ޝޯރޓްކޯސް 200 މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ އަދި 50 މީޓަރ ބްރެސްޓްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ހަމްނާ އާކޮށްފި

ޝޯރޓްކޯސް 200 މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ އަދި 50 މީޓަރ ބްރެސްޓްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ހަމްނާ އާކޮށްފި

hamna (photo by moc/nausham)

ހަންގޭރީގައި ކުރިއަށްދިޔަ އެޤައުމުގެ ޤައުމީ ޝޯރޓްކޯސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް (XIX. Országos Rövidpályás Bajnokság) ގައި އަންހެނުންގެ ޝޯރޓްކޯސް 200 މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ އަދި 50 މީޓަރ ބްރެސްޓްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ޙަމްނާ އަޙްމަދު އާކޮށްފިއެވެ. ހަމްނާ 200 މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭގެ ރެކޯރޑް އާކޮށްފައިވަނީ 02.55.12 އިން އަދި 50 މީޓަރ ބްރެސްޓްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފައިވަނީ 00.37.88 އިން ރޭސްނިންމައިގެންނެވެ.

50 މީޓަރ ބްރެސްޓްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އާކޮށްފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު 13 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި 00.38.53 އިން ރޭސްނިންމައިގެން އާއިޝަތު ސާޖިނާ އެވެ. އަދި 200 މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އާކޮށްފައިވަނީ 02.57.23 އިން ރޭސްނިންމައިގެން އައިޝަތު ސައުސަންއެވެ. އެއީ، 2016 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު 13 ވަނަ ފީނާ ވޯރލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައެވެ.


our sponsors and partners

ޝޯރޓްކޯސް 200 މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ އަދި 50 މީޓަރ ބްރެސްޓްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ހަމްނާ އާކޮށްފި
read more

ފެތުމުގެ ޤައުމީ 47 ވަނަ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޗެމްޕިއަންކަން ނިއުލެގޫންސަށް އަދި ފިރިހެން ޗެމްޕިއަންކަން އެމް.އެލް.އޭ އަށް

ފެތުމުގެ ޤައުމީ 47 ވަނަ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޗެމްޕިއަންކަން ނިއުލެގޫންސަށް އަދި ފިރިހެން ޗެމްޕިއަންކަން އެމް.އެލް.އޭ އަށް

champion teams

ބީ.އެމް.އެލް ޤައުމީ 47 ވަނަ ފެތުމުގެ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޗެމްޕިއަންކަން ނިއުލެގޫން ސްވިމިންގ ކުލަބު އަދި ފިރިހެން ޗެމްޕިއަންކަން މޯލްޑިވްސް ލައިފްގާޑް އެސޯސިއޭޝަން ނުވަތަ އެމް.އެލް.އެ އިން ހޯދައިފިއެވެ.

ހުޅުމާލޭ ސްވިމިންގ ޕޫލުގައި މިމަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހުންފެށިގެން މިމަހުގެ 8 ވަނަދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިޔަށްދިޔަ ފެތުމުގެ ޤައުމީ 47 ވަނަ މުބާރާތުގެ ވަނަތަކަށްދިޔަ ފެތުންތެރިންނަށާ ޓީމުތަކަށް ތަށްޓާ އިނާމު ދިނުން އޮތީ ނޮވެންބަރު 9 ވަނަދުވަހުރޭ ހުޅުމާލޭ ސްވިމިންގ ޕޫލުގައި އޮތް ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތުގައެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި ފެތުންތެރިންނަށް ތަށްޓާ އިނާމު ދެއްވީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހެޑް އޮފް ސްޓެރެޓެޖީ އެންޑް ޗޭންޖް މޫސާ މުންސިފް އަޙްމަދު އަދި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހެޑް އޮފް ކަސްޓަމަރ ސާވިސް އަފްޒާ މުޙައްމަދު އެވެ.

ފެތުމުގެ ޤައުމީ 47 ވަނަ މުބާރާތުގެ އަންހެން 2 ވަނަ ޓީމުގެ މަޤާމު ހޯދީ ޔޫތު ޗެލެންޖެ ސްވިމިންގ ކުލަބެވެ. ފިރިހެން 2 ވަނަ ހޯދީވެސް ނިއުލެގޫން ސްވިމިންގ ކުލަބެވެ. މިމުބާރާތުގެ އަންހެން 3 ވަނަ ކުލަބުގެ މަޤާމު ހޯދީ މޯލްޑިވްސް ލައިފްގާޑް އެސޯސިއޭޝަނެވެ. ފިރިހެން 3 ވަނަ ކުލަބުގެ މަޤާމު ހޯދީ ފީނާ ސްވިމިންގ އެކަޑެމީންނެވެ.

ޓީމުތަކުން ފެތުންތެރިން ވާދަކުރާ ބަޔާ ޢާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ފެތުންތެރިން ވާދަކުރާ ގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މިއަހަރުގެ ޤައުމީ ފެތުމުގެ މުބާރާތުގައި 181 ފެތުންތެރިން ވާދަކޮށްފައި ވެއެވެ. މީގެއިތުރުން ފިރިހެން 10 ޓީމު އަދި އަންހެން 7 ޓީމު މބާރާތުގައި ވާދަކޮށްފައި ވެއެވެ. މިގެތެރޭގައި މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުން ބައިވެރިވި ޓީމުތައް ހިމެނެއެވެ. ފެތުމުގެ ޤައުމީ 47 ވަނަ މުބާރާތުގައި ޖޫނިއަރ ބަޔާ ސީނިއަރ ބަޔާ، މާސްޓާސް ބައިގެ އިތުރުން ޓީމުތަކުގެބައި ހިމެނޭހެން ޖުމުލަ 151 އިވެންޓް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ.

މިއަހަރުގެ ޤައުމީ މުބާރާތް ބޭއްވިގެންދިޔައީ އެހެން އަހަރުތަކާ ޚިލާފަށް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެކި ކެޓެގަރީތަކުން އެކި އިވެންޓްތަކުން ކޮލިފައިއިންގ ޓައިމިންގއަށް ފެތޭ ފެތުންތެރިންނަށް ބައިވެރިވެވޭގޮތަށް ބޭއްވި މުބާރާތެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މިގޮތުން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ ފެތުންތެރިއަކުވެސް ބައިވެރިވާން ޖެހެނީ އެފެތުންތެރިއަކު ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ އިވެންޓް ނުވަތަ އިވެންޓްތަކުން ކޮލިފައި ވެގެންނެވެ. ކޮލިފައިއިންގ ޓައިމްގެގޮތުގައި މިއަހަރު އެސޯސިއޭޝަނުން ބޭއްވި މުބާރާތްތަކާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އޮތް މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެ ހޯދާފައިވާ ޓައިމިންގ ހިމެނުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވުނެވެ. މިގޮތަށް ޓައިމް ނެގިފައި ނެތްނަމަ އެ ފެތުންތެރިއަކަށް ތަމްރީނުދޭ ކޯޗު މެދުވެރިކޮށް މެދުވެރިކޮށް އެފެތުންތެރިން ބޭނުންވާ އިވެންޓުގެ ޓައިމް ނަގައި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތުވެސް އެސޯސިއޭޝަނުން ދީފައި އޮތެވެ.

މިއަހަރު ފެތުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތް ބޭއްވީ ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަރަހަށް ބޭނުންކުރަންފެށި އޮޓަމޭޓް ޓައިމް ސިސްޓަމް ބޭނުންކޮށް ފެތުންތެރިންގެ ޓައިމިންގތައް ނެގޭގޮތަށް ބޭނުންކުރެވޭ ސިސްޓަމް ބޭނުންކޮށް ހުޅުމާލޭ ސްވިމިންގ ޕޫލުގައި ޕުޝްޕެޑް ހަރުކޮށްގެންނެވެ.


our sponsors and partners

ފެތުމުގެ ޤައުމީ 47 ވަނަ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޗެމްޕިއަންކަން ނިއުލެގޫންސަށް އަދި ފިރިހެން ޗެމްޕިއަންކަން އެމް.އެލް.އޭ އަށް
read more

ޖޫނިއަރ މޮޅު ފެތުންތެރިންނަށް ޝައިމް އާއި ތަޒްކިޔާ އަދި ސީނިއަރ މޮޅު ފެތުންތެރިންނަށް ސައުސަން އަދި ރިހާން

ޖޫނިއަރ މޮޅު ފެތުންތެރިންނަށް ޝައިމް އާއި ތަޒްކިޔާ އަދި ސީނިއަރ މޮޅު ފެތުންތެރިންނަށް ސައުސަން އަދި ރިހާން

all champions

ބީ.އެމް.އެލް ޤައުމީ 47 ވަނަ ފެތުމުގެ މުބާރާތުގެ ޖޫނިއަރ ބައިން ފިރިހެން އެންމެ މޮޅު ފެތުންތެރިންގެ މަޤާމު ޝައިމް ޙުސައިން އިބްރާހީމް، އަންހެން އެންމެ މޮޅު ފެތުންތެރިޔާގެ މަޤާމު އަމްނާ ތަޒްކިޔާ މިރުޝާދު އަދި ސީނިއަރ ބައިން އެންމެ މޮޅު އަންހެން ފެތުންތެރިޔާގެ މަޤާމު ޢާއިޝަތު ސައުސަން ފިރިހެން އެންމެ މޮޅު ފެތުންތެރިޔާގެ މަޤާމު މުޙައްމަދު ރިހާން ޝިހާމް ހޯދައިފިއެވެ. މީގެއިތުރުން މާސްޓާރސްބައިގެ އެންމެ މޮޅު ފިރިހެން ފެތުންރިޔާގެ މަޤާމު ޙުސައިން މުބާޙް ވަނީ ހޯދާފައެވެ.

މުބާރާތުގެ ޖޫނިއަރ ބައިން 2 ވަނަ އަންހެން ފެތުންތެރިޔާގެ މަޤާމު ހޯދާފައިވަނީ އަޔާނާ ޢަރީފް އެވެ. ޖޫނިއަރަ ބައިން 2 ވަނަ ފިރިހެން ފެތުންތެރިޔާގެ މަޤާމު ހޯދާފައިވަނީ ލޫޠު މުޙައްމަދު ޙުސައިނެވެ. ސީނިއަރ ބައިން 2 ވަނަ އަންހެން ފެތުންތެރިޔާގެ މަޤާމު ހޯދާފައިވަނީ ފާޠިމަތު އަންޖަލް ފަޔާޒް އެވެ. މިބައިން 2 ވަނަ ފިރިހެން ފެތުންތެރިޔާގެ މަޤާމު ހޯދާފައިވަނީ ޢަލީ އިއްމާނެވެ. މާސްޓާރސް ބައިން 2 ވަނަ ފިރިހެން ފެތުންތެރިޔާގެ މަޤާމު ހޯދާފައިވަނީ ޙަސަން އަޝްރަފެވެ. ޖޫނިއަރ ބައިން 3 ވަނަ އަންހެން ފެތުންތެރިޔާގެ މަޤާމު ހޯދާފައިވަނީ ލައިބާ ޙަސަން މަނިކެވެ. މިބައިން 3 ވަނަ އަންހެން ފެތުންތެރިޔާގެ މަޤާމު ހޯދާފައިވަނީ ޔާސީން މުޙައްމަދު ޔޫސުފެވެ. ސީނިއަރ ބައިން 3 ވަނަ އަންހެން ފެތުންތެރިޔާގެ މަޤާމު ހޯދާފައިވަނީ ޢާއިޝަތު އައިނީ ޢަބްދުލް ޙަމީދެވެ. މިބައިން 3 ވަނަ ފިރިހެން ފެތުންތެރިޔާގެ މަޤާމު ހޯދާފައިވަނީ މުޙައްމަދު އާން ޙުސައިނެވެ. މާސްޓާރސް ބައިން ފިރިހެން 3 ވަނަ ހޯދާފައިވަނީ މިންވާލް އިބްރާހީމެވެ.

ހުޅުމާލޭ ސްވިމިންގ ޕޫލުގައި މިމަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހުންފެށިގެން މިމަހުގެ 8 ވަނަދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިޔަށްދިޔަ ފެތުމުގެ ޤައުމީ 47 ވަނަ މުބާރާތުގެ ވަނަތަކަށްދިޔަ ފެތުންތެރިންނަށާ ޓީމުތަކަށް ތަށްޓާ އިނާމު ދިނުން އޮތީ ނޮވެންބަރު 9 ވަނަދުވަހުރޭ ހުޅުމާލޭ ސްވިމިންގ ޕޫލުގައި އޮތް ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތުގައެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި ފެތުންތެރިންނަށް ތަށްޓާ އިނާމު ދެއްވީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހެޑް އޮފް ސްޓެރެޓެޖީ އެންޑް ޗޭންޖް މޫސާ މުންސިފް އަޙްމަދު އަދި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހެޑް އޮފް ކަސްޓަމަރ ސާވިސް އަފްޒާ މުޙައްމަދު އެވެ.

ޓީމުތަކުން ފެތުންތެރިން ވާދަކުރާ ބަޔާ ޢާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ފެތުންތެރިން ވާދަކުރާ ގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މިއަހަރުގެ ޤައުމީ ފެތުމުގެ މުބާރާތުގައި 181 ފެތުންތެރިން ވާދަކޮށްފައި ވެއެވެ. މީގެއިތުރުން ފިރިހެން 10 ޓީމު އަދި އަންހެން 7 ޓީމު މބާރާތުގައި ވާދަކޮށްފައި ވެއެވެ. މިގެތެރޭގައި މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުން ބައިވެރިވި ޓީމުތައް ހިމެނެއެވެ. ފެތުމުގެ ޤައުމީ 47 ވަނަ މުބާރާތުގައި ޖޫނިއަރ ބަޔާ ސީނިއަރ ބަޔާ، މާސްޓާސް ބައިގެ އިތުރުން ޓީމުތަކުގެބައި ހިމެނޭހެން ޖުމުލަ 151 އިވެންޓް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ.

މިއަހަރުގެ ޤައުމީ މުބާރާތް ބޭއްވިގެންދިޔައީ އެހެން އަހަރުތަކާ ޚިލާފަށް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެކި ކެޓެގަރީތަކުން އެކި އިވެންޓްތަކުން ކޮލިފައިއިންގ ޓައިމިންގއަށް ފެތޭ ފެތުންތެރިންނަށް ބައިވެރިވެވޭގޮތަށް ބޭއްވި މުބާރާތެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މިގޮތުން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ ފެތުންތެރިއަކުވެސް ބައިވެރިވާން ޖެހެނީ އެފެތުންތެރިއަކު ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ އިވެންޓް ނުވަތަ އިވެންޓްތަކުން ކޮލިފައި ވެގެންނެވެ. ކޮލިފައިއިންގ ޓައިމްގެގޮތުގައި މިއަހަރު އެސޯސިއޭޝަނުން ބޭއްވި މުބާރާތްތަކާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އޮތް މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެ ހޯދާފައިވާ ޓައިމިންގ ހިމެނުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވުނެވެ. މިގޮތަށް ޓައިމް ނެގިފައި ނެތްނަމަ އެ ފެތުންތެރިއަކަށް ތަމްރީނުދޭ ކޯޗު މެދުވެރިކޮށް މެދުވެރިކޮށް އެފެތުންތެރިން ބޭނުންވާ އިވެންޓުގެ ޓައިމް ނަގައި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތުވެސް އެސޯސިއޭޝަނުން ދީފައި އޮތެވެ.

މިއަހަރު ފެތުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތް ބޭއްވީ ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަރަހަށް ބޭނުންކުރަންފެށި އޮޓަމޭޓް ޓައިމް ސިސްޓަމް ބޭނުންކޮށް ފެތުންތެރިންގެ ޓައިމިންގތައް ނެގޭގޮތަށް ބޭނުންކުރެވޭ ސިސްޓަމް ބޭނުންކޮށް ހުޅުމާލޭ ސްވިމިންގ ޕޫލުގައި ޕުޝްޕެޑް ހަރުކޮށްގެންނެވެ.


our sponsors and partners

ޖޫނިއަރ މޮޅު ފެތުންތެރިންނަށް ޝައިމް އާއި ތަޒްކިޔާ އަދި ސީނިއަރ މޮޅު ފެތުންތެރިންނަށް ސައުސަން އަދި ރިހާން
read more

އެސޯސިއޭޝަނުން ބާއްވާ ޓްރަޔަލްތަކުގެ އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޮއިންޓް ޤަވަޢިދު (16 އޮކްޓޫބަރ 2023 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޢަމަލުކުރާ)

އެސޯސިއޭޝަނުން ބާއްވާ ޓްރަޔަލްތަކުގެ އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޮއިންޓް ޤަވަޢިދު (16 އޮކްޓޫބަރ 2023 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޢަމަލުކުރާ)

(14 ނޮވެމްބަރ 2023 ގައި އަޕްޑޭޓް ކުރެވިފައި)

ފެތުމުގެ މުބާރާތްތަކާއި ޤައުމީ ޕޫލަށް ފެތުންތެރިން ހޮވުމަށް ބާއްވާ ޓްރަޔަލްތަކުގެ ޤަވައިދު އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޮއިންޓްގެ ޤަވާއިދު ވަނީ 15 އޮކްޓޫބަރ 2023 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި އިސްލާޙު ކޮށްފައެވެ. ވީމާ، އިސްލާހު ކޮށްފައިވާ މި 2 ޤަވާޢިދު އާންމުކުރަމެވެ.

އެސޯސިއޭޝަނުން ބާއްވާ ޓްރަޔަލްތަކުގެ ޤަވާޢިދު: ޑައުންލޯޑް ލިންކު

މޯލްޑިވްސް ޕޮއިންޓުގެ ޤަވާޢިދު: ޑައުންލޯޑް ލިންކު

14/11/2023 ގައި، މޯލްޑިވްސް ޕޮއިންޓުގެ ބޭސްޓައިމްތައް: ޑައުންލޯޑް ލިންކު

މި ޤަވާޢިދުތަކަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ 16 އޮކްޓޫބަރ 2023 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.


our sponsors and partners

އެސޯސިއޭޝަނުން ބާއްވާ ޓްރަޔަލްތަކުގެ އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޮއިންޓް ޤަވަޢިދު (16 އޮކްޓޫބަރ 2023 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޢަމަލުކުރާ)
read more

ދުއިސައްތަ މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އިމްޢާން އައުކޮށްފި

ދުއިސައްތަ މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އިމްޢާން އައުކޮށްފި

imaan

ޗައިނާގެ ހަންގޖޯ ގައި ކުރިއަށްދާ 19 ވަނަ އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ފިރިހެނުންގެ ލޯންގކޯސް ދުއިސަައްތަ މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އިމްޢާން ޢަލީ އާކޮށްފިއެވެ. އިމްޢާން މި ރެކޯރޑް އާކޮށްފައިވަނީ 02.22.88 އިން ރޭސްނިންމައިގެންނެވެ.

މި ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އާކޮށްފައިވަނީވެސް އިމްޢާން އެވެ. އެއީ މިއަހަރު ބޭއްވުނު ވޯލްޑް އެކުއަޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި 02.26.43 އިން މިއިވެންޓު ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

19 ވަނަ އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ދިވެހި ފެތުންތެރިން ވަނީ ޖުމްލަ 14 ޤައުމީ ރެކޯރޑެއް އާކޮށްފައެވެ.


our sponsors and partners

ދުއިސައްތަ މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އިމްޢާން އައުކޮށްފި
read more

ހަތަރެއްގުނަ 100 މީޓަރ މިކްސްޑް މެޑްލޭ ރިލޭ އިވްނެޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފި

ހަތަރެއްގުނަ 100 މީޓަރ މިކްސްޑް މެޑްލޭ ރިލޭ އިވްނެޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފި

team – asian games 2023

ޗައިނާގެ ހަންގޖޯ ގައި ކުރިއަށްދާ 19 ވަނަ އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ފިރިހެނުންގެ ލޯންގކޯސް 4 ގުނަ 100 މީޓަރ މިކްސްޑް މެޑްލޭ ރިލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފިއެވެ. 04.48.51 އިން މި އިވެންޓު ނިންމި ޓީމުގައި ހިމެނެނީ، މުބާލް އައްޒާމް އިބްރާޙީމް، އިމްޢާން އަލީ، ހަމްނާ އަޙްމަދު އަދި ޙަނާން ޙުސައިން ޙަލީމް އެވެ.

މި ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އާކޮށްފައިވަނީ، މިއަހަރު ބޭއްވުނު ވޯލްޑް އެކުއަޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި 04.50.64 އިން އިވެންޓު ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ. އެފަހަރުގެ ޓީމުގައި ހިމެނުނީ އިމްޢާން އަލީ، ހަމްނާ އަޙްމަދު އަދި މުޙައްމަދު ރިޙާން ޝިހާމް އަދި މިރާލް ޢައިން ލަތީފް އެވެ.


our sponsors and partners

ހަތަރެއްގުނަ 100 މީޓަރ މިކްސްޑް މެޑްލޭ ރިލޭ އިވްނެޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފި
read more

ދުއިސައްތަ މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ރިޙާން އާކޮށްފި

ދުއިސައްތަ މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ރިޙާން އާކޮށްފި

rehan

ޗައިނާގެ ހަންގޖޯ ގައި ކުރިއަށްދާ 19 ވަނަ އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ފިރިހެނުންގެ ލޯންގކޯސް 200 މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުޙައްމަދު ރިޙާން ޝިހާމް އާކޮށްފިއެވެ. މިޤައުމީ ރެކޯރޑް ރިޙާން އާކޮށްފައިވަނީ 02.28.17 އިން އިވެންޓު ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މި ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އާކޮށްފައިވަނީ ވެސް ރިޙާނެވެ. އެއީ، މިއަހަރު ބޭއްވުނު ވޯލްޑް އެކުއަޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި 02.32.93 އިން އިވެންޓު ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.


our sponsors and partners

ދުއިސައްތަ މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ރިޙާން އާކޮށްފި
read more

އަންހެނުންގެ ހަތަރެއްގުނަ 200 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފި

އަންހެނުންގެ ހަތަރެއްގުނަ 200 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފި

maldives team

ޗައިނާގެ ހަންގޖޯ ގައި ކުރިއަށްދާ 19 ވަނަ އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ލޯންގކޯސް އަންހެނުންގެ 4 ގުނަ 200 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ އިވެންޓު 10.50.31 އިން ނިންމައި، ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފިއެވެ. މި މިޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކުރި ޓީމުގައި ހިމެނެނީ ޙަނާން ޙުސައިން ޙަލީމް، މިރާލް އައިން ލަތީފް، ޙަމްނާ އަޙްމަދު އަދި އީން އައްބާސް ޝަރީފް އެވެ.

މި ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އާކޮށްފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު 12 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި 10.51.28 އިން ރޭސް ނިންމައިގެންނެވެ. އެފަހަރު މި އިވެންޓު ފެތި ޓީމުގައި ހިމެނުނީ އާމިނަތު ޝަޖަން، އައިޝަތު ސާޖިނާ، އައިޝަތު ސައުސަން އަދި އަންމާޢު އަޙްމަދު ސަލީމެވެ.


our sponsors and partners

އަންހެނުންގެ ހަތަރެއްގުނަ 200 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފި
read more

ފިރިހެނުންގެ ހަތަރެއް ގުނަ 100 މީޓަރފްރީސްޓައިލް ރިލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފި

ފިރިހެނުންގެ ހަތަރެއް ގުނަ 100 މީޓަރފްރީސްޓައިލް ރިލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފި

relay team men

ޗައިނާގެ ހަންގޖޯ ގައި ކުރިއަށްދާ 19 ވަނަ އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ފިރިހެނުންގެ ލޯންގކޯސް 4 ގުނަ 100 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ 03.57.16 އިން ނިންމައި ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފިއެވެ. މިޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކުރި ޓީމުގައި ހިމެނެނީ މުޙައްމަދު ރިޙާން ޝިހާމް، މުބާލް ޢައްޒާމް އިބްރާޙީމް، އިމްޢާން ޢަލީ އަދި އަޙްމަދު ނީޤް ނިޔާޒެވެ.

މި ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އާކޮށްފައިވަނީ ނިމިދިޔަ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލަންޑް ގޭމްސްގައި 03.58.33 އިން ރޭސް ނިންމައިގެންނެވެ. އެފަހަރު ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކުރި ދިވެހި ޓީމުގައި ހިމެނުނީ މުޙައްމަދު ރިޙާން ޝިހާމް، މުބާލް ޢައްޒާމް އިބްރާޙީމް، އިމްޢާން ޢަލީ އަދި މުޙައްމަދު އާން ޙުސައިންއެވެ.


our sponsors and partners

ފިރިހެނުންގެ ހަތަރެއް ގުނަ 100 މީޓަރފްރީސްޓައިލް ރިލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފި
read more

ސަތޭކަ މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ރިޙާން އާކޮށްފި

ސަތޭކަ މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ރިޙާން އާކޮށްފި

rehan

ޗައިނާގެ ހަންގޖޯ ގައި ކުރިއަށްދާ 19 ވަނަ އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ފިރިހެނުންގެ ލޯންގކޯސް 100 މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުޙައްމަދު ރިޙާން ޝިހާމް އާކޮށްފިއެވެ. މިޤައުމީ ރެކޯރޑް ރިޙާން އާކޮށްފައިވަނީ 01.02.41 އިން އިވެންޓު ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މި ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އާކޮށްފައިވަނީ މުޙައްމަދު އާން ޙުސައިންއެވެ. އެއީ، 2022 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ކޮމަންވެލްތު ގޭމްސްގައި 01.03.35 އިން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.


our sponsors and partners

ސަތޭކަ މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ރިޙާން އާކޮށްފި
read more

ސަތޭކަ މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މިރާލް އާކޮށްފި

ސަތޭކަ މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މިރާލް އާކޮށްފި

meral

ޗައިނާގެ ހަންގޖޯ ގައި ކުރިއަށްދާ 19 ވަނަ އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ލޯންގކޯސް އަންހެނުންގެ 100 މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މިރާލް އައިން ލަތީފް އާކޮށްފިއެވެ. މިޤައުމީ ރެކޯރޑް މިރާލް އާކޮށްފައިވަނީ 01.13.99 އިން އިވެންޓު ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މި ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އާކޮށްފައިވަނީ ޙަނާން ޙުސައިން ޙަލީމެވެ. އެއީ ނިމިދިޔަ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލަންޑް ގޭމްސްގައި 01.16.45 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.


our sponsors and partners

ސަތޭކަ މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މިރާލް އާކޮށްފި
read more

ފިރިހެނުންގެ ހަތަރެއްގުނަ 100 މީޓަރ މެޑްލޭ ރިލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފި

ފިރިހެނުންގެ ހަތަރެއްގުނަ 100 މީޓަރ މެޑްލޭ ރިލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފި

maldives team

ޗައިނާގެ ހަންގޖޯ ގައި ކުރިއަށްދާ 19 ވަނަ އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ލޯންގކޯސް ފިރިހެނުންގެ 4 ގުނަ 100 މީޓަރ މެޑްލޭ ރިލޭ އިވެންޓު 04.25.69 އިން ނިންމައި، ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފިއެވެ. މި ރިކޯރޑް އައުކުރި ޓީމުގައި ހިމެނެނީ މުޙައްމަދު ރިޙާން ޝިހާމް، މުބާލް ޢައްޒާމް އިބްރާޙީމް، އިމްޢާން ޢަލީ އަދި އަޙްމަދު ނީޤް ނިޔާޒެވެ.

މި ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އާކޮށްފައިވަނީ ނިމިދިޔަ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލަންޑް ގޭމްސްގައި 04.29.42 އިން ރޭސް ނިންމައިގެންނެވެ. އެފަހަރު މި އިވެންޓު ފެތި ޓީމުގައި ހިމެނުނީ މުޙައްމަދު ރިޙާން ޝިހާމް، މުބާލް ޢައްޒާމް އިބްރާޙީމް، އިމްޢާން ޢަލީ އަދި މުޙައްމަދު އާން ޙުސައިންއެވެ.


our sponsors and partners

ފިރިހެނުންގެ ހަތަރެއްގުނަ 100 މީޓަރ މެޑްލޭ ރިލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފި
read more

ހަތަރުސަތޭކަ މީޓަރު އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ރިހާން އާކޮށްފި

ހަތަރުސަތޭކަ މީޓަރު އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ރިހާން އާކޮށްފި

rihan

ޗައިނާގެ ހަންގޖޯ ގައި ކުރިއަށްދާ 19 ވަނަ އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ލޯންގކޯސް ފިރިހެނުންގެ 400 މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުޙައްމަދު ރިޙާން ޝިހާމް އާކޮށްފިއެވެ. މިޤައުމީ ރެކޯރޑް ރިޙާން މި ރެކޯރޑް އާކޮށްފައިވަނީ 05.14.03 އިން އިވެންޓު ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މި ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އާކޮށްފައިވަނީ މުބާލް ޢައްޒާމް އިބްރާޙީމެވެ. އެއީ 2022 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު 19 ވަނަ ފީނާ ވޯރލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި 05.14.91 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.


our sponsors and partners

ހަތަރުސަތޭކަ މީޓަރު އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ރިހާން އާކޮށްފި
read more

ސަތޭކަ މީޓަރު ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އިމްޢާން އަނެއްކާވެސް އާކޮށްފި

ސަތޭކަ މީޓަރު ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އިމްޢާން އަނެއްކާވެސް އާކޮށްފި

imaan

ޗައިނާގެ ހަންގޖޯ ގައި ކުރިއަށްދާ 19 ވަނަ އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ލޯންގކޯސް ފިރިހެނުންގެ 100 މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އިމްޢާން ޢަލީ އަނެއްކާވެސް އާކޮށްފިއެވެ. މިޤައުމީ ރެކޯރޑް އިމްޢާން އާކޮށްފައިވަނީ 01.04.51 އިން އިވެންޓު ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މި ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އިމްޢާން އާކޮށްފައިވަނީ ހަމަ މި މުބާރާތުގެ ރިލޭ އިވެންޓުގައި، 100 މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް ލެގް 01.04.64 އިން ނިންމައިގެންނެވެ.


our sponsors and partners

ސަތޭކަ މީޓަރު ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އިމްޢާން އަނެއްކާވެސް އާކޮށްފި
read more

ދުއިސައްތަ މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުބާލް އާކޮށްފި

ދުއިސައްތަ މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުބާލް އާކޮށްފި

mubal

ފިރިހެނުންގެ ލޯންގ ކޯސް 200 މީޓަރު ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުބާލް ޢައްޒާމް އިބްރާޙީމް އާކޮށްފިއެވެ.

ޗައިނާގެ ހަންގޖޯ ގައި ކުރިއަށްދާ 19 ވަނަ އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި މުބާލް މިޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފައިވަނީ ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ އިވެންޓްގައި 200 މީޓަރ ލެންތު 02.08.22 އިން ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

200 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެ ފަހުން އާކޮށްފައިވަނީ ވެސް މުބާލްއެވެ. އެއީ 2019 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު 18 ވަނަ ފީނާ ވޯރލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި 02.09.06 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.


our sponsors and partners

ދުއިސައްތަ މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުބާލް އާކޮށްފި
read more

ސަތޭކަ މީޓަރ ބްރެސްޓްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުބާލް އާކޮށްފި

ސަތޭކަ މީޓަރ ބްރެސްޓްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުބާލް އާކޮށްފި

mubal

ޗައިނާގެ ހަންގޖޯ ގައި ކުރިއަށްދާ 19 ވަނަ އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ފިރިހެނުންގެ ލޯންގކޯސް، 100 މީޓަރ ބްރެސްޓްސްޓްރޯކް އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުބާލް ޢައްޒާމް އިބްރާޙީމް އާކޮށްފިއެވެ. މި މުބާރާތުގައި މުބާލް މި އިވެންޓު ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ 01.14.73 އިންނެވެ.

މި ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އާކޮށްފައިވަނީ މީގެ 17 އަހަރުކުރިން ބޭއްވުނު 10 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ފެޑަރޭޝަން ގޭމްސްގައި ޙަސަން އަޝްރަފް އެވެ. އެއީ 01.16.33 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.


our sponsors and partners

ސަތޭކަ މީޓަރ ބްރެސްޓްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުބާލް އާކޮށްފި
read more

ދުއިސައްތަމީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މިރާލް އާކޮށްފި

ދުއިސައްތަމީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މިރާލް އާކޮށްފި

meral

ޗައިނާގެ ހަންގޖޯ ގައި ކުރިއަށްދާ 19 ވަނަ އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ލޯންގކޯސް، އަންހެނުންގެ 200 މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މިރާލް ޢައިން ލަޠީފް އާކޮށްފިއެވެ. މިޤައުމީ ރެކޯރޑް މިރާލް އާކޮށްފައިވަނީ 03.04.45 އިން އިވެންޓު ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

200 މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އާކޮށްފައިވަނީ ވެސް މިރާލް އެވެ. އެއީ މިއަހަރު ޖަޕާނުގެ ފުކުއޯކާގައި ބޭއްވުނު 20 ވަނަ ވޯރލްޑް އެކުއަޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި 03.05.69 އިން ރޭސް ނިންމައިގެންނެވެ.


our sponsors and partners

ދުއިސައްތަމީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މިރާލް އާކޮށްފި
read more

ސަތޭކަ މީޓަރު ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އިމްޢާން އާކޮށްފި

ސަތޭކަ މީޓަރު ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އިމްޢާން އާކޮށްފި

imaan

ޗައިނާގެ ހަންގޖޯ ގައި ކުރިއަށްދާ 19 ވަނަ އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ލޯންގކޯސް ފިރިހެނުންގެ 100 މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އިމްޢާން ޢަލީ އާކޮށްފިއެވެ. މިޤައުމީ ރެކޯރޑް އިމްޢާން އާކޮށްފައިވަނީ 01.04.64 އިން އިވެންޓު ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މި ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީ ވެސް އިމްޢާން އެވެ. އެއީ މިއަހަރު ޖަޕާނުގެ ފުކުއޯކާގައި ބޭއްވުނު 20 ވަނަ ވޯރލްޑް އެކުއަޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި 01.04.98 އިން ރޭސް ނިންމައިގެންނެވެ.


our sponsors and partners

ސަތޭކަ މީޓަރު ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އިމްޢާން އާކޮށްފި
read more

ފިރިހެނުންގެ ހަތަރެއް ގުނަ ދުއިސައްތަ މީޓަރފްރީސްޓައިލް ރިލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފި

ފިރިހެނުންގެ ހަތަރެއް ގުނަ ދުއިސައްތަ މީޓަރފްރީސްޓައިލް ރިލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފި

relay team men ioig 2023

މަޑަގަސްކަރާގައި ކުރިއަށްދާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލަންޑް ގޭމްސްގައި ލޯންގކޯސް ފިރިހެނުންގެ 4 ގުނަ 200 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ދިވެހި ފެތުންތެރިން އައުކޮށްފިއެވެ. މިޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކުރި ޓީމުގައި ހިމެނެނީ މުޙައްމަދު އާން ޙުސައިން، ޢަލީ އިމްޢާން، މުޙައްމަދު ރިޙާން ޝިހާމް އަދި މުބާލް ޢައްޒާމް އިބްރާޙީމެވެ. މިފެތުންތެރިން ރޭސް ނިންމާފައިވަނީ 08.48.87 އިންނެވެ.

މި ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު 12 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި 09.41.96 އިން ރޭސްނިންމައިގެންނެވެ. އެފަހަރު ޤައުމީ ރިކޯރޑް އައުކުރި ރިލޭ ޓީމުގައި ހިމެނުނީ އިސްމާޢީލް މުޢުތަސިމް އަދްނާން، މުޙައްމަދު ނަޒްރާން ނަޒީރު، ޙަސަން އަޝްރަފް އަދި މުބާލް އައްޒާމް އިބްރާޙީމެވެ.

މިއީ މިމުބާރާތުގައި ދިވެހި ފެތުންތެރިން އައުކުރި 9 ވަނަ ޤައުމީ ރެކޯރޑެވެ.


our sponsors and partners

ފިރިހެނުންގެ ހަތަރެއް ގުނަ ދުއިސައްތަ މީޓަރފްރީސްޓައިލް ރިލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފި
read more

ފަންސާސް މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ސައުސަން އައުކޮށްފި

ފަންސާސް މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ސައުސަން އައުކޮށްފި

sausan

މަޑަގަސްކަރާގައި ކުރިއަށްދާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލަންޑް ގޭމްސްގައި އަންހެނުންގެ ލޯންގކޯސް 50 މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައިޝަތު ސައުސަން އައުކޮށްފިއެވެ. ސައުސަން މި ރެކޯރޑް އައުކޮށްފައިވަނީ 00.34.32 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މި ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީ މިދިޔައަހަރު ބޭއްވުނު ކޮމަންވެލްތު ގޭމްސްގައި، ޙަމްނާ އަޙްމަދެވެ. އެފަހަރު ޙަންމާ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކުރީ 00.34.51 އިން އިވެންޓު ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މިއީ މިމުބާރާތުގައި ދިވެހި ޓީމުން އައުކުރި 8 ވަނަ ޤައުމީ ރެކޯރޑެވެ.


our sponsors and partners

ފަންސާސް މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ސައުސަން އައުކޮށްފި
read more

ފިރިހެނުންގެ ހަތަރެއް ގުނަ ސަތޭކަ މީޓަރ މެޑްލޭ ރިލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފި

ފިރިހެނުންގެ ހަތަރެއް ގުނަ ސަތޭކަ މީޓަރ މެޑްލޭ ރިލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފި

relay team men ioig 2023

މަޑަގަސްކަރާގައި ކުރިއަށްދާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލަންޑް ގޭމްސްގައި ލޯންގކޯސް ފިރިހެނުންގެ 4 ގުނަ 100 މީޓަރ މެޑްލޭ ރިލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ދިވެހި ފެތުންތެރިން އައުކޮށްފިއެވެ. މިޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކުރި ޓީމުގައި ހިމެނެނީ މުޙައްމަދު އާން ޙުސައިން، ޢަލީ އިމްޢާން، މުޙައްމަދު ރިޙާން ޝިހާމް އަދި މުބާލް ޢައްޒާމް އިބްރާޙީމެވެ. މިފެތުންތެރިން ރޭސް ނިންމާފައިވަނީ 04.29.42 އިންނެވެ.

މި ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވުނު 5 ވަނަ އިސްލާމިކް ސޮލިޑޭރިޓީ ގޭމްސްގައި 04.38.75 އިން ރޭސްނިންމައިގެންނެވެ. އެފަހަރު ޤައުމީ ރިކޯރޑް އައުކުރި ރިލޭ ޓީމުގައި ހިމެނުނީ އަބްދުﷲ ނާވީ އަޙްމަދު، އިބްރާޙީމް މައިޝާން ޝަމީމް، އަލީ އިމްޢާން އަދި ޙުސައިން ހާއިޝް ޙަސަން އެވެ.

މިއީ މިމުބާރާތުގައި ދިވެހި ފެތުންތެރިން އައުކުރި 7 ވަނަ ޤައުމީ ރެކޯރޑެވެ.


our sponsors and partners

ފިރިހެނުންގެ ހަތަރެއް ގުނަ ސަތޭކަ މީޓަރ މެޑްލޭ ރިލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފި
read more

އަންހެނުންގެ ހަތަރެއް ގުނަ ސަތޭކަ މީޓަރ މެޑްލޭ ރިލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފި

އަންހެނުންގެ ހަތަރެއް ގުނަ ސަތޭކަ މީޓަރ މެޑްލޭ ރިލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފި

relay team women ioig 2023

މަޑަގަސްކަރާގައި ކުރިއަށްދާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލަންޑް ގޭމްސްގައި އަންހެނުންގެ ލޯންގކޯސް 4 ގުނަ 100 މީޓަރ މެޑްލޭ ރިލޭ އިވެންޓު 05.15.09 އިން ފުރިހަމަކޮށް، ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފިއެވެ. މިޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކުރި ޓީމުގައި ހިމެނެނީ އާއިޝަތު ސައުސަން، ޒައިނަބް އަބްދުﷲ ޝަފީޤް، ޙަނާން ޙުސައިން ޙަލީމް އަދި މިރާލް އައިން ލަތީފް އެވެ.

މި ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު 12 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި 05.29.85 އިން ރޭސްނިންމައިގެންނެވެ. އެފަހަރު ޤައުމީ ރިކޯރޑް އައުކުރި ރިލޭ ޓީމުގައި ހިމެނުނީ އައިމިނަތު ޝަޖަން، އާއިޝަތު ސާޖިނާ، އާއިޝަތު ސައުސަން، އަދި އަންމާޢު އަޙްމަދު ސަލީމް އެވެ.

މިއީ މިމުބާރާތުގައި ދިވެހި ފެތުންތެރިން އައުކުރި 6 ވަނަ ޤައުމީ ރެކޯރޑެވެ.


our sponsors and partners

އަންހެނުންގެ ހަތަރެއް ގުނަ ސަތޭކަ މީޓަރ މެޑްލޭ ރިލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފި
read more

ފަންސާސް މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާން އައުކޮށްފި

ފަންސާސް މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާން އައުކޮށްފި

aan

މަޑަގަސްކަރާގައި ކުރިއަށްދާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލަންޑް ގޭމްސްގައި ފިރިހެނުންގެ ލޯންގކޯސް 50 މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުޙައްމަދު އާން ޙުސައިން އައުކޮށްފިއެވެ. އާން މި ރެކޯރޑް އައުކޮށްފައިވަނީ 00.27.23 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މި ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީވެސް އާން އެވެ. އެއީ 2022 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި 8 ވަނަ ފީނާ ވޯރލްޑް ޖޫނިއަރ ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް ގައި 00.27.25 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މިމުބާރާތުގައި ދިވެހި ޓީމުން ވަނީ މިހާތަނަށް 5 ޤައުމީ ރެކޯރޑެއް އައުކޮށްފައެވެ.


our sponsors and partners

ފަންސާސް މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާން އައުކޮށްފި
read more

ފަންސާސް މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ހަނާން އައުކޮށްފި

ފަންސާސް މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ހަނާން އައުކޮށްފި

hanan

މަޑަގަސްކަރާގައި ކުރިއަށްދާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލަންޑް ގޭމްސްގައި އަންހެނުންގެ ލޯންގކޯސް 50 މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ޙަނާން ޙުސައިން ޙަލީމް އައުކޮށްފިއެވެ. ޙަނާން މި ރެކޯރޑް އައުކޮށްފައިވަނީ 00.32.15 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މި ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީ މީގެ 16 އަހަރު ކުރިން ބޭއްވުނު ފުރަތަމަ ސައުތު އޭޝިއާ ސްވިމިންގ އެންޑް ވޯޓަރޕޯލޯ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް 2007 ގައި، ފާތިމަތު ރޫޔާ ޙުސައިން އެވެ. އެފަހަރު ރޫޔާ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކުރީ 00.32.24 އިން އިވެންޓު ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މިއީ މިމުބާރާތުގައި ހަނާން އައުކުރި 2 ވަނަ ޤައުމީ ރެކޯރޑެވެ. ދިވެހި ޓީމުން ވަނީ މިހާތަނަށް 4 ޤައުމީ ރެކޯރޑެއް އައުކޮށްފައެވެ.

 


our sponsors and partners

ފަންސާސް މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ހަނާން އައުކޮށްފި
read more

ފިރިހެނުންގެ ހަތަރެއް ގުނަ ސަތޭކަ މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފި

ފިރިހެނުންގެ ހަތަރެއް ގުނަ ސަތޭކަ މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފި

relay team men ioig 2023

މަޑަގަސްކަރާގައި ކުރިއަށްދާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލަންޑް ގޭމްސްގައި ލޯންގކޯސް ފިރިހެނުންގެ 4 ގުނަ 100 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ދިވެހި ފެތުންތެރިން އައުކޮށްފިއެވެ. 03.58.33 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށް، ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކުރި ޓީމުގައި ހިމެނެނީ، މުޙައްމަދު އާން ޙުސައިން، ޢަލީ އިމްޢާން، މުޙައްމަދު ރިޙާން ޝިހާމް އަދި މުބާލް ޢައްޒާމް އިބްރާޙީމެވެ.

މި ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވުނު 5 ވަނަ އިސްލާމިކް ސޮލިޑޭރިޓީ ގޭމްސްގައި 04.01.23 އިން ރޭސްނިންމައިގެންނެވެ. އެފަހަރު ޤައުމީ ރިކޯރޑް އައުކުރި ރިލޭ ޓީމުގައި ހިމެނުނީ އަބްދުﷲ ނާވީ އަޙްމަދު، އިބްރާޙީމް މައިޝާން ޝަމީމް، އަލީ އިމްޢާން އަދި ޙުސައިން ހާއިޝް ޙަސަން އެވެ.

މިއީ މިމުބާރާތުގައި ދިވެހި ފެތުންތެރިން އައުކުރި 3 ވަނަ ޤައުމީ ރެކޯރޑެވެ.


our sponsors and partners

ފިރިހެނުންގެ ހަތަރެއް ގުނަ ސަތޭކަ މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފި
read more

ސަތޭކަ މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ހަނާން އައުކޮށްފި

ސަތޭކަ މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ހަނާން އައުކޮށްފި

hanan

މަޑަގަސްކަރާގައި ކުރިއަށްދާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލަންޑް ގޭމްސްގައި އަންހެނުންގެ ލޯންގކޯސް 100 މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ޙަނާން ޙުސައިން ޙަލީމް އައުކޮށްފިއެވެ. ޙަނާން މި ރެކޯރޑް އައުކޮށްފައިވަނީ 01.16.45 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މި ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީ މިއަހަރު ކުރީކޮޅު ބޭއްވުނު އޭޝިއަން އޯޕަން ސްކޫލްސް އިންވިޓޭޝަނަލް އެކުއަޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް މިރާލް އައިން ލަތީފް، 100 މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓު 01.17.89 އިން ނިންމައިގެންނެވެ.

މިއީ މިމުބާރާތުގައި ދިވެހި ފެތުންތެރިން އައުކުރި 2 ވަނަ ޤައުމީ ރެކޯރޑެވެ.


our sponsors and partners

ސަތޭކަ މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ހަނާން އައުކޮށްފި
read more

ފަންސާސް މީޓަރ ބްރެސްޓްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުބާލް އައުކޮށްފި

ފަންސާސް މީޓަރ ބްރެސްޓްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުބާލް އައުކޮށްފި

mubal

މަޑަގަސްކަރާގައި ކުރިއަށްދާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލަންޑް ގޭމްސްގައި ފިރިހެނުންގެ ލޯންގކޯސް 50 މީޓަރ ބްރެސްޓްސްޓްރޯކް އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުބާލް ޢައްޒާމް އިބްރާޙީމް އައުކޮށްފިއެވެ. މި މުބާރާތުގައި މުބާލް މި އިވެންޓު ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ 00.34.00 އިންނެވެ.

މި ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީ މީގެ 13 އަހަރުކުރިން ބޭއްވުނު 11 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ޙަސަން އަޝްރަފް އެވެ. އެއީ 00.34.06 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.


our sponsors and partners

ފަންސާސް މީޓަރ ބްރެސްޓްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުބާލް އައުކޮށްފި
read more

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލަންޑް ގޭމްސްގެ ޔޫތު ކޭމްޕަށް މާދު

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލަންޑް ގޭމްސްގެ ޔޫތު ކޭމްޕަށް މާދު

maadh

މަޑަގަސްކަރާގައި ބާއްވާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްއާއި ގުޅިގެން ބާއްވާ ޔޫތު ކޭމްޕްގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވާ 14 ބައިވެރިންގެތެރޭގައި ފެތުންތެރިޔާ އިބްރާޙީމް މާދު ސާޖިދު ބައިވާނެއެވެ. މިގޭމްސްގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުރާ ދިވެހި ޓީމާއި އެކު މާދު ފުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، މާދަކީ ޤައުމީ ޓީމުގެ ފެތުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފެތުންތެރިއެކެވެ.


our sponsors and partners

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލަންޑް ގޭމްސްގެ ޔޫތު ކޭމްޕަށް މާދު
read more

ދުއިސައްތަ މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އިމްޢާން އައުކޮށްފި

ދުއިސައްތަ މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އިމްޢާން އައުކޮށްފި

imaan

ޖަޕާނުގެ ފުކުއޯކާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 20 ވަނަ ވޯލްޑް އެކުއަޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް – ފުކުއޯކާ 2023 ގައި ފިރިހެނުންގެ ލޯންގކޯސް 200 މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ޢަލީ އިމްޢާން އައުކޮށްފިއެވެ. މި މުބާރާތުގައި އިމްޢާން 200 މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓު ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ 02.23.46 އިންނެވެ.

މި ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީ ވެސް އިމްޢާން އެވެ. އެއީ 2019 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު 7 ވަނަ ފީނާ ވޯލްޑް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި 200 މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓު 02.28.17 އިން ނިންމައިގެންނެވެ.


our sponsors and partners

ދުއިސައްތަ މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އިމްޢާން އައުކޮށްފި
read more

ހަތަރެއް ގުނަ ސަތޭކަ މީޓަރ މިކްސްޑް މެޑްލޭ ރިލޭ އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފި

ހަތަރެއް ގުނަ ސަތޭކަ މީޓަރ މިކްސްޑް މެޑްލޭ ރިލޭ އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފި

fukuoka 2023  team

ޖަޕާނުގެ ފުކުއޯކާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 20 ވަނަ ވޯލްޑް އެކުއަޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް – ފުކުއޯކާ 2023 ގައި ލޯންގކޯސް 4 ގުނަ 100 މީޓަރ މިކްސްޑް މެޑްލޭ ރިލޭގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފިއެވެ. މި ރެކޯރޑް ދިވެހި ޓީމުން އައުކޮށްފައިވަނީ 04.50.64 އިން ރޭސް ނިންމައިގެންނެވެ. ރެކޯރޑް އައުކުރި ޓީމުގައި ހިމެނެނީ ޢަލީ އިމްޢާން، ޙަމްނާ އަޙްމަދު، މުޙައްމަދު ރިޙާން ޝިހާމް އަދި މިރާލް ޢައިން ލަތީފް އެވެ.

މިއިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު 18 ވަނަ ފީނާ ވޯލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް ގައި 04.56.79 އިން ރޭސް ނިންމައިގެންނެވެ. އެފަހަރުގެ ރެކޯރޑް އައުކުރި ޓީމުގައި ހިމެނެނީ ޢަލީ އިމްޢާން ގެ އިތުރުން އައިޝަތު ސައުސަން، އައިޝަތު ސާޖިނާ އަދި މުބާލް ޢައްޒާމް އިބްރާޙީމެވެ.


our sponsors and partners

ހަތަރެއް ގުނަ ސަތޭކަ މީޓަރ މިކްސްޑް މެޑްލޭ ރިލޭ އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފި
read more

ދުއިސައްތަ މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މިރާލް އައުކޮށްފި

ދުއިސައްތަ މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މިރާލް އައުކޮށްފި

meral

ޖަޕާނުގެ ފުކުއޯކާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 20 ވަނަ ވޯލްޑް އެކުއަޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް – ފުކުއޯކާ 2023 ގައި އަންހެނުންގެ ލޯންގކޯސް 200 މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މިރާލް ޢައިން ލަޠީފް އައުކޮށްފިއެވެ. މިއިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މިރާލް އައުކޮށްފައިވަނީ 03.05.69 އިން އިވެންޓު ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މިއިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީވެސް މިރާލްއެވެ. އެއީ މިއަހަރު ތައިލަންޑްގައި ބޭއްވުނު އޭޝިއަން އޯޕަން ސްކޫލް އިންވިޓޭޝަނަލް އެކުއަޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް ގައި 03.06.78 އިން މިއިވެންޓު ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.


our sponsors and partners

ދުއިސައްތަ މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މިރާލް އައުކޮށްފި
read more

ދުއިސައްތަ މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ރިޙާން އައުކޮށްފި

ދުއިސައްތަ މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ރިޙާން އައުކޮށްފި

rihan

ޖަޕާނުގެ ފުކުއޯކާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 20 ވަނަ ވޯލްޑް އެކުއަޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް – ފުކުއޯކާ 2023 ގައި ފިރިހެނުންގެ ލޯންގކޯސް 200 މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުޙައްމަދު ރިޙާން ޝިހާމް އައުކޮށްފިއެވެ. މި މުބާރާތުގައި ރިޙާން މި އިވެންޓު ފުރިހަމަކޮށްފައި ވަނީ 02.32.93 އިންނެވެ.

މި ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީވެސް ރިޙާން އެވެ. އެއީ 2022 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު 8 ވަނަ ފީނާ ވޯރލްޑް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި 200 މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓު 02.34.06 އިން ނިންމައިގެންނެވެ.


our sponsors and partners

ދުއިސައްތަ މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ރިޙާން އައުކޮށްފި
read more

ސަތޭކަ މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އިމްޢާން އައުކޮށްފި

ސަތޭކަ މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އިމްޢާން އައުކޮށްފި

imaan

ޖަޕާނުގެ ފުކުއޯކާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 20 ވަނަ ވޯލްޑް އެކުއަޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް – ފުކުއޯކާ 2023 ގައި ފިރިހެނުންގެ ލޯންގކޯސް 100 މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ޢަލީ އިމްޢާން އައުކޮށްފިއެވެ. މި މުބާރާތުގައި އިމްޢާން ވަނީ 01.04.98 އިން މި އިވެންޓު ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ.

މި ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީ މުޙައްމަދު އާން ޙުސައިންއެވެ. އެއީ 2022 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު 19 ވަނަ ފީނާ ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި 100 މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓު 01.05.77 އިން ނިންމައިގެންނެވެ.


our sponsors and partners

ސަތޭކަ މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އިމްޢާން އައުކޮށްފި
read more

ސަތޭކަ މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ހަމްނާ އައުކޮށްފި

ސަތޭކަ މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ހަމްނާ އައުކޮށްފި

hamna

ޖަޕާނުގެ ފުކުއޯކާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 20 ވަނަ ވޯލްޑް އެކުއަޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް – ފުކުއޯކާ 2023 ގައި އަންހެނުންގެ ލޯންގކޯސް 100 މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ހަމްނާ އަޙްމަދު އައުކޮށްފިއެވެ. ހަމްނާ މި ރެކޯރޑް އައުކޮށްފައިވަނީ 01.18.17 އިން ރޭސް ނިންމައިގެންނެވެ.

މި ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީ 2022 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު 19 ވަނަ ފީނާ ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި އައިޝަތު ސައުސަން އެވެ. އެފަހަރު ސައުސަން 100 މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓު ނިންމާފައިވަނީ 01.18.58 އިންނެވެ.


our sponsors and partners

ސަތޭކަ މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ހަމްނާ އައުކޮށްފި
read more

އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޗިންގ ކޯސް 2023 (ހަންގޭރީ) ގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަންހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު

އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޗިންގ ކޯސް 2023 (ހަންގޭރީ) ގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަންހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު

2023 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރ މަހު ބުޑަޕެސްޓް (ހަންގޭރީ) ގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޗިންގ ކޯސް (އައި.ސީ.ސީ) ގައި އައި.އޯ.ސީ އޮލިމްޕިކް ސޮލިޑާރިޓީ ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ބައިވެރިވުމަށް އެއްނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއިން ވަނީ މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ދީފައެވެ. ވީމާ، މިކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން 21 ޖުލައި 2023 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ 18:00 ގެ ކުރިން އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް (info@swimming.org.mv) މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ކޯހުގެ މަޢުލޫމާތު:

 • ކޯހުގެ ނަން: އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޗިންގ ކޯސް
 • ކޯހުގެ ތާރީޚް: 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރ މަހުގެ 2 އިން ފެށިގެން 1 ޑިސެމްބަރ 2023 ގެ ނިޔަލަށް
 • ކޯސް ހިންގޭ ޔުނިވަރސިޓީ އަދި ސިޓީ: ހަންގޭރިއަން ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ސްޕޯރޓްސް ސައިންސް
 • ކޯހުގެފީ: އައި.އޯ.ސީ އޮލިމްޕިކް ސޮލިޑާރިޓީ ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ހިލޭ
 • އައި.އޯ.ސީ އޮލިމްޕިކް ސޮލިޑާރިޓީ ސްކޮލަރޝިޕްގެ ޖާގައިގެ ޢަދަދު: ދިވެހިރާއްޖެއިން 1 ފަރާތަށް
 • ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން މި ސްކޮލަރޝިޕްއަށް ހުށެހެޅޭނެ ނަމުގެ ޢަދަދު: 1
 • އިތުރު މަޢުލޫމާތު: https://tf.hu/en/students/future-students/international-coaching-course

ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަންހުށަހެޅުމުގެ ޝަރުތުތައް:

 • ދިވެހިރައްޔިތެއް ކަމުގައިވުން.
 • 18 އަހަރުން މަތީގެ މީހަކަށްވުން.
 • ޖީ.ސީ.އީ ނުވަތަ އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ އޯލެވެލް އިމްތިޚާނުން އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން ދަށްވެގެން ސީ ފާސް ނުވަތަ މިއަށްވުރެ މަތީ ފާހެއް ލިބިފައިވުމާއި، އިނގިރޭސިބަހުން ރަނގަޅަށް ވާހަކަދައްކަން އިނގުން.
 • މަދުވެގެން 2 އަހަރުދުވަހުގެ ސްވިމިންގ ކޯޗިންގ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މީހެއްކަމުގައިވުން.
 • މީގެ ކުރިން، މިފަދަކޯހެއްގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ކޯޗެއްކަމުގައި ނުވުން.

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން މި ކޯހަށް ހުށަހަޅާ ނަން ހުށަހެޅުމުގައި ތިރީގައިވާ ކަންކަމަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.

 • ސްވިމިންގ ކޯޗިންގެ ދާއިރާއިން ރާއްޖެއަށް ކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތްތައް.
 • ޤައުމީ ސީނިއަރ ނުވަތަ ޖޫނިއަރ ލެވެލްގެ ފެތުންތެރިންނަށް ކޯޗުކޮށްދޭ ކޯޗުންނަށް އިސްކަންދިނުން.
 • ފެތުންތެރިން އުފެއްދުމަށާއި ފެތުމުގެ ކުޅިވަރުތައް ކުރިއެރުވުމަށް ކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތް އަދި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް.
 • 5 އަހަރުދުވަހުގެ ސްވިމިންގ ކޯޗިންގ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ކޯޗުން.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:

 • މިކޯހުގައި ބައިވެރިވެ، ސްކޮލަރޝިޕްއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ސިޓީ (އިނގިރޭސިބަހުން)
 • ސީވީ (އިނގިރޭސި ބަހުން)
 • ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ސްކޭން
 • ޕާސްޕޯޓްގެ ކުލަ ސްކޭން
 • ޕާސްޕޯރޓް ސައިޒް ފޮޓޯ ގެ ސޮފްޓް ކޮޕީ
 • ކޮވިޑް 19 ވެކްސިން ޖެހިކަމުގެ ލިޔުން (ވެކްސިން ޖަހާފައިވާނަމަ)

ސުންގަޑި: 21 ޖުލައި 2023 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ 18:00

ހަންގޭރީއަށް ދިޔުމަށް ބޭނުންވާ ވިސާ:

ވިސާގެ ކަންކަމަށް ކޯސްފެށުމުގެ ކުރިން ސްރީލަންކާއަށް ނުވަތަ އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގަންނަވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. އައި.އޯ.ސީ އޮލިމްޕިކް ސޮލިޑާރިޓީގެ ސްކޮލަރޝިޕް ލިބޭފަރާތަކަށް ވިސާގެކަންކަމުގެ ހުރިހާ ޚަރަދެއް މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއިން ހަމަޖައްސައި ދޭނެއެވެ. ނަމަވެސް، ވިސާ އެޕްލިކޭޝަން އާއި، ވިސާގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމުގެ ހުރިހާ ޒިންމާއެއް ނަގަންވާނީ އެޕްލިކަންޓެވެ.

ވީމާ، ކޯޗުންނާއި މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި މިވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.


our sponsors and partners

އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޗިންގ ކޯސް 2023 (ހަންގޭރީ) ގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަންހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު
read more

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލަންޑް ގޭމްސް 2023 ގައި ވާދަކުރާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފެތުންތެރިންގެ ޓީމް

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލަންޑް ގޭމްސް 2023 ގައި ވާދަކުރާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފެތުންތެރިންގެ ޓީމް

team

މަޑަގަސްކަރ ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 11 ވަނަ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލަންޑް ގޭމްސްގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލުކުރާ  ފެތުންތެރިންގެ ޓީމް އިޢުލާނުކޮށްފިއެވެ.

ފެތުންތެރިން ހޮވުމަށް ބޭއްވުނު ޓްރަޔަލްގެ ނަތީޖާއަށްބަލައި، މި މުބާރާތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލް ކުރުމަށް ހޮވިފައިވަނީ، އަންނަނިވި ފެތުންތެރިންނެވެ.

1. މުޙައްމަދު ރިޙާން ޝިހާމް
2. ޢަލީ އިމްޢާން
3. އަޙްމަދު ނީޤް ނިޔާޒް
4. މުބާލް ޢައްޒާމް އިބްރާޙީމް
5. މުޙައްމަދު ޢާން ޙުސައިން
6. މުޙައްމަދު ޖޫދު ފަޔާޒް

1. މިރާލް ޢައިން ލަތީފް
2. ޙަމްނާ އަޙްމަދު
3. ޢީން އައްބާސް ޝަރީފް
4. ޙަނާން ޙުސައިން ޙަލީމް
5. ޒައިނަބް ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤް
6. ޢައިޝަތު ސައުސަން

މި މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  މިއަހަރުގެ އޮގަސްޓް 25 ން ސެޕްޓެމްބަރ 3 އަށެވެ.

 


our sponsors and partners

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލަންޑް ގޭމްސް 2023 ގައި ވާދަކުރާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފެތުންތެރިންގެ ޓީމް
read more

ކޮމަންވެލްތު ޔޫތު ގޭމްސް 2023ގައި ބައިވެރިވާ ދިވެހި ފެތުންތެރިން ހޮވައިފި

ކޮމަންވެލްތު ޔޫތު ގޭމްސް 2023ގައި ބައިވެރިވާ ދިވެހި ފެތުންތެރިން ހޮވައިފި

team

ޓްރިނިޑޭޑް އެންޑް ޓޮބޭގޯގެ ޓްރިންބާގޯގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 7 ވަނަ ކޮމަންވެލްތު ޔޫތު ގޭމްސްގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލުކުރާ ތިން ފެތުންތެރިން ހޮވައިފިއެވެ.

ފެތުންތެރިން ހޮވުމަށް ބޭއްވުނު ޓްރަޔަލްގެ ނަތީޖާއަށްބަލައި، މި މުބާރާތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލް ކުރުމަށް ހޮވިފައިވަނީ، މިރާލް ޢައިން ލަޠީފް، އީން ޢައްބާސް ޝަރީފް އަދި މުޙައްމަދު ރިހާން ޝިޙާމް އެވެ. މި މުބާރާތް ކުރިއަށްދާނީ، މިއަހަރުގެ އޮގަސްޓު މަހުގެ 4 ން 11 އަށެވެ.


our sponsors and partners

ކޮމަންވެލްތު ޔޫތު ގޭމްސް 2023ގައި ބައިވެރިވާ ދިވެހި ފެތުންތެރިން ހޮވައިފި
read more

ވޯރލްޑް އެކުއަޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް 2023ގައި ބައިވެރިވާ ދިވެހި ފެތުންތެރިން ހޮވައިފި

ވޯރލްޑް އެކުއަޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް 2023ގައި ބައިވެރިވާ ދިވެހި ފެތުންތެރިން ހޮވައިފި

team

ޖަޕާނުގެ ފުކުއޮކާގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވޯރލްޑް އެކުއަޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލުކުރާ ހަތަރު ފެތުންތެރިން ހޮވައިފިއެވެ.

ފެތުންތެރިން ހޮވުމަށް ބޭއްވުނު ޓްރަޔަލްގެ ނަތީޖާއަށްބަލައި، މި މުބާރާތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލް ކުރުމަށް ހޮވިފައިވަނީ، މިރާލް ޢައިން ލަޠީފް، ޙަމްނާ އަޙްމަދު، ޢަލީ އިމްޢާން އަދި މުޙައްމަދު ރިހާން ޝިޙާމް އެވެ. ޖަޕާނުގެ ފުކުއޮކާގައި ބާއްވާ ހަމަޖެހިފައިވާ ވޯރލްޑް އެކުއަޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް ކުރިއަށްދާނީ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައިމަހުގެ 14 ން 30 ގެ ނިޔަލަށެވެ.

ޓްޔަލްގެ ނަތީޖާ: Link


our sponsors and partners

ވޯރލްޑް އެކުއަޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް 2023ގައި ބައިވެރިވާ ދިވެހި ފެތުންތެރިން ހޮވައިފި
read more

ސަތޭކަ އަދި ދުއިސައްތަމީޓަރ ބަޓަރފްލައި އަދި، ހަތަރުސަތޭކަ މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މިރާލް އައުކޮށްފި

ސަތޭކަ އަދި ދުއިސައްތަމީޓަރ ބަޓަރފްލައި އަދި، ހަތަރުސަތޭކަ މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މިރާލް އައުކޮށްފި

meral

ތައިލަންޑްގައި ބޭއްވުނު އޭޝިއަން އޯޕަން ސްކޫލް އިންވިޓޭޝަނަލް އެކުއަޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް 2023 ގައި އަންހެނުންގެ (ލޯންގކޯސް) 100 މީޓަރ ބަޓަރފްލައި، 200 މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އަދި 400 މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މިރާލް ޢައިން ލަޠީފް ވަނީ އައުކޮށްފައެވެ. މީގެތެރެއިން 100 މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓް 01.17.89 އިން މިރާލް ނިންމާފައިވާއިރު، 200 މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވަނީ 03.06.78 އިންނެވެ. 400 މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓްގެ ވަގުތަކީ 06.17.47 އެވެ.

100 މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓްގެ ކުރީގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑަކީ 2022 ވަނަ އަހަރު ބެންގކޮކް ޕަޓްނާ ސްކޫލް ފީޑިންގ ފްރެންޒީގައި ހަނާން ޙުސައިން ޙަލީމް ފަތާފައިވާ 01.18.51 ގެ ޓައިމިންގ އެވެ. 200 މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓް އަންމާއު އަޙްމަދު ސަލީމް 2018 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު 18 ވަނަ އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި 03.34.42 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާއިރު، 400 މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓް، އީން އައްބާސް ޝަރީފް ވަނީ 17 ވަނަ ސިންގަޕޯރ ނެޝަނަލް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް 2022 ގައި 06.46.66 އިން ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ.


our sponsors and partners

ސަތޭކަ އަދި ދުއިސައްތަމީޓަރ ބަޓަރފްލައި އަދި، ހަތަރުސަތޭކަ މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މިރާލް އައުކޮށްފި
read more

ފަސްދޮޅަސް ތިންވަނަ ވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް ސެޝަން ފޮރ އޮލިމްޕިކް އެމްބެސެޑާރސް 2023 (ގްރީސް) ގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު

ފަސްދޮޅަސް ތިންވަނަ ވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް ސެޝަން ފޮރ އޮލިމްޕިކް އެމްބެސެޑާރސް 2023 (ގްރީސް) ގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު

2023 ވަނަ އަހަރު އިންޓަނޭޝަނަލް އޮލިމްޕިކް އެކަޑަމީއިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ގްރީސްގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 63 ވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް ސެޝަން ފޮރ އޮލިމްޕިކް އެމްބެސެޑާރސް 2023 ގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލްކުރުމަށް ފޮނުވާ ޕާރޓިސިޕަންޓް ސެލެކްޝަންއަށް 1 އަންހެން އަދި 1 ފިރިހެން ބޭފުޅެއްގެ ނަން ހުށަހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއިން ވަނީ އެކޮމިޓީގައި އެފިލިއޭޓް ވެފައިވާ ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކަށް ހުޅުވާލާފައެވެ.

މިސެޝަނުގައި ބައިވެރިވާ ޕާޓިސިޕަންޓް ހޮވާނީ ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކުންނާއި މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއިން ހުށަހަޅާ ނަންތަކުގެތެރެއިން އެބޭފުޅެއްގެ ވަނަވަރާއި އިންޓަވިއުއަށް ބެލުމަށްފަހު މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއިންނެވެ.

ވީމާ، މިސެޝަނުގައި ބައިވެރިވާން ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 06 މެއި 2023 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ 20:00 ގެ ކުރިން މިކަމަށް އެދި މިއެސޯސިއޭޝަނަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ސިޓީ އާއި ސިޓީއާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ސެޝަނުގެ މަޢުލޫމާތު:

 • ސެޝަނުގެ ނަން: 63 ވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް ސެޝަން ފޮރ ޔަންގ އޮލިމްޕިކް އެމްބެސެޑަރސް
 • އޮގަނައިޒަރ: އިންޓަނޭޝަނަލް އޮލިމްޕިކް އެކަޑަމީ
  ބޭއްވޭ ތަން: ގްރީސް (އޮލިމްޕިއާ، އެތަންސް، ޑެލްފީ)
  ބޭއްވޭޭ ތާރީޚް: 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 10 ން 22 ށް
 • ސިޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚް: 06 މެއި 2023 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ 20:00 ގެ ކުރިން، އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް
 • ވިސާ: މިސެޝަނަށް ދިޔުމަށްޓަކައި ޝެންގަން ވިސާ ހެއްދުމަށް އިންޑިއާއަށް ނުވަތަ ސްރީލަންކާއަށް ވަޑައިގަންނަވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

މިސެޝަނުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

 • މިސެޝަނުގައި ބައިވެރުވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ސިޓީ.
 • އެމީހެއްގެ ވަނަވަރު.
 • ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ.
 • ޕާސްޕޯރޓް ސްކޭން (30 ޑިސެމްބަރ 2023 އަށް މުއްދަތު ހަމަނުވާ)

މި ސެޝަނުގައި ބައިވެރިވުމަށް މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހަޅާ ނަންތަކުގައި އަންނަނިވި ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.

 • 20 އަހަރާއި 30 އަހަރާއި ދެމެދުގެ އުމުރުގެ މީހެއްކަމުގައިވުން. (2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 01 ވަނަ ދުވަހަށް 20 އަހަރު ފުރިފައިވާ އަދި 2023 ވަނައަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް 30 އަހަރު ފުރިފައިނުވާ ފަރާތްތައް)
 • މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ މެންބަރެއް ކަމުގައިވުން ނުވަތަ މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ވަގުތީ ނުވަތަ ދާއިމީ ވަޒީފާއެއްގައި ހުރި މީހެއްކަމުގައިވުން.
 • އިނގިރޭސިބަހުން ރަނގަޅަށް ވާހަކަދައްކަން އިނގޭ މީހެއްކަމުގައިވުން.
 • އިންޓަނޭޝަނަލް އޮލިމްޕިކް އެކަޑަމީގެ ޔަންގ ޕާރޓިސިޕަންޓްސް ސެޝަން ނުވަތަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސެޝަން ފޮރ ޔަންގ އޮލިމްޕިކް އެންބެސެޑަރސްގެ ސެޝަނެއްގައި މީގެކުރިން ބައިވެރިވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައިނުވުން.
 • ދިވެހިރައްޔިތެއް ކަމުގައިވުން.

މިއެސޯސިއޭޝަނުން ފޮނުވާ ނަންތައް ހޮވުމުގައި އަންނަނިވި މީހުންނަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.

 • ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުބާރާތްތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލްކޮށްފައިވާ މީހުން.
 • މީގެކުރިން މި ސެޝަނުގައި ނުވަތަ މިފަދަ ސެޝަނެއްގައި ބައިވެރި ނުވާ މީހުން.
 • ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ޚަރަކާތްތަކުގައި އެކްޓިވްކޮށް ޚަރަކާތްތެރިވާ މީހުން.
 • ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މީހުން.
 • ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް (ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ ނުވަތަ އެއަށްވުރެން މަތީފެންވަރެއްގެ އިމްތިހާނަކުން) އިނގިރޭސި، މިމާއްދާއިން ދަށްވެގެން ސީ ފާސް ލިބިފައިވާ މީހުން.

މި ސެސަޝަނުގެ ބައިވެރިންނަށް ބޭނުންވާ އިތުރު މަޢުލޫމާތު (މުޙިއްމު):


our sponsors and partners

ފަސްދޮޅަސް ތިންވަނަ ވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް ސެޝަން ފޮރ އޮލިމްޕިކް އެމްބެސެޑާރސް 2023 (ގްރީސް) ގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު
read more

ސްވިމަރސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު

ސްވިމަރސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ކުރިއަށް ގެންދާ ސްވިމަރސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު މިހާރު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން މިކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އޮންލައިން ފޯރމް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، ސަބްމިޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގެ ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަނިވި ގަޑިތަކުގައެވެ.

 • ގަޑިތައް:
 • ހެނދުނު 06:00 ން 07:00 އަށް
 • މެންދުރު ފަހު 14:00 ން 15:00 ށް
 • ހަވީރު 15:00 ން 16:00 އަށް
 • ފީ: ކޮންމެ މީލާދީ މަހަކު 350.00 (ތިންސަތޭކަ ފަންސާސް)
 • އެޕްލިކޭޝަން ފޯރމް: ލިންކް
 • ޝަރުތު:
 • ދިވެހި ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވުން.
 • އުމުރުން 06 އަހަރުފުރި 14 އަހަރުނުފުރޭ ފެތުންތެރިއެއް ކަމުގައިވުން.
 • ރަނގަޅަށް ފްރަންޓް ކްރޯލް (ފްރީ ސްޓީލް) 25 މީޓަރަށް ފަތަން އިނގޭ ފެތުންތެރިއެއް ކަމުގައިވުން.

ސްވިމަރސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމަށް ފެތުންތެރިން ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ފެތުންތެރިން ޓެސްޓްކުރުމަށް ފަހުއެވެ. އޮންލައިން ފޯރމް ފުރިހަމަ ކުރުމުން، ޓެސްޓް އޮންނާނެ ދުވަހާއި ގަޑި، ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން އެފެތުންތެރިއަކަށް އަންގާނެއެވެ. އަދި ސްވިމިންގ ޓެސްޓުން ފާސްވާކުދިންގެ ތެރެއިން، ސްވިމަރސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމަށް، އެ ޕްރޮގްރާމްގެ ޖާގަ އޮތްވަރަކުން ފުރުޞަތު ދެވޭނެއެވެ.

Application Form Link

our sponsors and partners

ސްވިމަރސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު
read more

އަހަރީ އާންމުޖަލްސާ 2023 އޮންނާނެ ތަނާއި ވަގުތު (2 ވަނަ އިޢުލާނު)

އަހަރީ އާންމުޖަލްސާ 2023 އޮންނާނެ ތަނާއި ވަގުތު (2 ވަނަ އިޢުލާނު)

މިއެސޯސިއޭޝަންގެ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ 6 މެއި 2023 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގައި ސޯޝަލް ސެންޓަރ (މާލޭ ޔޫތު ސެންޓަރ) ސެމިނަރ ހޯލް ގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ތިރީގައި އެވަނީ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާއެވެ.

ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ:

 1. ހާޒިރީ އަދި ރޯލްކޯލް
 2. ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުން
 3. މަރުޙަބާ ދެންނެވުމާއި 2022 އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމާއި ފާސްކުރުން.
 4. 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޚަރަދު ރިޕޯރޓް ހުށަހެޅުން.
 5. 2023 ވަނަ އަހަރު ހިންގާނެ ޙަރަކާތްތައް ހުށަހެޅުން.
 6. 2023 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރެވިފައިވާ ބަޖެޓް ހުށަހަޅައި ފާސްކުރުން.
 7. މެންބަރުންގެ އިތުރު ޚިޔާލު.

މިޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވޭނީ އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ 13 ވަނަ މައްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކުރާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީވެ، ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ 17 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މެންބަރޝިޕްފީ ދައްކާފައިވާ މެންބަރުންނަށެވެ. މިހާތަނަށް މެންބަރޝިޕްފީ ނުދައްކާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މިއަހަރުގެ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ މެންބަރުން މެންބަރޝިޕްފީ ދެއްކުމުގެ އެންމެފަހު 04 މެއި 2023 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު 23:00 ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. އަދި، މިވަގުތުގެ ކުރިން، މެންބަރޝިޕް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ފަހު، ތިރީގައިވާ އޮންލައިން ފޯރމް ފުރުހަމަކުރެއްވުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށް އަރުވަމެވެ.

 • އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ލިންކް: ލިންކް
 • ތަން: ސޯޝަލް ސެންޓަރ (މާލޭ ޔޫތު ސެންޓަރ) ސެމިނަރ ހޯލް
 • ތާރީޚް: 6 މެއި 2023
 • ރިޕޯރޓްކުރަންޖެހޭ ގަޑި: ހެނދުނު 10:00
 • އެޓަޔަރ: ސެމީ ކެޝުއަލް
 • ޕްރޮކްސީ ފޯމު: (ޑައުންލޯޑު ލިންކު)

ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު،ނެޝަނަލް އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނުވަތަ، ސަރުކާރުގެ ރަސްމީއިދާރާއަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ފޮޓޯޖެހި ލިޔުމެއް ގެންނެވުން އެދެމެވެ.

މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި މިވާހަކަ ދަންނަވެމެވެ.


our sponsors and partners

އަހަރީ އާންމުޖަލްސާ 2023 އޮންނާނެ ތަނާއި ވަގުތު (2 ވަނަ އިޢުލާނު)
read more

އަހަރީ އާންމުޖަލްސާ 2023 ފަސްކުރުން

އަހަރީ އާންމުޖަލްސާ 2023 ފަސްކުރުން

30 މާރޗް 2023 ގައި ބޭއްވުމަށް ތާވަލްކުރެވުނު މިއެސޯސިއޭޝަންގެ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ އަށް، ޖަލްސާ ބޭއްވޭވަރަށް މެންބަރުން ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިނުވާތީވެ މި ޖަލްސާބޭއްވުން ފަސްކޮށް، 6 މެއި 2023 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގައި ބޭއްވުމަށް ތާވަލްކުރެވިފައިވާކަން މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.


our sponsors and partners

އަހަރީ އާންމުޖަލްސާ 2023 ފަސްކުރުން
read more

އަހަރީ އާންމުޖަލްސާ 2023 އޮންނާނެ ތަނާއި ވަގުތު

އަހަރީ އާންމުޖަލްސާ 2023 އޮންނާނެ ތަނާއި ވަގުތު

މިއެސޯސިއޭޝަންގެ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ 30 މާރިޗް 2023 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 21:00 ގައި ހ.ބޯޅަގޭ ސެމިނަރ ރޫމް (3 ވަނަ ފްލޯރ) ގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ތިރީގައި އެވަނީ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާއެވެ.

ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ:

 1. ހާޒިރީ އަދި ރޯލްކޯލް
 2. ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުން
 3. މަރުޙަބާ ދެންނެވުމާއި 2022 އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމާއި ފާސްކުރުން.
 4. 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޚަރަދު ރިޕޯރޓް ހުށަހެޅުން.
 5. 2023 ވަނަ އަހަރު ހިންގާނެ ޙަރަކާތްތައް ހުށަހެޅުން.
 6. 2023 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރެވިފައިވާ ބަޖެޓް ހުށަހަޅައި ފާސްކުރުން.
 7. މެންބަރުންގެ އިތުރު ޚިޔާލު.

މިޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވޭނީ އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ 13 ވަނަ މައްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކުރާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީވެ، ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ 17 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މެންބަރޝިޕްފީ ދައްކާފައިވާ މެންބަރުންނަށެވެ. މިހާތަނަށް މެންބަރޝިޕްފީ ނުދައްކާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މިއަހަރުގެ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ މެންބަރުން މެންބަރޝިޕްފީ ދެއްކުމުގެ އެންމެފަހު ތާރީޚަކީ 28 މާރިޗް 2023 ވާ އަންގާރަ ދުވަހު 23:00 ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. އަދި، މިވަގުތުގެ ކުރިން، މެންބަރޝިޕް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ފަހު، ތިރީގައިވާ އޮންލައިން ފޯރމް ފުރުހަމަކުރެއްވުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށް އަރުވަމެވެ.

 • އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ލިންކް: ލިންކް
 • ތަން: ހ.ބޯޅަގެ ސެމިނަރ ރޫމް
 • ތާރީޚް: 30 މާރިޗް 2023
 • ރިޕޯރޓްކުރަންޖެހޭ ގަޑި: ރޭގަނޑު 21:00
 • އެޓަޔަރ: ސެމީ ކެޝުއަލް
 • ޕްރޮކްސީ ފޯމު: (ޑައުންލޯޑު ލިންކު)

ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު،ނެޝަނަލް އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނުވަތަ، ސަރުކާރުގެ ރަސްމީއިދާރާއަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ފޮޓޯޖެހި ލިޔުމެއް ގެންނެވުން އެދެމެވެ.

މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި މިވާހަކަ ދަންނަވެމެވެ.


our sponsors and partners

އަހަރީ އާންމުޖަލްސާ 2023 އޮންނާނެ ތަނާއި ވަގުތު
read more

އަހަރީ އާންމުޖަލްސާ 2023 ގެ ނޯޓިސް

އަހަރީ އާންމުޖަލްސާ 2023 ގެ ނޯޓިސް

association logo

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހުގެ 30 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ބޭއްވޭ ތަނާއި ވަގުތު އަދި އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު ފަހުން ޢިއުލާނު ކުރެވޭނެއެވެ.

ވީމާ، މިކަން މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.


our sponsors and partners

އަހަރީ އާންމުޖަލްސާ 2023 ގެ ނޯޓިސް
read more

ދިގުފެތުމުގެ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންކަން ޔާސީން އަދި ޢަޔާނާ އަށް

ދިގުފެތުމުގެ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންކަން ޔާސީން އަދި ޢަޔާނާ އަށް

national open water swimming junior champions 2023

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި ޤައުމީ، ދިގުފެތުމުގެ 14 ވަނަ މުބާރާތުގެ ޤައުމީ ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންކަން ޔާސީން މުޙައްމަދު ޔޫސުފް އަދި ޢަޔާނާ ޢަރީފް ހޯދައިފިއެވެ.

މި މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ކުދިންގެ ކެޓަގަރީގެ ޤައުމީ ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންކަން ޔާސީން ހޯދައިފައިވާ އިރު، ދެވަނަ ހޯދައިފައި ވަނީ ލޫޠު މުޙައްމަދު ޙުސައިން އެވެ. ތިން ވަނަ ހޯދައިފައިވަނީ ޝައިމް ޙުސައިން އިބްރާހީމެވެ.

އަންހެން ކުދިންގެ ކެޓަގަރީގެ ޤައުމީ ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންކަން ޢަޔާނާ ހޯދިއިރު، ދެވަނަ ހޯދައިފައިވަނީ ޢާއިޝާ އައިޒާ ޙުސައިން އެވެ. ތިންވަނަ ހޯދައިފައިވަނީ ލައިބާ ޙަސަންމަނިކު އެވެ.

ކުޑަގިރި ޕިކްނިކް އައިލަންޑްގެ ފަޅުތެރޭގައި ބޭއްވި މިމުބާރާތުގައި، ތިން ކިލޯމީޓަރ ދިގު ރާސްތާއެއް މި ކެޓަގަރީގައި ވާދަކުރި ފެތުންތެރިން ވަނީ ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ.

Open Water Swimming National Junior Champion Yaaseen Mohamed Yoosuf

Open Water Swimming National Junior Champion Ayaana Areef

ދިގުފެތުމުގެ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންކަން ޔާސީން އަދި ޢަޔާނާ އަށް
read more

ދިގުފެތުމުގެ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ ޗެމްޕިއަންކަން ރިޙާން އަދި ޙަމްނާ އަށް

ދިގުފެތުމުގެ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ ޗެމްޕިއަންކަން ރިޙާން އަދި ޙަމްނާ އަށް

national open water swimming champions 2023

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި ޤައުމީ، ދިގުފެތުމުގެ 14 ވަނަ މުބާރާތުގެ ޤައުމީ ޗެމްޕިއަންކަން މުޙައްމަދު ރިޙާން ޝިހާމް އަދި ޙަމްނާ އަޙްމަދު ހޯދައިފިއެވެ.

ކުޑަގިރި ޕިކްނިކް އައިލަންޑްގެ ފަޅުތެރޭގައި ބޭއްވި މި މުބާރާތުގެ ފިރިހެނުންގެ ކެޓަގަރީގެ  ޤައުމީ ޗެމްޕިއަންކަން ރިޙާން ހޯދިއިރު، ދެވަނަ ހޯދައިފައި ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން، ޢަލީ އިމްޢާން އެވެ. މިބައިގެ ތިން ވަނަ ހޯދައިފައިވަނީ އަޙްމަދު ނީޤް ނިޔާޒެވެ.

އަންހެނުންގެ ކެޓަގަރީގެ ޤައުމީ ޗެމްޕިއަންކަން ޙަމްނާ ހޯދިއިރު، ދެވަނަ ހޯދައިފައިވަނީ ޢާއިޝަތު ސައުސަން އެވެ. ތިންވަނަ ހޯދައިފައިވަނީ ފާޠިމަތު އަންޖަލް ފަޔާޟް އެވެ.

ފެބުރުވަރީ މަހުގެ 25 ވަނަދުވަހު ބޭއްވުނު މި މުބާރާތުގައި، ދިގުފެތުމުގެ ޤައުމީ ޗެމްޕިއަންކަމަށް ވާދަކުރި ފެތުންތެރިން ވަނީ 5 ކިލޯމީޓަރުގެ ރާސްތާއެއް ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ.

Open Water Swimming National Champion Mohamed Rihan Shiham

Open Water Swimming National Champion Hamna Ahmed

ދިގުފެތުމުގެ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ ޗެމްޕިއަންކަން ރިޙާން އަދި ޙަމްނާ އަށް
read more

ޤައުމީ ދިގުފެތުމުގެ 14 ވަނަ މުބާރާތުގެ ހޯސްޓިންގ ޕާރޓްނަރ އަކަށް ކުޑަގިރި ޕިކްނިކް އައިލެންޑް

ޤައުމީ ދިގުފެތުމުގެ 14 ވަނަ މުބާރާތުގެ ހޯސްޓިންގ ޕާރޓްނަރ އަކަށް ކުޑަގިރި ޕިކްނިކް އައިލެންޑް

kudagiri picnic island

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ޤައުމީ، ދިގުފެތުމުގެ 14 ވަނަ މުބާރާތުގެ ހޯސްޓިންގ ޕާރޓްނަރ އަކަށް ކުޑަގިރި ޕިކްނިކް އައިލެންޑް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ފެބުރުވަރީ މަހުގެ 25 ވަނަދުވަހު ކުޑަގިރި ޕިކްނިކް އައިލެންޑުގެ ފަޅުތެރޭގައި ބާއްވާ ޤައުމީ، ފެތުމުގެ 14 ވަނަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ސުންގަޑި 16 ފެބުރުއަރީ 2023 ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00 އަށް ހަމަވާއިރު، މި މުބާރާތުގައި އެކި އުމުރުފުރާތަކަށް ބައިވެރިވެވޭ ގޮތަށް 5 ކިލޯމީޓަރު، 3 ކިލޯމީޓަރު، 1 ކިލޯމީޓަރު އަދި 500 މީޓަރުގެ އިވެންޓްތައް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ކުޑަގިރި ޕިކްނިކް އައިލެންޑުގައި މިމުބާރާތް އިންތިޒާމްކުރެވި ރޭވެމުންދަނީ އެރަށުގެ މެނޭޖްމަންޓާ ހީވާގި އޮޕަރޭޝަންސް ޓީމުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ވަރަށް ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައެވެ. އަދި މިމުބާރާތް ބޭއްވޭނެ ގޮތަށް، ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމަކާ ފުރިހަމަ އިންތިޒާމްތަކުގެ ތެރެއިންވެސް މެއެވެ. މިއާއެކު، މުބާރާތަށް ކުޑަގިރި ޕިކްނިކް އައިލެންޑަށް ޒިޔާރާތްކުރާ ފެތުންތެރިންނާއި، ކޯޗުންނާ، ފެތުންތެރިންގެ އާއިލާތަކުގެ އިތުރުން، ކުޅިބެލުންތެރިންނަށް ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ފަސޭހަކަމާއެކު ލިބޭނެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ކުޑަގިރި ޓީމުންދަނީ ވަމުންނެވެ. މިއިވެންޓް ހިނގާ ދުވަހު ފެތުންތެރިންނަށް ބޭނުންވާނެ އަވަސް ފަރުވާ އަދި ސެކިއުރިޓީގެ ކަންކަންވެސް ކުޑަގިރީގެ މެނޭޖްމަންޓުން އިންތިޒާމުކޮށްދޭން ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ޤައުމީ ދިގުފެތުމުގެ 14 ވަނަ މުބާރާތް ކުޑަގިރި ޕިކްނިކް އައިލެންޑު ފަޅުތެރޭގައި ބާއްވަން ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން ނިންމީ، ކުޑަގިރި ޕިކްނިކް އައިލެންޑަކީ މާލެ ސަރަޙައްދުގައި މިފަދަ އިވެންޓެއް ބޭއްވުމަށް އެންމެ އެކަށޭނަ އެއް ލޮކޭޝަނަށްވުމުގެ އިތުރުން މިއީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އާބާދީއެއް އޮތް މާލެ އަދި ހުޅުމާލެއިން ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައިވެސް ދެވޭ އަދި މުބާރާތް ބާއްވަން ފަޅުގެ ރައްކާތެރިކަމާ ޖާގަ ތަނަވަސް އަދި ހިތްގައިމު ވިލެއް އޮތް ރަށަކަށް ވާތީއެވެ. ހަމައެހެންމެ އެރަށުގެ މެނޭޖްމަންޓާ ހީވާގި މުވައްޒަފުންގެ އެހީތެރިކަން އެންމެ ފުރިހަމައަށް ލިބުމާ، އެރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކެއުން ބުއިމާ، ޢާއިލާ އާއެކު ދުޅަހެޔޮ އަދި އުފާވެރި ދުވަހެއް ހޭދަކުރެވޭނެ ގިނަގުނަ ވަޞިލަތްތައް ހުރި ރަށަކަށް ކުޑަގިރި ޕިކްނިކް އައިލެންޑު ވާތީވެސް މެއެވެ.

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ ކުޑަގިރި ޕިކްނިކް އައިލެންޑަކީ މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ހިތްފަސޭހަ އުފާވެރި މާޙައުލެއްގައި ދަތުރުގޮސް މަޖާކޮށްލުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން ހަދައި ދާދިފަހުން ހުޅުވާފައިވާ ރަށެކެވެ.


ޤައުމީ ދިގުފެތުމުގެ 14 ވަނަ މުބާރާތުގެ ހޯސްޓިންގ ޕާރޓްނަރ އަކަށް ކުޑަގިރި ޕިކްނިކް އައިލެންޑް
read more

ޤައުމީ ދިގުފެތުމުގެ ސާދަވަނަ މުބާރާތް މިމަހު 25 ވަނަ ދުވަހު ކުޑަގިރި ޕިކްނިކް އައިލަންޑްގައި

ޤައުމީ ދިގުފެތުމުގެ ސާދަވަނަ މުބާރާތް މިމަހު 25 ވަނަ ދުވަހު ކުޑަގިރި ޕިކްނިކް އައިލަންޑްގައި

kudagiri picnic island

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މިއަހަރު ބާއްވާ ޤައުމީ ދިގުފެތުމުގެ 14 ވަނަ މުބާރާތް ފެބްރުވަރީ 25 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުޑަގިރި ޕިކްނިކް އައިލަންޑްގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ގުޑަގިރި ޕިކްނިކް އައިލަނޑްގައި ބާއްވާ މި މުބާރާތް ރާވާފައިވަނީ އުމުރުފުރާތަކަށް  ބަހާލައިގެންނެވެ.

މުބާރާތުގައި ބާއްވާނެ ކެޓަގަރީތައް:

Category: National
Distance: 5km
Winner Title: National Open Water Champion
Age Group: Swimmers born on or before 2008
Gender: Male and Female
Category: Junior National
Distance: 3km
Winner Title: Junior National Open Water Champion
Age Group: Swimmers born on 2009, 2010 & 2011
Gender: Male and Female
Category: Swim Challenge (community event)
Distance: 1km
Age Group: Swimmers born on or before 2011
Gender: Male and Female
Category: Kids Swim Challenge (community event)
Distance: 500m
Age Group: Swimmers born 2012, 2013, 2014 & 2015
Gender: Male and Female

 

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން މުބާރާތުގެ ބައިވެރިވުމަށް ފުރަންޖެހޭ އޮންލައިން ފޯރމް، 16 ފެބްރުވަރީ 2023 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.

މުބާރާތުގެ މަޢުލޫމާތާއި ޤަވާޢިދު: ލިންކް


our sponsors and partners

ޤައުމީ ދިގުފެތުމުގެ ސާދަވަނަ މުބާރާތް މިމަހު 25 ވަނަ ދުވަހު ކުޑަގިރި ޕިކްނިކް އައިލަންޑްގައި
read more

އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޗިން އެންރިޗްމަންޓް ސެޓްފިކެޓް ޕްރޮގްރާމް 2023 – 2024 ގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު

އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޗިން އެންރިޗްމަންޓް ސެޓްފިކެޓް ޕްރޮގްރާމް 2023 – 2024 ގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު

hajja coach

އޮލިމްޕިކް ސޮލިޑާރިޓީގެ އެހީގެ ދަށުން ޔޫ.އެސް.އޭ ގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ޑެލެވެއަރ އިން ހިންގާ ‘އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޗިން އެންރިޗްމަންޓް ސެޓްފިކެޓް ޕްރޮގްރާމް 14 ވަނަ އެޑިޝަން’ ގައި ކިޔެވުމަށް ނަންހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. ވީމާ މިކޯހަށް ޝައުގުވެރިވާ މީހުން، ތިރީގައި ދީފައިވާ ސުންގަޑީގެކުރިން މިއެސޯސިއޭޝަނަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް މިކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ޕްރޮގްރާމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު:

 • ޕްރޮގްރާމްގެ ނަން: އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޗިން އެންރިޗްމަންޓް ސެޓްފިކެޓް ޕްރޮގްރާމް
 • މަޢުލޫމާތު: ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓް.
 • ބްރޯޝަރ: ޑައުންލޯޑް ލިންކް
 • ކިޔެވުން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚް: 3 އެޕްރީލް 2023
 • ޝަރުތު:
  1. ޤައުމީ ސްކޮޑްތަކުގެ ފެތުންތެރިންނަށް ކޯޗުކޮށްދެމުންދާ ކޯޗެއްކަމުގައިވުން.
  2. ކޯޗިންގެ ދާއިރާގައި މެދުވެގެން 5 (ފަހެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.
  3. އިނގިރޭސިބަހުން ރަނގަޅަށް ވާހަކަދައްކަން އިނގޭ މީހެއްކަމުގައިވުން.

މިކޯހަށް ހޮވޭ ކޯޗުންގެ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ބަލަހައްޓާނީ މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ މެދުވެރިކޮށް، އޮލިމްޕިކް ސޮލިޑާރިޓީގެ ފަރާތުންނެވެ.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސުންގަޑި: 14 ފެބްރުވަރީ 2023 ގެ 12:00 ގެ ކުރިން މިއެސޯސިއޭޝަނަށް އީމެއިލް info@swimming.org.mv މެދުވެރިކޮށް.

އީމެއިލް އާއިއެކު އެޓޭޗް ކުރައްވަންޖެހޭ ތަކެތި:

 • އެ ކޯޗެއްގެ ސީވީ
 • ކޯޗިންގ ޕޯރޓްފޯލިއޯ (ފެތުމުގެ ކުޅިވަރުތައް ކުރިއެރުވުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް އިނގޭނެ ގޮތަށް)
 • ޕްރޮޖެކްޓް ޕްރޮޕޯސަލް (ބްރޯޝަރ ގައިވާގޮތަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ)
 • ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކުލަ ސްކޭން ކޮޕީ
 • މުއްދަތު ހަމަނުވާ ޕާސްޕޯރޓްގެ ކުލަ ސްކޭން ކޮޕީ
 • ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކުލަ ސްކޭން ކޮޕީ
 • ފެތުމުގެ ދާއިރާއިން އަދި ކޯޗިންގ ގެ ދާއިރާއިން ހޯދައިފައިވާ ސެޓްފިކެޓްތައް އަދި ކާމިޔާބީ އަންގައިދޭ ލިޔުންތަކުގެ ކުލަ ސްކޭން ކޮޕީ

our sponsors and partners

އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޗިން އެންރިޗްމަންޓް ސެޓްފިކެޓް ޕްރޮގްރާމް 2023 – 2024 ގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު
read more

ސަތޭކަ މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ހަނާން އައުކޮށްފި

ސަތޭކަ މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ހަނާން އައުކޮށްފި

hanan

ތައިލަންޑްގައި ބޭއްވުނު ފީޑިންގ ފްރެންޒީ 2022 ފެތުމުގެ މުބާރާތުގައި އަންހެނުންގެ (ލޯންގ ކޯސް) 100 މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ހަނާން ޙުސައިން ޙަލީމް އައުކޮށްފިއެވެ. މިރެކޯރޑް ހަނާން އައުކޮށްފައިވަނީ 01.18.51 އިން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މިއިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީ މިރާލް ޢައިން ލަތީފްއެވެ. އެއީ، މިއަހަރު ބޭއްވުނު 5 ވަނަ އިސްލާމިކް ސޮލިޑޭރިޓީ ގޭމްސްގައި 01.20.80 އިން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.


our sponsors and partners

ސަތޭކަ މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ހަނާން އައުކޮށްފި
read more

ހަތަރުސަތޭކަ މީޓަރ މެޑްލޭގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުބާލް އައުކޮށްފި

ހަތަރުސަތޭކަ މީޓަރ މެޑްލޭގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުބާލް އައުކޮށްފި

mubal

16 ވަނަ ފީނާ ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި ފިރިހެނުންގެ (ޝޯރޓްކޯސް) 400 މީޓަރ މެޑްލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުބާލް އައްޒާމް އިބްރާޙީމް އައުކޮށްފިއެވެ. މުބާލް މި ރެކޯރޑް އައުކޮށްފައިވަނީ، 05.00.64 އިން އިވެންޓް ނިންމައިގެންނެވެ.

މިއީ މި މުބާރާތުގައި މުބާލް އައުކުރި 2 ވަނަ ޤައުމީ ރެކޯރޑެވެ. މީގެ އިތުރުން މުބާލް ވަނީ މި މުބާރާތުގައި 4 ގުނަ 50 މީޓަރ މިކްސްޑް މެޑްލޭ ރިލޭގެ އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކުރި ޓީމުގައިވެސް ހިމެނިފައެވެ.

ޝޯރޓްކޯސް، ފިރިހެނުންގެ 400 މީޓަރ މެޑްލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީ 2021 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ފީނާ ސްވިމިންގ ވޯރލްޑް ކަޕްގެ 4 ވަނަ ލެގްގައި ޢަލީ އިމްޢާން އެވެ. އެއީ 05.06.64 އިން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެނެވެ.


our sponsors and partners

ހަތަރުސަތޭކަ މީޓަރ މެޑްލޭގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުބާލް އައުކޮށްފި
read more

ހަތަރެއް ގުނަ ފަންސާސް މީޓަރ މިކްސްޑް މެޑްލޭ ރިލޭގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފި

ހަތަރެއް ގުނަ ފަންސާސް މީޓަރ މިކްސްޑް މެޑްލޭ ރިލޭގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފި

rihan, hamna, sausan, mubal

16 ވަނަ ފީނާ ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި، ޝޯރޓްކޯސް 4 ގުނަ 50 މީޓަރ މިކްސްޑް މެޑްލޭ އިވެންޓު 02.05.53 ން ނިންމައި، ޤައުމީ ރެކޯރޑް ދިވެހި ޓީމުން އައުކޮށްފިއެވެ. މިރެކޯރޑް އައުކުރި ޓީމުގައި ހިމެނެނީ އާއިޝަތު ސައުސަން، ހަމްނާ އަޙްމަދު، މުޙައްމަދު ރިހާން ޝިހާމް އަދި މުބާލް އައްޒާމް އިބްރާޙީމެވެ.

މިއިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވުނު 15 ވަނަ ފީނާ ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި 02.05.97 ކުން ރޭސް ފުރިހަމަ ކޮށްގެންނެވެ. އެފަހަރުގެ ޓީމުގައި ހިމެނެނީ ސައުސަން އާއި ޙަމްނާ ގެ އިތުރުން، ޢަލީ އިމްޢާން އަދި މުޙައްމަދު އާން ޙުސައިން އެވެ.


our sponsors and partners

ހަތަރެއް ގުނަ ފަންސާސް މީޓަރ މިކްސްޑް މެޑްލޭ ރިލޭގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފި
read more

ދުއިސައްތަ މީޓަރ މެޑްލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުބާލް އައުކޮށްފި

ދުއިސައްތަ މީޓަރ މެޑްލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުބާލް އައުކޮށްފި

mubal

16 ވަނަ ފީނާ ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި ފިރިހެނުންގެ (ޝޯރޓްކޯސް) 200 މީޓަރ މެޑްލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުބާލް އައްޒާމް އިބްރާޙީމް އައުކޮށްފިއެވެ. މިރެކޯރޑް މުބާލް އައުކޮށްފައިވަނީ 02.19.77 އިން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މިއިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީވެސް މުބާލެވެ. އެއީ، 2019 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު 13 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި 02.26.27 އިން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.


our sponsors and partners

ދުއިސައްތަ މީޓަރ މެޑްލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުބާލް އައުކޮށްފި
read more

ސާދަ ޓީމާއެކު ބީ.އެމް.އެލް ޤައުމީ 46 ވަނަ ފެތުމުގެ މުބާރާތް ފަށައިފި

ސާދަ ޓީމާއެކު ބީ.އެމް.އެލް ޤައުމީ 46 ވަނަ ފެތުމުގެ މުބާރާތް ފަށައިފި

(photo by: bml)

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ، ބީ. އެމް. އެލް 46 ވަނަ ޤައުމީ ފެތުމުގެ މުބާރާތް ފަށައިފިއެވެ.

ހުޅުމާލޭ މިނީ ކޮންޕްލެކްސް ސްވިމިންގ ޕޫލުގައި ކުރިޔަށްދާ މިމުބާރާތުގައި ޖުމުލަ 14 ޓީމެއް ވާދަކުރެއެވެ. އެއީ ފިރިހެން 8 ޓީމާ އަންހެން 6 ޓީމެވެ.

ޓީމުތަކުގެ އިތުރުން ވަކި ވަކި ފެތުންތެރިންނަށްވެސް ވާދަކުރެވޭގޮތަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ މިމުބާރާތުގައި ޖުމުލަ 257 ފެތުންތެރިން ވާދަކުރެއެވެ. އެއީ ޖޫނިއަރ ކެޓަގަރީގައި 93 ފެތުންތެރިންނާ، ސީނިއަރ ކެޓަގަރީގައި 115 ފެތުންތެރިންނާ މާސްޓާސް ކެޓަގަރީގައި 34 ފެތުންތެރިންގެ އިތުރުން އެލީޓް އެތުލީޓް ވިތު ޑިސްއެބިލިޓީޒް ނުވަތަ އީ.އޭ.ޑީ ކެޓަގަރީގައި 15 ފެތުންތެރިންނެވެ.

މިމަހުގެ 19 އިން 25 ގެމުއްދަތަށް ކުރިޔަށްދާ މިމުބާރާތުގައި އެކިއެކި އިވެންޓްތަކުން ހީޓް އަދި ފައިނަލް ހިމެނޭގޮތަށް 500 އަށްވުރެ ގިނަ އިވެންޓް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެއެވެ.

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ސްޕޮންސަރގެ ދަށުން ކުރިޔަށްގެންދާ މިމުބާރާތުގެ އިވެންޓުތައް ހުޅުމާލޭ ސްވިމިންގ ޕޫލުގައި ކުރިޔަށްދާނީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހަވީރު 16:00 ން 21:00 ށެވެ.


our sponsors and partners

ސާދަ ޓީމާއެކު ބީ.އެމް.އެލް ޤައުމީ 46 ވަނަ ފެތުމުގެ މުބާރާތް ފަށައިފި
read more

ހަތަރުސަތޭކަ މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ޢީން އައުކޮށްފި

ހަތަރުސަތޭކަ މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ޢީން އައުކޮށްފި

een

އަންހެނުންގެ (ޝޯރޓް ކޯސް) 400 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ޢީން އައްބާސް ޝަރީފް އައުކޮށްފިއެވެ. މިރެކޯރޑް ޢީން އައުކޮށްފައިވަނީ ތައިލަންޑްގައި ކުރިއަށްދިޔަ ތައިލަންޑް އޭޖްގްރޫޕް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް (25މީޓަރ) 2022 ގައި 05.29.88 އިން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މި އިވެންޓް ދިވެހި ފެތުންތެރިއަކު އެންމެފުރަތަމަ ފަތާފައިވަނީ 2021 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ތައިލަންޑް ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން – އޭ.އެމް.އައި.ޖީ ސްވިމް ޓްރައިލްސްގައި ޢީންއެވެ. އެ ޓްރަޔަލްސްގައި ޢީން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ 05.49.74 އިންނެވެ.


our sponsors and partners

ހަތަރުސަތޭކަ މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ޢީން އައުކޮށްފި
read more

އަށާރަ ވަނަ ނެޝަލަން އޮލިމްޕިކް އެކަޑަމީ ސެޝަން 2022 (ސްރީލަންކާ) ގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު

އަށާރަ ވަނަ ނެޝަލަން އޮލިމްޕިކް އެކަޑަމީ ސެޝަން 2022 (ސްރީލަންކާ) ގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު

bandarawela

2022 ވަނަ އަހަރު ސްރީލަންކާގެ ނެޝަނަލް އޮލިމްޕިކް އެކަޑަމީ އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ސްރީލަންކާގެ ބަންޑާރަވެލާގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 18 ވަނަ ނެޝަނަލް އޮލިމްޕިކް އެކަޑަމީ ސެޝަން 2022 ގައި ބައިވެރިވުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ފޮނުވާ 1 އަންހެން އަދި 1 ފިރިހެން ބައިވެރިންނަށް ނަންހުށަހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއިން ވަނީ އެކޮމިޓީގައި އެފިލިއޭޓް ވެފައިވާ ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކަށް ހުޅުވާލާފައެވެ.

މިސެޝަނުގައި ބައިވެރިވާ 1 އަންހެން އަދި 1 ފިރިހެން ބޭފުޅުން ހޮވާނީ ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކުންނާއި މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއިން ހުށަހަޅާ ނަންތަކުގެތެރެއިން އެބޭފުޅެއްގެ ވަނަވަރާއި އިންޓަވިއުއަށް ބެލުމަށްފަހު މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއިންނެވެ.

ވީމާ، މިސެޝަނުގައި ބައިވެރިވާން ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 26 އޮކްޓޫބަރ 2022 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން މިކަމަށް އެދި މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ސިޓީ އާއި ސިޓީއާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް (info@swimming.org.mv) ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ސެޝަނުގެ މަޢުލޫމާތު:

 • ސެޝަނުގެ ނަން: 18 ވަނަ ނެޝަނަލް އޮލިމްޕިކް އެކަޑަމީ ސެޝަން 2022 (ސްރީލަންކާ)
  ބޭއްވޭ ތަން: ބަންޑާރަވެލަ (ސްރީލަންކާ)
  ބޭއްވޭޭ ތާރީޚް: 01 އިން 05 ޑިސެމްބަރ 2022

މިސެޝަނުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

 • މިސެޝަނުގައި ބައިވެރުވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ސިޓީ.
 • އެބޭފުޅެއްގެ ވަނަވަރު.
 • ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ.
 • ޕާސްޕޯޓް ކޮޕީ (30 ޖޫން 2023 ގެ ނިޔަލަށް މުއްދަތުހަމަނުވާ).

މި ސެޝަނުގައި ބައިވެރިވުމަށް މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހަޅާ ނަންތަކުގައި އަންނަނިވި ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.

 • 20 އަހަރާއި 30 އަހަރާއި ދެމެދުގެ އުމުރުގެ ބޭފުޅެއްކަމުގައިވުން.
 • މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ މެންބަރެއް ކަމުގައިވުން ނުވަތަ މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ވަގުތީ ނުވަތަ ދާއިމީ ވަޒީފާއެއްގައި ހުރި މީހެއްކަމުގައިވުން.
 • އިނގިރޭސިން ރަނގަޅަށް ލިޔަން ކިޔަން އަދި ވާހަކަދައްކަން އިނގޭ މީހެއްކަމުގައިވުން.
 • އިންޓަނޭޝަނަލް އޮލިމްޕިކް އެކަޑަމީގެ ޔަންގ ޕާރޓިސިޕަންޓްސް ސެޝަންގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައިނުވުން.
 • ދިވެހިރައްޔިތެއް ކަމުގައިވުން.

މިއެސޯސިއޭޝަނުން ފޮނުވާ ނަންތައް ފޮނުވުމުގައި އަންނަނިވި ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.

 • ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުބާރާތްތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލްކޮށްފައިވާ މީހުން.
 • މީގެކުރިން މި ސެޝަނުގައި ނުވަތަ މިފަދަ ސެޝަނެއްގައި ބައިވެރިވެފައިނުވާ މީހުން.
 • ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ޚަރަކާތްތަކުގައި އެކްޓިވްކޮށް ޚަރަކާތްތެރިވާ މީހުން.
 • ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މީހުން.

our sponsors and partners

އަށާރަ ވަނަ ނެޝަލަން އޮލިމްޕިކް އެކަޑަމީ ސެޝަން 2022 (ސްރީލަންކާ) ގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު
read more

ބީ.އެމް.އެލް އިންޓަރ ސްކޫލް 18 ވަނަ ފެތުމުގެ މުބާރާތުގެ ޖޫނިއަރ އަދި ސީނިއަރ ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޤިޔާޘުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލަށް

ބީ.އެމް.އެލް އިންޓަރ ސްކޫލް 18 ވަނަ ފެތުމުގެ މުބާރާތުގެ ޖޫނިއަރ އަދި ސީނިއަރ ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޤިޔާޘުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލަށް

senior group swimmers of gis

ބީ.އެމް.އެލް ސްކޫލް ކުދިންގެ 18 ވަނަ ފެތުމުގެ މުބާރާތުގެ ޖޫނިއަރ އަދި ސީނިއަރ ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޤިޔާޘުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުން ހޯދައިފިއެވެ. އޮގަސްޓުމަހުގެ 30 ން ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިޔަށްދިޔް މި މުބާރާތުގެ އަަންހެން ކުދިންގެ ޖޫނިއަރ އޭ ކެޓަގަރީ، ޖޫނިއަރ ބީ ކެޓަގަރީ ސީނިއަރ އޭ ކެޓަގަރީ، ސީނިއަރ ބީ ކެޓަގަރީ އަދި ފިރިހެންކުދިންގެ ޖޫނިއަރ ބީ ކެޓަގަރީގެ ޗެމްޕިއަންކަންވެސް ގެންގޮސްފައި ވަނީ ޤިޔާޘުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުންނެވެ.

ފިރިހެންކުދިންގެ ޖޫނިއަރ އޭ ކެޓަގަރީގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވަނީ ފިންލޭންޑް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް މޯލްޑިވްސް އެވެ. ފިރިހެންކުދިންގެ ސީނިއަރ އޭ ކެޓަގަރީގެ ޗެމްޕިއަންކަން ތާޖުއްދީން ސްކޫލުން ހޯދިއިރު، އިމާދުއްދީން ސްކޫލުންވަނީ ފިރިހެންކުދިންގެ ސީނިއަރ ބީ ކެޓަގަރީއިން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައެވެ. ފިރިހެންކުދިންގެ ސީނިއަރ ސީ ކެޓަގަރީއިން އެއްވަނަ ހޯދައިފައި ވަނީ ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިއުކޭޝަނުންނެވެ.

މިމުބާރާތާއިއެކު ސެޕްޓެމްބަރމަހުގެ 7 ން 10 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް، ތުއްތުކުދިންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ބޭއްވުނު ފެސްޓިވަލްގައި، އަންހެންކުދިންގެ ކިޑްސް ބީ ކެޓަގަރީގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރެހެންދި ސްކޫލުން ވަނީ ހޯދާފައެވެ. ފިރިހެންކުދިންގެ ކިޑްސް ބީ ކެޓަގަރީގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވަނީ ޤިޔާޘުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުންނެވެ.

އަންހެންކުދިންގެ ކިޑްސް ސީ ކެޓަގަރީގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކަލާފާނު ސްކޫލުން ހޯދާފައިވާއިރު، މި ކެޓަގަރީގެ ފިރިހެންކުދިންގެ ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފައިވަނީ އިސްކަންދަރު ސްކޫލުންނެވެ.

މިފަހަރުގެ ސްކޫލުކުދިންގެ ފެތުމުގެ މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ 823 ފެތުންތެރިން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

All Results & Details:


our sponsors and partners

ބީ.އެމް.އެލް އިންޓަރ ސްކޫލް 18 ވަނަ ފެތުމުގެ މުބާރާތުގެ ޖޫނިއަރ އަދި ސީނިއަރ ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޤިޔާޘުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލަށް
read more

ދުއިސައްތަ މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ރިހާން އައުކޮށްފި

ދުއިސައްތަ މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ރިހާން އައުކޮށްފި

rihan

8 ވަނަ ފީނާ ޖޫނިއަރ ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި ފިރިހެނުންގެ (ލޯންގކޯސް) 200 މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުޙައްމަދު ރިޙާން ޝިހާމް އައުކޮށްފިއެވެ. މިރެކޯރޑް ރިޙާން އައުކޮށްފައިވަނީ 02.34.77 އިން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މިއިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީ މުބާލް އައްޒާމް އިބްރާޙީމެވެ. އެއީ، މިއަހަރު ޖޫން މަހު ބޭއްވުނު 19 ވަނަ ފީނާ ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި 200 ބަޓަރފްލައި އިވެންޓް 02.36.74 އިން ފުރިހަމަކޮށްގެނެވެ.


our sponsors and partners

ދުއިސައްތަ މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ރިހާން އައުކޮށްފި
read more

ފަންސާސް މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާން އައުކޮށްފި

ފަންސާސް މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާން އައުކޮށްފި

aan

8 ވަނަ ފީނާ ޖޫނިއަރ ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި ފިރިހެނުންގެ (ލޯންގކޯސް) 50 މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުޙައްމަދު އާން ޙުސައިން އައުކޮށްފިއެވެ. މިރެކޯރޑް އާން އައުކޮށްފައިވަނީ 27.25 ސިކުންތުން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މިއިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު 16 ވަނަ ފީނާ ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި 50 މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓް 27.42 ސިކުންތުން ފުރިހަމަކޮށްގެން، ނިޝްވާން އިބްރާޙީމެވެ.


our sponsors and partners

ފަންސާސް މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާން އައުކޮށްފި
read more

ހަތަރެއް ގުނަ ސަތޭކަ މީޓަރ މެޑްލޭ ރިލޭގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ފިރިހެން ޓީމުން އައުކޮށްފި

ހަތަރެއް ގުނަ ސަތޭކަ މީޓަރ މެޑްލޭ ރިލޭގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ފިރިހެން ޓީމުން އައުކޮށްފި

men’s team

މިހާރު ކުރިއަށްދާ 5 ވަނަ އިސްލާމިކް ސޮލިޑޭރިޓީ ގޭމްސްގައި، ފިރިހެނުންގެ (ލޯންގކޯސް) 4 ގުނަ 100 މީޓަރ މެޑްލޭ ރިލޭގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފިއެވެ. މިރެކޯރޑް ދިވެހި ފިރިހެން ޓީމް އައުކޮށްފައިވަނީ 04.38.75 އިން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ. މިއީ 9.19 ސިކުންތުގެ ކުރިއެރުމެކެވެ.

ރެކޯރޑް އައުކުރި ޓީމްގައި ހިމެނެނީ، އަބްދުﷲ ނާވީ އަޙްމަދު، އިބްރާޙީމް މައިޝާން ޝަމީމް، ޢަލީ އިމްޢާން އަދި ޙުސައިން ހާއިޝް ޙަސަން އެވެ.

މިއިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި 04.47.94 އިން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ. އެފަހަރު ރެކޯރޑް އައުކުރި ޓީމުގައި ހިމެނެނީ މުބާލް ޢައްޒާމް އިބްރާޙީމް، ޢަލީ އިމްޢާން، ހުސައިން ހާއިޝް ޙަސަން އަދި ޙަސަން އަޝްރަފް އެވެ.


our sponsors and partners

ހަތަރެއް ގުނަ ސަތޭކަ މީޓަރ މެޑްލޭ ރިލޭގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ފިރިހެން ޓީމުން އައުކޮށްފި
read more

ސަތޭކަ މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މިރާލް އައުކޮށްފި

ސަތޭކަ މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މިރާލް އައުކޮށްފި

meral

މިހާރު ކުރިއަށްދާ 5 ވަނަ އިސްލާމިކް ސޮލިޑޭރިޓީ ގޭމްސްގައި، އަންހެނުންގެ (ލޯންގކޯސް) 100 މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މިރާލް ޢައިން ލަޠީފް އައުކޮށްފިއެވެ. މިރެކޯރޑް މިރާލް އައުކޮށްފައިވަނީ 01.20.80 އިން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މިއިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީ މީގެ 18 އަހަރު ކުރިން، 2004 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު 9 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ފެޑަރޭޝަން ގޭމްސް (ސާފް ގޭމްސް) ގައި އައިޝަތު ސައުސަން އެވެ. އެފަހަރު ސައުސަން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ 01.21.81 އިންނެވެ.


our sponsors and partners

ސަތޭކަ މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މިރާލް އައުކޮށްފި
read more

ހަތަރެއް ގުނަ ސަތޭކަ މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް ރިލޭގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ފިރިހެން ޓީމުން އައުކޮށްފި

ހަތަރެއް ގުނަ ސަތޭކަ މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް ރިލޭގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ފިރިހެން ޓީމުން އައުކޮށްފި

men’s team

މިހާރު ކުރިއަށްދާ 5 ވަނަ އިސްލާމިކް ސޮލިޑޭރިޓީ ގޭމްސްގައި، ފިރިހެނުންގެ (ލޯންގކޯސް) 4 ގުނަ 100 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް ރިލޭގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފިއެވެ. މިރެކޯރޑް ދިވެހި ފިރިހެން ޓީމް އައުކޮށްފައިވަނީ 04.01.23 އިން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ. މިއީ 8.89 ސިކުންތުގެ ކުރިއެރުމެކެވެ.

ރެކޯރޑް އައުކުރި ޓީމްގައި ހިމެނެނީ، އަބްދުﷲ ނާވީ އަޙްމަދު، އިބްރާޙީމް މައިޝާން ޝަމީމް، ޢަލީ އިމްޢާން އަދި ޙުސައިން ހާއިޝް ޙަސަން އެވެ.

މިއިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި 04.10.12 އިން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ. އެފަހަރު ރެކޯރޑް އައުކުރި ޓީމުގައި ހިމެނެނީ މުބާލް ޢައްޒާމް އިބްރާޙީމް، ޢަލީ އިމްޢާން، ހުސައިން ހާއިޝް ޙަސަން އަދި ޙަސަން އަޝްރަފް އެވެ.


our sponsors and partners

ހަތަރެއް ގުނަ ސަތޭކަ މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް ރިލޭގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ފިރިހެން ޓީމުން އައުކޮށްފި
read more

ދުއިސައްތަ މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުބާލް އައުކޮށްފި

ދުއިސައްތަ މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުބާލް އައުކޮށްފި

mubal

ފިރިހެނުންގެ (ލޯންގކޯސް) 200 މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުބާލް ޢައްޒާމް އިބްރާޙީމް އައުކޮށްފިއެވެ. ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑޮމްގެ ބަރމިންގހަމްގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 22 ވަނަ ކޮމަންވެލްތު ގޭމްސް ގައި މުބާލް މި ރެކޯރޑް އައުކޮށްފައިވަނީ 02.23.69 އިން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ. މިއީ 9.18 ސިކުންތުގެ ކުރިއެރުމެކެވެ.

މި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީވެސް މުބާލް އެވެ. އެއީ، 2018 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު 18 ވަނަ އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި 02.32.87 އިން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މިމުބާރާތުގައި ދިވެހި ފެތުންތެރިން ވަނީ ޖުމްލަ 7 ޤައުމީ ރެކޯރޑެއް އައުކޮށްފައެވެ.


our sponsors and partners

ދުއިސައްތަ މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުބާލް އައުކޮށްފި
read more

ޤައުމީ 3 ރެކޯރޑެއް އާން އައުކޮށްފި

ޤައުމީ 3 ރެކޯރޑެއް އާން އައުކޮށްފި

aan

ފިރިހެނުންގެ (ލޯންގކޯސް) 50 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް، 100 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އަދި 100 މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުޙައްމަދު އާން ޙުސައިން އައުކޮށްފިއެވެ. ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑޮމްގެ ބަރމިންގހަމްގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 22 ވަނަ ކޮމަންވެލްތު ގޭމްސް ގައި އާން މި ރެކޯރޑް އައުކޮށްފައިވަނީ 50 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓް 00.24.82 އިން، 100 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓް 00.55.59 އިން އަދި 100 މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓް 01.03.35 އިން ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ

100 މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓްގެ ރެކޯރޑް އެންމެ ފަހުން އޮތީ މުޙައްމަދު ރިޙާން ޝިޙާމް އަތުގައެވެ. އެއީ ހަމަ މިމުބާރާތުގެ މިއިވެންޓުގެ ފުރަތަމަ ހީޓްގައި 01.05.12 އިން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

100 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީވެސް އާން އެވެ. އެއީ، މިދިޔަ ޖޫންމަހު ބޭއްވުނު 19 ވަނަ ފީނާ ވޯރލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި 00.55.49 އިން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މި އިވެންޓްތަކުގެ ތެރެއިން 50 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެ ފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީ މީގެ 7 އަހަރުކުރިން، 2015 ގައި ބޭއްވުނު 16 ވަނަ ފީނާ ވޯރލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި ނިޝްވާން އިބްރާޙީމެވެ. އެފަހަރު ނިޝްވާން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ 00.26.27 އިންނެވެ.


our sponsors and partners

ޤައުމީ 3 ރެކޯރޑެއް އާން އައުކޮށްފި
read more

ފަންސާސް މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ޙަމްނާ އައުކޮށްފި

ފަންސާސް މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ޙަމްނާ އައުކޮށްފި

hamna

އަންހެނުންގެ (ލޯންގކޯސް) 50 މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ޙަމްނާ އަޙްމަދު އައުކޮށްފިއެވެ. ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑޮމްގެ ބަރމިންގހަމްގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 22 ވަނަ ކޮމަންވެލްތު ގޭމްސް ގައި ޙަމްނާ މި ރެކޯރޑް އައުކޮށްފައިވަނީ 00.34.51 އިން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ

މި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީވެސް ޙަމްނާ އެވެ. އެއީ، މިދިޔަ ޖޫންމަހު ބޭއްވުނު 19 ވަނަ ފީނާ ވޯރލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި 00.34.53 އިން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.


our sponsors and partners

ފަންސާސް މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ޙަމްނާ އައުކޮށްފި
read more

ސަތޭކަ މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ރިޙާން އައުކޮށްފި

ސަތޭކަ މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ރިޙާން އައުކޮށްފި

rihan

ފިރިހެނުންގެ (ލޯންގކޯސް) 100 މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުޙައްމަދު ރިޙާން ޝިހާމް އައުކޮށްފިއެވެ. ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑޮމްގެ ބަރމިންގހަމްގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 22 ވަނަ ކޮމަންވެލްތު ގޭމްސް ގައި ރިޙާން މި ރެކޯރޑް އައުކޮށްފައިވަނީ 01.05.12 އިން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ

މި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު 20 ވަނަ ކޮމަންވެލްތު ގޭމްސްގައި ނިޝްވާން އިބްރާޙީމެވެ. އެފަހަރު ނިޝްވާން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ 01.05.22 އިންނެވެ.


our sponsors and partners

ސަތޭކަ މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ރިޙާން އައުކޮށްފި
read more

ހަތަރެއް ގުނަ 100 މީޓަރ މިކްސްޑް ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފި

ހަތަރެއް ގުނަ 100 މީޓަރ މިކްސްޑް ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފި

cwg2022 team

ލޯންގކޯސް މިކްސްޑް، 4 ގުނަ 100 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފިއެވެ. ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑޮމްގެ ބަރމިންގހަމްގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 22 ވަނަ ކޮމަންވެލްތު ގޭމްސް ގައި ދިވެހި ފެތުންތެރިން މި ރެކޯރޑް އައުކޮށްފައިވަނީ 04.14.91 އިން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ

ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކުރި ދިވެހި ޓީމްގައި ހިމެނެނީ މުޙައްމަދު އާން ޙުސައިން، އައިޝަތު ސައުސަން، ހަމްނާ އަޙްމަދު އަދި މުބާލް އައްޒާމް އިބްރާޙީމެވެ.

މި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައި ވަނީވެސް ހަމަ މިޓީމެވެ. އެއީ، މިއަހަރުގެ ޖޫންމަހު ބޭއްވުނު 19 ވަނަ ފީނާ ވޯރލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި 04.18.44 އިން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.


our sponsors and partners

ހަތަރެއް ގުނަ 100 މީޓަރ މިކްސްޑް ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފި
read more

ތިންވަނަ ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕްގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ޗެމްޕިއަން ކުލަބަކަށް އެމް.އެލް.އޭ އަދި މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ފެތުންތެރިންނަށް އާން އާއި ސައުސަން

ތިންވަނަ ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕްގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ޗެމްޕިއަން ކުލަބަކަށް އެމް.އެލް.އޭ އަދި މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ފެތުންތެރިންނަށް އާން އާއި ސައުސަން

mla team. (photo by: niya)

3 ވަނަ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް 2022 ގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ޗެމްޕިއަންކަން މޯލްޑިވްސް ލައިފްގާރޑް އެސޯސިއޭޝަން (އެމް.އެލް.އޭ) ހޯދައިފިއެވެ. އަންހެން އަދި ފިރިހެން ކެޓަގަރީގެ ދެވަނަ ހޯދައިފައިވަނީ ބްލޫފިން ސްޕޯރޓްސްއެވެ. އަންހެނުން ކެޓަގަރީގެ 3 ވަނަ ހޯދައިފައިވަނީ މޫދުމާލިމީ އެވެ. އަދި ފިރިހެނުންގެ ކެޓަގަރީގެ 3 ވަނަ ހޯދައިފައިވަނީ ކުލަބު ބޮޑުރިޔާއެވެ.

ފެތުންތެރިންގެ ތެރެއިން އެއްވަނަ ފިރިހެން ފެތުންތެރިއާގެ މަޤާމް އެމް.އެލް.އޭގެ މުޙައްމަދު އާން ޙުސައިން ހޯދައިފައިވާއިރު، ދެވަނަ ހޯދައިފައިވަނީ ހަމަ އެކުލަބުން މުޙައްމަދު ރިޙާން ޝިހާމެވެ. ތިންވަނަ ހޯދައިފައިވަނީ ބްލޫފިން ސްޕޯރޓްސްގެ ޢަލީ އިމްޢާން އެވެ.

އަންހެން ފެތުންތެރިންގެ ތެރެއިން އެއްވަނަ ހޯދައިފައިވަނީ ބްލޫފިން ސްޕޯރޓްސްގެ އައިޝަތު ސައުސަން އެވެ. އެމް.އެލް.އޭގެ އައިޝަތު އުލްޔާ ޝާއިޤް ދެވަނަ ހޯދައިފައިވާއިރު، ތިންވަނަ ހޯދައިފައިވަނީ ހަމަ އެކުލަބު ތަމްޞީލްކުރި މެރާލް އައިން ލަތީފެވެ.


our sponsors and partners

ތިންވަނަ ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕްގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ޗެމްޕިއަން ކުލަބަކަށް އެމް.އެލް.އޭ އަދި މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ފެތުންތެރިންނަށް އާން އާއި ސައުސަން
read more

ހަތަރެއް ގުނަ 100 މީޓަރ މިކްސްޑް ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފި

ހަތަރެއް ގުނަ 100 މީޓަރ މިކްސްޑް ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފި

wc2022 team

ލޯންގކޯސް މިކްސްޑް، 4 ގުނަ 100 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފިއެވެ. ހަންގޭރީގެ ބުޑަޕެސްޓްގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ 19 ވަނަ ފީނާ ވޯރލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް ގައި މި ރެކޯރޑް އައުކޮށްފައިވަނީ 04.18.44 އިން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ. މިއީ 7.47 ސިކުންތުގެ ކުރިއެރުމެކެވެ.

ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކުރި ދިވެހި ޓީމްގައި ހިމެނެނީ މުޙައްމަދު އާން ޙުސައިން، އައިޝަތު ސައުސަން، ހަމްނާ އަޙްމަދު އަދި މުބާލް އައްޒާމް އިބްރާޙީމެވެ.

މި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައި ވަނީ، 2019 ވަނަ 18 ވަނަ ފީނާ ވޯރލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި 04.25.91 އިން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

ދިވެހި ފެތުންތެރިން ވަނީ މި މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ 9 އިވެންޓެއްގެ 10 ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފައެވެ. މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ދިވެހި ޓީމް ރާއްޖެ އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 27 ޖޫން ވާ ހޯމަދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00 ގައެވެ.


our sponsors and partners

ހަތަރެއް ގުނަ 100 މީޓަރ މިކްސްޑް ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފި
read more

ސަތޭކަ މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާން އައުކޮށްފި

ސަތޭކަ މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާން އައުކޮށްފި

aan

ފިރިހެނުންގެ (ލޯންގ ކޯސް) 100 މީޓަރު ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުޙައްމަދު އާން ޙުސައިން އައުކޮށްފިއެވެ.

ހަންގޭރީގެ ބުޑަޕެސްޓްގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ 19 ވަނަ ފީނާ ވޯރލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް ގައި އާން މިޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފައިވަނީ ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ އިވެންޓްގައި 100 މީޓަރ ލެންތު 00.56.96 އިން ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

100 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެ ފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީ މީގެ 10 އަހަރު ކުރިން ބޭއްވުނު ލަންޑަން 2012 އޮލިމްޕިކް ގޭމްސްގައި އަޙްމަދު ހުސާމެވެ. އެފަހަރު 100 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓް ހުސާމް ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ 00.57.53 އިންނެވެ.

މި މުބާރާތުގައި މިހާތަނަށް އާން ވަނީ 3 ޤައުމީ ރެކޯރޑެއް އައުކޮށްފައެވެ.


our sponsors and partners

ސަތޭކަ މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާން އައުކޮށްފި
read more

ފަންސާސް މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާން އައުކޮށްފި

ފަންސާސް މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާން އައުކޮށްފި

aan

ފިރިހެނުންގެ (ލޯންގ ކޯސް) 50 މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުޙައްމަދު އާން ޙުސައިން އައުކޮށްފިއެވެ. ހަންގޭރީގެ ބުޑަޕެސްޓްގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ 19 ވަނަ ފީނާ ވޯރލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް ގައި އާން މި ރެކޯރޑް އައުކޮށްފައިވަނީ 00.29.57 އިން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައި ވަނީ، 2019 ވަނަ 18 ވަނަ ފީނާ ވޯރލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި ޢަލީ އިމްޢާން، 00.30.86 އިން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މިއީ މުބާރާތުގައި އާން އައުކުރި 2 ވަނަ ޤައުމީ ރެކޯރޑެވެ.


our sponsors and partners

ފަންސާސް މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާން އައުކޮށްފި
read more

ފަނަރަސަތޭކަ މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އީން އައުކޮށްފި

ފަނަރަސަތޭކަ މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އީން އައުކޮށްފި

een

އަންހެނުންގެ (ލޯންގ ކޯސް) 1500 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އީން އައްބާސް ޝަރީފް އައުކޮށްފިއެވެ. ސިންގަޕޫރުގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ 17 ވަނަ ސިންގަޕޯރ ނެޝަނަލް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި އީން މި ރެކޯރޑް އައުކޮށްފައިވަނީ 22.32.83 އިން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ. މިއީ 1 މިނިޓް، 59.01 ސިކުންތުގެ ކުރިއެރުމެކެވެ.

މި އިވެންޓް ދިވެހި ފެތުންތެރިއަކު އެންމެފުރަތަމަ ފަތާފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ފުރަތަމަ ސައުތު އޭޝިއަން އެކުއަޓިކް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި އާމިނަތު ޝަޖަންއެވެ. އެމުބާރާތުގައި ޝަޖަން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ 24.31.84 އިންނެވެ.


our sponsors and partners

ފަނަރަސަތޭކަ މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އީން އައުކޮށްފި
read more

ދުއިސައްތަ މީޓަރ އަދި ސަތޭކަ މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ސައުސަން އައުކޮށްފި

ދުއިސައްތަ މީޓަރ އަދި ސަތޭކަ މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ސައުސަން އައުކޮށްފި

sausan

އަންހެނުންގެ (ލޯންގ ކޯސް) 100 މީޓަރު އަދި 200 މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައިޝަތު ސައުސަން އައުކޮށްފިއެވެ.

ހަންގޭރީގެ ބުޑަޕެސްޓްގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ 19 ވަނަ ފީނާ ވޯރލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް ގައި ސައުސަން 100 މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފައިވަނީ 01.18.58 އިން މެޑްލޭ ރިލޭ އިވެންޓްގައި 100 މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް ގެ ލެންތު ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ. 200 މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފައިވަނީ 02.53.55 އިން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

100 މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީ ވެސް ސައުސަން އެވެ. އެއީ ހަމަ މި މުބާރާތުގައި މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު 01.18.76 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

200 މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑްވެސް އެންމެ ފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީ ސައުސަން އެވެ. އެއީ 2018 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި 18 ވަނަ އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި 02.57.90 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ. މިއީ 4.35 ސިކުންތުގެ ކުރިއެރުމެކެވެ.

މި މުބާރާތުގައި މިހާތަނަށް ސައުސަން ވަނީ 3 ޤައުމީ ރެކޯރޑެއް އައުކޮށްފައެވެ. އަދި ދިވެހި ޓީމުން ވަނީ 7 ޤައުމީ ރެކޯރޑެއް އައުކޮށްފައެވެ.


our sponsors and partners

ދުއިސައްތަ މީޓަރ އަދި ސަތޭކަ މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ސައުސަން އައުކޮށްފި
read more

ފަންސާސް މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ޙަމްނާ އައުކޮށްފި

ފަންސާސް މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ޙަމްނާ އައުކޮށްފި

hamna

އަންހެނުންގެ (ލޯންގ ކޯސް) 50 މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ޙަމްނާ އަޙްމަދު އައުކޮށްފިއެވެ. ހަންގޭރީގެ ބުޑަޕެސްޓްގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ 19 ވަނަ ފީނާ ވޯރލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް ގައި ޙަމްނާ މި ރެކޯރޑް އައުކޮށްފައިވަނީ 00.34.53 އިން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީ އައިޝަތު ސައުސަން އެވެ. އެއީ، 2019 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި 18 ވަނަ ފީނާ ވޯރލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި 00.35.41 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.


our sponsors and partners

ފަންސާސް މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ޙަމްނާ އައުކޮށްފި
read more

ދުއިސައްތަ މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުބާލް އައުކޮށްފި

ދުއިސައްތަ މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުބާލް އައުކޮށްފި

mubal

ފިރިހެނުންގެ (ލޯންގ ކޯސް) 200 މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުބާލް އައްޒާމް އިބްރާޙީމް އައުކޮށްފިއެވެ. ހަންގޭރީގެ ބުޑަޕެސްޓްގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ 19 ވަނަ ފީނާ ވޯރލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް ގައި މުބާލް މި ރެކޯރޑް އައުކޮށްފައިވަނީ 02.36.74 އިން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ. މިއީ މި މުބާރާތުގައި މުބާލް އައުކުރި 2 ވަނަ ޤައުމީ ރެކޯރޑެވެ.

މި އިވެންޓް އެންމެ ފުރަތަމަ ފަތާފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި 10 ވަނަ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލަންޑް ގޭމްސްގައި އަޙްމަދު އައްޒާން ޒާހިދެވެ. އެ މުބާރާތުގައި 200 މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓް އައްޒާން ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ 03.03.11 އިންނެވެ.


our sponsors and partners

ދުއިސައްތަ މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުބާލް އައުކޮށްފި
read more

ސަތޭކަ މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާން އައުކޮށްފި

ސަތޭކަ މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާން އައުކޮށްފި

aan

ފިރިހެނުންގެ (ލޯންގ ކޯސް) 100 މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުޙައްމަދު އާން ޙުސައިން އައުކޮށްފިއެވެ. ހަންގޭރީގެ ބުޑަޕެސްޓްގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ 19 ވަނަ ފީނާ ވޯރލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް ގައި އާން މި ރެކޯރޑް އައުކޮށްފައިވަނީ 01.05.77 އިން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ. މިއީ 3.30 ސިކުންތުގެ ކުރިއެރުމެކެވެ.

މި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައި ވަނީ، 2021 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ގޯލްޑަން އޮރލާންޑޯ އިވެންޓްގައި ޢަލީ އިމްޢާން އެވެ. އެ ފަހަރު 100 ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓް އިމްޢާން ނިންމާފައިވަނީ 01.09.07 އިންނެވެ.


our sponsors and partners

ސަތޭކަ މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާން އައުކޮށްފި
read more

ސަތޭކަ މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ސައުސަން އައުކޮށްފި

ސަތޭކަ މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ސައުސަން އައުކޮށްފި

sausan

އަންހެނުންގެ (ލޯންގ ކޯސް) 100 މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައިޝަތު ސައުސަން އައުކޮށްފިއެވެ. ހަންގޭރީގެ ބުޑަޕެސްޓްގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ 19 ވަނަ ފީނާ ވޯރލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް ގައި ސައުސަން މި ރެކޯރޑް އައުކޮށްފައިވަނީ 01.18.76 އިން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީވެސް ސައުސަން އެވެ. އެއީ، 2018 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި 18 ވަނަ އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި 01.18.96 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.


our sponsors and partners

ސަތޭކަ މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ސައުސަން އައުކޮށްފި
read more

ހަތަރުސަތޭކަ މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުބާލް އައުކޮށްފި

ހަތަރުސަތޭކަ މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުބާލް އައުކޮށްފި

mubal

ފިރިހެނުންގެ (ލޯންގ ކޯސް) 400 މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުބާލް އައްޒާމް އިބްރާޙީމް އައުކޮށްފިއެވެ. ހަންގޭރީގެ ބުޑަޕެސްޓްގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ 19 ވަނަ ފީނާ ވޯރލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް ގައި މުބާލް މި ރެކޯރޑް އައުކޮށްފައިވަނީ 05.14.91 އިން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީވެސް މުބާލް އެވެ. އެއީ، 2018 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި 18 ވަނަ އޭޝިއަން ގޭމްސްގައެވެ. އެ މުބާރާތުގައި 400 މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓް މުބާލް ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ 05.35.41 އިންނެވެ. މިއީ 20.50 ސިކުންތުގެ ކުރިއެރުމެކެވެ.


our sponsors and partners

ހަތަރުސަތޭކަ މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުބާލް އައުކޮށްފި
read more

ފީނާ ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް ޓްރަޔަލް (އެޕްރީލް 2022) ގެ ނަތީޖާ

ފީނާ ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް ޓްރަޔަލް (އެޕްރީލް 2022) ގެ ނަތީޖާ

ފީނާ ވޯލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގެ އެޕްރީލް 2022 ގައި ބޭއްވުނު ޓްރަޔަލްއިން ޕްރީ ސްކޮޑަށް ނެގުނު ފެތުންތެރިން:

Female (Pre Squad)
Aishath Sausan
Aishath Ulya Shaig
Een Abbas Shareef
Fathimath Zuha Ziyadh
Fathimath Anjal Fayaz
Maryam Ziva Ziam
Aish Alin Afsal
Mariam Nabaahath Azim
Hamna Ahmed
Male (Pre Squad)
Mohamed Aan Hussain
Mohamed Rihan Shiham
Ali Imaan
Mubal Azzam Ibrahim
Ibrahim Maishaan Shameem
Abdulla Naawee Ahmed
Dhaain Ahmed Shageef
Hussain Haish Hassan

 

ޓްރަޔަލްގެ ނަތީޖާއަށް ބަލައި، ޤައުމީ ޓީމަށް ހޮވުނު ފެތުންތެރިން:

Female Team
Meral Ayn Latheef
Aishath Sausan
Aishath Ulya Shaig
Een Abbas Shareef
Fathimath Zuha Ziyadh
Male Team
Mohamed Aan Hussain
Mohamed Rihan Shiham
Ali Imaan
Mubal Azzam Ibrahim
Ibrahim Maishaan Shameem
Abdulla Naawee Ahmed
Dhaain Ahmed Shageef
Hussain Haish Hassan
Mohamed Anwar Mohamed Naeem
Mohamed Joodh Fayaz
Ifzaal Ibrahim Mahfooz
Luth Muhammadh Shafiu

 

މުޅި ޓްރަޔަލްގެ ނަތީޖާ:

