ފީނާ ރިކޮގްނައިޒްޑް މުބާރާތެއްގެ ރެފްރީކަން ކުރި ފުރަތަމަ ދިވެއްސެއްގެ ޝަރަފް ޙަސަން ސިރާރަށް

referee hassan siraar at the 13th south asian games (photo: moc, abdulla abeedh)

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެތުމުގެ ޖަމްޢިއްޔާ، ފީނާ ރިކޮގްނައިޒްޑް މުބާރާތެއްގެ ރެފްރީކަން ފުރަތަމަފަހަރަށް ދިވެއްސަކު ކޮށްފިއެވެ. ފީނާ ރެފްރީ އަދި ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު ޙަސަން ސިރާރު ރެފްރީކަން ކޮށްފައިވަނީ މިހާރު ނޭޕާލުގެ ކަތަމަންޑޫގައި ކުރިއަށްދާ 13 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ސްވިމިންގ އިވެންޓްތަކުގެ 3 ވަނަ ދުވަހުގެ ފުރަތަމަ ސެޝަނެވެ. މިސެޝަނުގެ ފިރިހެނުންގެ އިވެންޓުތަކުގެ ރެފްރީއަކަށް ޙަސަން ސިރާރު ހުރިއިރު މިއީ ދިވެހި ރެފްރީއަކަށް މި ލެވެލްގެ މުބާރާތެއްގައި ރެފްރީކަން ކުރަން ފުރުޞަތު ލިބުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.


our sponsors and partners

ފީނާ ރިކޮގްނައިޒްޑް މުބާރާތެއްގެ ރެފްރީކަން ކުރި ފުރަތަމަ ދިވެއްސެއްގެ ޝަރަފް ޙަސަން ސިރާރަށް