މި 2024 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ

2024 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗުމަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ ތިރީގައިވާ ލިންކުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. މި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް ޖޫން 1 2024 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާ މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ އާންމުޖަލްސާއަށް ހުށަޅުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިޔައުމިއްޔާއަށް އެއްވެސް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅުއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން، 30 މެއި 2024 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00ގެ ކުރިން، މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

2024 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ: ޑައުންލޯޑު ލިންކު

އިންތިޚާބާއި ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު އަދި ފޯމުތައް: އިލެކްޝަންސް އިންފޮމޭޝަން ޕޭޖު


our sponsors and partners

މި 2024 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