News & Announcements

Deadline Extension – Executive Committee By-Elections 2014

އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް މެމްބަރަކު އިންތިޙާބުކުރުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން.

 

މިއެސޯސިއޭޝަނުން ކުރި އިއުލާން ނަންބަރު SAM/2014/IUL/018 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާރީޚަށް މިއެސޯސިއޭޝަންގެ ހުސްވެފައިވާ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މަޤާމަށް އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލާފައި ނުވާތީ، މިކަމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު، 2014 އޮގަސްޓް 26 ށް ވަނީ އިތުރުކޮށްފައެވެ. ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ ޢިލާން ކުރަމެވެ.

 

އިޢުލާން: SAM/IUL/2014/019
Deadline Extension – Executive Committee By-Elections 2014