Swimming Official Training Programme 2015

ސްވިމިންގ އޮފިޝަލް ޓްރެއިންގ ޕްރޮގްރާމް 2015

Official 2015 100Plus


ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން ރާވައި ހިންގާ މުބާރާތްތަކަށް އޮފިޝަލުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ސްޕޯރޓްސް އާއި މިއެސޯސިއޭޝަނާއި ގުޅިގެން ބާއްވާ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ 05 ން 19 އަށް މާލޭގައި ހިންގުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ޖާގައިގެ ޢަދަދު: 40

އުމުރު: 16 އަހަރުން މަތި

ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްގެ ފީ: ހިލޭ

ޕްރެކްޓިކަލް ގަޑިތަކަށް ކޮންމެ ސެޝަނަކަށް ޖީބު ފައިސާގެގޮތުގައި 50.00 ރުފިޔާ އަދި ސައިގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި 20.00 ރުފިޔާ ލިބޭނެއެވެ.

ވީމާ، މި ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، މިކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އޮންލައިން ފޯރމް ސަބްމިޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. ފޯމް ހުށަހެޅުއްވުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީޚަކީ 02 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 ވަނަ ދުވަހުގެ 15:00 އެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް، މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ފޯނު ނަންބަރު 3323429 އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ނޯޓް: ފަތަން ނުދަންނަ ކުދިންނަށް ވެސް މިޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެ، ސްވިމިންގ އިވެޓްތައް އޮފިޝިއޭޓް ކުރުމުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެއެވެ.


Online Application Form: j.mp/officialtraining2015

Swimming Official Training Programme 2015