ޑިޕްލޮމާ އިން ސްޕޯރޓްސް މެނޭޖްމަންޓް ކޯހަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް ފޮރ ސްޕޯރޓްސްގެ ފަރާތުން 2017 ވަނަ އަހަރު ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޑިޕްލޮމާ އިން ސްޕޯރޓްސް މެނޭޖްމަންޓް ކޯހަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.

ކޯހާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު:

 • ކޯހުގެ ނަން: ޑިޕްލޮމާ އިން ސްޕޯރޓްސް މެނޭޖްމަންޓް
 • މުއްދަތު: 1 އަހަރު ދުވަސް
 • ކޯހުގެފީ: ހިލޭ
 • ކޯސް ހިންގާނެ ތަން: މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ސްޕޯރޓްސް، މާލެ
 • ކޯހަށް ވަނުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެދަށް މިންގަނޑު:
  • އުމުރުން 20 އަހަރު ފުރި، އޯލެވެލް އިމްތިހާން ފުރިހަމަކޮށްފައިވުމާއިއެކު ކުޅިވަރާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން 2 އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ
  • އުމުރުން 20 އަހަރު ފުރިފައުވުމާއިއެކު ލެވެލް 4ގެ ސަނަދެއް ޙާސިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
  • ސްޕޯރޓްސް މެނޭޖްމަންޓް ދާއިރާއިން ލެވެލް 4 ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން ނުވަތަ ސްޕޯރޓްސް މެނޭޖްމަންޓްއާއި ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ލެވެލް 4ގެ ފާހެއް ޙާސިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
  • ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.
 • ކޯހަށް ވަނުމަށް އެދޭފޯރމް: ޑައުންލޯޑް ލިންކް
 • އިތުރު މަޢުލޫމާތު: info@mnis.gov.mv ފޯނު: 3326986

ވީމާ، މިކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ބޭފުޅުން، 12 ޖެނުއަރީ 2017 ވަނަދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން މިކޯހަށް ވަނުމަށް އެދޭ ފޯރމް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކާއިއެކު މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް ފޮރ ސްޕޯރޓްސްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.


our sponsors and partners

ޑިޕްލޮމާ އިން ސްޕޯރޓްސް މެނޭޖްމަންޓް ކޯހަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު