News & Announcements

ފެތުމުގެ ސީނިއަރ އަދި ޖޫނިއަރ ޤައުމީ ސްކޮޑް 2021 ވަނަ އަހަރަށް އެކުލަވާލުމަށް ބޭއްވާ ޓްރަޔަލްގެ ތާރީޚް

association logo

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ފެތުމުގެ ސީނިއަރ އަދި ޖޫނިއަރ ޤައުމީ ސްކޮޑްތަކަށް ފެތުންތެރިން ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ ޓްރަޔަލް 11 އަދި 12 ޑިސެމްބަރު 2020 ގައި އަދި، ދެވަނަ ބުރު 26 އަދި 27 ފެބްރުއަރީ 2021 ގައި މާލޭ އޭރިއާގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި ޓްރަޔަލްގެ އިތުރު ތަފްޞީލް، ފޯރމު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚް އަދި ޤަވާއިދުތައް ފަހުން އިޢުލާނު ކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.


our sponsors and partners

ފެތުމުގެ ސީނިއަރ އަދި ޖޫނިއަރ ޤައުމީ ސްކޮޑް 2021 ވަނަ އަހަރަށް އެކުލަވާލުމަށް ބޭއްވާ ޓްރަޔަލްގެ ތާރީޚް