Ibrahim
12 – Muhammad Maan Hamid
13 – Samooh Zahir
14 – Umar Ali Riyaz
15 – Nishwan Ibrahim
Senior National Swimming Squad 2017 – Female
1 – Aflaak Taai’aa Binthi Suood
2 – Aishath Alaniya Aslam
3 – Aishath Hulva Khulail
4 – Aishath Sajina
5 – Aishath Sausan
6 – Aishath Ulya Shaig
7 – Aishath Zeeba Hamid
8 – Aminath Erum Saleem
9 – Aminath Juhaina Mohamed
10 – Aminath Rafaha Ramiz
11 – Aminath Shajan
12 – Aminath Zana Shiraz
13 – Anmau Ahmed Saleem
14 – Eema Mohamed Fahmee
15 – Fathimath Rafha Ramiz
16 – Fathimath Zuha Ziyadh
17 – Fathimath Zuhura Ismail
18 – Hamna Ahmed
19 – Thoola Abdul Haseeb
Junior National Swimming Squad 2017 – Male
1 – Ahmed Azzan Zahid
2 – Ahmed Shavy Rafiu
3 – Ahmed Ziwan
4 – Arim Ahmed Rasheed
5 – Hussain Mubah
6 – Mohamed Asham Ali
7 – Mohamed Raaid Ismail
8 – Mohamed Raain Abdul Sattar
9 – Mohamed Sahaaf Saeed
10 – Samooh Farhath
11 – Ibrahim Maishaan Shameem
Junior National Swimming Squad 2017 – Female
1 – Aaliya Abdul Wahid
2 – Aiminath Azka Adil
3 – Aishath Mufliha Ziyad
4 – Aishath Rafha
5 – Aishath Thuhufa Nazim
6 – Aminath Layan Hussain
7 – Aminath Rudhaina
8 – Fathimath Ainie Jaleel
9 – Iyaan Ahmed
10 – Jumaira Aminath Amir
11 – Mariyam Noor Thaufeeq
12 – Thuvaa Ahmed Shageef
13 – Yumnu Usamath Mohamed
14 – Hidha Abdulla Naushad
15 – Aishath Aini Abdul Hameed

kit sponsor, K6


our sponsors and partners

ފެތުމުގެ ޤައުމީ ސީނިއަރ އަދި ޖޫނިއަރ ސްކޮޑް 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ފެތުންތެރިން އިޢުލާނުކޮށް ލިޔުން ލިޔުންދީފި
read more

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަންގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަންގައި ކޯޗުންގެ ގޮތުގައި އަދި އެހެނިހެން ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.


ޤައުމީ ހެޑް ކޯޗް

 • ބޭނުންވާ ޢަދަދު: 1
 • ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު:
 1. ■3 މަސްދުވަހަށްވުރެ ކުރުނޫން މުއްދަތެއްގެ ފެތުމުގެ ކޯޗިންގ ކޯހެއް ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމެއް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ ބައިނަލް އަޤުވާމީ ކޯޗިންގ އެސޯސިއޭޝަނަކުން ލެވެލް 2 ގެ ސެޓްފިކެޓް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
 2. ■ ނެޝަނަލް ސްވިމިންގ ކޯޗިންގ ލެވެލް 1 ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ ފީނާ އެޑްވާންސް ކޯޗިންގ ކްލިނިކް ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވުން.
 3. ■ އިނގިރޭސިބަހުން އަދި ދިވެހިބަހުން ފަސޭހަކަމާއެކު ލިޔެކިޔައި މުޢާމަލާތު ކުރުން.
 4. ■ ޢުމުރުން 18 އަހަރު ފުރިހަމަ ވެފައިވުން.
 5. ■ ފާއިތުވި 5 އަހަރު ވާދަވެރި ފެތުންތެރިން ތަމްރީނު ކުރުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވެފައިވުން.
 6. ■ ޤައުމީ ހެޑް ކޯޗުގެ ވަޒީފާގެ މުއްދަތުގައި އެއްވެސް އެހެން ކުލަބެއްގައި ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ އިންސްޓްރަކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ މީހަކަށް ނުވުން.
 7. ■ ހަފްތާގެ 6 ދުވަހު، ކޮންމެ ރެއަކާއިދުވާލު 2 ސެޝަނަށް ފަރިތަކުރުންތައް ރާވައިގެން ކުރިޔަށްގެންދެވޭނެ މީހަކު ކަމުގައިވުން.
 8. ■ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބާއްވާ މުބާރާތްތަކަށް ފެތުންތެރިން ތަމްރީނުކޮށް އެފަދަ މުބާރާތްތަކަށް ފެތުންތެރިން ގޮވައިގެން ދެވޭ ފެންވަރު ހުރި މީހަކަށްވުން.
 • މުސާރައާއި އުޖޫރަ: 12000.00 އާއި 15000.00 އާއި ދެމެދު (މުސާރައިގެ މިންވަރު ކަނޑައަޅާނީ މިދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ތަމްރީނާއި ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ކޯޗުންގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އާއި ހުށަހަޅާ ޕްލޭނަށް ބަލާފައެވެ.)
 • މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ވަގުތު: ހަފްތާގެ 6 ދުވަހު، ހެނދުނާއި ހަވީރު ނުވަތަ ހެނދުނާއި ރޭގަނޑު (ޖުމުލަ: 6 އާއި 8 ގަޑިއިރާއި ދެމެދު)
 • ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް: ވަޒީފާއަށް އެދޭ ސިޓީ، އައިޑީ ކާޑު ކޮޕީ، ވަނަވަރު އަދި ސީވީ، ތަޢުލީމީ ފާސް އަދި މިދާއިރާއިން ހޯދާފައިވާ ތަމްރީނު އެނގޭނެ ލިޔެކިޔުން. ފަރިތަކުރުންތައް ގެންދާނެ ގޮތުގެ އެނުއަލް ޕްލޭން.
 • ސުންގަނޑި: 5 ޖެނުއަރީ 2017 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު 14:00

ޤައުމީ އެސިސްޓެންޓް ކޯޗް

 • ބޭނުންވާ ޢަދަދު: 1
 • ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު:
 1. ■3 މަސްދުވަހަށްވުރެ ކުރުނޫން މުއްދަތެއްގެ ފެތުމުގެ ކޯޗިންގ ކޯހެއް ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމެއް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ކޯޗިންގ އެސޯސިއޭޝަނަކުން ލެވެލް 2 ގެ ސެޓްފިކެޓް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
 2. ■ ނެޝަނަލް ސްވިމިންގ ކޯޗިންގ ލެވެލް 1 ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ ފީނާ އެޑްވާންސް ކޯޗިންގ ކްލިނިކް ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވުން.
 3. ■ އިނގިރޭސިބަހުން އަދި ދިވެހިބަހުން ފަސޭހަކަމާއެކު ލިޔެކިޔައި މުޢާމަލާތު ކުރުން.
 4. ■ ޢުމުރުން 18 އަހަރު ފުރިހަމަ ވެފައިވުން.
 5. ■ ފާއިތުވި 5 އަހަރު ވާދަވެރި ފެތުންތެރިން ތަމްރީނު ކުރުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވެފައިވުން.
 6. ■ ޤައުމީ އެސިސްޓެންޓް ކޯޗުގެ ވަޒީފާގެ މުއްދަތުގައި އެއްވެސް އެހެން ކުލަބެއްގައި ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ މީހަކަށް ނުވުން.
 7. ■ ޤައުމީ ހެޑްކޯޗުގެ ލަފައާއި މަޝްވަރާގެމަތިން ނެޝަނަލް ޖޫނިއަރ ސްކޮޑުގެ ފަރިތަކުރުންތައް ގެންދެވޭނެ އަދި ނެޝަނަލް ހެޑް ކޯޗް ނެތް ޙާލަތެއްގައި ނެޝަނަލް ސީނިއަރ ސްކޮޑުގެ ފަރިތަކުރުންތައް ގެންދެވޭނެ މީހަކަށްވުން.
 8. ■ ހަފްތާގެ 6 ދުވަހު، ކޮންމެ ރެއަކާއިދުވާލު 2 ސެޝަނަށް ފަރިތަކުރުންތައް ރާވައިގެން ކުރިޔަށްގެންދެވޭނެ މީހަކު ކަމުގައިވުން.
 9. ■ އެސޯސިއޭޝަނުން އެދިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބާއްވާ މުބާރާތްތަކަށް ފެތުންތެރިން ތަމްރީނުކޮށް އެފަދަ މުބާރާތްތަކަށް ފެތުންތެރިން ގޮވައިގެން ދެވޭ ފެންވަރުގެ މީހަކަށްވުން.
 • މުސާރައާއި އުޖޫރަ: 7000.00 އާއި 10000.00 އާއި ދެމެދު (މުސާރައިގެ މިންވަރު ކަނޑައަޅާނީ މިދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ތަމްރީނާއި ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ކޯޗުންގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އާއި ހުށަހަޅާ ޕްލޭނަށް ބަލާފައެވެ.)
 • މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ވަގުތު: ހަފްތާގެ 6 ދުވަހު، ހެނދުނާއި ހަވީރު ނުވަތަ ހެނދުނާއި ރޭގަނޑު (ޖުމުލަ: 6 އާއި 8 ގަޑިއިރާއި ދެމެދު)
 • ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް: ވަޒީފާއަށް އެދޭ ސިޓީ، އައިޑީ ކާޑު ކޮޕީ، ވަނަވަރު އަދި ސީވީ، ތަޢުލީމީ ފާސް އަދި މިދާއިރާއިން ހޯދާފައިވާ ތަމްރީނު އެނގޭނެ ލިޔެކިޔުން. ފަރިތަކުރުންތައް ގެންދާނެ ގޮތުގެ އެނުއަލް ޕްލޭން.
 • ސުންގަނޑި: 5 ޖެނުއަރީ 2017 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު 14:00

ޓެކްނިކަލް އެސިސްޓެންޓް (ޕާޓްޓައިމް)

