Ranking Trials for the National Squads of 2015

2015 ވަނަ އަހަރުގެ ނެޝަނަލް ރޭންކިންގ ޓްރަޔަލްސް


images

ޖޫނިއަރ ސްކޮޑް ޓްރަޔަލްގެ ސްޓާރޓް ލިސްޓް: Junior Squad Trials 2015 – Start List

ސީނިއަރ ސްކޮޑް ޓްރަޔަލްގެ ސްޓާރޓް ލިސްޓް: Senior Squad Trials 2015 – Start List

ޓްރަޔަލް ގެ ޤަވައިދު: National Ranking Trials 2014 – Rules

ޓްރަޔަލްގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯރމް: National Ranking Trials 2015 – Application

ފޯރމް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚާއި ގަޑި: 23 ނޮވެމްބަރ 2014 ގެ 15:00 ގެ ކުރިން.

2015 ވަނަ އަހަރުގެ ނެޝަނަލް ސްވިމިންގ ސްކޮޑްތަކަށް ފެތުންތެރިން ހޮވުމަށް ބާއްވާ ރޭންކިންގ ޓްރަޔަލްސް 2014 ނޮވެމްބަރ 24 އަދި 26 ގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ވީމާ، މިޓްރަޔަލްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވުމަށްއެދި ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ތާރީޚްގެކުރިން މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ފޯރމް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މިޓްރަޔަލް ތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯރމާއި ޤަވައިދު 18 ނޮވެމްބަރ 2014 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުންފެށިގެން މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެންހުންނާނެވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

 

ސީނިއަރ ސްކޮޑް ރޭންކިންގ ޓްރަޔަލް:

ސީނިއަރ ސްކޮޑް ރޭންކިންގ ޓްރަޔަލް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚް: 24 ނޮވެމްބަރ 2014

ފޯރމް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚާއި ގަޑި: 23 ނޮވެމްބަރ 2014 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 15:00ގެ ކުރިން

 

ޖޫނިއަރ ސްކޮޑް ރޭންކިންގ ޓްރަޔަލް:

ޖޫނިއަރ ސްކޮޑް ރޭންކިންގ ޓްރަޔަލް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚް: 26 ނޮވެމްބަރ 2014

ފޯރމް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚާއި ގަޑި: 23 ނޮވެމްބަރ 2014 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 15:00ގެ ކުރިން

 

Number: SAM/2014/IUL/024

Ranking Trials for the National Squads of 2015