News & Announcements

Medal Ceremony of Nippon Paint 13th Inter School Swimming Competition 2015 to be Held on 13th October

ނިޕޯން ޕެއިންޓް ސްކޫލްކުދިންގެ 13 ވަނަ ފެތުމުގެ މުބާރާތުގެ އިނާމް ދިނުމުގެ ހަފްލާ މާދަމާރޭ ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލްގައި


Nippon-Pint-13th-Inter-School-Swimming-Competition-2015-004

މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ނިޕޯން ޕެއިންޓް، ސްކޫލްކުދިންގެ ފެތުމުގެ 13 ވަނަ މުބާރާތުގެ މެޑަލް ސެރެމޮނީ އަދި ވަނަވަނައަށް ދިޔަ ސްކޫލްތަކަށް ތައްޓާއި އިނާމް ޙަވާލުކުރުން މި އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 13 ވާ އަންގާރަދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ހަފްލާ ބޭއްވޭ ތާރީޚާއި ގަޑި: 13 އޮކްޓޯބަރ 2015 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ 20:15

ހަފްލާ ބޭއްވޭ ތަން: ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް.

މި ހަފްލާގައި މެޑަލް ދެވޭނެ ލިސްޓް: j.mp/medallist13intschool

މުބާރާތުގެ އިތުރު މަޢުލޫމާތު: swimming.org.mv/?p=2269

ވީމާ، މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ ސްކޫލްތަކާއި ރާއްޖޭގައި ޚަރަކާތްތެރިވާ ހުރިހާ މީޑިއާއެއްގެ ސަމާލުކަމަށްޓަކައި މިވާހަކަދަންނަވަމެވެ.

މިއަހަރުގެ ސްކޫލްކުދިންގެ ފެތުމުގެ މުބާރާތް ސްޕޮންސަރ ކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޮގަނައިޒޭޝަން (އެސް.ޓީ.އޯ) ގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގައި މާރކެޓްކޮށް ޑިސްޓްރިބިއުޓް ކުރަމުންގެންދާ ނިޕޯން ޕެއިންޓް އިންނެވެ.

 


Sponsored by:

Sponsor - Nippon Banner

Medal Ceremony of Nippon Paint 13th Inter School Swimming Competition 2015 to be Held on 13th October