އައްޑޫ ސިޓީގައި ހިންގި ބޭސިކް ސްވިމިންގ ކޯޗިންގ ކޯސް ފުރިހަމަކުރި ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓްދީފި

addu city basic coaching course

އޮލިމްޕިކް ސޮލިޑާރިޓީގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކު ފީނާ ގެ ތަޖުރިބާކާރު ކޯޗެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އައްޑޫ ސިޓީގައި ހިންގި ބޭސިކް ސްވިމިންގ ކޯޗިންގ ކޯސް ނިމި، ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓްދީފިއެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫ އައްޑޫ ސިޓީ ފުޓުބޯޅަ ސްޓޭޑިއަމްގައި ބޭއްވި މި ކޯސް ނިންމުމުގެ ރައްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ އައްޑޫ ސިޓީގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ، އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ ޠައްޔިބެވެ. މި ޙަފްލާގައި ޠައްޔިބް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި މިކޯހުގައި އުނގެނު ތަކެތި އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ބައިވެރިންގެ ފަރާތުން އެދިވަޑައިގަތެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫ އައްޑޫ ސިޓީ ފުޓުބޯޅަ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުރިއަށްދިޔަ މިކޯޗިންގ ކޯހަކީ މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ އިސްނެންގެވުމުގެ މަތީން ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން މި ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 22 ގެ ނިޔަލަށް ހިންގި ކޯހެކެވެ.

މިކޯހުގައި ކިޔަވާދެއްވީ އެމެރިކާގެ ތަޖުރިބާކާރު ކޯޗެއްކަމުގައިވާ ޖިއަންލޫކާ އަލްބެރާނީ އެވެ.

ބޭސިކް ސްވިމިންގ ކޯޗިން ކޯސް ފުރިހަމަކުރި 17 ބައިވެރިން:

 • Ahmed Mu-uthasim Ibrahim
 • Ahmed Khalid
 • Khadeeja Yoosuf
 • Najwa Ali Rasheedh
 • Mohamed Ziyad
 • Mariyam Jooda
 • Mohamed Aslam
 • Mohamed Shaheed
 • Ahmed Imran
 • Ahsan Mohamed
 • Aishath Naufa Ahmed
 • Shenin Hussain
 • Fathimath Naashiyath
 • Aishath Najma
 • Anas Ibrahim
 • Niuma Hassan
 • Ahmed Rasheed

our sponsors and partners

އައްޑޫ ސިޓީގައި ހިންގި ބޭސިކް ސްވިމިންގ ކޯޗިންގ ކޯސް ފުރިހަމަކުރި ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓްދީފި