News & Announcements

ހއ.ދިއްދޫގައި ބޭއްވޭ ފީނާ އޯޕަންވޯޓަރ ސްވިމިންގ ކޯޗަސް ކްލިނިކްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެތުމުގެ ކުޅިވަރުތަކާއިބެހޭ ޖަމްޢިއްޔާ، ފީނާ އިން ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފީނާ އޯޕަން ވޯޓަރ ސްވިމިންގ ބޭސިކް ކޯޗިންގ ކްލިނިކް 2017 އޮކްޓޯބަރ 26 ން 31 އަށް ހއ.ދިއްދޫގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ފީނާގެ މި ކްލިނިކްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.

ވީމާ، މި ކްލިނިކްގައި ބައިވެރިވާން އެދޭފަރާތްތަކުން 25 އޮކްޓޯބަރ 2017 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:00ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އޮންލައިން ފޯރމް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ސަބްމިޓްކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

  • ކްލިނިކްގެ ނަން: ފީނާ އޯޕަން ވޯޓަރ ބޭސިކް ކޯޗިންގ ކްލިނިކް
  • ކްލިނިކް ބޭއްވޭ ތާރީޚް: 26 ން 31 އޮކްޓޯބަރ 2017 އަށް، ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 08:00 ން 12:00 އަށް އަދި ހަވީރު 16:00 ން 18:00 އަށް.
  • ސެމިނަރ ބޭއްވޭ ތަން: ހއ.ދިއްދޫ
  • ބައިވެރިވުމުގެ ފީ: ހިލޭ
  • އެކޮމޮޑޭޝަން އަދި ޓްރާންސްޕޮރޓޭޝަން ހަމަޖައްސަން ވާނީ އެބައިވެރިޔަކު އަމިއްލަޔަށެވެ.

ސެމިނަރގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޝަރުތު:

  • 16 އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހެއްކަމުގައިވުން.
  • އިނގިރޭސިބަހުން ރަނގަޅަށް ލިޔަން، ކިޔަން އަދި ވާހަކަދައްކަން އިނގޭ މީހެއްކަމުގައިވުން.
  • ރަނގަޅަށް ފަތަން އިނގޭ މީހެއްކަމުގައިވުން.

ބައިވެރިވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯރމް: https://goo.gl/forms/NgRmWqonYIZ8LPvB3

our sponsors and partners

ހއ.ދިއްދޫގައި ބޭއްވޭ ފީނާ އޯޕަންވޯޓަރ ސްވިމިންގ ކޯޗަސް ކްލިނިކްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު