ދުއިސައްތަ މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ސައުސަން އައުކޮށް، ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފި

sausan at the 13th south asian games

އަންހެނުންގެ (ޝޯރޓް ކޯސް) 200 މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައިޝަތު ސައުސަން އައުކޮށްފިއެވެ. ނޭޕާލްގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 13 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް ގައި ސައުސަން މި ރެކޯރޑް އައުކޮށްފައިވަނީ މި މުބާރާތުގެ 200 މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކްގެ ދެވަނަ ހީޓްގައި 02.52.37 އިން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ. މި އިވެންޓުގެ ފައިނަލަށް ސައުސަން ވަނީ ދަތުރުކޮށްފައެވެ.

މި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ސައުސަން އައުކޮށްފައިވަނީ މިއިވެންޓުގެ ފުރަތަމަ ހީޓުގައި ހަމްނާ އަހްމަދު ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކުރިތާ ކުޑައިރުކޮޅެއް ފަހުންނެވެ. ފުރަތަމަ ހީޓުގައި ހަމްނާ 200 މީޓަރު ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓު ފަތާފައިވަނީ 02.54.22 އިންނެވެ.


our sponsors and partners

ދުއިސައްތަ މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ސައުސަން އައުކޮށް، ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފި