STO Noofahi 39th National Swimming Competition 2014

އެސްޓީއޯ ނޫފަހި، ޤައުމީ 39 ވަނަ ފެތުމުގެ މުބާރާތް 2014

 

Noofahi

އެސްޓީއޯ ނޫފަހި, ޤައުމީ 39 ވަނަ ފެތުމުގެ މުބާރާތް, 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ 16 އިން 22 އަށް މާލޭ ސްވިމިންގ ޓްރެކްގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯރމް 20 އޮކްޓޯބަރ 2014 ވާ ހޯމަދުވަހުން ފެށިގެން މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

މުބާރާތުގެ ނަން: އެސްޓީއޯ ނޫފަހި 39 ވަނަ ޤައުމީ ފެތުމުގެ މުބާރާތް

މުބާރާތުގެ މެއިން ސްޕޮންސަރ: އެސްޓީއޯ ނޫފަހި

މުބާރާތް އޮންނާނެ ތާރީޚް: 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ 16 ން 22

މުބާރާތުގެ ފޯރމް ދޫކުރުން: 20 އޮކްޓޯބަރ 2014 (ފޯރމް އަދި އަޕްޑޭޓްސް)

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފޯރމް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚް: 05 ނޮވެމްބަރ 2014 ގެ 15:00

މުބާރާތް ބޭއްވޭތަން: މާލޭ ސްވިމިންގ ޓްރެކް

މުބާރާތުގެ ޤަވައިދު: 39th National Swimming Competition 2014 – Rules

 

No.: SAM/2014/IUL/22

STO Noofahi 39th National Swimming Competition 2014