Opportunity to Officiate at the STO Noofahi 39th National Swimming Competition 2014

އެސްޓީއޯ ނޫފަހި. ޤައުމީ 39 ވަނަ ފެތުމުގެ މުބާރާތުގައި އޮފިޝަލުންގެ ގޮތުގައި ޚަރަކާތްތެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު


އެސްޓީއޯ ނޫފަހި، ޤައުމީ 39 ވަނަ ފެތުމުގެ މުބާރާތުގައި އޮފިޝަލުންގެ ގޮތުގައި ޚަރަކާތްތެރިވުމަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު މިހާރު ވަނީ ހުޅުވާލައިފައެވެ.

މުބާރާތް އޮންނާނެ ތާރީޚް: 2014 ނޮވެމްބަރ 16 ން 22 އަށް.

މުބާރާތް އޮންނާނެ ތަން: މާލޭ ސްވިމިންގ ޓްރެކް.

މިމުބާރާތުގެ އޮފިޝަލުންގެ ގޮތުގައި ޚަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތަކުން މިއެސޯސިއޭޝަނުން ހިންގާ ރިފްރެޝަރ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަކީ މަޖުބޫރުކަމެކެވެ.

ރިފްރެޝަރ ޕްރޮގްރާމްގެ މުއްދަތު: 3 – 5 ދުވަސް

ރިފްރެޝަރ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ކަންޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚް: 2014 ނޮވެމްބަރ 9 އާއި 14 ދެމެދު

މިމުބާރާތުގައި އޮފިޝިއޭޓް ކުރާ ފަރާރްތަކަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން ޖީބު ފައިސާ ދެވޭނެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ އޮންލައިން ފޯރމް 30 އޮކްޓޯބަރ 2014 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިން ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު ސަބްމިޓްކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

No.: SAM/2014/IUL/23

Opportunity to Officiate at the STO Noofahi 39th National Swimming Competition 2014