ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 5 ވަނަ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލެވޭ ކުލަބުތައް

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 5 ވަނަ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމަށް، ކުލަބުގެ ފަރާތުން ވޯޓުލާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅައި މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފޯމު، ކަނޑައަޅާފައިވާ ސުންގަޑީގެ ކުރިން ހުށަހަޅާފައިވާ ކުލަބުތަކުގެ ލިސްޓު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

Club Members:

Membership # Full Name Reg #
M/2023/A0183 A TEN SPORTS CLUB 141/COS/CERT/2022/188
M/2023/A0182 DHI SPORTS CLUB 141/COS/CERT/2022/187
M/2023/A0184 FEENA SWIMMING ACADEMY 141/COS/CERT/2022/186
M/2023/A0181 YOUTH CHALLENGE SPORTS CLUB 141/COS/CERT/2022/185

 

ވީމާ، މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި މިވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

އިންތިޚާބާއި ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު އަދި ފޯމުތައް: އިލެކްޝަންސް އިންފޮމޭޝަން ޕޭޖު


our sponsors and partners

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 5 ވަނަ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލެވޭ ކުލަބުތައް