ފެތުމުގެ ޤައުމީ 45 ވަނަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޗެމްޕިއަންކަން މޯލްޑިވްސް ލައިފްގާރޑް އެސޯސިއޭޝަނަށް އަދި އަންހެން ޗެމްޕިއަންކަން ރިވަރިން ސްޕޯރޓްސް އަށް

ފެތުމުގެ ޤައުމީ 45 ވަނަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޗެމްޕިއަންކަން މޯލްޑިވްސް ލައިފްގާރޑް އެސޯސިއޭޝަނަށް އަދި އަންހެން ޗެމްޕިއަންކަން ރިވަރިން ސްޕޯރޓްސް ހޯދައިފިއެވެ. އަންހެން 7 ޓީމް އަދި ފިރިހެން 9 ޓީމް ބައިވެރިވި މި މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ 195 ފެތުންތެރިން ވަނީ ވާދަކޮށްފައެއެވެ.

ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހުޅުމާލޭ މިނީ ސްޕޯރޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް ސްވިމިންގ ޕޫލްގައި ބޭއްވި މިމުބާރާތުގެ އަންހެން ސީނިއަރ ކެޓަގަރީގެ އެއްވަނަ ހަމްނާ އަޙްމަދު ހޯދިއިރު، ފިރިހެން ސީނިއަރ ކެޓަގަރީގެ އެއްވަނަ ހޯދައިފައިވަނީ މުޙައްމަދު ޢާން ޙުސައިން އެވެ. އަންހެން ޖޫނިއަރ ކެޓަގަރީގެ އެއްވަނަ ހޯދައިފައިވަނީ މެރަލް އައީން ލަތީފް އެވެ. އަދި، ފިރިހެން ޖޫނިއަރ ކެޓަގަރީގެ އެއްވަނަ ހޯދައިފައިވަނީ އިޒްޔާން ނާޒިމެވެ. މާސްޓަރސް ކެޓަގަރީ އެއްވަނަ ހޯދައިފައިވަނީ ޙަސަން އަޝްރަފް އާއި، ޖީހާން އަޙްމަދެވެ.

Club Awards

MALE CATEGORY
Maldives Lifeguard Association First Place
Revarin Sports Second Place
Sports Nature Third Place
FEMALE CATEGORY
Revarin Sports First Place
Maldives Lifeguard Association Second Place
Moodhu Maalimee Third Place

 

Swimmer Awards

MALE CATEGORIES
Izyan Nazim Junior First Place
Yaaseen Mohamed Yoosuf Junior Second Place
Makeen Ahmed Shakeeb Junior Third Place
Mohamed Aan Hussain Senior First Place
Hussain Haaish Hassan Senior Second Place
Mohamed Rihan Shiham Senior Third Place
Hassan Ashraf Masters First Place
Hussain Mubah Masters Second Place
Ahmed Faiz Masters Third Place
FEMALE CATEGORIES
Hamna Ahmed Senior First Place
Aishath Sausan Senior Second Place
Jumaira Aminath Amir Senior Third Place
Aish Alin Afsal Senior Third Place
Meral Ayn Latheef Junior First Place
Hanan Hussain Haleem Junior Second Place
Ayaana Areef Junior Third Place
Jeehan Ahmed Masters First Place
Aminath Mubarik Masters Second Place

photo credit: ahmed niyaz

photo credit: ahmed niyaz


our sponsors and partners

ފެތުމުގެ ޤައުމީ 45 ވަނަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޗެމްޕިއަންކަން މޯލްޑިވްސް ލައިފްގާރޑް އެސޯސިއޭޝަނަށް އަދި އަންހެން ޗެމްޕިއަންކަން ރިވަރިން ސްޕޯރޓްސް އަށް