Awards Night of 2014

އިޢުލާން


2014 ވަނަ އަހަރުގެ އެވޯރޑްސް ނައިޓް

Awards Night Banner 2014 ge


2014 ވަނަ އަހަރުގެ އެވޯރޑްސް ނައިޓް މި ހިނގާ އޮގަސްޓް މަހުގެ 15 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި ހަފްލާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލްގައެވެ.

ވީމާ، މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި މިވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

މިހަފްލާގައި އެވޯރޑްލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

 1. Aal Ulwan
 2. Aishath Anha Haisham
 3. Aishath Hulva Khulail
 4. Aishath Sajina
 5. Aminath Shajan
 6. Aminath Zana Shiraz
 7. Anmau Ahmed Saleem
 8. Eema Mohamed Fahmee
 9. Fathimath Zuhura Ismail
 10. Ibrahim Shammakh Riyaz
 11. Ismail Muthasim Adhnan
 12. Luth Ismail Shafeeq
 13. Mariya Mohamed Rishwan
 14. Mohamed Muthasim Adhnan
 15. Mohamed Naail
 16. Mohamed Navvar Ibrahim
 17. Mohamed Nazran Nazeer
 18. Mohamed Raain Abdul Sattar
 19. Mohamed Zayan Saneef
 20. Mubal Azzam Ibrahim
 21. Nishwan Ibrahim
 22. Thuvaa Ahmed Shageef

 

10 އޮގަސްޓް 2015

Awards Night of 2014