ސްވިމިންގ ރޭންކިންގ ޓްރަޔަލްސް 2016 މި ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ ޖޫނިއަރ އަދި ސީނިއަރ ސްކޮޑްތަކަށް ފެތުންތެރިން ހޮވުމަށް ބާއްވާ ޓްރަޔަލްސް މި ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 28 ގައި ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ވީމާ، މި ޓްރަޔަލްގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 2016 ނޮވެމްބަރ 27 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ފޯރމް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ޤަވައިދު: ލިންކް

ބައިވެރިވާން އެދޭ ފޯރމް: ލިންކް

ބައިވެރިވުމުގެ ސުންގަޑި: 27 ނޮވެމްބަރ 2016 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00

ޓްރަޔަލް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވެނޫތައް:

  • ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް މާލޭ ސްވިމިންގ ޓްރެކް
  • ސީގަލްސް ސްވިމިންގ ކްލަބް، ޑަރބަން، ސައުތު އެފްރިކާ
  • މަތީގައި ދަންނަވާފައިވާ ވެނޫތަކުގެ އިތުރުން، އިތުރުވެނޫއެއްގައި ޓްރަޔަލް ޖަހާ ކަމުގައިވަނީނަމަ، މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ފަރާތުން އެކަން ޢިއުލާނުކުރާނެއެވެ.

our sponsors and partners

ސްވިމިންގ ރޭންކިންގ ޓްރަޔަލްސް 2016 މި ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު