Applications Open for Sports Management Coaching Programme

ސްޕޯރޓްސް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޗިންގ ކޯހަށް ކުރިމަތިލިމުގެ ފުރުޞަތު


German Uni 11-06-2015

ޖަރމަނީގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ލިޕްޒިގް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ސްޕޯރޓްސް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޗިންގ ކޯހަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސްގެ ފަރާތުން މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ. ވީމާ، މިކޯހަށް ކުރިމަތިލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ ފޯރމް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު، އެބޭފުޅެއްގެ ވަނަވަރާއި، ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީއާއި، ޕާސްޕޯރޓް ކޮޕީ 14 ޖޫން 2015 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން، މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ކޯސް އޮންނަ ތަން: ޖަރމަނީ.

ކޯހުގެ މުއްދަތާއި ތާރީޚް: 01 އޮކްޓޯބަރ 2015 ން 31 ޖެނުއަރީ 2016 ގެ ނިޔަލަށް.

އެޕްލިކޭޝަން ފޯރމް: ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު: ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް.

Applications Open for Sports Management Coaching Programme