 • ބޭނުންވާ ޢަދަދު: 1
 • ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު:
 1. ■ ގްރޭޑް 10 ފުރިހަމަ ކުރުމާއެކު ފެތުމުގެ ދާއިރާއިން ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ މީހަކަށްވުން.
 2. ■ ފެތުމުގެ އޮފިޝިއޭޓިންގ ދާއިރާގައި މަދުވެގެން 5 އަހަރު މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ މީހަކަށްވުން.
 3. ■ ފެތުމުގެ ސްޓްރޯކްތަކުގެ ޤަވާޢިދުތަކާއި ބައިނަލް އަޤުވާމީ ފެތުމުގެ ޖަމްޢިއްޔާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތައް އެނގޭ މީހަކަށްވުން.
 4. ■ ކޯޗުން ހުށަހަޅާ ޕްލޭންތަކާއި ފަރިތަކުރުންތައް ބަލައި މޮނިޓަރ ކުރެވޭފަދަ މަޢުލޫމާތާއި ތަޖުރިބާ ހުރި މީހަކަށްވުން.
 5. ■ ޢުމުރުން 18 އަހަރު ފުރިހަމަ ވެފައިވުން.
 6. ■ އެސޯސިއޭޝަނުން އެދިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބާއްވާ މުބާރާތްތަކަށް ފެތުންތެރިން ތަމްރީނުކޮށް އެފަދަ މުބާރާތްތަކަށް ފެތުންތެރިން ގޮވައިގެން ދެވޭ ފަދަ މީހަކަށްވުން.
 7. ■ ޤައުމީ ސްކޮޑްތައް އަދި، ސްވިމަރސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް މޮނީޓަރުކޮށް ބަލަހައްޓައި، ފަރިތަކުރުންތަށް މޮނީޓަރުކުރުމަށް ޓްރެއިނިންގ ވެނޫއަށް ޤަވައިދުން ޒިޔާރަތްކުރެވޭނެ ފަރާތެއްކަމުގައިވުން.
 • މުސާރައާއި އުޖޫރަ: 6500.00 ރުފިޔާ. (މުސާރައިގެ މިންވަރު ކަނޑައަޅާނީ މިދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ތަމްރީނާއި ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަށް ބަލާފައެވެ.)
 • މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ވަގުތު: ހަފްތާގެ 6 ދުވަހު، ދުވާލަކު 4 އާއި 6 ގަޑިއިރާއި ދެމެދު.
 • ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް: ވަޒީފާއަށް އެދޭ ސިޓީ، އައިޑީ ކާޑު ކޮޕީ، ވަނަވަރު އަދި ސީވީ، ތަޢުލީމީ ފާސް އަދި މިދާއިރާއިން ހޯދާފައިވާ ތަމްރީނު އެނގޭނެ ލިޔެކިޔުން.
 • ސުންގަނޑި: 5 ޖެނުއަރީ 2017 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު 14:00

މެސެންޖަރ (ޕާޓްޓައިމް)

 • ބޭނުންވާ ޢަދަދު: 1
 • ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު:
 1. ■ އެސޯސިއެޝަނުން ފޮނުވަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ގެންގޮސްދެވޭނެ މީހަކަށްވުން.
 2. ■ ޢުމުރުން 18 އަހަރު ފުރިހަމަ ވެފައިވުން.
 • މުސާރައާއި އުޖޫރަ: 2000.00 ރުފިޔާ.
 • މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ވަގުތު: ރަސްމީ ވަގުތުތައް
 • ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް: ވަޒީފާއަށް އެދޭ ސިޓީ، އައިޑީ ކާޑު ކޮޕީ،
 • ސުންގަނޑި: 5 ޖެނުއަރީ 2017 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު 14:00

our sponsors and partners

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަންގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
read more

މަކީޓާ، ޤައުމީ ފެތުމުގެ 41 ވަނަ މުބާރާތް ނޮވެމްބަރ 20 ން 26 ށް

މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ފަރާތުން ބާއްވާ މަކީޓާ، ޤައުމީ ފެތުމުގެ 41 ވަނަ މުބާރާތް 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 20 ން 26 ށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް މާލޭ ސްވިމިންގ ޓްރެކްގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި މުބާރާތުގައި ކްލަބްތަކުން ވާދަކުރާ ޓީމް ކެޓަގަރީ އާއި، އޯޕަން ކެޓަގަރީގައި ވާދަކުރާ އުމުރުފުރާ ކެޓަގަރީތަކުގެ އިތުރުން މާސްޓަރސް އަދި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވޭ ކެޓަގަރީތައް ހިމެނޭނެއެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ބޭއްވޭ ކެޓަގަރީތައް (ކޮންމެ ކެޓަގަރީއެއްގައިވެސް އަންހެން އަދި ފިރިހެން އިވެންޓްތައް ކުރިއަށްދާނެއެވެ.)

 • 12 އަހަރުން ދަށް
 • 14 އަހަރުން ދަށް
 • 14 އަހަރުން މަތި
 • މާސްޓަރސް ކެޓަގަރީ
 • ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ކެޓަގަރީ

މިމުބާރާތުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިވެންޓްތައް:

ޓީމް ކެޓަގަރީ

Event 50M 100M 200M 400M
Freestyle
Backstroke
Breaststroke
Butterfly
Individual Medley
Freestyle Relay 4 x 50m 4 x 100m
Medley Relay 4 x 50m 4 x 100m

އޯޕަން ކެޓަގަރީ

 

Event Under 12 Under 14 Over 14 Masters SEN
50m Freestyle
50m Backstroke
50m Breaststroke
50m  Butterfly
100m Freestyle
100m Backstroke
100m Breaststroke
100m  Butterfly
200m Freestyle
200m Individual Medley
400m Freestyle
Total Event 11 11 11 5 3

މަކީޓާ، ޤައުމީ ފެތުމުގެ 41 ވަނަ މުބާރާތް 2016
Makita 41st National Swimming Competition 2016

މުބާރާތް ބާއްވާ ތަން: ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް މާލޭ ސްވިމިންގ ޓްރެކް

މުބާރާތް ބާއްވާ ތާރީޚް: 20 ން 26 ނޮވެމްބަރ 2016

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފޯރމް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚް: 10 ނޮވެމްބަރ 2016 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން

މުބާރާތުގެ ޤަވައިދު: ލިންކް

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯރމާއި އިތުރު މަޢުލޫމާތު: ލިންކް

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ސްކޫލްތަކުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުނަމަ، މިއެސޯސިއޭޝަނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ފޯނު: 3323429

ފެކްސް: 3314206

އީމެއިލް: info@swimming.org.mv

our sponsors and partners

މަކީޓާ، ޤައުމީ ފެތުމުގެ 41 ވަނަ މުބާރާތް ނޮވެމްބަރ 20 ން 26 ށް
read more

ފަނަރަ ވަނަ ނެޝަލަން އޮލިމްޕިކް އެކަޑަމީ ސެޝަން 2016 (ސްރީލަންކާ) ގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު

bandarawela

2016 ވަނަ އަހަރު ސްރީލަންކާގެ ނެޝަނަލް އޮލިމްޕިކް އެކަޑަމީ އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބަންޑާރަވެލާގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 15 ވަނަ ނެޝަނަލް އޮލިމްޕިކް އެކަޑަމީ ސެޝަން 2016 ގައި ބައިވެރިވުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ފޮނުވާ 03 އަންހެން އަދި 03 ފިރިހެން ބައިވެރިންނަށް ނަންހުށަހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއިން ވަނީ އެކޮމިޓީގައި އެފިލިއޭޓް ވެފައިވާ ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކަށް ހުޅުވާލާފައެވެ.

މިސެޝަނުގައި ބައިވެރިވާ 03 އަންހެން އަދި 03 ފިރިހެން ބޭފުޅުން ހޮވާނީ ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކުންނާއި މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއިން ހުށަހަޅާ ނަންތަކުގެތެރެއިން އެބޭފުޅެއްގެ ވަނަވަރާއި އިންޓަވިއުއަށް ބެލުމަށްފަހު މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއިންނެވެ.

ވީމާ، މިސެޝަނުގައި ބައިވެރިވާން ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 23 އޮކްޓޫބަރ 2016 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން މިކަމަށް އެދި މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ސިޓީ އާއި ސިޓީއާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ސެޝަނުގެ މަޢުލޫމާތު:

 • ސެޝަނުގެ ނަން: 15 ވަނަ ނެޝަނަލް އޮލިމްޕިކް އެކަޑަމީ ސެޝަން 2016 (ސްރީލަންކާ)
  ބޭއްވޭ ތަން: ބަންޑާރަވެލަ (ސްރީލަންކާ)
  ބޭއްވޭޭ ތާރީޚް: 1 ން 3 ޑިސެމްބަރ 2016

މިސެޝަނުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

 • މިސެޝަނުގައި ބައިވެރުވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ސިޓީ.
 • އެބޭފުޅެއްގެ ވަނަވަރު.
 • ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ.
 • ޕާސްޕޯރޓް ކޮޕީ (30 ޖޫން 2017 ގެ ނިޔަލަށް މުއްދަތުހަމަނުވާ).

މި ސެޝަނުގައި ބައިވެރިވުމަށް މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހަޅާ ނަންތަކުގައި އަންނަނިވި ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.

 • 20 އަހަރާއި 25 އަހަރާއި ދެމެދުގެ އުމުރުގެ ބޭފުޅެއްކަމުގައިވުން. (2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 01 ވަނަ ދުވަހަށް 20 އަހަރު ފުރިފައިވާ އަދި 2016 ވަނައަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 01 ވަނަ ދުވަހަށް 26 އަހަރު ފުރިފައިނުވާ ފަރާތްތައް)
 • މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ މެންބަރެއް ކަމުގައިވުން ނުވަތަ މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ވަގުތީ ނުވަތަ ދާއިމީ ވަޒީފާއެއްގައި ހުރި ބޭފުޅެއްކަމުގައިވުން.
 • ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް (ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ ނުވަތަ އެއަށްވުރެން މަތީފެންވަރެއްގެ އިމްތިހާނަކުން) އިނގިރޭސި، މިމާއްދާއިން ދަށްވެގެން ސީ ފާސް ލިބިފައިވުން.
 • އިންޓަނޭޝަނަލް އޮލިމްޕިކް އެކަޑަމީގެ ޔަންގ ޕާރޓިސިޕަންޓްސް ސެޝަންގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައިނުވުން.
 • ދިވެހި ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވުން.

މިއެސޯސިއޭޝަނުން ފޮނުވާ ނަންތައް ފޮނުވުމުގައި އަންނަނިވި ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.

 • ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުބާރާތްތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް.
 • މީގެކުރިން މި ސެޝަނުގައި ނުވަތަ މިފަދަ ސެޝަނެއްގައި ބައިވެރި ނުވާފަރާތްތައް.
 • ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ޚަރަކާތްތަކުގައި އެކްޓިވްކޮށް ޚަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތައް.
 • ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ ފަރާތްތައް.
 • އިނގިރޭސިބަހުން ރަނގަޅަށް ވާހަކަދައްކަން އިނގޭ ފަރާތްތައް.

our sponsors and partners

ފަނަރަ ވަނަ ނެޝަލަން އޮލިމްޕިކް އެކަޑަމީ ސެޝަން 2016 (ސްރީލަންކާ) ގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު
read more

ސްވިމާރސް ޗެލެންޖިންގ ޓްރޮފީ 2 ވަނަ މުބާރާތް 2016 އޮކްޓޫބަރ 12 ން 15ށް

from 40th national swimming competition 2015 – photo by president’s office

މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ފަރާތުން ބާއްވާ 2 ވަނަ ސްވިމަރސް ޗެލެންޖިންގ ޓްރޮފީ ފެތުމުގެ މުބާރާތް އޮކްޓޫބަރ 12 ން 15 އަށް މާލޭ ސްވިމިންގ ޓްރެކްގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ބައިވެރިވުމުގެ ސުންގަޑި: 6 އޮކްޓޫބަރ 2016 ގެ 14:00 ގެ ކުރިން.

ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯރމް: އޮންލައިން ލިންކް

މި މުބާރާތުގައި އަންނަނިވި އުމުރުފުރާތަކާއި، ކެޓަގަރީތަކުގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ކެޓަގަރީތައް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

 • 10 އަހަރުން ދަށް
 • 12 އަހަރުން ދަށް
 • 14 އަހަރުން ދަށް
 • 16 އަހަރުން ދަށް
 • 16 އަހަރުން މަތި
 • މާސްޓަރސް ކެޓަގަރީ

މިމުބާރާތުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިވެންޓްތައް:

Masters Over 16 Under 16 Under 14 Under 12 Under 10 Events
25m Freestyle
25m Backstroke
25m Breaststroke
25m Butterfly
50m Freestyle
50m Backstroke
50m Breaststroke
50m Butterfly
100m Freestyle
100m Backstroke
100m Breaststroke
100m Butterfly
100m Individual Medley
200m Individual Medley
200m Freestyle
400m Freestyle
11 11 11 11 11 9 Total Event

މުބާރާތުގެ ނަން: ސްވިމާރސް ޗެލެންޖިންގ ޓްރޮފީ 2 ވަނަ މުބާރާތް 2016
2nd Swimmers Challenging Trophy 2016

މުބާރާތް ބާއްވާ ތަން: މާލޭ ސްވިމިންގ ޓްރެކް

މުބާރާތް ބާއްވާ ތާރީޚް: 2016 އޮކްޓޫބަރ 12 ން 15 ށް

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފޯރމް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚް: 6 އޮކްޓޫބަރ 2016 ގެ 14:00 ގެ ކުރިން.

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމު: އޮންލައިން ލިންކް

އިތުރު މަޢުލޫމާތު އަދި މުބާރާތުގެ ޤަވައިދު: ލިންކް

އެސޯސިއޭޝަނުގެ މެންބަރުންނަށް އަލަށްވުމަށް ބޭނުންވާފަރާތްތަކުން، އެސޯސިއޭޝަނުގެ މެންބަރޝިޕް ފީ އަދި މެންބަރަކަށް ވާން އެދޭ ފޯރމް (ފޮޓޮއާއިއެކު) ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.


our sponsors and partners

ސްވިމާރސް ޗެލެންޖިންގ ޓްރޮފީ 2 ވަނަ މުބާރާތް 2016 އޮކްޓޫބަރ 12 ން 15ށް
read more

ފީނާ ސްވިމިންގ ކޯޗަސް އެޑްވާންސް ކްލިނިކްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު

from coaches course 2016

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެތުމުގެ ކުޅިވަރުތަކާއިބެހޭ ޖަމުޢިއްޔާ، ފީނާ އާއި މި އެސޯސިއޭޝަނާއި ގުޅިގެން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފީނާ އެޑްވާންސް ސްވިމިންގ ކޯޗަސް ކްލިނިކް މި އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 2 ން 11 ށް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ވީމާ، މި ކްލިނިކްގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މިކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އޮންލައިން ފޯރމް ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ކްލިނިކްގެ ނަން: ފީނާ ސްވިމިންގ ކޯޗަސް އެޑްވާންސް ކްލިނިކް

ކްލިނިކް ބޭއްވޭތަން: މާލެ

ޖާގައިގެ ޢަދަދު: 25 (ބައިވެރިވުމަށް ހުށަހަޅާ ޝަރުޠު ހަމަވާ މީހުންގެ ޢަދަދު 25 ށް ވުރެން ގިނަ ނަމަ، މި ކްލިނިކްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅާނީ މިއެސޯސިއޭޝަނުންނެވެ.)

ކްލިނިކް ބޭއްވޭ ތާރީޚް: 2 ން 11 އޮކްޓޯބަރ 2016

ގަޑިތައް: 10:00 ން 15:30 ށް ތިއަރީކްލާސް އަދި 16:00 ން 18:00 ށް ޕްރެކްޓިކަލް ގަޑި

ކްލިނިކްގައި ބައިވެރިވެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ޝަރުޠުތައް:

 • ވޭތުވޭދިޔަ 5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން ނުވަތަ ފީނާއިން ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ސްޕޯރޓްސް އިން ޤަބޫލުކުރާ ސްވިމިންގ ކޯޗަސް ކްލިނިކެއް ނުވަތަ ކޯހެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މީހެއްކަމުގައިވުން ނުވަތަ، ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުބާރާތެއްގައި ނުވަތަ ސަރަޙައްދީ މުބާރާތެއްގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލްކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައިވުން.
 • އެސޯސިއޭޝަނުގެ މެންބަރެއްކަމުގައިވުން.
 • 18 އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހެއްކަމުގައިވުން.

ބައިވެރިވުމުގެ ސުންގަޑި: 29 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 ގެ 14:00 ގެ ކުރިން.

ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯރމް: އޮންލައިން ލިންކް


Online Application Form:


our sponsors and partners

ފީނާ ސްވިމިންގ ކޯޗަސް އެޑްވާންސް ކްލިނިކްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު
read more

މާލޭ ސްވިމިންގ ޓްރެކް ސަރަޙައްދަށް ބަޔަކުމީހުން ކަޅުތެޔޮ އަޅައި ތަކެއްޗަށް ގެއްލުންދިން މައްސަލަ ކުށްވެރިކޮށް ނެރޭބަޔާން

photo by: firas afeef

މާލޭ އިރުދެކުނު ފަރާތު މޫދަށްއެރޭ ސަރަޙައްދުގައި މިއެސޯސިއޭޝަނުން ޤާއިމް ކޮށްފައިވާ ޕްލެޓްފޯރމްތައް މައްޗަށާއި މޫދުތެރެއަށް ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ބަޔަކު މީހުން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ކަޅުތެޔޮ އަޅައި، ޕްލެޓްފޯރމްތަކަށް ގެއްލުންދީ ހަދާފައިވާކަން މިއެސޯސިއޭޝަނުން ހިތާމައާއިއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

އެސަރަޙައްދަކީ، އެކި އުމުރުފުރާތަކުގެ މީހުން ފަތަން ދަސްކުރުމަށާއި، ކަސްރަތުގެ ގޮތުން ފެތުމަށް ބޭނުންކުރާ ސަރަޙައްދެއްގެ އިތުރުން ވާދަވެރި ފެތުންތެރިން ތަމްރީންކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އަދި މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ އާންމު ރައްޔިތުން މޫދަށްއެރި، އުފާފާޅުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ސަރަޙައްދެކެވެ.

އިސްވެދެންނެވިފަދަ އިޖްތިމާޢީ ޙަރަކާތްތަކެއް ރައްޔިތުންގެ އެތައްބަޔަކު ދުވާލާއި ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުތަކުގައި ހިންގަމުންދާ ސަރައްޙައްދަކަށް ކަޅުތެޔޮ އަޅައި އެތައްބަޔަކަށް އޭގެ ގެއްލުން ލިބޭނެފަދަ ނާތަހުޒީބު ކަންކަން ކުރުމަކީ ތަހުޒީބީ މުޖްތަމަޢެއްގައި ކުރެވިގެންވާނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށް މިއެސޯސިއޭޝަނުން ދެކެމެވެ.

މާލޭ ސްވިމިންގ ޓްރެކް ސަޙައްދުގެ ސާފުތާހިރުކަން ދަމަހައްޓައި، ރައްކާތެރިތަނެއްގެ ގޮތުގައި ސާފުތާހިރުކަންމަތީ އެސަރަޙައްދު އަބަދުވެސް ދެމިއޮތުމަކީ ސްވިމިންގ ޓްރެކްސަރަޙައްދު ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށްވެސް ލިބިގެންދާނެ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއްކަމުގައި ވާތީވެ، ސްވިމިންގ ޓްރެކް ސަރަޙައްދު ހަޑިވާނެފަދަ އަދި އެތަނުގައި ހުރި ތަކެއްޗަށް ގެއްލުން ލިބޭނެފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނުކުރުމަށް މިއެސޯސިއޭޝަނުން އިލްތިމާސް ކުރަމެވެ.


photo by: firas afeef

photo by: firas afeef

our sponsors and partners

މާލޭ ސްވިމިންގ ޓްރެކް ސަރަޙައްދަށް ބަޔަކުމީހުން ކަޅުތެޔޮ އަޅައި ތަކެއްޗަށް ގެއްލުންދިން މައްސަލަ ކުށްވެރިކޮށް ނެރޭބަޔާން
read more

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކުރިއަށް އޮތް ދައުރަށް ހިންގާކޮމިޓީ އިންތިޚާބުކޮށްފި

new executive committee of swimming association

ކުރިއަށް އޮތް ހަތަރު އަހަރުދުވަހުގެ ދައުރަށް ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އިންތިޚާބުކޮށްފިއެވެ. 57 މެންބަރުންނާއި އެކު، މިރޭ މާލޭ ޔޫތު ސެންޓަރުގެ ސެމިނަރ ހޯލްގައި ބޭއްވި މި އިންތިޚާބުގައި ކުރިއަށްއޮތް ދައުރުގެ ރައީސްކަމަށް 51 ވޯޓުން ލިބިވަޑައިގެން އިންތިޚާބުވެވަޑައިގަތީ މިހާރުވެސް މިމަޤާމް ހުންނެވި މއ.ޓިއުލިޕްވިލާ، މުޙައްމަދު އަބްދުއްސައްތާރެވެ. 50 ވޯޓު ލިބިވަޑައިގެން ނައިބު ރައީސް ކަމަށް ހޮވިވަޑައިގަތީ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ނައިބު ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމު މިހާރުވެސް ހުންނެވި ފ.ނިލަންދޫ، ހިކިހުވަނދުމާގެ، އިސްމާޢީލް ޢަލީ އެވެ. ޚަޒާންދާރުގެ މަޤާމަށް 48 ވޯޓާއިއެކު އިންތިޚާބުވެވަޑައިގަތީ ބ.ތުޅާދޫ، ފެހިވިލު ޢަލީ ޝަމީމެވެ.

