ފީނާ ސްވިމިންގ ކޯޗަސް އެޑްވާންސް ކްލިނިކްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު

from coaches course 2016

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެތުމުގެ ކުޅިވަރުތަކާއިބެހޭ ޖަމުޢިއްޔާ، ފީނާ އާއި މި އެސޯސިއޭޝަނާއި ގުޅިގެން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފީނާ އެޑްވާންސް ސްވިމިންގ ކޯޗަސް ކްލިނިކް މި އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 2 ން 11 ށް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ވީމާ، މި ކްލިނިކްގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މިކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އޮންލައިން ފޯރމް ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ކްލިނިކްގެ ނަން: ފީނާ ސްވިމިންގ ކޯޗަސް އެޑްވާންސް ކްލިނިކް

ކްލިނިކް ބޭއްވޭތަން: މާލެ

ޖާގައިގެ ޢަދަދު: 25 (ބައިވެރިވުމަށް ހުށަހަޅާ ޝަރުޠު ހަމަވާ މީހުންގެ ޢަދަދު 25 ށް ވުރެން ގިނަ ނަމަ، މި ކްލިނިކްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅާނީ މިއެސޯސިއޭޝަނުންނެވެ.)

ކްލިނިކް ބޭއްވޭ ތާރީޚް: 2 ން 11 އޮކްޓޯބަރ 2016

ގަޑިތައް: 10:00 ން 15:30 ށް ތިއަރީކްލާސް އަދި 16:00 ން 18:00 ށް ޕްރެކްޓިކަލް ގަޑި

ކްލިނިކްގައި ބައިވެރިވެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ޝަރުޠުތައް:

  • ވޭތުވޭދިޔަ 5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން ނުވަތަ ފީނާއިން ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ސްޕޯރޓްސް އިން ޤަބޫލުކުރާ ސްވިމިންގ ކޯޗަސް ކްލިނިކެއް ނުވަތަ ކޯހެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މީހެއްކަމުގައިވުން ނުވަތަ، ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުބާރާތެއްގައި ނުވަތަ ސަރަޙައްދީ މުބާރާތެއްގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލްކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައިވުން.
  • އެސޯސިއޭޝަނުގެ މެންބަރެއްކަމުގައިވުން.
  • 18 އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހެއްކަމުގައިވުން.

ބައިވެރިވުމުގެ ސުންގަޑި: 29 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 ގެ 14:00 ގެ ކުރިން.

ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯރމް: އޮންލައިން ލިންކް


Online Application Form:


our sponsors and partners

ފީނާ ސްވިމިންގ ކޯޗަސް އެޑްވާންސް ކްލިނިކްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު