ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އެވޯރޑް ނައިޓް 1 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 ގައި

photo by: maldives olympic committee

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އެވޯރޑްސް ނައިޓް 2016، ސެޕްޓެމްބަރ 1 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ކްރިކެޓް ހޯލްގައި ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ވީމާ، އެވޯރޑް ލިބޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކާއި އެސޯސިއޭޝަނުގެ މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި މިވާހަކަދަންވަމެވެ.

ހަފްލާ ބޭއްވޭތަން: ކްރިކެޓް ހޯލް

ގަޑި: 20:15

ތާރީޚް: 01 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

ޑްރެސްކޯޑު: ސްމާރޓް ކެޝުއަލް

އެވޯރޑް ލިބޭފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް:

Name Gender
Aiminath Azka Adhil Female
Aishath Hulva Khulail Female
Aishath Sajina Female
Aishath Zeeba Hamid Female
Alya Ali Rasheed Female
Aminath Shajan Female
Aminath Zana Shiraz Female
Anmau Ahmed Saleem Female
Fathimath Zuha Ziyadh Female
Fathimath Zuhura Ismail Female
Hamna Ahmed Female
Mariya Mohamed Rishwan Female
Ali Imaan Male
Hassan Ashraf Male
Hassan Zain Male
Ibrahim Anaan Male
Ismail Muthasim Adnan Male
Mohamed Muthasim Adhnan Male
Mohamed Muthasim Adhnan Male
Mohamed Navvar Ibrahim Male
Mohamed Nazran Nazeer Male
Mohamed Raaid Ismail Male
Mubal Azzam Ibrahim Male
Najeed Mohamed Mahid Male
Nishwan Ibrahim Male

our sponsors and partners

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އެވޯރޑް ނައިޓް 1 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 ގައި