FINA Swimming Clinic for Officials Has Been Concluded

ފީނާ އިން ސްވިމިންގ އޮފިޝަލުން ތަމްރީންކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި ހިންގި ކްލިނިކް ނިމިއްޖެ


2015 - FINA Officials Clinic Participants

ފެތުމުގެ ކުޅިވަރުތަކުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމުޢިއްޔާ (ފީނާ) އިން އޮކްޓޫބަރ 5 ން 9 ށް ރާއްޖޭގައި އޮފިޝަލުން ތަމްރީން ކުރުމަށް ބޭއްވި ކްލިނިކް ނިންމައި ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދީފިއެވެ.

ހ.ބޯޅަގޭގައި ބޭއްވި ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މިކްލިނިކްގެ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ޙަވާލުކޮށްދެއްވައި މިރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ މޯލްޑިވިއަން ރެޑްކްރެސެންޓް ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް އަބްދުލް ރައްޒާޤު އިބްރާޙިމްއެވެ.

މިކްލިނިކްގައި ކިޔަވާދެއްވީ ފީނާ ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީގެ މެންބަރު ރަޔާން އަބްލަސްޓަރ އެވެ. މިކްލިނިކްގައި ބައިވެރިވެ ކްލިނިކް ފުރިހަމަކުރި ފަރާތްތައް ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

 1. Abdull Ghanee Mohamed
 2. Ahmed Firass Afeef
 3. Ahmed Raidh
 4. Aishath Ashfa
 5. Aishath Zain Hamid
 6. Fathimath Nasha
 7. Fathimath Risla Ibrahim
 8. Hassan Siraar
 9. Ismail Huzaam
 10. Mariyam Nuzhath
 11. Mohamed Fazeel
 12. Mohamed Rafeeg
 13. Mohamed Sameer
 14. Mohamed Yaish Hussain
 15. Mohamed Zakariyya

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް އިންޓިޓިއުޓް އޮފް ސްޕޯރޓްސް އާއި މިއެސޯސިއޭޝަނާއި ގުޅިގެން މިމަހުގެ 14 އިން 24 އޮފިޝަލުން ތަމްރީންކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިއީ މިއެސޯސިއޭޝަނުން ރާވައި ހިންގާ މުބާރާތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ ފެންވަރުގެ އޮފިޝަލުން ތަމްރީންކުރުމަށް މިއެސޯސިއޭޝަނުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ދަށުން ރާވައި ހިންގަމުންގެންދާ ޕްރޮގްރާމްތަކެކެވެ.

FINA Swimming Clinic for Officials Has Been Concluded