ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަންގެ 3 ވަނަ އިންތިޚާބު މާލޭ ޔޫތު ސެންޓަރުގައި މިރޭ ބާއްވާނެ

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން ގެ 3 ވަނަ އިންތިޚާބު މިރޭ (18 މެއި 2016، ބުދަ) ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އިންތިޚާބު ބޭއްވޭތަން: މާލޭ ޔޫތު ސެންޓަރ (ސޯސަލް ސެންޓަރ) ސެމިނަރ ހޯލް
ތާރީޚް: 18 މެއި 2016 ވާ ބުދަ
ގަޑި: 20:15
ޑްރެސް ކޯޑު: ސްމާރޓް ކެޝުއަލް
އިންތިޚާބާއި ބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތާއި، ވޯޓަރސް ރެޖިސްޓްރީ (ލިންކް)

ވީމާ، މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި މިވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

our sponsors and partners

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަންގެ 3 ވަނަ އިންތިޚާބު މާލޭ ޔޫތު ސެންޓަރުގައި މިރޭ ބާއްވާނެ