ފީނާ ސްވިމިންގ ކޯޗަސް އެޑްވާންސް ކްލިނިކް 2016 ނިމި ކްލިނިކް ފުރިހަމަކުރި ކޯޗުންނަށް ސެޓްފިކެޓްދީފި

from the closing ceremony 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެތުމުގެ ކުޅިވަރުތަކާއިބެހޭ ޖަމުޢިއްޔާ، ފީނާ އާއި މި އެސޯސިއޭޝަނާއި ގުޅިގެން އޮކްޓޫބަރ 2 ން 11 އަށް ހިންގި ސްވިމިންގ ކޯޗަސް އެޑްވާންސް ކްލިނިކް ނިންމައި، ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓްދީފިއެވެ. މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ސްޕޯރޓްސް ގެ ސެމިނަރ ރޫމްގައި ބޭއްވި މި ޙަފްލާ ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ، މޯލްޑިވްސް ސްޕޯރޓްސް ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ، ޢަބްދުލް ރައްޒާޤު އިބްރާޙީމެވެ.

ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކޯޗުންނާއި، އަލަށް ކޯޗިންގެ ދާއިރާގައި ޚަރަކާތްތެރިވާން ބޭނުންވާ ފެތުންތެރިންނާއި ރިޓަޔަރޑް ފެތުންތެރިންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ 10 ދުވަހުގެ މި ކްލިނިކް 23 ފަރާތަކުން ވަނީ ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ.

ކްލިނިކް ފުރިހަމަކޮށް، ސެޓްފިކެޓް ޙާޞިލްކުރި ކޯޗުން:

 • Ismail Faruhaan
 • Aminath Shajan
 • Aishath Sajina
 • Hussain Mubah
 • Ibrahim Moosa
 • Ahmed Haneef
 • Mariyam Nuzhath
 • Mohamed Jaufaru
 • Nishantha Kevin De Costa
 • Ahmed Areef
 • Aslam Abdulla
 • Ahmed Firass Afeef
 • Naufal Moosa
 • Azleena Rasheed
 • Mohamed Zahid
 • Abdulla Naseer
 • Ahmed Zunaij
 • Ahmed Riyaz
 • Mariyam Yaula Yasaar
 • Khadeeja Easa
 • Aminath Shifaza
 • Mariyam Nafha Ali

our sponsors and partners

ފީނާ ސްވިމިންގ ކޯޗަސް އެޑްވާންސް ކްލިނިކް 2016 ނިމި ކްލިނިކް ފުރިހަމަކުރި ކޯޗުންނަށް ސެޓްފިކެޓްދީފި