ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް 1 ވަނަ މުބާރާތުގައި 10 ޓީމަކުން 74 ފެތުންތެރިން

މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ފަރާތުން ބާއްވާ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން ޕްރެޒިޑެންޓް ކަޕް 1 ވަނަ މުބާރާތުގައި 10 ޓީމަކުން 74 ފެތުންތެރިން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. ކްލަބްތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ބޭއްވޭ މިމުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިއަދުން ފެށިގެން 02 އެޕްރީލް 2016 ގެ ނިޔަލަށެވެ.

މިއަދު 15:45 ގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި މުބާރާތް ބާއްވާނީ މާލޭ ސްވިމިންގ ޓްރެކްގައެވެ. މިއީ މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ފަރާތުން މިއަހަރު އަލަށް ތައާރަފްކުރާ މުބާރާތެކެވެ.

މުބާރާތުގެ އިތުރު މަޢުލޫމާތު އަދި އަޕްޑޭޓްސް: މުބާރާތުގެ ވެބްސައިޓް ޕޭޖް

ސްޓެޓިސްޓިކްސް:

Total Number of Teams: 10
Female Teams: 5
Male Teams: 5

Total Number of Swimmers: 77
Female Swimmers: 35
Male Swimmers: 42

Total Number of Events in the Competition: 84

Clubs Participated:

  1. Maldives Lifeguard Association
  2. Naad Sports Club
  3. New Lagoon Swimming Club
  4. Real T Sports Club
  5. Youth Sports Club

our sponsors and partners

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް 1 ވަނަ މުބާރާތުގައި 10 ޓީމަކުން 74 ފެތުންތެރިން