Name Gender Length Stroke Time Points
Aish Alin Afsal Female 200m Backstroke 03.19.30 711
Aish Alin Afsal Female 50m Breaststroke 00.42.03 691
Aish Alin Afsal Female 200m Breaststroke 03.32.36 656
Aish Alin Afsal Female 50m Freestyle 00.34.25 646
Aish Alin Afsal Female 100m Freestyle 01.16.07 644
Aish Alin Afsal Female 100m Backstroke 01.28.50 640
Aish Alin Afsal Female 200m Butterfly 04.08.77 545
Aishath Aini Abdul Hameed Female 50m Butterfly 00.36.20 706
Aishath Aini Abdul Hameed Female 50m Freestyle 00.35.29 590
Aishath Aini Abdul Hameed Female 100m Butterfly 01.36.51 571
Aishath Aini Abdul Hameed Female 100m Freestyle 01.24.34 472
Aishath Aini Abdul Hameed Female 200m Individual Medley DNS
Aishath Rubaina Ahmed Female 100m Freestyle 01.15.78 651
Aishath Rubaina Ahmed Female 200m Freestyle 02.48.13 645
Aishath Rubaina Ahmed Female 100m Breaststroke 01.38.40 636
Aishath Rubaina Ahmed Female 50m Freestyle 00.34.57 628
Aishath Sausan Female 50m Backstroke 00.34.91 1043
Aishath Sausan Female 200m Backstroke 02.58.22 994
Aishath Sausan Female 100m Backstroke 01.20.88 838
Aishath Sausan Female 50m Butterfly 00.34.38 824
Aishath Sausan Female 50m Freestyle 00.32.07 787
Aishath Theesha Mohamed Female 50m Freestyle 00.34.33 641
Aishath Theesha Mohamed Female 200m Individual Medley 03.23.36 630
Aishath Theesha Mohamed Female 100m Freestyle 01.17.76 603
Aishath Theesha Mohamed Female 400m Freestyle 06.25.13 524
Aishath Theesha Mohamed Female 100m Butterfly 01.40.87 500
Aishath Ulya Shaig Female 200m Backstroke 03.03.12 917
Aishath Ulya Shaig Female 50m Backstroke 00.36.67 900
Aishath Ulya Shaig Female 200m Butterfly 03.30.83 895
Aishath Ulya Shaig Female 50m Freestyle 00.32.56 752
Aishath Ulya Shaig Female 400m Freestyle 05.45.41 726
Aishath Ulya Shaig Female 100m Backstroke 01.27.64 659
Aishath Ulya Shaig Female 50m Butterfly 00.37.34 643
Aminath Erum Saleem Female 50m Backstroke 00.38.29 790
Aminath Erum Saleem Female 200m Backstroke 03.17.74 728
Aminath Erum Saleem Female 50m Freestyle 00.33.01 721
Aminath Erum Saleem Female 100m Backstroke 01.25.80 702
Aminath Erum Saleem Female 100m Freestyle 01.17.37 612
Aminath Erum Saleem Female 400m Freestyle 06.25.67 522
Ayaana Areef Female 200m Backstroke 03.13.13 781
Ayaana Areef Female 50m Backstroke 00.39.49 720
Ayaana Areef Female 200m Individual Medley 03.24.17 622
Ayaana Areef Female 100m Backstroke 01.29.69 615
Ayaana Areef Female 400m Freestyle 06.07.51 603
Ayaana Areef Female 100m Breaststroke 01.48.96 468
Een Abbas Shareef Female 200m Individual Medley 03.03.65 855
Een Abbas Shareef Female 100m Breaststroke 01.30.59 815
Een Abbas Shareef Female 200m Breaststroke 03.18.59 802
Een Abbas Shareef Female 50m Freestyle 00.32.50 756
Een Abbas Shareef Female 400m Freestyle 05.42.66 744
Een Abbas Shareef Female 200m Freestyle 02.42.31 717
Een Abbas Shareef Female 50m Breaststroke 00.42.32 677
Fathimath Anjal Fayaz Female 200m Butterfly 03.32.93 869
Fathimath Anjal Fayaz Female 200m Individual Medley 03.15.03 714
Fathimath Anjal Fayaz Female 50m Butterfly 00.37.78 621
Fathimath Anjal Fayaz Female 100m Butterfly 01.34.17 615
Fathimath Anjal Fayaz Female 400m Freestyle 06.29.94 505
Fathimath Anjal Fayaz Female 100m Backstroke 01.36.85 488
Fathimath Anjal Fayaz Female 100m Breaststroke DNS
Fathimath Eshal Asad Haneef Female 200m Backstroke 03.26.19 642
Fathimath Eshal Asad Haneef Female 100m Breaststroke 01.39.75 611
Fathimath Eshal Asad Haneef Female 200m Breaststroke 03.38.94 598
Fathimath Eshal Asad Haneef Female 50m Breaststroke 00.44.64 577
Fathimath Zuha Ziyadh Female 200m Butterfly 03.21.47 1026
Fathimath Zuha Ziyadh Female 50m Backstroke 00.39.86 701
Fathimath Zuha Ziyadh Female 200m Individual Medley 03.16.97 693
Fathimath Zuha Ziyadh Female 100m Butterfly 01.32.69 645
Fathimath Zuha Ziyadh Female 50m Butterfly 00.39.03 563
Fathimath Zuha Ziyadh Female 100m Backstroke DNS
Jumaira Aminath Amir Female 200m Individual Medley DNS
Jumaira Aminath Amir Female 50m Backstroke DNS
Jumaira Aminath Amir Female 50m Breaststroke DNS
Jumaira Aminath Amir Female 50m Freestyle DNS
Jumaira Aminath Amir Female 100m Breaststroke DNS
Jumaira Aminath Amir Female 100m Butterfly DNS
Jumaira Aminath Amir Female 200m Butterfly DNS
Mariam Nabaahath Azim Female 200m Backstroke 03.16.59 741
Mariam Nabaahath Azim Female 50m Backstroke 00.39.95 696
Mariam Nabaahath Azim Female 100m Backstroke 01.30.78 593
Mariam Nabaahath Azim Female 50m Freestyle 00.35.75 568
Mariam Nabaahath Azim Female 100m Freestyle 01.21.15 530
Maryam Ziva Ziam Female 200m Backstroke 03.16.63 740
Maryam Ziva Ziam Female 50m Backstroke 00.40.46 670
Maryam Ziva Ziam Female 200m Individual Medley 03.21.04 652
Maryam Ziva Ziam Female 100m Backstroke 01.30.43 600
Maryam Ziva Ziam Female 400m Freestyle 06.31.60 498
Meral Ayn Latheef Female 200m Butterfly 03.13.10 1165
Meral Ayn Latheef Female 100m Butterfly 01.23.36 886
Meral Ayn Latheef Female 200m Individual Medley 03.04.29 846
Meral Ayn Latheef Female 50m Butterfly 00.34.78 796
Meral Ayn Latheef Female 50m Freestyle 00.32.42 761
Meral Ayn Latheef Female 100m Backstroke 01.27.21 669
Zainab Abdulla Shafeeq Female 200m Butterfly 03.38.04 809
Zainab Abdulla Shafeeq Female 200m Backstroke 03.17.07 735
Zainab Abdulla Shafeeq Female 50m Freestyle 00.33.19 710
Zainab Abdulla Shafeeq Female 200m Individual Medley 03.15.59 708
Zainab Abdulla Shafeeq Female 50m Backstroke 00.40.27 679
Abdulla Naawee Ahmed Male 200m Butterfly 02.53.46 1176
Abdulla Naawee Ahmed Male 100m Backstroke 01.11.78 890
Abdulla Naawee Ahmed Male 50m Butterfly 00.28.78 864
Abdulla Naawee Ahmed Male 50m Backstroke 00.32.84 829
Abdulla Naawee Ahmed Male 100m Butterfly 01.09.93 791
Abdulla Naawee Ahmed Male 50m Freestyle 00.27.24 762
Abdulla Naawee Ahmed Male 100m Freestyle 01.02.40 742
Ahmed Alaan Ali Male 50m Breaststroke 00.39.05 663
Ahmed Alaan Ali Male 50m Butterfly 00.34.97 482
Ahmed Alaan Ali Male 100m Butterfly 01.25.41 434
Ahmed Alaan Ali Male 50m Freestyle 00.33.31 417
Ahmed Alaan Ali Male 100m Freestyle 01.17.40 389
Ahmed Atheek Amir Male 50m Freestyle 00.28.48 667
Ahmed Atheek Amir Male 50m Backstroke 00.36.77 591
Ahmed Atheek Amir Male 100m Breaststroke 01.30.41 590
Ahmed Atheek Amir Male 50m Butterfly 00.33.11 567
Ahmed Atheek Amir Male 100m Backstroke 01.24.43 547
Ahmed Atheek Amir Male 200m Individual Medley 03.01.96 490
Ahmed Atheek Amir Male 400m Freestyle 05.55.52 451
Ahmed Maain Moosa Male 200m Breaststroke 03.12.81 715
Ahmed Maain Moosa Male 50m Breaststroke 00.39.97 618
Ahmed Maain Moosa Male 100m Breaststroke 01.29.56 607
Ahmed Maain Moosa Male 100m Backstroke 01.22.82 580
Ahmed Maain Moosa Male 100m Freestyle 01.11.43 495
Ahmed Maain Moosa Male 400m Freestyle 05.45.82 490
Ahmed Maain Moosa Male 200m Individual Medley 03.02.69 484
Ahmed Neeq Niyaz Male 50m Backstroke 00.33.47 783
Ahmed Neeq Niyaz Male 200m Butterfly 03.19.24 776
Ahmed Neeq Niyaz Male 100m Backstroke 01.15.47 766
Ahmed Neeq Niyaz Male 50m Butterfly 00.30.42 732
Ahmed Neeq Niyaz Male 400m Individual Medley DQ
Ahmed Yanaal Rameez Male 100m Backstroke 01.17.27 714
Ahmed Yanaal Rameez Male 50m Backstroke 00.34.62 708
Ahmed Yanaal Rameez Male 200m Backstroke 02.46.90 699
Ahmed Yanaal Rameez Male 100m Freestyle 01.04.71 665
Ahmed Yanaal Rameez Male 50m Freestyle 00.29.26 615
Ali Imaan Male 200m Butterfly 02.39.75 1505
Ali Imaan Male 100m Backstroke 01.07.92 1051
Ali Imaan Male 400m Individual Medley 05.40.72 953
Ali Imaan Male 50m Backstroke 00.31.43 946
Ali Imaan Male 400m Freestyle 04.48.71 842
Dhaain Ahmed Shageef Male 200m Butterfly 02.44.99 1366
Dhaain Ahmed Shageef Male 100m Butterfly 01.09.59 803
Dhaain Ahmed Shageef Male 50m Butterfly 00.30.15 752
Dhaain Ahmed Shageef Male 200m Individual Medley 02.41.86 696
Dhaain Ahmed Shageef Male 200m Freestyle 02.29.73 640
Dhaain Ahmed Shageef Male 400m Freestyle 05.23.65 597
Hussain Haish Hassan Male 50m Backstroke 00.30.44 1041
Hussain Haish Hassan Male 50m Breaststroke 00.34.34 975
Hussain Haish Hassan Male 50m Butterfly 00.28.71 871
Hussain Haish Hassan Male 100m Breaststroke 01.19.86 856
Hussain Haish Hassan Male 50m Freestyle 00.28.94 636
Ibrahim Maadh Sajid Male 100m Backstroke 01.16.48 736
Ibrahim Maadh Sajid Male 200m Backstroke 02.45.17 721
Ibrahim Maadh Sajid Male 200m Freestyle 02.25.46 698
Ibrahim Maadh Sajid Male 100m Freestyle 01.04.32 678
Ibrahim Maadh Sajid Male 400m Freestyle 05.21.17 611
Ibrahim Maadh Sajid Male 200m Individual Medley 02.50.75 593
Ibrahim Maadh Sajid Male 200m Butterfly DNS
Ibrahim Maishaan Shameem Male 200m Butterfly 02.44.44 1380
Ibrahim Maishaan Shameem Male 50m Breaststroke 00.36.24 830
Ibrahim Maishaan Shameem Male 100m Butterfly 01.09.39 810
Ibrahim Maishaan Shameem Male 50m Butterfly 00.29.74 783
Ibrahim Maishaan Shameem Male 200m Freestyle 02.23.01 734
Ibrahim Maishaan Shameem Male 200m Individual Medley 02.43.25 678
Ibrahim Nafeel Ismail Male 200m Butterfly 03.06.39 948
Ibrahim Nafeel Ismail Male 100m Freestyle 01.08.15 570
Ibrahim Nafeel Ismail Male 400m Freestyle 05.32.48 551
Ibrahim Nafeel Ismail Male 50m Butterfly 00.34.07 521
Ibrahim Nafeel Ismail Male 200m Individual Medley 03.00.39 502
Ifzaal Ibrahim Mahfooz Male 200m Butterfly 03.08.57 915
Ifzaal Ibrahim Mahfooz Male 200m Breaststroke 03.03.61 828
Ifzaal Ibrahim Mahfooz Male 100m Breaststroke 01.25.14 706
Ifzaal Ibrahim Mahfooz Male 400m Individual Medley 06.18.18 697
Ifzaal Ibrahim Mahfooz Male 50m Breaststroke 00.38.58 688
Ifzaal Ibrahim Mahfooz Male 400m Freestyle 05.24.88 591
Ifzaal Ibrahim Mahfooz Male 200m Individual Medley 02.53.83 562
Izyan Nazim Male 200m Breaststroke 03.04.55 815
Izyan Nazim Male 100m Breaststroke 01.24.51 722
Izyan Nazim Male 50m Breaststroke 00.38.41 697
Izyan Nazim Male 400m Freestyle 05.42.80 503
Izyan Nazim Male 200m Individual Medley 03.00.52 501
Luth Muhammadh Shafiu Male 200m Butterfly 03.11.70 871
Luth Muhammadh Shafiu Male 50m Butterfly 00.29.57 797
Luth Muhammadh Shafiu Male 50m Freestyle 00.27.48 743
Luth Muhammadh Shafiu Male 200m Breaststroke 03.10.38 743
Luth Muhammadh Shafiu Male 100m Freestyle 01.02.88 725
Luth Muhammadh Shafiu Male 200m Individual Medley 02.47.91 623
Luth Muhammadh Shafiu Male 400m Freestyle 05.28.62 571
Minvaal Ibrahim Male 50m Breaststroke 00.39.62 635
Minvaal Ibrahim Male 50m Butterfly 00.32.97 575
Minvaal Ibrahim Male 50m Freestyle 00.30.08 566
Minvaal Ibrahim Male 100m Breaststroke 01.31.74 564
Minvaal Ibrahim Male 200m Breaststroke 03.29.97 553
Minvaal Ibrahim Male 100m Freestyle 01.09.70 532
Minvaal Ibrahim Male 400m Freestyle 05.57.93 441
Mohamed Aan Hussain Male 200m Butterfly 02.32.81 1720
Mohamed Aan Hussain Male 100m Backstroke 01.03.62 1279
Mohamed Aan Hussain Male 100m Butterfly 01.00.84 1202
Mohamed Aan Hussain Male 200m Freestyle 02.03.04 1154
Mohamed Aan Hussain Male 50m Butterfly 00.26.67 1086
Mohamed Aan Hussain Male 100m Freestyle 00.55.77 1040
Mohamed Aan Hussain Male 50m Freestyle 00.24.60 1035
Mohamed Anwar Mohamed Naeem Male 50m Breaststroke 00.35.28 899
Mohamed Anwar Mohamed Naeem Male 200m Breaststroke 02.59.49 886
Mohamed Anwar Mohamed Naeem Male 100m Breaststroke 01.21.76 798
Mohamed Anwar Mohamed Naeem Male 50m Freestyle 00.28.45 669
Mohamed Anwar Mohamed Naeem Male 100m Freestyle 01.05.94 629
Mohamed Ayaan Ali Male 100m Backstroke 01.12.18 876
Mohamed Ayaan Ali Male 50m Backstroke 00.34.07 743
Mohamed Ayaan Ali Male 200m Backstroke 02.44.93 725
Mohamed Ayaan Ali Male 100m Freestyle 01.03.76 696
Mohamed Ayaan Ali Male 200m Freestyle 02.28.18 660
Mohamed Ayaan Ali Male 200m Individual Medley 02.51.76 582
Mohamed Ayaan Ali Male 400m Freestyle 05.32.38 551
Mohamed Aydin Niyaz Male 200m Butterfly 03.06.10 952
Mohamed Aydin Niyaz Male 200m Breaststroke 03.13.51 707
Mohamed Aydin Niyaz Male 100m Breaststroke 01.27.46 652
Mohamed Aydin Niyaz Male 50m Breaststroke 00.39.55 638
Mohamed Aydin Niyaz Male 100m Backstroke 01.22.63 584
Mohamed Aydin Niyaz Male 200m Individual Medley 02.56.35 538
Mohamed Joodh Fayaz Male 200m Breaststroke 02.56.28 936
Mohamed Joodh Fayaz Male 100m Breaststroke 01.21.11 817
Mohamed Joodh Fayaz Male 50m Breaststroke 00.36.68 800
Mohamed Joodh Fayaz Male 400m Freestyle 05.17.82 631
Mohamed Joodh Fayaz Male 200m Individual Medley 02.48.61 615
Mohamed Joodh Fayaz Male 50m Butterfly 00.33.31 557
Mohamed Rihan Shiham Male 200m Butterfly 02.28.17 1887
Mohamed Rihan Shiham Male 400m Individual Medley 05.17.70 1176
Mohamed Rihan Shiham Male 100m Backstroke 01.07.21 1085
Mohamed Rihan Shiham Male 50m Backstroke 00.30.90 996
Mohamed Rihan Shiham Male 100m Butterfly 01.04.76 996
Mohamed Rihan Shiham Male 50m Butterfly 00.28.30 909
Mohamed Rihan Shiham Male 200m Freestyle 02.18.89 802
Mohamed Yaish Saamee Male 100m Backstroke 01.17.24 715
Mohamed Yaish Saamee Male 50m Freestyle 00.29.45 603
Mohamed Yaish Saamee Male 200m Backstroke 02.58.74 569
Mohamed Yaish Saamee Male 100m Freestyle 01.08.61 558
Mohamed Yaish Saamee Male 50m Backstroke 00.37.73 547
Mohamed Yaish Saamee Male 200m Individual Medley 03.05.80 460
Mohamed Yaish Saamee Male 400m Freestyle 06.22.91 361
Mohamed Yaman Yassin Male 100m Backstroke 01.13.77 820
Mohamed Yaman Yassin Male 50m Backstroke 00.34.22 733
Mohamed Yaman Yassin Male 200m Backstroke 02.45.70 715
Mohamed Yaman Yassin Male 100m Breaststroke 01.28.53 628
Mohamed Yaman Yassin Male 200m Individual Medley 02.55.27 548
Mohamed Yaman Yassin Male 400m Freestyle 05.35.92 534
Mubal Azzam Ibrahim Male 200m Breaststroke 02.41.15 1225
Mubal Azzam Ibrahim Male 200m Individual Medley 02.18.99 1099
Mubal Azzam Ibrahim Male 100m Breaststroke 01.14.25 1065
Mubal Azzam Ibrahim Male 50m Breaststroke 00.33.54 1047
Mubal Azzam Ibrahim Male 400m Freestyle DNS
Mubal Azzam Ibrahim Male 100m Freestyle DNS
Mubal Azzam Ibrahim Male 200m Freestyle DNS
Yoosuf Ayaan Rizvee Male 50m Breaststroke 00.36.72 798
Yoosuf Ayaan Rizvee Male 100m Breaststroke 01.21.93 793
Yoosuf Ayaan Rizvee Male 100m Freestyle 01.06.73 607
Yoosuf Ayaan Rizvee Male 50m Freestyle 00.29.71 587
Yoosuf Ayaan Rizvee Male 50m Backstroke 00.37.84 542
Yoosuf Nuhaik Naseem Male 200m Butterfly 03.09.86 897
Yoosuf Nuhaik Naseem Male 200m Freestyle 02.27.41 671
Yoosuf Nuhaik Naseem Male 100m Freestyle 01.06.91 602
Yoosuf Nuhaik Naseem Male 50m Freestyle 00.29.75 585
Yoosuf Nuhaik Naseem Male 50m Breaststroke 00.40.75 583
Yoosuf Nuhaik Naseem Male 200m Individual Medley 02.58.03 523
Zayan Bin Ahmed Iyad Male 200m Butterfly 03.06.99 939
Zayan Bin Ahmed Iyad Male 400m Individual Medley 06.15.92 710
Zayan Bin Ahmed Iyad Male 100m Freestyle 01.08.29 566
Zayan Bin Ahmed Iyad Male 50m Freestyle 00.30.48 544
Zayan Bin Ahmed Iyad Male 100m Butterfly 01.20.63 516

 

* ހާޒިރީ އާއި ޓްރަޔަލްގެ ނަތީޖާއަށް ބަލައި، ސްކޮޑަށް ބަދަލުއައި ފެތުންތެރިންނަށާއި، ސްކޮޑުން ވަކިކުރެވުނު ފެތުންތެރިންނަށް އެސޯސިއޭޝަނުން އެކަން އަންގާނެއެވެ.


our sponsors and partners

ފީނާ ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް ޓްރަޔަލް (އެޕްރީލް 2022) ގެ ނަތީޖާ
read more

އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ 2022 އޮންނާނެ ތަނާއި ވަގުތު

އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ 2022 އޮންނާނެ ތަނާއި ވަގުތު

މިއެސޯސިއޭޝަންގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ 19 މާރިޗް 2022 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގައި އޮންލައިންކޮށް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ތިރީގައި އެވަނީ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާއެވެ.

ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ:

 1. ހާޒިރީ އަދި ރޯލްކޯލް
 2. ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުން
 3. މަރުޙަބާ ދެންނެވުމާއި 2021 އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމާއި ފާސްކުރުން.
 4. 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޚަރަދު ރިޕޯރޓް ހުށަހެޅުން.
 5. 2022 ވަނަ އަހަރު ހިންގާނެ ޙަރަކާތްތައް ހުށަހެޅުން.
 6. 2022 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރެވިފައިވާ ބަޖެޓް ހުށަހަޅައި ފާސްކުރުން.
 7. މެންބަރުންގެ އިތުރު ޚިޔާލު.

މިޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވޭނީ އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ 13 ވަނަ މައްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކުރާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީވެ، ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ 17 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މެންބަރޝިޕްފީ ދައްކާފައިވާ މެންބަރުންނަށެވެ. މިހާތަނަށް މެންބަރޝިޕްފީ ނުދައްކާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މިއަހަރުގެ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ މެންބަރުން މެންބަރޝިޕްފީ ދެއްކުމުގެ އެންމެފަހު ތާރީޚަކީ 17 މާރިޗް 2022 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު 14:00 ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. އަދި، މިވަގުތުގެ ކުރިން، މެންބަރޝިޕް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށް އަރުވަމެވެ.

މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި މިވާހަކަ ދަންނަވެމެވެ.


our sponsors and partners

އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ 2022 އޮންނާނެ ތަނާއި ވަގުތު
read more

އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ 2022 ގެ ނޯޓިސް

އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ 2022 ގެ ނޯޓިސް

މިއެސޯސިއޭޝަންގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ 19 މާރިޗް 2022 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު އޮންލައިންކޮށް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ތިރީގައި އެވަނީ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާއެވެ. މި ޖަލްސާ އޮންނާނެ ގަޑިއާއި އެޖެންޑާއަށް ގެނެވޭ ބަދަލެއްވާނަމަ އެކަން ޖަލްސާ ފެށުމުގެ މަދުވެގެން 7 ދުވަސްކުރިން މެންބަރުންނަށް އަންގާނެވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ:

 1. ހާޒިރީ އަދި ރޯލްކޯލް
 2. ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުން
 3. މަރުޙަބާ ދެންނެވުމާއި 2021 އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމާއި ފާސްކުރުން.
 4. 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޚަރަދު ރިޕޯރޓް ހުށަހެޅުން.
 5. 2022 ވަނަ އަހަރު ހިންގާނެ ޙަރަކާތްތައް ހުށަހެޅުން.
 6. 2022 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރެވިފައިވާ ބަޖެޓް ހުށަހަޅައި ފާސްކުރުން.
 7. މެންބަރުންގެ އިތުރު ޚިޔާލު.

މިޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވޭނީ އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ 13 ވަނަ މައްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކުރާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީވެ، ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ 17 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މެންބަރޝިޕްފީ ދައްކާފައިވާ މެންބަރުންނަށެވެ. މިހާތަނަށް މެންބަރޝިޕްފީ ނުދައްކާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މިއަހަރުގެ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ މެންބަރުން މެންބަރޝިޕްފީ ދެއްކުމުގެ އެންމެފަހު ތާރީޚަކީ 17 މާރިޗް 2022 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު 14:00 ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

ވީމާ، މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި މިވާހަކަ ދަންނަވެމެވެ.


our sponsors and partners

އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ 2022 ގެ ނޯޓިސް
read more

ޝޯރޓްކޯސް މިކްސްޑް 2 ރިލޭގެއެއްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފި

ޝޯރޓްކޯސް މިކްސްޑް 2 ރިލޭގެއެއްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފި

އަބޫ ދާބީ ގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 15 ވަނަ ފީނާ ވޯރލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް (25 މީޓަރ) ގައި 2 ރިލޭއެއްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ދިވެހި ފެތުންތެރިން އައުކޮށްފިއެވެ.

ހަމްނާ އަޙްމަދު، އާއިޝަތު ސައުސަން، އިމްޢާން ޢަލީ އަދި މުޙައްމަދު ޢާން ޙުސައިން ވަނީ ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލްކޮށް، 4 ގުނަ 50 މީޓަރ މިކްސްޑް މެޑްލޭ ރިލޭ އިވެންޓް 02.05.97 އިން އަދި 4 ގުނަ 50 މީޓަރ މިކްސްޑް ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ އިވެންޓް 01.50.76 އިން ފުރިހަމަކޮށް، މި ދެޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފައެވެ.

މިއިވެންޓް އެންމެ ފުރަތަމަ ފަތާފައިވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު 14 ވަނަ ފީނާ ވޯލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް (25 މީޓަރ) ގައެވެ. އެފަހަރު ޓީމުގައި ހިމެނުނީ، ހަމްނާ އަޙްމަދު، އައިޝަތު ސައުސަން، އިމްޢާން ޢަލީ ގެ އިތުރުން މުބާލް އައްޒާމް އިބްރާޙީމެވެ. އެފަހަރު 4 ގުނަ 50 މީޓަރ މިކްސްޑް މެޑްލޭ ރިލޭ އިވެންޓް ނިންމާފައިވަނީ 02.14.46 އިންނެވެ. އަދި 4 ގުނަ 50 މީޓަރ މިކްސްޑް ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ އިވެންޓް ނިންމާފައިވަނީ 01.57.70 އިންނެވެ.

އުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސްގެ އަބޫ ދާބީގައި މި މަހުގެ 16 އިން 21 ކުރިއަށް ދާ މި މުބާރާތުގައި ވާދަކުރި ދިވެހި ފެތުންތެރިން އެނބުރި ރާއްޖެ އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 22 ޑިސެމްބަރ 2021 ގައެވެ.


our sponsors and partners

ޝޯރޓްކޯސް މިކްސްޑް 2 ރިލޭގެއެއްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފި
read more

ޝޯރޓްކޯސް 100 މީޓަރ އަދި 200 މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ސައުސަން އައުކޮށްފި

ޝޯރޓްކޯސް 100 މީޓަރ އަދި 200 މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ސައުސަން އައުކޮށްފި

އަބޫ ދާބީ ގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 15 ވަނަ ފީނާ ވޯރލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް (25 މީޓަރ) ގައި ޤައުމީ 2 ރެކޯރޑެއް އާއިޝަތު ސައުސަން އައުކޮށްފިއެވެ.

ސައުސަން މި މުބާރާތުގައި ޤައުމީ ރެކޯރޑް ވިމެންސް އައުކޯށްފައިވަނީ ޝޯރޓް ކޯސް 100 މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އަދި 200 މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުންނެވެ. ބެކްސްޓްރޯކްގެ 100 މީޓަރުގެ އިވެންޓް ސައުސަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ 01.14.03 އިންނެވެ. އަދި، 200 މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓު ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ 02.43.61 އިންނެވެ. މި އިވެންޓުތަކުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ކުރިންވެސް ހޯލްޑްކޮށްފައިވަނީ ސައުސަން އެވެ. އެއީ، 2019 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު 13 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ވާދަކޮށް، 100 މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓް 01.15.76 އިން އަދި 200 މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓް 02.52.37 އިން ފުރިހަމަ ކޮށްގެންނެވެ.

މި މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދަނީ އުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސްގެ އަބޫ ދާބީގައި މި މަހުގެ 16 އިން 21 އަށެވެ.


our sponsors and partners

ޝޯރޓްކޯސް 100 މީޓަރ އަދި 200 މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ސައުސަން އައުކޮށްފި
read more

ޝޯރޓްކޯސް 50 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާން އައުކޮށްފި

ޝޯރޓްކޯސް 50 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާން އައުކޮށްފި

އަބޫ ދާބީ ގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 15 ވަނަ ފީނާ ވޯރލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް (25 މީޓަރ) ގައި މުޙައްމަދު ޢާން ޙުސައިން މެންސް 50 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފިއެވެ.

2016 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު 13 ވަނަ ފިނާ ވޯރލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި ނިޝްވާން އިބްރާޙީމް 00.25.73 އިން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށް އައުކޮށްފައިވާ މި ޤައުމީ ރެކޯރޑް މިފަހަރު އާން އައުކޮށްފައިވަނީ 00.25.00 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މި މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދަނީ އުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސްގެ އަބޫ ދާބީގައި މި މަހުގެ 16 އިން 21 އަށެވެ.


our sponsors and partners

ޝޯރޓްކޯސް 50 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާން އައުކޮށްފި
read more

ޝޯރޓްކޯސް 50 މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އަދި 100 މީޓަރ އިންޑިޖުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓެއްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ހަމްނާ އައުކޮށްފި

ޝޯރޓްކޯސް 50 މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އަދި 100 މީޓަރ އިންޑިޖުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓެއްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ހަމްނާ އައުކޮށްފި

އަބޫ ދާބީ ގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 15 ވަނަ ފީނާ ވޯރލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް (25 މީޓަރ) ގައި ހަމްނާ އަޙްމަދު ޢަލީ ޤައުމީ 2 ރެކޯރޑެއް އައުކޮށްފިއެވެ.

ހަމްނާ އައުކޮށްފައިވަނީ ވުމެންސް ޝޯރޓްކޯސް 50 މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކްގެ ޤައުމީ ރެކޯޑް އަދި 100 މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑެވެ. މި މުބާރާތުގައި ހަމްނާ 50 މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް ފަތާފައިވަނީ 00.32.78 އިންނެވެ. އަދި، 100 މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ ފަތާފައިވަނީ 01.15.82 އިންނެވެ. މީގެތެރެއިން 50 މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ކުރިން ހޯލްޑްކޮށްފައިވަނީ އައިޝަތު ސައުސަން އެވެ. އެއީ 2019 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު 13 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި 00.33.89 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ. 100 މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މީގެ ކުރިން ހޯލްޑްކޮށްފައިވަނީ އާމިނަތު ރޫޔާ ޙުސައިންނެވެ. މީގެ 15 އަހަރު ކުރިން 2005 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ފުރަތަމަ އޭޝިއަން އިންޑޯރ ގޭމްސްގައި ރޫޔާ ރޭސް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވަނީ 01.19.76 އިންނެވެ.

މި މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދަނީ އުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސްގެ އަބޫ ދާބީގައި މި މަހުގެ 16 އިން 21 އަށެވެ.


our sponsors and partners

ޝޯރޓްކޯސް 50 މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އަދި 100 މީޓަރ އިންޑިޖުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓެއްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ހަމްނާ އައުކޮށްފި
read more

ޝޯރޓްކޯސް 2 އިވެންޓެއްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އިމްޢާން އައުކޮށްފި

ޝޯރޓްކޯސް 2 އިވެންޓެއްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އިމްޢާން އައުކޮށްފި

އަބޫ ދާބީ ގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 15 ވަނަ ފީނާ ވޯރލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް (25 މީޓަރ) ގައި އިމްޢާން ޢަލީ ޤައުމީ 2 ރެކޯރޑެއް އައުކޮށްފިއެވެ.

އިމްޢާން ވަނީ މެންސް ޝޯރޓްކޯސް 400 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލްގެ ޤައުމީ ރެކޯޑް އަދި 100 މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފައެވެ. މި މުބާރާތުގައި އިމްޢާން 400 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް ފަތާފައިވަނީ 04.24.45 އިންނެވެ. އަދި، 100 މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް ފަތާފައިވަނީ 01.03.02 އިންނެވެ. މީގެތެރެއިން 100 މީޓަރ ބެކްކްސްޓްރޯކް އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެ ފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީވެސް އިމްޢާން އެވެ. އެއީ 2019 ވަނަ އަހަރު ނޭޕާލްގައި ބޭއްވުނު 13 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި 01.05.26 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ. 400 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ކުރިން ހޯލްޑްކޮށްފައިވަނީ މުބާލް އައްޒާމް އިބްރާޙީމެވެ. އެއީ ހަމަ އެ މުބާރާތުގައި 04.40.28 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

އިމްޢާންގެ ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ، ފީނާ ޓްރެއިނިންގ ސްކޮލަރޝިޕްގައި ރަޝިޔާގެ ކަޒާންގައި ހުންނަ ފީނާ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެންޓަރުގައެވެ.

މި މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދަނީ އުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސްގެ އަބޫ ދާބީގައި މި މަހުގެ 16 އިން 21 އަށެވެ.


our sponsors and partners

ޝޯރޓްކޯސް 2 އިވެންޓެއްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އިމްޢާން އައުކޮށްފި
read more

ދެހާސް ބާވީސް ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ ސީނިއަރ އަދި ޖޫނިއަރ ސްކޮޑްތަކަށް ފެތުންތެރިން ހޮވުމަށްބާއްވާ ޓްރަޔަލްސް

ދެހާސް ބާވީސް ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ ސީނިއަރ އަދި ޖޫނިއަރ ސްކޮޑްތަކަށް ފެތުންތެރިން ހޮވުމަށްބާއްވާ ޓްރަޔަލްސް

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ ޖޫނިއަރ އަދި ސީނިއަރ ސްކޮޑްތަކަށް ފެތުންތެރިން ހޮވުމަށް ބާއްވާ ޓްރަޔަލްސް 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 20 އަދި 21 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ވީމާ، މި ޓްރަޔަލްގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 2021 ޑިސެމްބަރުމަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން އޮންލައިން ފޯރމް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ފޯރމްހުށަހެޅުއްވުމުގެ ކުރީން، ޤަވައިދުވިދާޅުވުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަމެވެ.

