!މަކީޓާ, ޤައުމީ ފެތުމުގެ 40 ވަނަ މުބާރާތުގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ނިއު ލެގޫންސް ސްވިމިންގ ކްލަބަށް

ނޮވެމްބަރ 29 ން 5 ޑިސެމްބަރަށް ކުރިއަށްދިޔަ މަކީޓާ، ޤައުމީ 40 ވަނަ މުބާރާތުގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ނިއު ލެގޫންސް ސްވިމިންގ ކްލަބް ހޯދައިފިއެވެ. މިމުބާރާތް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު މާލޭ ސްވިމިންގ ޓްރެކް ސަރަޙައްދުގައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވި މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވަނީ މުބާރާތުގެ އެކިއެކި ވަނަތަކަށާއި ޚާއްސަ ވަނަތަކަށްވެސް އިނާމްދީފައެވެ. މުބާރާތުގެ އެކި އުމުރުފުރާތަކުން އެއްވަނަ އަންހެން ފެތުންތެރިންނަށާއި އަންހެން ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް ތައްޓާއި ފައިސާގެ އިނާމް ޙަވާލުކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބުރާޙީމްއެވެ. މުބާރާތުގެ އެކި އުމުރުފުރާތަކުން އެއްވަނަ ހޯދި ފިރިހެން ފެތުންތެރިންނަށާއި ފިރިހެން ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް ތައްޓާއި ފައިސާގެ އިނާމް ޙަވާލުކޮށްދެއްވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ޤައްޔޫމެވެ.

Womens Champion Team 40th National Swimming Competition 2015

Makita 40th National Swimming Competition 2015 – Female Champion Team – New Lagoons Swimming Club

ދެވަނަ އަދި ތިންވަނައަށްދިޔަ އަންހެން ފެތުންތެރިންނަށާއި އަންހެން ޓީމްތަކަށް ފައިސާގެ އިނާމާއި ސެޓްފިކެޓްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެރާޒް ދުންޔާ މައުމޫނެވެ. ތިންވަނަ އަދި ދެވަނައަށް ދިޔަ ފިރިހެންފެތުންތެރިންނަށާއި ފިރިހެން ޓީމްތަކަށް ފައިސާގެ އިނާމާއި ސެޓްފިކެޓް ބައްސަވައިދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް މޫސާ ޖަމީލެވެ.

މުބާރާތުގެ އެކިއެކި ވަނަތަކަށްދިޔަ ފެތުންތެރިންނާއި ޓީމްތަކުގެ ނަންތައް ތިރީގައެވަނީއެވެ.

Team Winners:

Club Name Category Place
New Lagoon Swimming Club Team Female Champion Team
Maldives Lifeguard Association Team Female Runner-Up Team
Hulhumalé Youth Development Society Team Female Second Runner-Up Team
New Lagoon Swimming Club Team Male Champion Team
Maldives Lifeguard Association Team Male Runner-Up Team
Naadu Sports Club Team Male Second Runner-Up Team

Individual Swimmers – Special Winners

Name Category Place
Hawwa Nasiha Master’s Female Best Swimmer
Aishath Abdulla Didi Master’s Female Second Best Swimmer
Shadiya Hassan Master’s Female Third Best Swimmer
Ibrahim Moosa Master’s Male Best Swimmer
Hussain Thaufeeq Master’s Male Second Best Swimmer
Adil Rasheed Master’s Male Third Best Swimmer
Aminath Shajan Over 14 Female Best Swimmer
Aishath Sajina Over 14 Female Second Best Swimmer
Alya Ali Rasheed Over 14 Female Third Best Swimmer
Nishwan Ibrahim Over 14 Male Best Swimmer
Hassan Ashraf Over 14 Male Second Best Swimmer
Mubal Azzam Ibrahim Over 14 Male Second Best Swimmer
Mohamed Navvar Ibrahim Over 14 Male Third Best Swimmer
Hamna Ahmed Under 12 Female Best Swimmer
Aishath Hulva Khulail Under 12 Female Second Best Swimmer
Brooklynn Hussain Under 12 Female Third Best Swimmer
Hassan Zain Under 12 Male Best Swimmer
Mohamed Raaid Ismail Under 12 Male Second Best Swimmer
Mohamed Sahaaf Saeed Under 12 Male Third Best Swimmer
Aishath Zeeba Hamid Under 14 Female Best Swimmer
Anmau Ahmed Saleem Under 14 Female Best Swimmer
Aminath Zana Shiraz Under 14 Female Second Best Swimmer
Eema Mohamed Fahmee Under 14 Female Third Best Swimmer
Ismail Muthasim Adnan Under 14 Male Best Swimmer
Ali Imaan Under 14 Male Second Best Swimmer
Leevaan Abdul Saththar Under 14 Male Third Best Swimmer

މުބާރާތުގެ އިނާމްދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުންގެ އިތުރުން ބައެއް މިނިސްޓަރުންނާއި، ފެތުންތެރިންނާއި، ބެލެނިވެރިންނާއި، ކޯޗުންނާއި، އޮފިޝަލުންނާއި، އެސޯސިއޭޝަނުގެ ވެރިންނާއި، އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާއި މުއައްޒަފުން ބައިވެރިވިއެވެ.

މިމުބާރާތުގެ މެއިން ސްޕޮންސަރއަކީ ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޮގަނައިޒޭޝަނުން ރާއްޖޭގައި ޑިސްޓްރިބިއުޓްކޮށް މާކެޓްކުރަމުންދާ މަކީޓާ އެވެ.

މުބާރާތުގެ އިތުރު މަޢުލޫމާތު: މުބާރާތުގެ ޕޭޖް


Main Sponsor:

Makita

!މަކީޓާ, ޤައުމީ ފެތުމުގެ 40 ވަނަ މުބާރާތުގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ނިއު ލެގޫންސް ސްވިމިންގ ކްލަބަށް