ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 5 ވަނަ އިންތިޚާބު: ކުރިމަތިލީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 5 ވަނަ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް، 13 މެއި 2024 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 އާއި ހަމައަށް ލިބިފައިވާ ނަންތަކުގެ ލިސްޓު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

  • ރަޙީމާ އާދަމް – ފަރުދީ މެންބަރުން ރިޕްރެޒެންޓްކުރާ އަންހެން މެންބަރު
  • ޙަސަން ސިރާރު – ޓެކްނިކަލް އޮފިޝަލް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް
  • މުޙައްމަދު ނައްވާރު އިބްރާޙީމް – ފަރުދީ މެންބަރުން ރިޕްރެޒެންޓްކުރާ ފިރިހެން މެންބަރު
  • އަޙްމަދު ފިރާސް އަފީފް – ކޯޗު ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް
  • މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު – އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް
  • އިސްމާޢީލް ޢަލީ – އެސޯސިއޭޝަންގެ ނާއިބު ރައީސް
  • ޢަލީ ޝަމީމް – ޚަޒާންދާރު

ވީމާ، މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި މިވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.


our sponsors and partners

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 5 ވަނަ އިންތިޚާބު: ކުރިމަތިލީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު