ފީނާ އޯޕަން ވޯޓަރ ސްވިމިންގ ސްކޫލް ފޮރ އޮފިޝަލްސް ވޯރކްޝޮޕް ނިންމާލުން

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެތުމުގެ ކުޅިވަރުތަކާއިބެހޭ ޖަމްޢިއްޔާ، ފީނާ އިން ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ފީނާ އޯޕަން ވޯޓަރ ސްވިމިންގ ސްކޫލް ފޮރ އޮފިޝަލްސް 2017 ވޯރކްޝޮޕް ނިމި، މި ވޯރކްޝޮޕް ފުރިހަމަކުރި ފަރާތްތައް އިޢުލާނުކޮށްފިއެވެ. ޗަމްޕާ ސެންޓްރަލް ހޮޓެލްގެ ސެމިނަރ ރޫމްގައި ހިންގި މި ވޯރކްޝޮޕް 11 ފަރާތަކުން ވަނީ ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ.

މި ވޯރކްޝޮޕް ހިންގައިދީފައިވަނީ ފީނާ ގެ ޓެކްނިކަލް އޯޕަންވޯޓަރ ސްވިމިންގ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރ، ބިލް ފޯރޑްއެވެ.

ފީނާ އޯޕަން ވޯޓަރ ސްކޫލް ފޮރ އޮފިޝަލްސް 2017 ފުރިހަމަކުރި ބައިވެރިން.

  • މުޙައްމަދު ވިޝާމް
  • އަޙްމަދު ސޮބާޙް
  • މުޙައްމަދު ޔައިޝް ޙުސައިން
  • އިބްރާޙީމް މޫސާ
  • ފާރިޝް އިބްރާޙީމް
  • ލަލިތު ގަމަގެ (ސްރީލަންކާ)
  • އަޙްމަދު ރާޢިދު
  • މުޙައްމަދު ޝާރިފް

މިވޯރކްޝޮޕަކީ ޤައުމީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި އޯޕަން ވޯޓަރ ސްވިމިންގ މުބާރާތްތައް އޮފިޝިއޭޓްކުރުމަށް އޮފިޝަލުން ތަމްރީންކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ފީނާ އިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ވޯރކްޝޮޕެކެވެ. މިއީ ފީނާގެ ފަރާތުން މިފަދަ ވޯރކްޝޮޕެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.


our sponsors and partners

ފީނާ އޯޕަން ވޯޓަރ ސްވިމިންގ ސްކޫލް ފޮރ އޮފިޝަލްސް ވޯރކްޝޮޕް ނިންމާލުން