އަގުހުރި އިނާމް ތަކާއިއެކު މޯލްޑިވް ގޭސް، ދިގުފެތުމުގެ ޤައުމީ 13 ވަނަ މުބާރާތާއި މޯލްޑިވް ގޭސް، އަކުއަތުލޯން ޤައުމީ ފުރަތަމަ މުބާރާތް މާދަމާ ފަށާނެ

dhiffushi

މޯލްޑިވް ގޭސް، ދިގުފެތުމުގެ ޤައުމީ 13 ވަނަ މުބާރާތާއި، މޯލްޑިވް ގޭސް، އަކުއަތުލޯން ޤައުމީ ފުރަތަމަ މުބާރާތް ކ.ދިއްފުށީގައި މާދަމާ ފަށާނެއެވެ. 20 ޖުލައި 2018 ވާ ހުކުރު ދުވަހު މޯލްޑިވް ގޭސް، ދިގުފެތުމުގެ ޤައުމީ 13 ވަނަ މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިރު، 21 ޖުލައި 2018 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު މޯލްޑިވް ގޭސް، އަކުއަތުލޯން ޤައުމީ ފުރަތަމަ މުބާރާތް ފެށިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެހެން އަހަރުތަކާއި ޚިލާފަށް، މި އަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ވަނަ ވަނައަށް ދާ ފަރާތްތަކަށް އަގުހުރި އިނާމްތަކެއް ވަނީ ހުށަހެޅިފައެވެ.

Maldive Gas 13th National Open Water Swimming Competition

Category  Cash Prize 
National
Champion 7,000.00
2nd Place 3,000.00
3rd Place 2,000.00
.
Junior National
Champion  2,000.00
2nd Place  1,500.00
3rd Place 500.00
.
Swim Challenge
1st Place 1,000.00
2nd Place  750.00
3rd Place 500.00

Maldive Gas 1st National Aquathlon Championship

Category  Cash Prize 
National
1st Place 3,000.00
2nd Place 2,000.00
3rd Place  1,000.00
.
Junior National
1st Place 1,500.00
2nd Place 500.00
3rd Place 300.00
.
Team
1st Team  1,500.00
2nd Team 500.00
3rd Team 300.00
.
Junior Team
1st Team 1,000.00
2nd Team 500.00
3rd Team 300.00

 

މީގެ އިތުރުން، މި މުބާރާތުގެ ކޯ-ސްޕޮންސަރ މާލޭ ފިޓްނަސް ކްލަބްގެ ފަރާތުން ވަނީ މުބާރާތުގެ ވަނަތަކަށް ދާ ފަރާތްތަކަށް އެ ޖިމްގެ އެއްމަސްދުވަހުގެ މެމްބަރޝިޕް އިނާމެއްގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައެވެ.


our sponsors and partners

އަގުހުރި އިނާމް ތަކާއިއެކު މޯލްޑިވް ގޭސް، ދިގުފެތުމުގެ ޤައުމީ 13 ވަނަ މުބާރާތާއި މޯލްޑިވް ގޭސް، އަކުއަތުލޯން ޤައުމީ ފުރަތަމަ މުބާރާތް މާދަމާ ފަށާނެ