ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކޮމިޓީތަކަށް ނަންހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު

association logo

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮމިޓީތަކާއި، ހިންގާ ޤަވާއިދުން ބާރުލިބިގެން އެކުލަވާލެވޭ ކޮމިޓީތަކުގެ ތެރެއިން އަންނަނިވި ކޮމިޓީތަކަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

އެތުލީޓްސް ކޮމިޝަން
ކޯޗާސް ކޮމިޝަން
ޓެކްނިކަލް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ
ސުލޫކީ ކޮމިޓީ
މާކެޓިންގ އެންޑް ސްވިމިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ
ކޮމިޝަން ފޮރ ސްވިމިންގ ކްލަބްސް އެންޑް އެކަޑަމީސް

ވީމާ، މި ކޮމިޓީތަކަށް ކުރިމަތިލެއްވުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުރި އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންބަރުން މިކަމަށް އެދި 6 ޑިސެމްބަރު 2020 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 12:00ގެ ކުރިން އެބޭފުޅެއްގެ ވަނަވަރު/ޕްރޮފައިލް އާއި އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތާއިއެކު އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.


our sponsors and partners

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކޮމިޓީތަކަށް ނަންހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު