MRDC Provided Concrete Anchor Blocks for New Swimming Platforms

މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ކޮންކްރީޓް އެންކަރ ބްލޮކްސް މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ހަދިޔާކޮށްފި.


Concrete Anchor Blocks

މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ފަރާތުން މާލެ އާއި އައްޑޫ ސިޓީގައި ޤާއިމް ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ސްވިމިންގ ޕްލެޓްފޯރމަށް ބޭނުންވާ ކޮންކްރީޓް އެންކަރ ބްލޮކްސް މޯލްޑިވްސް ރޯޑްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ކޯޕަރޭޓް ސޯޝަލް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ (ސީ.އެސް.އާރ) ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ.

މި ޕްރޮޖްކްޓަކީ ސަރުކާރުގެ ސްޕޯރޓްސް އެރީނާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސްގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު ޤާއިމްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ސްވިމިންގ ޕްލެޓްފޯރމް ތަކެކެވެ.

MRDC Provided Concrete Anchor Blocks for New Swimming Platforms