News & Announcements

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 2016 ވަނައަހަރުގެ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ – ފުރިހަމަ މެންބަރުންގެ ލިސްޓް

މިއެސޯސިއޭޝަންގެ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ 3 މާރޗް 2016 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ 20:30 ގައި ނަންބަރ 5 ސެމިނަރ ރޫމް (ހ.ޝައިންޓްރީ ބިލްޑިންގ 5 ވަނަ ފްލޯރ) ގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ތިރީގައި އެވަނީ 29 ފެބްރުއަރީ 2016 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް، މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ފުރިހަމަ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން، މިއަހަރުގެ އަހަރީ ފީ ދައްކާފައިވާ މެންބަރުންގެ ލިސްޓެވެ.

ދާއިމީ މެންބަރުންގެ ލިސްޓް (29 ފެބްރުއަރީ 2016): ލިސްޓް ޑައުންލޯޑް ލިންކް.

ވީމާ، މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި މިވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

our sponsors and partners

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 2016 ވަނައަހަރުގެ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ – ފުރިހަމަ މެންބަރުންގެ ލިސްޓް