އޭޝިއަން ސްވިމިންގ ފެޑަރޭޝަންގެ ސްޓޭންޑިން ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީތަކުގެ 2 ގޮނޑި ދިވެހިރާއްޖެއަށް

shameem (on left) and sattar (on right)

އޭޝިއާ ބައްރުގެ ފެތުމުގެ ކުޅިވަރުތަކާއި ބެހޭ ޖަމްޢިއްޔާ، އޭޝިއަން ސްވިމިންގ ފެޑަރޭޝަން (AASF) ގެ ޓެކްނިކަލް ސްޓޭންޑިންގ ކޮމިޓީތަކުގެ ގޮނޑިތަކުގެ ތެރެއިން 2 ގޮނޑި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބިއްޖެއެވެ.

2020 ވަނަ އަހަރާއި ހަމައަށް ނަގާފައިވާ މި ކޮމިޓީތަކުގެ ތެރެއިން މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ރައީސް، މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު ހޮވިފައިވަނީ ސޮލިޑާރިޓީ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކަށެވެ. އަދި ފައިނޭންސް އެންޑް މާރކެޓިންގ ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކަށް ހޮވިފައިވަނީ މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ޙަޒާންދާރު، ޢަލީ ޝަމީމެވެ.

މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ރައީސް، މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރަކީ މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ނައިބު ރައީސްގެ އިތުރުން އޮލިމްޕިކް ކައުންސިލް ފޮރ އޭޝިއާގެ ސްޕޯރޓްސް ފޮރ އޯލް ކޮމިޓީގެ މެންބަރެއްވެސް މެއެވެ.


our sponsors and partners

އޭޝިއަން ސްވިމިންގ ފެޑަރޭޝަންގެ ސްޓޭންޑިން ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީތަކުގެ 2 ގޮނޑި ދިވެހިރާއްޖެއަށް