އާންމު މެންބަރުން ތަމްޞީލްކުރެއްވުމަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންވި 3 ބޭފުޅުންނަކީ ދަފްތަރު ރސ 9731، މުޙައްމަދު ސަމީރު (56 ވޯޓު)، ގ.މޭވާގެ، ޙަސަން ސިރާރު (55 ވޯޓު) އަދި ގ.ބްލޫލައިން، ޔާމީން ފައިސަލް އިބްރާޙީމް (36 ވޯޓު) އެވެ.

އެސޯސިއޭޝަނުގެ 5 މެންބަރު ކްލަބުން، އެސޯސިއޭޝަނުގެ ހިންގާކޮމިޓީގައި އެކްލަބުތައް ތަމްޞީލްކުރުމަށް އިންތިޚާބުކުރީ މ.ހަތިހާ، އަޙްމަދު ފަޔާޟް (4 ވޯޓު) އެވެ.

މިއިންތިޚާބުގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަވައިދެއްވީ ޢަލީ ސަލީމް އަދި މުޙައްމަދު އަނީލް އެވެ. މިއިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ހިނގާދިޔަގޮތް އޮބްޒާރވްކުރެއްވުމަށްޓަކައި ކުޅިވަރުގެ ޤައުމީ މަޖްލީހުގެ ފަރާތުން އަދި މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން މަންދޫބުން ބައިވެރިވިއެވެ.

އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ނިމުމާއިއެކު އެސޯސިއޭޝަނުގެ މިހާރުގެ އަދި އަލަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވި ރައީސް މުޙައްމަދު އަބްދުއްސައްތާރު މެންބަރުންނާއި މުޚާތަބުކުރައްވައި ވާހަކަފުޅުދެއްކެވިއެވެ. އަދި ފެތުމުގެ ކުޅިވަރު މިހާރަށްވުރެ ކުރިއަރުވައި ރަނގަޅުނަތީޖާތަކެއް ހޯއްދެވުމަށް ކުރިއަށްއޮތް ދައުރުގައިވެސް މަސައްކަތްކޮށްދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެސޯސިއޭޝަނުން ރާވައިހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގައި މެންބަރުންގެ ފަރާތުންނާއި އެސޯސިއޭޝަނަށް ހެޔޮއެދޭފަރާތްތަކުން އަދި އެސޯސިއޭޝަނުގެ ސްޕޮންސަރުންގެ ފަރާތުން އަދި ވަކިން ޚާއްސަކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސްއާއި، މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ ގެ ފަރާތުން ލިބެމުންދާ އެހީތެރިކަން ފާހަގަކޮށް ޝުކުރުއަދާކުރެއްވިއެވެ.

Newly Elected Executive Committee

Ex-Officio Members

President

MOHAMED ABDUL SATTAR

Vice President

ISMAIL ALI

Treasurer

ALI SHAMEEM


Individual Member Representatives

HASSAN SIRAAR

MOHAMED SAMEER

YAAMIN FAISAL IBRAHIM


Club Representative

AHMED FAYAZ


our sponsors and partners

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކުރިއަށް އޮތް ދައުރަށް ހިންގާކޮމިޓީ އިންތިޚާބުކޮށްފި
read more

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަންގެ 3 ވަނަ އިންތިޚާބު މާލޭ ޔޫތު ސެންޓަރުގައި މިރޭ ބާއްވާނެ

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން ގެ 3 ވަނަ އިންތިޚާބު މިރޭ (18 މެއި 2016، ބުދަ) ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އިންތިޚާބު ބޭއްވޭތަން: މާލޭ ޔޫތު ސެންޓަރ (ސޯސަލް ސެންޓަރ) ސެމިނަރ ހޯލް
ތާރީޚް: 18 މެއި 2016 ވާ ބުދަ
ގަޑި: 20:15
ޑްރެސް ކޯޑު: ސްމާރޓް ކެޝުއަލް
އިންތިޚާބާއި ބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތާއި، ވޯޓަރސް ރެޖިސްޓްރީ (ލިންކް)

ވީމާ، މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި މިވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

our sponsors and partners

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަންގެ 3 ވަނަ އިންތިޚާބު މާލޭ ޔޫތު ސެންޓަރުގައި މިރޭ ބާއްވާނެ
read more

ސްވިމިންގ ކޯޗިންގ ކޯސް ލެވެލް 1 ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް ފޮރ ސްޕޯޓްސް އާއި ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން ސްވިމިންގ ކޯޗިންގ ލެވެލް 1 ގެ ކޯސް، 2016 މޭ 17 ން 30 ށް މާލޭގައި ހިންގަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި ކޯހަކީ ރާއްޖޭގެ ނެޝަނަލް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ ޤަބޫލުކުރާ ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 1 ގެ ކޯޗިންގ ކޯހެކެވެ. މި ކޯހުގެ ކިޔެވުން ދުވާލަކު 5 ގަޑިއިރު އޮންނާނެއެވެ. މި ކޯސް ކުރިޔަށް ގެންދާނީ އިނގިރޭސިބަހުންނެވެ.

ކޯހުގެ ސެޓްފިކެޓް ލިބޭނީ ހާޒިރީން %80 އިންސައްތަ ހާޞިލްކޮށް، ކޯހުންދޭ ތިއަރީ އަދި ޕްރެކްޓިކަލް ޓެސްޓުން ފާސްވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. ކޯހުގެ ކިޔެވުން ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ވަގުތު ހަމަޖައްސާނީ ބައިވެރިންނާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ފަހުއެވެ.

ވީމާ މި ކޯހުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ، ސްވިމިންގ ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިޔަށްދާން ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ކޯހުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު، ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެއްޗާއެކު 2016 މޭ 12 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު 14:00 ގެ ކުރިން ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އަށް ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ.

މިކޯހާއިބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ސްޕޯރޓްސް އިން (ފޯނު ނަންބަރު: 3326985، އީމެއިލް: info@mnis.gov.mv) އަދި މިއެސޯސިއޭޝަނުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭފޯރމް ޑައުންލޯޑު ކުރެއްވުމަށް (ލިންކް)

our sponsors and partners

ސްވިމިންގ ކޯޗިންގ ކޯސް ލެވެލް 1 ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު
read more

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަންގެ 3 ވަނަ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކާއި، ވޯޓުލެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް

18 މޭ 2016 ވާ ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 3 ވަނަ އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރި ފަރާތްތަކާއި، ކުރިމަތިލި މަޤާމްތައް އަދި މި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މަޤާމްތަކުގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބުކުރެވޭ 7 މަޤާމަށް ބޭފުޅުން ހޮވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، މެންބަރުންގެ މެދުގައި ވޯޓުލުމަށްފަހު އެންމެ ގިނައިން ވޯޓު ލިބޭފަރާތްތައް ހޮވާގޮތަށެވެ. މި އިންތިޚާބުގައި އެއްމަޤާމަކަށް އެއްބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލާފައިވަނީނަމަ، ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ފެންނަނަ ނުފެންނަ ވޯޓެކެވެ.

Applicants

Applicants for the Position of President

Number to be Elected: 01

MOHAMED ABDUL SATTAR


Applicants for the Position of Vice President

Number to be Elected: 01

ISMAIL ALI

Applicants for the Position of Treasurer

Number to be Elected: 01

ALI SHAMEEM


Applicants for the Position of Individual Member Representatives

Number to be Elected: 03

ADIL RASHEED

HASSAN SIRAAR

MOHAMED SAMEER

YAAMIN FAISAL IBRAHIM


Applicants for the Position of Club Representative

Number to be Elected: 01

AHMED FAYAZ


Voter’s List

No Full Name Gender  Permanent Address
1 Ahmed Mazeedh Male Kurukeelage/Gdh.Madaveli
2 Aishath Nauma Female Dhaarussalaam/Th.Kinbidhoo
3 Aishath Sheeza Female G.Tunisia
4 Aminath Ainaan Female Image, R.Maakurahdhoo
5 Aminath Khuzama Female Boagan Villa, Ha. Filladhoo
6 Aslam Waheed Male Manzil/B.Kamadhoo
7 Fathimath Fariha Female G. Ginger Villa
8 Fathimath Riufa Female Th.Kinbidhoo
9 Hawwa Zaeema Female Hoadhadu, Niadhurumaage, Gn. Fuvahmulah
10 Maryam Fathika Fayaz Female H. Hathihaa
11 Sobeeha Adam Female Roashaneege/HA.Dhidhoo
12 Abdhulla Rasheed Male Dawn Light/HA.Dhidhoo
13 Abdulla Abdul Kaream Male Uraha,M.Mulah
14 Adam Naseer Male Ranbusthaanuge/HA.Dhidhoo
15 Ahmed Fayaz Male Autumn Vaadhee/HA.Dhidhoo
16 Ahmed Raidh Male V. Mashiveli, Male’
17 Ahmed Rasheed Male Ma.Shelter,Male’
18 Ahmed Riyaz Male Alivaru,R.Kandholhudhoo
19 Ahmed Shafeeg Male Kaamineege/HA.Dhidhoo
20 Ahmed Shafeeq Male Ranbusthaanuge/HA.Dhidhoo
21 Aslam Abdulla Male Huhumale Flate 5304
22 Faseeh Aboobakur Male Hulhu Male’,Flat No3-3-04
23 Fathih Aboobakur Male Nooraanee Villa,HA.Dhidhoo
24 Hashim Dawood Male Viluveli, Ha. Thakandhoo
25 Hassan Amir Male Daisy House, Sh. Funadhoo
26 Husain Shareeef Male Maahal/S.Hithadhoo
27 Hussain Mubah Male H. Kelaamaage, Male’
28 Ibrahim Ahmed Male Ma.Sakkeyoge,Male
29 Inaz Mohamed Male Maares/HA.Dhidhoo
30 Ismail Naseer Male Dharuma/Ha.Dhidhoo
31 Mariyam Suha Sham Female H. Loral
32 Mohamed Falih Ali Male G.Rimaal
33 Mohamed Nuhudhy Male Paris Villa/HA.Dhidhoo
34 Mohamed Shareef Male Gulf/HA.Dhidhoo
35 Mohamed Shinan Male Fiyoareege, Gdh. Hoandedhdhoo
36 Mohamed Shirufaan Male SOSUNGE/B.DHONFAN
37 Mohamed Zihan Male G, Male Hiya 1-12-02, Male’
38 Moosa Rasheed Male Sosange/HA.Dhidhoo
39 Moosa Sahulan Male G, Male Hiya 2-11-03, Male’
40 Ismail Faruhan Male G.Finivilu
41 Aishath Abdulla Didi Female Miskihmagu.Javahirumaage,Gn.Fuvahmulah
42 Hawwa Nasiha Female H.Fathihuge Ali, Male
43 Zidna Mohamed Female G.Lady Moon,Male
44 Hussain Thaufeeq Male Ma.Orchidge
45 Mariyam Nafha Ali Female G.Medhufaaru/ Male’
46 Mariyam Nuzhath Female Ma. Evening Rose
47 Mariyam Suha Female H.Faalandhoshuge AAGE/Male’
48 Shadiya Hassan Female Halavelige Aage/S.Hithadhoo
49 Abdulla Zair Male M.Kurolhi/Male’
50 Adil Rasheed Male Hulhu Male’Endheri5,Male
51 Ahmed Shazeen Male Seroaz, Hdh. Nolhivaran
52 Ahmed Zunaij Male HD.Rozyvilla
53 Hassan Ashraf Male MA.KANBAALIFARU
54 Hassan Siraar Male G.Meyvage
55 Hussain Rasheed Male Dhaftharu . No Dh R 8509
56 Ibrahim Moosa Male Ma. Modern Comet
57 Ismail Ali Male Hikihuvandhumaage / F. Nilandhoo
58 Mohamed Abdul Sattar Male Ma. Tulip Villa
59 Mohamed Jaufaru Male Ma.Pigeon Orchid
60 Mohamed Navvar Ibrahim Male M.Muleege/Male’
61 Mohamed Sameer Male Cral.C3.1C
62 Mohamed Sharif Male Mariyaazu, ADh.Maamigili
63 Mohamed Visham Male G. Noovillage
64 Mohamed Yaish Male M.Neena/Male’
65 Mohamed Zahid Male Kunnaaruge (GDH. Gadhdhoo)
66 Mohamed Zakariyya Male Aavehi/Dh.Kulhudhufushi
67 Thooba Rasheed Male Gulchampaa, HA. Hoarafushi
68 Yamin Faisal Male G. Blue Line
69 Real T Sports club Club DhilaasaaVilla / Ha.Dhihdhoo
70 Dhihdhoo Teenage Boys Sports Club Club Dhilasaavilla, Ha. Dhidhdhoo
71 Maldives Lifeguard Association Club Ma.Lakewood,2nd floor/Male’
72 Naad Sports Club Ha.Dhihdhoo
73 New Lagoon Swimming Club Club Ma.Sallum

our sponsors and partners

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަންގެ 3 ވަނަ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކާއި، ވޯޓުލެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް
read more

ހއ.ދިއްދޫގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޤައުމީ ދިގުފެތުމުގެ 12 ވަނަ މުބާރާތް ބާއްވާ ތާރީޚް ބަދަލުކުރުން

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މިއަހަރު ހއ.ދިއްދޫގައި ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ޤައުމީ ދިގުފެތުމުގެ 12 ވަނަ މުބާރާތް ބާއްވާ ތާރީޚަށް ބަދަލުގެނެސް، މި 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން 3 ން 4 އަށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ދިއްދޫގައި ބާއްވާ ޤައުމީ 12 ވަނަ ދިގުފެތުމުގެ މުބާރާތުގައި އޮންނާނީ 5 ކިލޯ މީޓަރުގެ ދިގުމިނުގެ ރޭހާއި 1 ކިލޯ މީޓަރުގެ ދިގުމިނުގެ ރޭހެވެ. އަދި ޢުމުރުން 35 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް ޚާއްޞަކޮށް 1 ކިލޯ މީޓަރުގެ ރޭސް ބޭއްވުމަށްވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި މުބާރާތުގައި އަންހެން ފެތުންތެރިންނާއި ފިރިހެން ފެތުންތެރިން ވާދަކުރާނީ ވަކިވަކިންނެވެ.

ޤައުމީ ދިގުފެތުމުގެ މުބާރާތުން އެކި ވަނަތަކަށްދާ ފެތުންތެރިންނަށް ފައިސާގެ އިނާމާއި މެޑެލް ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީޚަކީ 2016 މޭމަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 އެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް އެދި މިއެސޯސިއޭޝަނުން ދޫކުރާ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް 2016 މޭ 26 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.

މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދާއި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފޯމު އެސޯސިއޭޝަންގެ ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.

މުބާރާތުގެ ޤަވައިދާއި، މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭފޯރމް: 12 ވަނަ ދިގުފެތުމުގެ މުބާރާތުގެ ޕޭޖް

our sponsors and partners

ހއ.ދިއްދޫގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޤައުމީ ދިގުފެތުމުގެ 12 ވަނަ މުބާރާތް ބާއްވާ ތާރީޚް ބަދަލުކުރުން
read more

އައްޑޫ ސިޓީ، ސްކޫލްކުދިންގެ ފެތުމުގެ 2 ވަނަ މުބާރާތް މެއި 11 ން 14 އަށް

މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ފަރާތުން ބާއްވާ އައްޑޫ ސިޓީ، ސްކޫލް ކުދިންގެ ފެތުމުގެ 2 ވަނަ މުބާރާތް 2016 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ 11 އިން 14 އަށް، އައްޑޫ ސިޓީ، ހިތަދޫ ސްވިމިންގ ޓްރެކްގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި މުބާރާތަކީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކަށް ހުޅުވާލެވިގެން އައްޑޫ ސިޓީގައި ބޭއްވޭ މުބާރާތެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން، މި މެއި މަހުގެ 09 ން 10ގެ ނިޔަލަށް 10 އަހަރާއި، 8 އަހަރާއި އަދި 6 އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރާތަކުގެ ފެތުންތެރިންނަށް ޙާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލްވެސް ބޭއްވުމަށް ވަނީހަމަޖެހިފައެވެ.

މި މުބާރާތުގައި އަންނަނިވި އުމުރުފުރާތަކާއި، ކެޓަގަރީތަކުގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ކެޓަގަރީތައް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

 • 12 އަހަރުން ދަށް
 • 14 އަހަރުން ދަށް
 • 16 އަހަރުން ދަށް
 • 19 އަހަރުން ދަށް
 • ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންގެ ކެޓަގަރީ

މިމުބާރާތުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިވެންޓްތައް:

Event SEN Under 12 Under 14 Under 16 Under 19
25m Freestyle
25m Backstroke
25m Breaststroke
25m Butterfly
50m Freestyle
50m Backstroke
50m Breaststroke
50m  Butterfly
100m Freestyle
100m Backstroke
100m Breaststroke
100m  Butterfly
100m Individual Medley
200m Individual Medley
4x25m. Freestyle Relay
4x25m. Medley Relay
4x25m. Freestyle Mix Relay
4x50m. Freestyle Relay
4x50m. Medley Relay
4x100m. Freestyle Relay

މުބާރާތުގެ ނަން: އައްޑޫ ސިޓީ، ސްކޫލްކުދިންގެ ފެތުމުގެ 2 ވަނަ މުބާރާތް
Addu City 2nd Inter School Swimming Competition 2016

މުބާރާތް ބާއްވާ ތަން: އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ސްވިމިންގ ޓްރެކް

މުބާރާތް ބާއްވާ ތާރީޚް: 2016 މެއި 11 ން 14 އަށް

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފޯރމް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚް: 08 މެއި 2016ގެ 14:00

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯރމާއި އިތުރު މަޢުލޫމާތު: ލިންކް

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ސްކޫލްތަކުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުނަމަ، މިއެސޯސިއޭޝަނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ފޯނު: 3323429

ފެކްސް: 3314206

އީމެއިލް: info@swimming.org.mv

our sponsors and partners

އައްޑޫ ސިޓީ، ސްކޫލްކުދިންގެ ފެތުމުގެ 2 ވަނަ މުބާރާތް މެއި 11 ން 14 އަށް
read more

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަންގެ 3 ވަނަ އިންތިޚާބު މޭމަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ހަމަޖައްސައިފި

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 3 ވަނަ އިންތިޚާބު 2016 މޭ 18 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި އިންތިޚާބުގައި މިއެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމަށާއި ނައިބް ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމަށާއި ޚަޒާންދާރުގެ މަޤާމަށް މީހުން އިންތިޚާބު ކުރުމުގެ އިތުރުން، އެސޯސިއޭޝަންގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް ޢާއްމު މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބުކުރާ 3 މެމްބަރުންނާއި ކުލަބްތަކުން އިންތިޚާބުރާ މެމްބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުން އޮންނާނެއެވެ.

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަންގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް އިންތިޚާބު ކުރެވޭ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން އެސޯސިއޭޝަންގެ މެމްބަރުން ފިޔަވައި އެހެން މީހުންނަށް ވާދަކުރެވޭނީ ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމަށާއި ނައިބްރައީސް ކަމުގެ މަޤާމަށާއި ޚަޒާންދާރުގެ މަޤާމަށް އެކަންޏެވެ. މިއިން މަޤާމަކަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ އެސޯސިއޭޝަންގެ ދާޢިމީ މެމްބަރެއް މެދުވެރިކޮށް އެ މެމްބަރަކު ހުށަހަޅާ މީހެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަންގެ އަސާސީ ޤަވާޢިދުގައިވާގޮތުން މި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާނީ އެސޯސިއޭޝަންގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ފާއިތުވި އަހަރާއި ހިނގަމުންދާ އަހަރު އެސޯސިއޭޝަންގެ ޙަރަކާތެއް ނުވަތަ ޙަރަކާތްތަކެއްގައި ޢަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވެ އަހަރީފީ ދައްކާފައިވާ މެމްބަރުންނަށެވެ. އަދި އިންތިޚާބު އިޢުލާނު ކުރުމަށްފަހު މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީވާ މެމްބަރަކަށް މި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެން ނުދާނެއެވެ.

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަންގެ 3 ވަނަ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރަން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާން އެދޭ ފޯމާއި އެފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި 2016 އޭޕްރީލް 28 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން އެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދަން 3 މެމްބަރުންގެ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވައިލުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަންގެ 3 ވަނަ އިންތިޚާބުގެ ޤަވާޢިދު އަދި މަޢުލޫމާތު ފޯމު 2016 އޭޕްރީލް 18 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެސޯސިއޭޝަނުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އަދި އެސޯސިއޭޝަންގެ ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.

