އެމް.އޭ.ސީ.އެލް ސްވިމާރސް ޗެލެންޖިންގ ޓްރޮފީ 2 ވަނަ މުބާރާތް 2016 ފަށައިފި

photo archive

މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ފަރާތުން ބާއްވާ 2 ވަނަ ސްވިމަރސް ޗެލެންޖިންގ ޓްރޮފީ ފެތުމުގެ މުބާރާތް ފަށައިފިއެވެ. މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯރޓްސް ކޮންޕެނީ ލިމިޓެޑްއިން ސްޕޮންސަރކޮށް، އޮކްޓޫބަރ 12 ން 15 އަށް މާލޭ ސްވިމިންގ ޓްރެކްގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ 201 ފެތުންތެރިން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. އެއީ 104 އަންހެން ފެތުންތެރިންނާއި 97 ފިރިހެން ފެތުންތެރިންނެވެ.

މި މުބާރާތުގައި 6 ކެޓަގަރީގައި އަންހެން އަދި ފިރިހެން ފެތުންތެރިންވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

މިމުބާރާތުގައި ބާއްވާ ކެޓަގަރީތައް:

  • 10 އަހަރުން ދަށް
  • 12 އަހަރުން ދަށް
  • 14 އަހަރުން ދަށް
  • 16 އަހަރުން ދަށް
  • 16 އަހަރުން މަތި
  • މާސްޓަރސް ކެޓަގަރީ

our sponsors and partners

އެމް.އޭ.ސީ.އެލް ސްވިމާރސް ޗެލެންޖިންގ ޓްރޮފީ 2 ވަނަ މުބާރާތް 2016 ފަށައިފި