ހައި ޕާރފޮރމަންސް މެންޓަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ފޮރ ކޯޗަސް’ ސެމިނަރގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު’

މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ‘ހައި ޕާރފޮރމަންސް މެންޓަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ފޮރ ކޯޗަސް’ ސެމިނަރގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އެ ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

ސެމިނަރގެ މަޢުލޫމާތު:

  • ސެމިނަރގެ ނަން: ‘ހައި ޕާރފޮރމަންސް މެންޓަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ފޮރ ކޯޗަސް’
  • ތާރީޚް: 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުގެ 10 ން 16 އަށް
  • ބޭއްވޭތަން: މާލެ
  • މޮޑިއުލްގެ ޢަދަދު: 6
  • ޖުމްލަ ޖާގައިގެ ޢަދަދު: 20 (ފުރުޞަތު ދޭނެ ކޯޗުން ކަނޑައަޅާނީ މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއިންނެވެ.)

ވީމާ، މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ މެންބަރު ކޯޗުންގެ ތެރެއިން ވާދަވެރި ފެތުންތެރިން އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މި ސެމިނަރގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ކޯޗުން 14 މާރޗް 2017 ވާ އަންގާރަދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މިއެސޯސިއޭޝަނަށް މިކަމަށް އެދި ސީޓީ ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އީމެއިލް ކުރައްވާނަމަ ކުރައްވާނީ info@swimming.org.mv އަށެވެ.

ސިޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސުންގަޑި: 14 މާރޗް 2017 ވާ އަންގާރަދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން.

ސިޓީ އާއިއެކު ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ ތަކެތި:

  • ސީވީ
  • ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާރޑްގެ ކޮޕީ
  • (އީމެއިލް ކުރައްވާނަމަ، ސީވީ އަދި ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާރޑްގެ ކޮޕީ ޕީ.ޑީ.އެފް ފޯރމެޓްގައި އީމެއިލްއަށް އެޓޭޗް ކުރަންވާނެއެވެ.)

our sponsors and partners

ހައި ޕާރފޮރމަންސް މެންޓަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ފޮރ ކޯޗަސް’ ސެމިނަރގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު’