ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 5 ވަނަ އިންތިޚާބު: ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބުކޮށްފައިވާ ގޮތް

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 5 ވަނަ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރަން ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި، އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓު ތަރުތީބު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1: މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު

އެސޯސިއޭޝަންގެ ނާއިބު ރައީސް

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1: އިސްމާޢީލް ޢަލީ

ޚަޒާންދާރު

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1: ޢަލީ ޝަމީމް

ކޯޗު ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1: އަޙްމަދު ފިރާސް އަފީފް

ޓެކްނިކަލް އޮފިޝަލް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1: ޙަސަން ސިރާރު

މެމްބަރ ކްލަބް މެމްބަރ ރިރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް:

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1: އޭ ޓެން ސްޕޯރޓްސް ކްލަބް – އަލީފް ޢަބްދުﷲ ނަސީމް

ފަރުދީ މެންބަރުން ރިޕްރެޒެންޓްކުރާ އަންހެން މެންބަރު

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1: ރަޙީމާ އާދަމް

ފަރުދީ މެންބަރުން ރިޕްރެޒެންޓްކުރާ ފިރިހެން މެންބަރު

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1: މުޙައްމަދު ނައްވާރު އިބްރާޙީމް

 

ވީމާ، މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި މިވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

އިންތިޚާބާއި ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު އަދި ފޯމުތައް: އިލެކްޝަންސް އިންފޮމޭޝަން ޕޭޖު

 


our sponsors and partners

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 5 ވަނަ އިންތިޚާބު: ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބުކޮށްފައިވާ ގޮތް