Results of XX Commonwealth Games 2014

View Competition Report

Results

Nishwan Ibrahim

 • 01:05.22 – 100m Butterfly (new national record)
 • 00:27.79 – 50m Butterfly (new national record)
 • 00:26.40 – 50m Freestyle (new national record)
 • 02:12.60 – 200m Freestyle (new national record)
 • 00:58.74 – 100m Freestyle

Mohamed Muthasim Adnan

 • 00:29.46 – 50m Butterfly
 • 01:09.76 – 100m Butterfly
 • 00:27.08 – 50m Freestyle
 • 01:01.24 – 100m Freestyle

Aminath Shajan

 • 01:06.60 – 100m Freestyle (new national record)
 • 02:28.45 – 200m Freestyle (new national record)
 • 00:31.25 – 50m Freestyle
 • 00:35.00 – 50m Butterfly

Aishath Sajina

 • 01:27.96 – 100m Breaststroke (new national reocord)
 • 00:40.81 – 50m Breaststroke (new national record)
 • 03:19.00 – 200m Breaststroke
Results of XX Commonwealth Games 2014
read more

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަންގެ ބައި އިލެކްޝަން

އެސޯސިއޭޝަންގެ އެގްޒްކެޓިވް ކޮމިޓީން ހުސްވެފައިވާ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަންގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގައި ހިމެނުނު ހ. ކަނީރުމާގެ އިބްރާހީމް ޝަމީލްގެ ވަގުތުތައް ހުރިގޮތުން ޖަލްސާތަކަށް ހާޒިރުވާން ޢުޒުރުވެރިވާތީ އެމަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާއި ގުޅިގެން އެމަޤާމަށް މީހަކު އިންތިޚާބުކުރުން 2014 އޮގަސްޓް 28 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސައި އެމަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އެސޯސިއޭޝަންގެ އަސާސީ ޤަވާޢިދުގައިވާގޮތުން މިމަޤާމަށް ކުރިމަތި ލެވޭނީ އެސޯސިއޭޝަންގެ ދާޢިމީ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ކޯޗުން، އިންސްޓްރަކްޓަރުން، ޓެކްނިކަލް އޮފިޝަލުންގެ ތެރެއިން މީހަކަށެވެ.

މިމަޤާމަށް ކުރިމަތިލާންއެދޭ މެމްބަރުން 2014 އޮގަސްޓް 21 ވަނަ ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިން އެސޯސިއޭޝަނަށް ލިޔުމަކުން ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ.

އިޢުލާން: http://goo.gl/BoVW2x

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަންގެ ބައި އިލެކްޝަން
read more