އިންތިޚާބާއި ބެހޭ ޤަވާޢިދާއި އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު:: Elections Event’s Page Link

our sponsors and partners

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަންގެ 3 ވަނަ އިންތިޚާބު މޭމަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ހަމަޖައްސައިފި
read more

މަކީޓާ، ސްކޫލްކުދިންގެ ފެތުމުގެ 14 ވަނަ މުބާރާތް އެޕްރީލް 16 ން 22 އަށް

main sponsor

މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ފަރާތުން ބާއްވާ މަކީޓާ، ސްކޫލް ކުދިންގެ ފެތުމުގެ 14 ވަނަ މުބާރާތް 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުގެ 16 އިން 22 އަށް، މާލޭ ސްވިމިންގ ޓްރެކްގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި މުބާރާތަކީ، ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޮގަނައިޒޭޝަން އިން ރާއްޖޭގައި މާކެޓްކޮށް ޑިސްޓްރިބިއުޓް ކުރަމުންގެންދާ މަކީޓާ ޕަވަރ ޓޫލްސް އިން ސްޕޮންސަރ ކޮށްފައިވާ، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކަށް ހުޅުވާލެވިގެން ބޭއްވޭ މުބާރާތެކެވެ.

މި މުބާރާތުގައި އަންނަނިވި އުމުރުފުރާތަކާއި، ކެޓަގަރީތަކުގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ކެޓަގަރީތައް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

 • 12 އަހަރުން ދަށް
 • 14 އަހަރުން ދަށް
 • 16 އަހަރުން ދަށް
 • 19 އަހަރުން ދަށް
 • ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންގެ ކެޓަގަރީ

މިމުބާރާތުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިވެންޓްތައް:

Event SEN Under 12 Under 14 Under 16 Under 19
25m Freestyle
25m Backstroke
25m Breaststroke
25m Butterfly
50m Freestyle
50m Backstroke
50m Breaststroke
50m  Butterfly
100m Freestyle
100m Backstroke
100m Breaststroke
100m  Butterfly
100m Individual Medley
200m Individual Medley
4x25m. Freestyle Relay
4x25m. Medley Relay
4x25m. Freestyle Mix Relay
4x50m. Freestyle Relay
4x50m. Medley Relay
4x100m. Freestyle Relay

މުބާރާތުގެ ނަން: މަކީޓާ، ސްކޫލް ކުދިންގެ ފެތުމުގެ 14 ވަނަ މުބާރާތް
Makita 14th Inter School Swimming Competition

މުބާރާތް ބާއްވާ ތަން: މާލޭ ސްވިމިންގ ޓްރެކް

މުބާރާތް ބާއްވާ ތާރީޚް: 2016 އެޕްރީލް 16 ން 22 ގެ ނިޔަލަށް

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފޯރމް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚް: 3 އެޕްރީލް 2016 07 އެޕްރީލް 2016

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯރމާއި އިތުރު މަޢުލޫމާތު: ލިންކް

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ސްކޫލްތަކުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުނަމަ، މިއެސޯސިއޭޝަނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ފޯނު: 3323429

ފެކްސް: 3314206

އީމެއިލް: info@swimming.org.mv

އިވެންޓް މެނޭޖަރ: މުޙައްމަދު ޝާރިފް (sharif@swimming.org.mv)

our sponsors and partners

cover photo by: Naail Nihaadh

މަކީޓާ، ސްކޫލްކުދިންގެ ފެތުމުގެ 14 ވަނަ މުބާރާތް އެޕްރީލް 16 ން 22 އަށް
read more

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން ޕްރެޒިޑެންޓް ކަޕް ފެތުމުގެ މުބާރާތް 1 – 2016 އިޢުލާން

މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ފަރާތުން ބާއްވާ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން ޕްރެޒިޑެންޓް ކަޕް ފެތުމުގެ މުބާރާތް 2016 މާރޗް 30 ން 2 އޭޕްރީލްގެ ނިޔަލަށް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯރމް، 13 މާރޗް 2016 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެންހުންނާނެއެވެ.

މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭފަރާތްތަކުން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭފޯރމް 22 މާރޗް 2016 ވާ އަންގާރަދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މުބާރާތުގެ ނަން: ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން ޕްރެޒިޑެންޓް ކަޕް ފެތުމުގެ މުބާރާތް 1
1st Swimming Association President Cup

މުބާރާތް ބާއްވާ ތަން: މާލޭ ސްވިމިންގ ޓްރެކް

މުބާރާތް ބާއްވާ ތާރީޚް: 2016 މާރޗް 30 ން 2 އޭޕްރީލްގެ ނިޔަލަށް

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފޯރމް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚް: 22 މާރޗް 2016 ވާ އަންގާރަދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން

މުބާރާތުގެ ޤަވައިދު އަދި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭފޯރމް: ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް

our sponsors and partners

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން ޕްރެޒިޑެންޓް ކަޕް ފެތުމުގެ މުބާރާތް 1 – 2016 އިޢުލާން
read more

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 2016 ވަނައަހަރުގެ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ – ފުރިހަމަ މެންބަރުންގެ ލިސްޓް

މިއެސޯސިއޭޝަންގެ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ 3 މާރޗް 2016 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ 20:30 ގައި ނަންބަރ 5 ސެމިނަރ ރޫމް (ހ.ޝައިންޓްރީ ބިލްޑިންގ 5 ވަނަ ފްލޯރ) ގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ތިރީގައި އެވަނީ 29 ފެބްރުއަރީ 2016 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް، މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ފުރިހަމަ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން، މިއަހަރުގެ އަހަރީ ފީ ދައްކާފައިވާ މެންބަރުންގެ ލިސްޓެވެ.

ދާއިމީ މެންބަރުންގެ ލިސްޓް (29 ފެބްރުއަރީ 2016): ލިސްޓް ޑައުންލޯޑް ލިންކް.

ވީމާ، މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި މިވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

our sponsors and partners

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 2016 ވަނައަހަރުގެ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ – ފުރިހަމަ މެންބަރުންގެ ލިސްޓް
read more

އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް އިން ސްޕޯރޓްސް މެނޭޖްމަންޓް ކޯހަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ސްޕޯރޓްސްގެ ފަރާތުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް އިން ސްޕޯރޓްސް މެނޭޖްމަންޓް ކޯސް 2016 ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗް މަހުގެތެރޭގައި ފެށުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި ކޯހަށް ނަންހުށަހެޅުމަށް މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ސްޕޯރޓްސްގެ ފަރާތުންވަނީ މި އެސޯސިއޭޝަނަށް ފުރުޞަތު ދީފައެވެ.

ވީމާ، މިކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށްއެދޭ ފަރާތްތަކުން، 28 ފެބްރުއަރީ 2016 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ފޯރމް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

 • ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯރމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:
  • ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފޯރމް
  • އައިޑެންޓިޓީ ކާރޑްގެ ކޮޕީ
  • ވަނަވަރު

 

 • ސުންގަޑި: 28 ފެބްރުއަރީ 2016 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން
 • ފޯރމް ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭތަން: ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ އިދާރާ

 

 • ކޯހުގެ މަޢުލޫމާތު:
  • ކޯހުގެ ނަން: އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް އިން ސްޕޯރޓްސް މެނޭޖްމަންޓް
  • މުއްދަތު: 1 އަހަރު (2 ސެމިސްޓަރ)
  • ކޯހުގެ ފީ: ހިލޭ
  • ކޯސް ފެށޭނެ ތާރީޚް: 2016 ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗް މަހުގެ ތެރޭގައި
  • ކޯސް ބޭއްވޭތަން: މާލެ

 

 • ކޯހަށް ވަނުމުގެ ޝަރުތުތައް:
  • ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް އިމްތިޙާނުން 3 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން ނުވަތަ،
  • މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 3ގެ ފާހެއް އޮތުން ނުވަތަ،
  • އުމުރުން 18 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު ބޭސިކް އެޑިއުކޭޝަން (ގްރޭޑް 7) ފުރިހަމަކޮށްފައިވުމާއި ކުޅިވަރާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

މިކޯހާއިބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދެއްވުމަށް މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ސްޕޯރޓްސް އިން (ފޯނު ނަންބަރު: 3326985، އީމެއިލް: info@mnis.gov.mv) ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

our sponsors and partners

އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް އިން ސްޕޯރޓްސް މެނޭޖްމަންޓް ކޯހަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު
read more

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 2016 ވަނައަހަރުގެ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

މިއެސޯސިއޭޝަންގެ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ 3 މާރޗް 2016 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ 20:30 ގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

2015 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓަށާއި، 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާއަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅަން ބޭނުންފުޅުނަމަ، 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 28 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރީން ލިޔުމަކުން މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަދި، މި އެސޯސިއޭޝަންގެ އަސާސީ ޤަވާޢިދަށް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 28 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރީން ލިޔުމަކުން މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހަޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ވީމާ، މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި މިވާހަކަ ދަންނަވެމެވެ.


ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ދާއިމީ މެންބަރުންނަށް އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށް ދަންނަވާ ސިޓީ: Letter to Members

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަންގެ އަސާސީ ޤަވަޢިދު: Asaasee Gavaidhu

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން 2016 ވަނަ އަހަރަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ކަލަންޑަރު: Final Calendar 2016

our sponsors and partners

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 2016 ވަނައަހަރުގެ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ
read more

ފީނާ އޮފިޝަލުންގެ ލިސްޓް 2017 އަށް ނަންހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

ފިނާގެ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އޮފިޝަލުންގެ ލިސްޓަށް ނަންހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ. ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުން މިކަމަށް އެދި 01 ޖޫން 2016 ވާ ބުދަދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ސިޓީހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ޝަރުތު:

 • ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަމުގައިވުން.
 • މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ މެންބަރެއްކަމުގައިވުން.
 • ވޭތުވެދިޔަ 2 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސްވިމިންގ އޮފިއޭޓިންގގެ ދާއިރާއިން މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ޚިދުމަތްކޮށްދީފައިވުން.

ސިޓީ ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީޚް: 01 ޖޫން 2016 ވާ ބުދަދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން.

ސިޓީއާއިއެކު ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ ތަކެތި:

 • ވަނަވަރު
 • ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާރޑްގެ ކޮޕީ
 • ސްވިމިންގ އޮފިޝަލުންގެ ދާއިރާއިން މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު.
 • ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ.

ނަން ފޮނުވުމުގައި އެ އޮފިޝަލެއްގެ ފަރާތުން އޮފިޝިއޭޓިންގގެ ދާއިރާއިން މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތްތަކާއި، އެ ބޭފުޅެއްގެ ފެންވަރަށް ބެލޭނެއެވެ. މިކަމަށް އެދިހުށަހަޅާފަރާތްތަކުގެ ފީނާގެ އޮފިޝަލްސް ލިސްޓް 2017 ގައި ހިމެނުމަށް މިއެސޯސިއޭޝަނުން ފޮނުވާނެނަންތައް ކަނޑައަޅާނީ މިއެސޯސިއޭޝަނުންނެވެ.

our sponsors and partners

ފީނާ އޮފިޝަލުންގެ ލިސްޓް 2017 އަށް ނަންހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން
read more

ފެތުމުގެ ދާއިރާގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ސްވިމަރސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ކޯޗް

sponsors of swimmers development programme:


ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން ހިންގާ ސްވިމަރސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމަށް ކޯޗުން ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 25 ފެބްރުއަރީ 2016 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން މިކަމަށްއެދި މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ސިޓީ ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 • މަޤާމް: ކޯޗް (ސްވިމަރސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމުގެ ފަރިތަކުރުންތަކަށް) – ވަގުތީ
 • ބޭނުންވާ އަދަދު: 3
 • މުސާރަ: 3000.00 (ތިން ހާސް ރުފިޔާ)
 • މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭތަން: މާލެ
 • މުއްދަތު: 6 މަސްދުވަސް
 • މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ވަގުތު: ހަފްތާއަކު 5 ދުވަސް ދުވާލަކު 2 ގަޑިއިރު (ހެނދުނު 06:00 – 07:00 އަދި ހަވީރު 05:00 – 06:00)

މިނިމަމް ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު:

 • ފެތުމުގެ ކޯޗިންގ ކޯސް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން.
 • އިނގިރޭސިބަހުން ލިޔަންކިޔަން އެނގުމާއި އަދި ވާހަކަ ދައްކަން އެގުން.
 • އަމިއްލައަށް ޝެޑިއުލް ހަދައިގެން ޓްރެއިނިންގ ސެޝަންތައް ގެންދަން އެނގުން.
 • ސްވިމިންގ ކޯޗިންގ ދާއިރާގައި ޙަރަކާތްތެރި ވުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން ހުރުން.
 • އެސޯސިއޭޝަނުން ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެ އެހެންމީހުންނާއެކު ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރެވޭނެ މީހަކަށްވުން.
 • ވަގުތައް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ މީހަކު ކަމުގައިވުން.
 • ފީނާގެ ގަވައިދުތައް ފެތުންތެރިންނަށް އުގަންނައި ދިނުމުގެ ޤާބިލިއްޔަތުކަން ހުރުން.

ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް:

 • ކުދިންނަށް ފެތުމުގެ 4 ސްޓްރޯކް ދަސްކޮށްދީ، އެކުދިންނަށް ފެތުމުގެ ކެރިއަރގެ ރަނގަޅު ބިންގަލެއް ގާއިމްކޮށްދިނުން.
 • އެސޯސިއޭޝަނުން އަންގާގޮތެއްގެމަތިން ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިއަށްގެންދިޔުން.

ސިޓީއާއިއެކު ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ ތަކެތި:

 • ތަޢުލީމީ ފެންވަރު އަންގައިދޭ ލިޔެކިޔުންތައް
 • އައިޑެންޓިޓީކާޑުގެ ކޮޕީ
 • ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު

ނޯޓް: ޕްރޮފޯރމަންސްއަށް ބަލައި، އެގްރިމެންޓް އާކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދެވޭނެއެވެ.

ފެތުމުގެ ދާއިރާގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ސްވިމަރސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ކޯޗް
read more

ފަންސާސް ހަވަނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސެޝަން ފޮރ ޔަންގް ޕާޓިސިޕަންޓްސް – ގްރީސް

އިންޓަނޭޝަނަލް އޮލިމްޕިކް އެކަޑަމީ އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ 56 ވަނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސެޝަން ފޮރ ޔަންގް ޕާޓިސިޕަންޓްސް (ގްރީސް) ގައި ބައިވެރިވުމަށް 1 އަންހެން އަދި 1 ފިރިހެން ބޭފުޅެއްގެ ނަން އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމުގެ ފުރުޞަތު މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ވަނީލިބިފައެވެ. ވީމާ، މިސެޝަނުގައި ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންވާ، މިހާރުވެސް އެކި ގޮތްގޮތުން މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ 20 އަހަރާއި 35 އަހަރާއި ދެމެދުގެ ބޭފުޅުން މިކަމަށް އެދި ސިޓީ ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

• ޕްރޮގްރާމްގެ ނަން: 56 ވަނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޝެޝަން ފޮރ ޔަންގް ޕާރޓިސިޕަންޓްސް

• ޤައުމު: ގްރީސް

• ތާރީޚް: 11 ން 25 ޖޫން 2016

• އުމުރުފުރާ: 20 އަހަރާއި 35 އަހަރާއި ދެމެދު

• ސިޓީ ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ ތާރީޚާއި ގަޑި: 11 ފެބްރުއަރީ 2016 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން.

ސިޓީއާއިއެކު ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ ތަކެތި:

    – މިސެޝަނުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ސިޓީ

    – ނެޝަނަލް އައިޑީ ކާރޑްގެ ކޮޕީ

    – ވަނަވަރު

    – ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތައް

    – ފެތުމުގެ ދާއިރާއިން ކޮށްދެއްވާފައިވާ އަދި މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތަފްޞީލް

އެސޯސިއޭޝަނުން ފޮނުވާ ނަންތައް ފޮނުވުމުގައި އިސްކަންދެވޭނެ ކަންކަން:

    – ރަނގަޅަށް އިނގިރޭސިން ލިޔަން، ކިޔަން އަދި ވާހަކަ ދައްކަން އިނގޭފަރާތްތައް.

    – މިހާރުވެސް ސްވިމިންގއަށް ޚިދުމަތް ކޮށްދޭ ފަރާތްތައް.

    – އެސޯސިއޭޝަނަށް ޚިދުމަތްކޮށްދެއްވަމުން ގެންދަވާ ރިޓަޔަރޑް އެތުލީޓުން.

ފަންސާސް ހަވަނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސެޝަން ފޮރ ޔަންގް ޕާޓިސިޕަންޓްސް – ގްރީސް
read more

އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޗިންގ ކޯސް 2016 ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު

2016 ވަނަ އަހަރު ބުޑަޕެސްޓް (ހަންގޭރީ) ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޗިންގ ކޯސް (އައި.ސީ.ސީ) ގައި އައި.އޯ.ސީ އޮލިމްޕިކް ސޮލިޑާރިޓީ ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ބައިވެރިވުމަށް އެއްނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއިން ވަނީ މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ދީފައެވެ. ވީމާ، މިކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން 14 ޖެނުއަރީ 2016 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ކޯހުގެ މަޢުލޫމާތު:

 • ކޯހުގެ ނަން: އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޗިންގ ކޯސް
 • ކޯހުގެ ތާރީޚް: މާރޗް 21 ން 10 ޖޫން 2016ގެ ނިޔަލަށް.
 • ކޯސް ހިންގޭ ޔުނިވަރސިޓީ އަދި ސިޓީ: ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ފިޒިކަލް އެޑިއުކޭޝަން، ބުޑަޕެސްޓް، ހަންގޭރީ
 • ކޯހުގެފީ: އައި.އޯ.ސީ އޮލިމްޕިކް ސޮލިޑާރިޓީ ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ހިލޭ
 • އައި.އޯ.ސީ އޮލިމްޕިކް ސޮލިޑާރިޓީ ސްކޮލަރޝިޕްގެ ޖާގައިގެ ޢަދަދު: ދިވެހިރާއްޖެއިން 1 ފަރާތަށް
 • ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން މި ސްކޮލަރޝިޕްއަށް ހުށެހެޅޭނެ ނަމުގެ ޢަދަދު: 1

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން މި ކޯހަށް ހުށަހަޅާ ނަން ހުށަހެޅުމުގައި ތިރީގައިވާ ކަންކަމަށް ބެލޭނެއެވެ.

 • ސްވިމިންގ ކޯޗިންގެ ދާއިރާއިން ރާއްޖެއަށް ކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތްތައް.
 • ފެތުންތެރިން އުފެއްދުމަށާއި ފެތުމުގެ ކުޅިވަރުތައް ކުރިއެރުވުމަށް ކޮށްފައިބވާ ޚިދުމަތް އަދި ކުރަމުންދާ މައްސައްކަތް.
 • ނަންފޮނުވުމުގައި އަންހެން އެޕްލިކަންޓުންނަށް އިސްކަން ދެވޭނެއެވެ.

ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަންހުށަހެޅުމުގެ ޝަރުތުތައް:

 • ދިވެހިރައްޔިތެއް ކަމުގައިވުން.
 • 18 އަހަރުން މަތީގެ ފަރާތަކަށްވުން.
 • ޖީ.ސީ.އީ ނުވަތަ އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ އޯލެވެލް އިމްތިޚާނުން އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން ދަށްވެގެން ސީ ފާސް ލިބިފައިވުމާއި، އިނގިރޭސިބަހުން ރަނގަޅަށް ވާހަކަދައްކަން އިނގުން.
 • ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުގެ މެންބަރެއްކަމުގައިވުން.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:

 • މިކޯހުގައި ބައިވެރިވެ، ސްކޮލަރޝިޕްއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ސިޓީ
 • ސީވީ
 • ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ
 • ޕާސްޕޯރޓް ކޮޕީ

ސުންގަޑި: 14 ޖެނުއަރީ 2016 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00

އަމިއްލަ ގޮތުން މިކޯހުގައި ބައިވެރިވުން.

އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި މިކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތުވެސް ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. އަމިއްލަގޮތުން ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުންވެސް މަތީގައި ދަންނަވާފައިވާ ލިޔުންތައް 14 ޖެނުއަރީ 2016 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އެބޭފުޅަކު ހުށަހާޅާ ސިޓީގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވަނީ އަމިއްލަގޮތުންކަން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ. (އަމިއްލަ ގޮތުން ބައިވެރިވާނަމަ ކުރަންޖެހޭނެ ބޮޑެތި ޚަރަދުތައް: މިކޯހުގެ ފީގެ ގޮތުގައި 6900 ޔޫރޯ އަދި ހުރުމާއި، ކެޔުމާއި، ޓިކެޓް)

ހަންގޭރީއަށް ދިޔުމަށް ބޭނުންވާ ވިސާ:

ވިސާގެ ކަންކަމަށް ކޯސްފެށުމުގެ 45 ދުވަސް ކުރިން ސްރީލަންކާއަށް ނުވަތަ އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގަންނަވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. އައި.އޯ.ސީ އޮލިމްޕިކް ސޮލިޑާރިޓީގެ ސްކޮލަރޝިޕް ލިބޭފަރާތަކަށް ވިސާގެކަންކަމުގެ ހުރިހާ ޚަރަދެއް މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއިން ހަމަޖައްސައި ދޭނެއެވެ.

ވީމާ، މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި މިވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޗިންގ ކޯސް 2016 ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު
read more

ޓްރެކް ސަރަޙައްދަށް މޫދަށް އެރޭ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް

ދިރާގު ފައިބަރ އޮޕްޓިކަލް ކޭބަލް މާލޭ އިރުދެކުނު ފަރާތު ޓްރެކް ސަރަޙައްދަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދާއިރު އެސަރަޙައްދު އެއްގަމު ކޮނެ ފެންހިންދަން ނަގާފެން އެދިމާ ބޭރުތޮށިން ބޭރުވާގޮތަށް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި މަސައްކަތާއެކު ހޮޅި ވަޅުލުމަށްޓަކައި މޫދު ކޮނުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދުން ފެށިގެން ކުރިޔަށް ދާތީ އެސަރަޙައްދަށް މޫދަށް އެރޭ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުމަށް ނަސޭޙަތްތެރި ވަމެވެ. އަދި އެސަރަޙައްދު ކޮނެ މޫދަށް ފެން ބޭރުކުރަމުންދާ ވަގުތު މޫދަށް އެރޭ ސަރަޙައްދުގެ ލޮނުގަނޑު ކިލަނބުވެ ތަޣައްޔަރުވެފައިވާނަމަ އެސަރަޙައްދަށް މޫދަށް އެރި އުޅުމަކީ ރައްކާތެރި ކަމަކަމަށް ނުވާނެތީ އެކަމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ.

މިދުވަސްވަރަކީ ގިނަ ބަޔަކު މޫދަށް އެރުމަށް އެސަރަޙައްދު ބޭނުން ކުރަމުންދާ ދުވަސްވަރަކަށް ވުމާއެކު އެސަރަޙައްދަށް މޫދަށް އެރުމުގެކުރިން އިސްވެ ދެންނެވި ކަންކަމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި ދަންނަވައި ރައްކާތެރިކަމަށް ކޮންމެ ބޭފުޅަކުވެސް އިސްކަން ދެއްވުމަށް މިފުރުޞަތުގައި އިލްތިމާސް ކުރަމެވެ. އަދި ކުޑަކުދިންނާ ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން މިދުވަސްތަކުގައި އެސަރަޙައްދު ބޭނުން ކުރުމުގައި ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

Swimming Track - Dhiraagu Fiber Optic Cable Work - 13-12-2015 - 002

ޓްރެކް ސަރަޙައްދަށް މޫދަށް އެރޭ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް
read more

!މަކީޓާ, ޤައުމީ ފެތުމުގެ 40 ވަނަ މުބާރާތުގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ނިއު ލެގޫންސް ސްވިމިންގ ކްލަބަށް

ނޮވެމްބަރ 29 ން 5 ޑިސެމްބަރަށް ކުރިއަށްދިޔަ މަކީޓާ، ޤައުމީ 40 ވަނަ މުބާރާތުގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ނިއު ލެގޫންސް ސްވިމިންގ ކްލަބް ހޯދައިފިއެވެ. މިމުބާރާތް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު މާލޭ ސްވިމިންގ ޓްރެކް ސަރަޙައްދުގައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވި މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވަނީ މުބާރާތުގެ އެކިއެކި ވަނަތަކަށާއި ޚާއްސަ ވަނަތަކަށްވެސް އިނާމްދީފައެވެ. މުބާރާތުގެ އެކި އުމުރުފުރާތަކުން އެއްވަނަ އަންހެން ފެތުންތެރިންނަށާއި އަންހެން ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް ތައްޓާއި ފައިސާގެ އިނާމް ޙަވާލުކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބުރާޙީމްއެވެ. މުބާރާތުގެ އެކި އުމުރުފުރާތަކުން އެއްވަނަ ހޯދި ފިރިހެން ފެތުންތެރިންނަށާއި ފިރިހެން ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް ތައްޓާއި ފައިސާގެ އިނާމް ޙަވާލުކޮށްދެއްވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ޤައްޔޫމެވެ.

Womens Champion Team 40th National Swimming Competition 2015

Makita 40th National Swimming Competition 2015 – Female Champion Team – New Lagoons Swimming Club

ދެވަނަ އަދި ތިންވަނައަށްދިޔަ އަންހެން ފެތުންތެރިންނަށާއި އަންހެން ޓީމްތަކަށް ފައިސާގެ އިނާމާއި ސެޓްފިކެޓްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެރާޒް ދުންޔާ މައުމޫނެވެ. ތިންވަނަ އަދި ދެވަނައަށް ދިޔަ ފިރިހެންފެތުންތެރިންނަށާއި ފިރިހެން ޓީމްތަކަށް ފައިސާގެ އިނާމާއި ސެޓްފިކެޓް ބައްސަވައިދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް މޫސާ ޖަމީލެވެ.

މުބާރާތުގެ އެކިއެކި ވަނަތަކަށްދިޔަ ފެތުންތެރިންނާއި ޓީމްތަކުގެ ނަންތައް ތިރީގައެވަނީއެވެ.

Team Winners:

Club Name Category Place
New Lagoon Swimming Club Team Female Champion Team
Maldives Lifeguard Association Team Female Runner-Up Team
Hulhumalé Youth Development Society Team Female Second Runner-Up Team
New Lagoon Swimming Club Team Male Champion Team
Maldives Lifeguard Association Team Male Runner-Up Team
Naadu Sports Club Team Male Second Runner-Up Team

Individual Swimmers – Special Winners

Name Category Place
Hawwa Nasiha Master’s Female Best Swimmer
Aishath Abdulla Didi Master’s Female Second Best Swimmer
Shadiya Hassan Master’s Female Third Best Swimmer
Ibrahim Moosa Master’s Male Best Swimmer
Hussain Thaufeeq Master’s Male Second Best Swimmer
Adil Rasheed Master’s Male Third Best Swimmer
Aminath Shajan Over 14 Female Best Swimmer
Aishath Sajina Over 14 Female Second Best Swimmer
Alya Ali Rasheed Over 14 Female Third Best Swimmer
Nishwan Ibrahim Over 14 Male Best Swimmer
Hassan Ashraf Over 14 Male Second Best Swimmer
Mubal Azzam Ibrahim Over 14 Male Second Best Swimmer
Mohamed Navvar Ibrahim Over 14 Male Third Best Swimmer
Hamna Ahmed Under 12 Female Best Swimmer
Aishath Hulva Khulail Under 12 Female Second Best Swimmer
Brooklynn Hussain Under 12 Female Third Best Swimmer
Hassan Zain Under 12 Male Best Swimmer
Mohamed Raaid Ismail Under 12 Male Second Best Swimmer
Mohamed Sahaaf Saeed Under 12 Male Third Best Swimmer
Aishath Zeeba Hamid Under 14 Female Best Swimmer
Anmau Ahmed Saleem Under 14 Female Best Swimmer
Aminath Zana Shiraz Under 14 Female Second Best Swimmer
Eema Mohamed Fahmee Under 14 Female Third Best Swimmer
Ismail Muthasim Adnan Under 14 Male Best Swimmer
Ali Imaan Under 14 Male Second Best Swimmer
Leevaan Abdul Saththar Under 14 Male Third Best Swimmer

މުބާރާތުގެ އިނާމްދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުންގެ އިތުރުން ބައެއް މިނިސްޓަރުންނާއި، ފެތުންތެރިންނާއި، ބެލެނިވެރިންނާއި، ކޯޗުންނާއި، އޮފިޝަލުންނާއި، އެސޯސިއޭޝަނުގެ ވެރިންނާއި، އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާއި މުއައްޒަފުން ބައިވެރިވިއެވެ.

މިމުބާރާތުގެ މެއިން ސްޕޮންސަރއަކީ ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޮގަނައިޒޭޝަނުން ރާއްޖޭގައި ޑިސްޓްރިބިއުޓްކޮށް މާކެޓްކުރަމުންދާ މަކީޓާ އެވެ.

މުބާރާތުގެ އިތުރު މަޢުލޫމާތު: މުބާރާތުގެ ޕޭޖް


Main Sponsor:

Makita

!މަކީޓާ, ޤައުމީ ފެތުމުގެ 40 ވަނަ މުބާރާތުގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ނިއު ލެގޫންސް ސްވިމިންގ ކްލަބަށް
read more

އިޢުލާން: 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ ސްކޮޑްތަކަށް އަދި 12 ވަނަ ސާފްގޭމްސްގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލްކުރާނެ ފެތުންތެރިން ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ ޓްރަޔަލްސް

National Squads are Sponsored by:

Sponsor - Arena Banner


2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ ސީނިއަރ އަދި ޖޫނިއަރ ފެތުމުގެ ސްކޮޑަށް އަދި 12 ވަނަ ސާފް ގޭމްސްގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލްކުރާނެ ފެތުންތެރިން ހޮވުމަށް ބާއްވާ ޓްރަޔަލްސް ޑިސެމްބަރ މަހުގެ 7 އަދި 8 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ވީމާ، މި ޓްރަޔަލްގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފެތުންތެރިން، ޑިސެމްބަރ މަހުގެ 6 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ބައިވެރިވުމަށް އެދޭފޯރމް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ރޭންކިން ޓްރަޔަލްގެ ޤަވައިދު: ޓްރަޔަލްގެ ޤަވައިދު ޑައުންލޯޑް ލިންކް

12 ވަނަ ސާފްގޭމްސް ޓްރަޔަލްގެ ޤަވައިދު: ޓްރަޔަލްގެ ޤަވައިދު ޑައުންލޯޑް ލިންކް

ޓްރަޔަލްގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭފޯރމް: ޓްރަޔަލްގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯރމް