Ramadan Practice Schedule for 100Plus Swimmers Development Programme – 1436

100ޕްލަސް ސްވިމަރސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ރަމަޟާން ޝެޑިއުލް


100Plus - Start 2013

މިއެސޯސިއޭޝަނުން ހިންގާ 100ޕްލަސް ސްވިމަރސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ފަރިތަކުރުންތައް މިފެށޭ ރަމަޟާން މަހު ކުރިއަށްދާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގަޑިތަކުގައެވެ.

އާދީއްތަ، އަންގާރަ، ބުރާސްފަތި:

  • ގަޑި: 21:15 ން 22:15 އަށް
  • ޓްރެއިނިންގ ވެނޫ: މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމް
  • ޓްރެއިނިންގ: ޑްރައިލޭންޑް

ހޯމަ، ބުދަ:

  • ގަޑި: 21:15 ން 22:15 އަށް
  • ޓްރޭނިންގ ވެނޫ: މާލޭ ސްވިމިންގ ޓްރެކް
  • ޓްރެއިނިންގ: ސްވިމިންގ

ނޯޓް: ރަމަޟާންމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު (ޖޫން 18) ، އަދި ރަމަޟާން މަހު 27 ވިލޭރޭ (ޖުލައި 13) ގައި ފަރިތަކުރުންތައް ނުބޭއްވޭނެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް، އެފެތުންތެރިއެއްގެ ކޯޗުންނާއި ނުވަތަ މިއެސޯސިއޭޝަންގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ ޙުސެން ރަޝީދާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.


Swimmers Development Program is Sponsored by:

100Plus

Ramadan Practice Schedule for 100Plus Swimmers Development Programme – 1436