Swimmers to Represent Maldives at the Kazan 2015 & Réunion 2015 Announced

16 ވަނަ ފީނާ ވޯރލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް އަދި 9 ވަނަ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް ގައި ރާއްޖެ ތަމްޞީލްކުރާ ފެތުންތެރިންގެ ނަންތައް އިއުލާންކޮށްފި.


Commonwealth Games - With Minister 2014

16 ވަނަ ފީނާ ވޯރލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް އަދި 9 ވަނަ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް ގައި ރާއްޖެ ތަމްޞީލްކުރާނެ ފެތުންތެރިންގެ ނަންތައް އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. މިފެތުންތެރިންގެ ނަންތައް އިޢުލާންކޮށްފައިވަނީ މިއަދު ނަންބަރ.5 ކޮންފެރެންސް ރޫމްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވާފައިވަނީ މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް، މުޙައްމަދު މަލީޙް ޖަމާލެވެ.

ފެތުންތެރިންގެ ނަންތައް:

 1.  ނިޝްވާން އިބްރާޙީމް (ފ)
 2.  މުޙައްމަދު މުޢުތަސިމް އަދްނާން (ފ)
 3.  އައިމިނަތު ސަޖަން (އ)
 4.  އައިޝަތު ސާޖިނާ (އ)
 1.  ނިޝްވާން އިބްރާޙީމް (ފ)
 2.  މުޙައްމަދު ނަޒްރާން ނަޒީރު (ފ)
 3.  މުޙައްމަދު މުޢުތަސިމް އަދްނާން (ފ)
 4.  އިސްމާޢީލް މުޢުތަސިމް އަދްނާން (ފ)
 5.  މުޙައްމަދު ޒަޔާން ސަނީފް (ފ)
 6.  ޙަސަން އަޝްރަފް (ފ)
 7.  އައިމިނަތު ސަޖަން (އ)
 8.  އައިޝަތު ސާޖިނާ (އ)

މި ފެތުންތެރިން ހޮވާފައިވަނީ 24 އެޕްރީލް 2015 ވީ ހުކުރު ދުވަހު ހުޅުލޭ އައިލެންޑް ހޮޓެލްގެ ސްވިމިންގ ޕޫލްގައި އަދި ސްރީލަންކާގެ ރެއިންބޯ އެކުއެޓިކްސް ކްލަބްގެ ސްވިމިންގ ޕޫލްގައި 26 އެޕްރީލް 2015 ވީ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ޓްރަޔަލްގައި ވާދަކުރި ޤައުމީ ސީނިއަރ އަދި ޖޫނިއަރ ސްވިމިންގ ސްކޮޑްގެ ފެތުންތެރިންގެ ތެރެއިންނެވެ.

2016 ވަނަ އަހަރު ރިއޯ ގައި ބޭއްވުމަށް ތާވަލްކޮށްފައިވާ ރިއޯ 2016 އޮލިމްޕިކް ގޭމްސް ގައި ސްވިމިންގ އިން ވާދަކުރުމަށް ފުރުޞަތު ލިބޭނީ ކަޒަން ގައި ބޭއްވޭ 16 ވަނަ ފީނާ ވޯރލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް ގައި އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދާ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ފެތުންތެރިޔަކަށެވެ. މިފެތުންތެރިން ހޮވާނީ، ފެތުމުގެ ކުޅިވަރުތަކުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމުޢިއްޔާ ފީނާ އިންނެވެ.

National Squads 2015

މި މުބާރާތްތަކަށް ފެތުންތެރިން ހޮވުމަށް ބޭއްވުނު ޓްރަޔަލްގެ ނަތީޖާ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

Names / Stroke Time
Nishwan Ibrahim (Male – Senior Squad)
50m Freestyle 00:27.14
100m Freestyle 01:01.59
50m Butterfly 00:29.38
100m Butterfly 01:07.63
50m Breaststroke 00:38.74
Ibrahim Anaan (Male – Junior Squad)
50m Freestyle 00:33.48
50m Backstroke 00:43.35
50m Breaststroke 00:43.52
Mohamed Zayan Saneef (Male – Senior Squad)
50m Freestyle 00:30.70
50m Butterfly 00:36.42
100m Butterfly 01:25.85
50m Breaststroke 00:41.67
100m Breastroke 01:34.03
Mijaadh Naseer (Male – Junior Squad)
50m Freestyle 00:34.54
100m Freestyle 01:21.23
50m Backstroke 00:43.99
50m Breaststroke 00:41.21
100m Breastroke 01:31.73
Aal Ulwan (Male – Senior Squad)
50m Freestyle 00:34.92
100m Freestyle 01:21.75
50m Butterfly 00:39.67
100m Butterfly 01:38.84
50m Backstroke 00:42.63
Mohamed Nazran Nazeer (Male – Senior Squad)
50m Freestyle 00:30.18
100m Freestyle 01:08.03
50m Butterfly 00:35.15
Hassan Ashraf (Male – Senior Squad)
50m Freestyle 00:29.23
50m Backstroke 00:35.91
50m Breaststroke 00:36.23
100m Breastroke 01:20.44
Navvar Ibrahim (Male – Senior Squad)
50m Freestyle 00:30.88
100m Freestyle 01:12.66
100m Backstroke 01:22.22
50m Breaststroke 00:42.42
Mubal Azzam Ibrahim (Male – Senior Squad)
50m Freestyle 00:32.78
100m Freestyle 01:10.86
50m Backstroke 00:41.03
100m Backstroke 01:25.75
50m Breaststroke 00:44.36
100m Breastroke 01:41.60
Abdullah Zair (Male – Senior Squad)
50m Freestyle 00:31.83
50m Breaststroke 00:39.43
100m Breastroke 01:26.65
Mohamed Muthasim (Male – Senior Squad)
50m Freestyle 00:26.62
100m Freestyle 01:02.45
50m Butterfly 00:29.25
100m Butterfly 01:10.29
50m Breaststroke 00:34.32
100m Breastroke 01:16.02
Ismail Muthasim (Male – Senior Squad)
50m Freestyle 00:29.58
100m Freestyle 01:04.37
50m Butterfly 00:32.00
100m Butterfly 01:09.82
50m Backstroke 00:34.93
100m Backstroke 01:19.52
Eema Fahumee (Female – Senior Squad)
50m Freestyle 00:39.35
100m Freestyle 01:31.77
50m Butterfly 00:47.42
50m Backstroke 00:52.79
100m Breastroke 02:00.89
Zeeba Haamid (Female – Senior Squad)
50m Freestyle 00:40.60
100m Freestyle 01:30.40
50m Butterfly 00:51.75
50m Breaststroke 00:52.10
100m Breastroke 01:54.87
Hamna Ahmed (Female – Senior Squad)
50m Freestyle 00:43.30
100m Freestyle 01:31.53
50m Butterfly 00:48.24
50m Backstroke 00:49.95
100m Backstroke 01:50.60
100m Breastroke 01:59.00
Anha Haisham (Female – Senior Squad)
50m Freestyle 00:38.24
100m Freestyle 01:29.71
50m Backstroke 00:42.57
100m Backstroke 01:37.99
Zuhura Ismail (Female – Senior Squad)
50m Freestyle 00:37.33
100m Freestyle 01:26.19
50m Butterfly 00:47.60
50m Backstroke 00:44.84
100m Breastroke 01:49.99
Aminath Shajan (Female – Senior Squad)
50m Freestyle 00:32.58
100m Freestyle 01:12.70
50m Butterfly 00:37.81
Aishath Saajina (Female – Senior Squad)
50m Freestyle 00:32.59
100m Freestyle 01:19.89
50m Breaststroke 00:48.53
100m Breastroke 01:36.17

National Swimming Squads are Sponsored by:

Sponsor - Arena Banner

Swimmers to Represent Maldives at the Kazan 2015 & Réunion 2015 Announced