އަހަރީ އާންމުޖަލްސާ 2023 ގެ ނޯޓިސް

association logo

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހުގެ 30 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ބޭއްވޭ ތަނާއި ވަގުތު އަދި އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު ފަހުން ޢިއުލާނު ކުރެވޭނެއެވެ.

ވީމާ، މިކަން މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.


our sponsors and partners

އަހަރީ އާންމުޖަލްސާ 2023 ގެ ނޯޓިސް