އެމް.އާރު ވެކްސިނޭޝަން ކެމްޕޭނުގައި ޤައުމީ ސްކޮޑްގެ ފެތުންތެރިން ބައިވެރިވެއްޖެ

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗް.ޕީ.އޭ) ގެ ފަރާތުން މިހާރު ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށްގެންދަވާ މީޒަލްސް އެންޑް ރުބެއްލާ ވެކްސިނޭޝަން ކެމްޕޭނުގެ ދަށުން ޤައުމީ ފެތުމުގެ ސްކޮޑްތަކުގެ ފެތުންތެރިން ވެކްސިނޭޓްކޮށްފިއެވެ.

ފެތުންތެރިންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން އެޗް.ޕީ.އޭ ގެ ފަރާތުން ބީ.އެމް.އެލް ސްވިމިންގ ޓްރެކްގައި ބެހެއްޓުނު ވަގުތީ ވެކްސިނޭޝަން ޕޯސްޓްގައި ވެކްސިނޭޓްކުރުން ފައްޓަވާދެއްވުމަށް ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ކޯޑިނޭޓަރ، މުޙައްމަދު ހައިޝަމްއެވެ.

11 މާރޗް 2017 ގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ކެމްޕޭނުގައި ވެކްސިނޭޓް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 8 އަހަރާއި 25 އަހަރާއި ދެމެދުގެ ކުދިންނާއި ބޭފުޅުންނެވެ.

our sponsors and partners

އެމް.އާރު ވެކްސިނޭޝަން ކެމްޕޭނުގައި ޤައުމީ ސްކޮޑްގެ ފެތުންތެރިން ބައިވެރިވެއްޖެ