ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު މާލޭ ސްވިމިންގ ޓްރެކްގައި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފްލޯޓިންގ ޕްލެޓްފޯމަށް ބޭނުންވާތަކެތި މާލެގެނެސްފި

blocks for new floating platform

bank of maldives, exclusive nationwide partner

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ބޭންކް އަދި ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުގެ އެކްސްކްލޫސިވް ނޭޝަންވައިޑް ޕާރޓްނަރ، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު މާލޭ ސްވިމިންގ ޓްރެކްގައި ޤާއިމްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފްލޯޓިންގ ޕްލެޓްފޯމްގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާތަކެތި މާލެ ގެނެސްފިއެވެ.

މިހާރުވެސް މާލޭ ސްވިމިންގ ޓްރެކްގައި ޤާއިމް ކޮށްފައިވާ ފްލޯޓިންގ ޕްލެޓްފޯމާއި އާއި އެއްވަރު 25 މީޓަރ، 20 މީޓަރުގެ މި ފްލޯޓިންގ ޕްލެޓްފޯމް ރޭވުމުގެމަސައްކަތް މިފެށޭ އޮގަސްޓްމަހުގެ ތެރޭގައި ފެށުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި ފްލޯޓިންގ ޕްލެޓްފޯމްގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން މާލޭ ސްވިމިންގ ޓްރެކްގައި ފަރިތަކުރަމުންދާ ފެތުންތެރިންނަށާއި ކްލަބްތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަމަށް ބޮޑު ޙައްލެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ.


our sponsors and partners

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު މާލޭ ސްވިމިންގ ޓްރެކްގައި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފްލޯޓިންގ ޕްލެޓްފޯމަށް ބޭނުންވާތަކެތި މާލެގެނެސްފި