ސިރާރު އަދި ސަމީރު ފީނާ އޮފިޝަލުންގެ ލިސްޓަށް

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެތުމުގެ ކުޅިވަރުތަކާއިބެހޭ ޖަމްޢިއްޔާ، ފީނާގެ ޓެކްނިކަލް އޮފިޝަލުންގެ ލިސްޓްގައި މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ކަމުގައިވާ ޙަސަން ސިރާރު އަދި މުޙައްމަދު ސަމީރު ހިމެނިއްޖެއެވެ.

މީގެތެރެއިން ސިރާރު ހިމެނިފައިވަނީ ސްވިމިންގ ރެފްރީންގެ ކެޓަގަރީގައެވެ. އަދި ސަމީރު ހިމެނިފައިވަނީ ސްވިމިންގ ސްޓާޓަރުންގެ ކެޓަގަރީގައެވެ.

2017 ފެށިގެން 2020 ވަނަ އަހަރަށް އެންޑޯޒް ކުރެވިފައިވާ ފީނާ އޮފިޝަލުންގެ 19 ވަނަ ލިސްޓްގައި މިދެބޭފުޅުން ހިމެނިފައިވުމުން، ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަޙައްދީ މުބާރާތްތަކުގައި ޓެކްނިކަލް އޮފިޝަލުންގެ ގޮތުގައި ޚަރަކާތްތެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު މިދެބޭފުޅުންނަށް ލިބިގެންދާނެއެވެ.


our sponsors and partners

ސިރާރު އަދި ސަމީރު ފީނާ އޮފިޝަލުންގެ ލިސްޓަށް