ޓޯކިއޯ 2021 އޮލިމްޕިކް ގޭމްސްގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލުކުރާނީ އިމްޢާން އަދި ސައުސަން

association logo

ޓޯކިއޯ 2021 ގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލުކުރުމަށް ޢަލީ އިމްޢާން އަދި އައިޝަތު ސައުސަން ވަނީ ހޮވިފައެވެ. ފެތުންތެރިން ހޮވާފަައިވަނީ އެޕްރީލް މަހުގެ 23 ން 5 މެއި ގެ ނިޔަލަށް ބޭއްވުނު ޓްރަޔަލްގެ ނަތީޖާއަށްބަލައިގެންނެވެ.

ޓްރަޔަލްގެ ނަތީޖާ: ލިންކް


our sponsors and partners

ޓޯކިއޯ 2021 އޮލިމްޕިކް ގޭމްސްގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލުކުރާނީ އިމްޢާން އަދި ސައުސަން