ޤަވައިދާއި އޮންލައިން ފޯރމް: ޓްރަޔަލް އިވެންޓް ލިންކު

ބައިވެރިވުމުގެ ސުންގަޑި: 12/12/2021, 12:00

ޓްރަޔަލް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވެނޫ: ހުޅުމާލޭ ސްވިމިންގ ޕޫލް

ޓައިމިންގ ކޮންސިޑަރ ކުރުމަށް ހުށަހެޅޭނެ މުބާރާތްތަކާއި ޓްރަޔަލްތައް:

 1. ޗެމްޕިއަން އޮފް ޗެމްޕިއަންސް 2021
 2. ފެތުމުގެ 45 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތް 2021

our sponsors and partners

ދެހާސް ބާވީސް ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ ސީނިއަރ އަދި ޖޫނިއަރ ސްކޮޑްތަކަށް ފެތުންތެރިން ހޮވުމަށްބާއްވާ ޓްރަޔަލްސް
read more

ފެތުމުގެ ޤައުމީ 45 ވަނަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޗެމްޕިއަންކަން މޯލްޑިވްސް ލައިފްގާރޑް އެސޯސިއޭޝަނަށް އަދި އަންހެން ޗެމްޕިއަންކަން ރިވަރިން ސްޕޯރޓްސް އަށް

ފެތުމުގެ ޤައުމީ 45 ވަނަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޗެމްޕިއަންކަން މޯލްޑިވްސް ލައިފްގާރޑް އެސޯސިއޭޝަނަށް އަދި އަންހެން ޗެމްޕިއަންކަން ރިވަރިން ސްޕޯރޓްސް އަށް

ފެތުމުގެ ޤައުމީ 45 ވަނަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޗެމްޕިއަންކަން މޯލްޑިވްސް ލައިފްގާރޑް އެސޯސިއޭޝަނަށް އަދި އަންހެން ޗެމްޕިއަންކަން ރިވަރިން ސްޕޯރޓްސް ހޯދައިފިއެވެ. އަންހެން 7 ޓީމް އަދި ފިރިހެން 9 ޓީމް ބައިވެރިވި މި މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ 195 ފެތުންތެރިން ވަނީ ވާދަކޮށްފައެއެވެ.

ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހުޅުމާލޭ މިނީ ސްޕޯރޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް ސްވިމިންގ ޕޫލްގައި ބޭއްވި މިމުބާރާތުގެ އަންހެން ސީނިއަރ ކެޓަގަރީގެ އެއްވަނަ ހަމްނާ އަޙްމަދު ހޯދިއިރު، ފިރިހެން ސީނިއަރ ކެޓަގަރީގެ އެއްވަނަ ހޯދައިފައިވަނީ މުޙައްމަދު ޢާން ޙުސައިން އެވެ. އަންހެން ޖޫނިއަރ ކެޓަގަރީގެ އެއްވަނަ ހޯދައިފައިވަނީ މެރަލް އައީން ލަތީފް އެވެ. އަދި، ފިރިހެން ޖޫނިއަރ ކެޓަގަރީގެ އެއްވަނަ ހޯދައިފައިވަނީ އިޒްޔާން ނާޒިމެވެ. މާސްޓަރސް ކެޓަގަރީ އެއްވަނަ ހޯދައިފައިވަނީ ޙަސަން އަޝްރަފް އާއި، ޖީހާން އަޙްމަދެވެ.

Club Awards

MALE CATEGORY
Maldives Lifeguard Association First Place
Revarin Sports Second Place
Sports Nature Third Place
FEMALE CATEGORY
Revarin Sports First Place
Maldives Lifeguard Association Second Place
Moodhu Maalimee Third Place

 

Swimmer Awards

MALE CATEGORIES
Izyan Nazim Junior First Place
Yaaseen Mohamed Yoosuf Junior Second Place
Makeen Ahmed Shakeeb Junior Third Place
Mohamed Aan Hussain Senior First Place
Hussain Haaish Hassan Senior Second Place
Mohamed Rihan Shiham Senior Third Place
Hassan Ashraf Masters First Place
Hussain Mubah Masters Second Place
Ahmed Faiz Masters Third Place
FEMALE CATEGORIES
Hamna Ahmed Senior First Place
Aishath Sausan Senior Second Place
Jumaira Aminath Amir Senior Third Place
Aish Alin Afsal Senior Third Place
Meral Ayn Latheef Junior First Place
Hanan Hussain Haleem Junior Second Place
Ayaana Areef Junior Third Place
Jeehan Ahmed Masters First Place
Aminath Mubarik Masters Second Place

photo credit: ahmed niyaz

photo credit: ahmed niyaz


our sponsors and partners

ފެތުމުގެ ޤައުމީ 45 ވަނަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޗެމްޕިއަންކަން މޯލްޑިވްސް ލައިފްގާރޑް އެސޯސިއޭޝަނަށް އަދި އަންހެން ޗެމްޕިއަންކަން ރިވަރިން ސްޕޯރޓްސް އަށް
read more

ޤައުމީ ފެތުމުގެ 45 ވަނަ މުބާރާތް ފެށިގެން ކުރިއަށް

ޤައުމީ ފެތުމުގެ 45 ވަނަ މުބާރާތް ފެށިގެން ކުރިއަށް

ޤައުމީ ފެތުމުގެ 45 ވަނަ މުބާރާތް ފެށިއްޖެއެވެ. އަންހެން 7 ޓީމް އަދި ފިރިހެން 9 ޓީމް ބައިވެރިވާ މި މުބާރާތް ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ދާނެއެވެ. މިމުބާރާތް ބާއްވަނީ ހުޅުމާލޭ މިނީ ސްޕޯރޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް ސްވިމިންގ ޕޫލްގައެވެ.

އަންހެން 76 ފެތުންތެރިންނާއި، ފިރިހެން 119 ފެތުންތެރިން މި މުބާރާތުގައި ޓީމް ކެޓަގަރީގެ އިތުރުން ޖޫނިއަރ، ސީނިއަރ އަދި މާސްޓަރސް ކެޓަގަރީގައި ބައިވެރިވެއެވެ.


our sponsors and partners

ޤައުމީ ފެތުމުގެ 45 ވަނަ މުބާރާތް ފެށިގެން ކުރިއަށް
read more

ހއ.ކެލާ އަދި ހއ.ހޯރަފުށީގައި ފަތަން ދަސްކޮށްދޭ އިންސްޓްރަކްޓަރުން ތަމްރީނުކޮށްފި

ހއ.ކެލާ އަދި ހއ.ހޯރަފުށީގައި ފަތަން ދަސްކޮށްދޭ އިންސްޓްރަކްޓަރުން ތަމްރީނުކޮށްފި

ހ.އ ކެލާ އަދި ހއ.ހޯރަފުށީގައި ފަތަން ދަސްކޮށްދޭ އިންސްޓްރަކްޓަރުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ކޯސްތައް ހިންގައި، ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދީފިއެވެ. މި އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 25 ން ނޮވެމްބަރ 12 އަށް ހިންގުނު މި ކޯސްތަކުގައި ޖުމްލަ 30 އިންސްޓްރަކްޓަރުން ވަނީ ތަމްރީނު ކުރެވިފައެވެ.

ހއ.ކެލާގައި ހިންގި ފަތަން ދަސްކޮށްދޭ އިންސްޓްރަކްޓަރުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ކޯސް ކުރިއަށް ގެންދިޔައިރު، ހއ.ކެލާ ކައުންސިލް އާއި، ހއ.ކެލާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ އިތުރުން އެރަށު ޝެއިޚް އިބްރާޙިމް ސްކޫލާއި، ހެލްތު ސެންޓަރުގެ ވަރަށް ބޮޑު އެއްބާރުލުމަކާއި އެހީތެރިކަން ވަނީ ލިބިފައެވެ. މި ކޯސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ، މޫސާ ރަޝީދުގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ.

ހުސެން ރަޝީދުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހއ.ހޯރަފުށީގައި ހިންގި ފަތަން ދަސްކޮށްދޭ އިންސްޓްރަކްޓަރުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ކޯސް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގައި އެރަށު ކައުންސިލާއި، ސިއްޙީ މަރުކަޒު އަދި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ އިތުރުން، ހއ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ވަރަށްބޮޑު އެއްބާރުލުމަކާއި އެހީތެރިކަމެއް ވަނީ ލިބިފައެވެ.


our sponsors and partners

ހއ.ކެލާ އަދި ހއ.ހޯރަފުށީގައި ފަތަން ދަސްކޮށްދޭ އިންސްޓްރަކްޓަރުން ތަމްރީނުކޮށްފި
read more

ފަންސާސް މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އަދި ހަތަރުސަތޭކަ މީޓަރު އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އިމްޢާން އައުކޮށްފި

ފަންސާސް މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އަދި ހަތަރުސަތޭކަ މީޓަރު އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އިމްޢާން އައުކޮށްފި

ފިރިހެނުންގެ ޝޯރޓް ކޯސް 50 ބެކްސްޓްރޯކް އަދި 400 މީޓަރު އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ޢަލީ އިމްޢާން އައުކޮށްފިއެވެ. ރަޝިޔާގެ ކަޒާންގައި މިމަހު 28 ން 30 އަށް ކުރިއަށްދާ ފީނާ ސްވިމިންގ ވޯރލްޑް ކަޕް 2021 (ލެގް 4) ގައި 50 މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓްގެ ރެކޯރޑް އިމްޢާން އައުކޮށްފައިވަނީ 00.29.23 އިން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ. އަދި 400 މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އިމްޢާން އައުކޮށްފައި ވަނީ 05.06.64 އިން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ. މި މުބާރާތުގައި އިމްޢާން ވަނީ ޖުމްލަ 3 ޤައުމީ ރެކޯރޑެއް އައުކޮށްފައެވެ. މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަދުވަހު އިމްޢާން ވަނީ 100 މީޓަރު އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފައެވެ.

50 މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެ ފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީ ވެސް އިމްޢާން އެވެ. އެއީ 2019 ވަނަ އަހަރު ނޭޕާލްގައި ބޭއްވުނު 13 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި 00.29.44 އިން ރޭސް ފުރިހަމަ ކޮށްގެންނެވެ. ޝޯރޓްކޯސް 400 މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓް ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުބާރާތެއްގައި ދިވެހި ފެތުންތެރިއަކު އެންމެ ފުރަތަމަ ފަތާފައިވަނީ 13 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައެވެ. މުޙައްމަދު އާން ޙުސައިން އެފަހަރު އެއިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ 05.49.08 އިންނެވެ.


our sponsors and partners

ފަންސާސް މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އަދި ހަތަރުސަތޭކަ މީޓަރު އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އިމްޢާން އައުކޮށްފި
read more

ސަތޭކަ މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އިމްޢާން އައުކޮށްފި

ސަތޭކަ މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އިމްޢާން އައުކޮށްފި

ފިރިހެނުންގެ ޝޯރޓް ކޯސް 100 މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ޢަލީ އިމްޢާން އައުކޮށްފިއެވެ. ރަޝިޔާގެ ކަޒާންގައި މިމަހު 28 ން 30 އަށް ކުރިއަށްދާ ފީނާ ސްވިމިންގ ވޯރލްޑް ކަޕް 2021 (ލެގް 4) ގައި އިމްޢާން މި ރެކޯރޑް އައުކޮށްފައިވަނީ 01.04.93 އިން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެ ފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީ މުބާލް އައްޒާމް އިބްރާޙީމެވެ. މުބާލް މިރެކޯރޑް އައުކޮށްފައިވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު 5 ވަނަ އޭޝިއަން އިންޑޯރ އެންޑް މާޝަލް އާރޓްސް ގޭމްސްގައި 01.10.13 އިން ރޭސް ފުރިހަމަ ކޮށްގެންނެވެ.


our sponsors and partners

ސަތޭކަ މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އިމްޢާން އައުކޮށްފި
read more

ފެންމުތުގެ ޝަރަފް 2021 ޢާން އަދި ޙަމްނާއަށް

ފެންމުތުގެ ޝަރަފް 2021 ޢާން އަދި ޙަމްނާއަށް

ޗެމްޕިއަން އޮފް ޗެމްޕިއަން ފެތުމުގެ މުބާރާތުން ހޮވި ފެންމުތުގެ ޝަރަފް މުޙައްމަދު ޢާން ޙުސައިން އަށް އަދި، ހަމްނާ އަޙްމަދު ހޯދައިފިއެވެ.

މިމަހުގެ 22 ން 27 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހުޅުމާލޭ ސްވިމިންގ ޕޫލުގައި ބޭއްވުނު މި މުބާރާތުގައި ވާދަކޮށްފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް އެސޯސިއޭޝަނުން ބޭއްވި ހުރިހާ މުބާރާތްތަކާއި، ޓްރަޔަލްތަކުގައި ވާދަކޮށް އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާ ހޯދާފައިވާ ފެތުންތެރިންނެވެ. ފެތުންތެރިންނަށް ފެންމުތުގެ ޝަރަފް ޙަވާލުކޮށްދެއްވީ، ރޭ ހުޅުމާލޭ ސްވިމިންގ ޕޫލްގައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގައި ކުރީގެ ކުޅިވަރު ތަރި ސައްޔިދު ޢަލީ އެވެ.


our sponsors and partners

ފެންމުތުގެ ޝަރަފް 2021 ޢާން އަދި ޙަމްނާއަށް
read more

ފަނަރަވަނަ ފީނާ ވޯލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް (25 މީޓަރު) ގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލުކުރާ ފެތުންތެރިން ހޮވައިފި

ފަނަރަވަނަ ފީނާ ވޯލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް (25 މީޓަރު) ގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލުކުރާ ފެތުންތެރިން ހޮވައިފި

ފަނަރަވަނަ ފީނާ ވޯލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް 2021 ގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލުކުރާނެ ފެތުންތެރިން ހޮވައިފިއެވެ. ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 16 ން 21 އަށް އަބޫދާބީގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި މުބާރާތުގައި 4 ފެތުންތެރިއަކު ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލުކުރާނެއެވެ. އެފެތުންތެރިންނަކީ:

 1. އައިޝަތު ސައުސަން
 2. ހަމްނާ އަޙުމަދު
 3. މުޙައްމަދު އާން ޙުސައިން
 4. އިމްޢާން ޢަލީ

މި ފެތުންތެރިން ހޮވާފައިވަނީ ފެތުންތެރިން ހޮވުމަށް ބޭއްވުނު ޓްރަޔަލްގެ ނަތީޖާއަށް ބެލުމަށްފަހުއެވެ.


our sponsors and partners

ފަނަރަވަނަ ފީނާ ވޯލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް (25 މީޓަރު) ގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލުކުރާ ފެތުންތެރިން ހޮވައިފި
read more

ޗެމްޕިއަން އޮފް ޗެމްޕިއަން 2021 ފެތުމުގެ މުބާރާތް މިއަދު ފަށައިފި

ޗެމްޕިއަން އޮފް ޗެމްޕިއަން 2021 ފެތުމުގެ މުބާރާތް މިއަދު ފަށައިފި

ޗެމްޕިއަން އޮފް ޗެމްޕިއަން ފެތުމުގެ މުބާރާތް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މިއީ މި މި ސީރީޒްގެ މުބާރާތްތަކުގެ ފުރަތަމަ މުބާރާތެވެ. މުބާރާތުން އެއްވަނައަށް ދާ ފެތުންތެރިޔާއަށް “ފެންމުތުގެ” ޝަރަފް އެރުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި މުބާރާތަކީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ކޮންމެ އިވެންޓެއްގެވެސް ޓޮޕް ފެތުންތެރިންނަށް އިންވައިޓްކޮށްގެން ބޭއްވޭ ޚާއްސަ މުބާރާތެކެވެ.

ހަވީރު ސެމީފައިނަލް ފެތުމަށްފަހު، ރޭގަނޑު ފައިނަލް އިވެންޓްތައް ބާއްވާ މި މުބާރާތަކީ ހުޅުމާލޭ ސްޕޯރޓްސް ކޮމްޕްލެކްސްގައި ބޭއްވޭ ފުރަތަމަ މުބާރާތެވެ.

ރާއްޖޭގެ ޓޮޕް 37 ފެތުންތެރިން ބައިވެރިވާ މި މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ 75 އިވެންޓް ފެތުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މި މުބާރާތް ކުރިއަށް ދާނެއެވެ.

މުބާރާތުގެ ޕޭޖް ލިންކު: https://swimming.org.mv/event/cc2021


our sponsors and partners

ޗެމްޕިއަން އޮފް ޗެމްޕިއަން 2021 ފެތުމުގެ މުބާރާތް މިއަދު ފަށައިފި
read more

ޗެމްޕިއަން އޮފް ޗެމްޕިއަން 2021 ފެތުމުގެ މުބާރާތް

ޗެމްޕިއަން އޮފް ޗެމްޕިއަން 2021 ފެތުމުގެ މުބާރާތް

ޗެމްޕިއަން އޮފް ޗެމްޕިއަންސް ފެތުމުގެ މުބާރާތް 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 22 ން 27 ށް ހުޅުމާލޭ ސްވިމިންގ ޕޫލުގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިއީ، މި މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީން ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އިންވައިޓްކުރާ، މި މުބާރާތަށް ކޮލިފައިވާ ފެތުންތެރިންނަށް ހުޅުވާލެވިގެން ބޭއްވޭ މުބާރާތެކެވެ.

އެންމެ މޮޅު ފެތުންތެރިޔާއަށް 10000.00ރ ގެ ފައިސާގެ އިނާމާއި، ފެންމުތުގެ ޝަރަފް އެރުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިމުބާރާތުގެ ޤަވާއިދާއި، އިންވައިޓް ލިސްޓް މުބާރާތުގެ ޕޭޖްގައި މިހާރު ޝާއިރު ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ. މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އިންވައިޓް ކުރެވިފައިވާ ފެތުންތެރިންނަށް އިންވިޓޭޝަން ޤަބޫލުކުރުމުގެ ސުންގަޑި 10 އޮކްޓޫބަރ 2021ގެ 14:00 ގައި ހަމަވާނެއެވެ.

މުބާރާތުގެ ޕޭޖް ލިންކު: https://swimming.org.mv/event/cc2021


our sponsors and partners

ޗެމްޕިއަން އޮފް ޗެމްޕިއަން 2021 ފެތުމުގެ މުބާރާތް
read more

ސްޕޯރޓްސް އެތިކްސް އެންޑް އިންޓަގްރެޓީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމަށް ޝަޖަން

ސްޕޯރޓްސް އެތިކްސް އެންޑް އިންޓަގްރެޓީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމަށް ޝަޖަން

shajan

ސްޕޯރޓްސް އެތިކްސް އެންޑް އިންޓަގްރެޓީ މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމް ފެށުމަށް އާމިނަތު ޝަޖަން ބެލްޖިއަމްއަށް ފުރައިފިއެވެ.

މިއީ، ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ސްޓުޑަންޓް އެކްސްޗޭންޖް ޕްރޮގްރާމް (އިރަސްމުސް) އަދި ބެލްޖިއަމްގެ ކޭ.ޔޫ ލޫވެން ޔުނިވަރސިޓީއާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ އިރަސްމުސް މުންޑުސް ޖޮއިންޓް މާސްޓަރ އޮފް އާރޓްސް އިން ސްޕޯރޓްސް އެތިކްސް އެންޑް އިންޓަރގްރިޓީ މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބުނު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތެވެ.

މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ މެދުވެރިކޮށް ޝަޖަންއަށް ލިބުނު މި ސްކޮލަރޝިޕް އަކީ، އިންޓަނޭޝަނަލް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއިން އޮލިމްޕިއަނުންނަށް ހާއްސަކޮށް ދޭ ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުޞަތެކެވެ.

shajan (photo: maldives olympic committee)

ޝަޖަން ވަނީ ލަންޑަން 2012 އޮލިމްޕިކް ގޭމްސް އަދި ރިއޯ 2016 އޮލިމްޕިކް ގޭމްސްގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލުކޮށްފައެވެ. އަދި، ސިންގަޕޯރ 2010 ޔޫތު އޮލިމްޕިކް ގޭމްސްގައިވެސް ޝަޖަން ވަނީ ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލުކޮށްފައެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޝަޖަން ހޯދައިދިން ލޯ މެޑަލްއަކީ ދިވެހި ތާރީޚުގައި، ފެތުމުގެ ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބުނު ފުރަތަމަ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑަލްއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޝަޖަން ވަނީ، 2016 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ސައުތު އޭޝިއަން އެކުއަޓިކް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި އިތުރު 2 ލޯ މެޑަލް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހޯދައިދީފައެވެ.

މެލޭޝިއާގެ ލިމްކޮކްވިންގ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ކްރިއޭޓިވް ޓެކްނޮލޮޖީ އިން ބެޗްލަރ އިން ސްޕޯރޓްސް މެނޭޖްމަންޓު ހާޞިލްކޮށްފައިވާ ޝަޖަން މިހާރުވެސް ޖުމްލަ 9 އިވެންޓެއްގެ ޤައުމީ ރެކޯޑް ހޯލްޑްކުރެއެވެ.


our sponsors and partners

ސްޕޯރޓްސް އެތިކްސް އެންޑް އިންޓަގްރެޓީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމަށް ޝަޖަން
read more

އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޗިން އެންރިޗްމަންޓް ސެޓްފިކެޓް ޕްރޮގްރާމް 2021 – 2022 ގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު

އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޗިން އެންރިޗްމަންޓް ސެޓްފިކެޓް ޕްރޮގްރާމް 2021 – 2022 ގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު

hajja coach

އޮލިމްޕިކް ސޮލިޑާރިޓީގެ އެހީގެ ދަށުން ޔޫ.އެސް.އޭ ގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ޑެލެވެއަރ އިން ހިންގާ ‘އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޗިން އެންރިޗްމަންޓް ސެޓްފިކެޓް ޕްރޮގްރާމް – ވަރޗުއަލް’ ގައި ކިޔެވުމަށް ނަންހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ވަނީ މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ދީފައެވެ. ވީމާ މިކޯހަށް ޝައުގުވެރިވާ މީހުން، ތިރީގައި ދީފައިވާ ސުންގަޑީގެކުރިން މިއެސޯސިއޭޝަނަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް މިކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ޕްރޮގްރާމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު:

 • ޕްރޮގްރާމްގެ ނަން: އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޗިން އެންރިޗްމަންޓް ސެޓްފިކެޓް ޕްރޮގްރާމް
 • މަޢުލޫމާތު: ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓް.
 • ލީފްލެޓް: ޑައުންލޯޑް ލިންކް
 • ކިޔެވުން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚް: 26 އޮކްޓޯބަރ 2021
 • ޝަރުތު:
  1. ޤައުމީ ލެވެލްގެ ފެތުންތެރިންނަށް ކޯޗުކޮށްދެމުންދާ ކޯޗެއްކަމުގައިވުން.
  2. ކޯޗިންގެ ދާއިރާގައި މެދުވެގެން 5 (ފަހެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.
  3. އިނގިރޭސިބަހުން ރަނގަޅަށް ވާހަކަދައްކަން އިނގޭ މީހެއްކަމުގައިވުން.

މިކޯހަށް ހޮވޭ ކޯޗުންގެ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ބަލަހައްޓާނީ މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ މެދުވެރިކޮށް، އޮލިމްޕިކް ސޮލިޑާރިޓީގެ ފަރާތުންނެވެ.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސުންގަޑި: 19 ސެޕްޓެމްބަރ 2021ގެ 13:00 ގެ ކުރިން މިއެސޯސިއޭޝަނަށް އީމެއިލް info@swimming.org.mv މެދުވެރިކޮށް.

އީމެއިލް އާއިއެކު އެޓޭޗް ކުރައްވަންޖެހޭ ތަކެތި:

 • އެ ކޯޗެއްގެ ސީވީ އަދި ކޯޗިންގ ޕޯރޓްފޯލިއޯ
 • ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކުލަ ސްކޭން ކޮޕީ
 • މުއްދަތު ހަމަނުވާ ޕާސްޕޯރޓްގެ ކުލަ ސްކޭން ކޮޕީ
 • ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކުލަ ސްކޭން ކޮޕީ
 • ފެތުމުގެ ދާއިރާއިން އަދި ކޯޗިންގ ގެ ދާއިރާއިން ހޯދައިފައިވާ ސެޓްފިކެޓްތައް އަދި ކާމިޔާބީ އަންގައިދޭ ލިޔުންތަކުގެ ކުލަ ސްކޭން ކޮޕީ

our sponsors and partners

އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޗިން އެންރިޗްމަންޓް ސެޓްފިކެޓް ޕްރޮގްރާމް 2021 – 2022 ގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު
read more

ސަތޭކަ މީޓަރު ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އިމްޢާން އައުކޮށްފި

ސަތޭކަ މީޓަރު ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އިމްޢާން އައުކޮށްފި

imaan

ފިރިހެނުންގެ ލޯންގ ކޯސް 100 މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ޢަލީ އިމްޢާން އައުކޮށްފިއެވެ. ކްރޮއޭޝިއާގައި ޖުލައި 12 އަދި 13 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށްދިޔަ ގޯލްޑަން އޮރލަންޑޯ އޮލިމްޕިކް ކޮލިފިކޭޝަން މީޓްގައި ގައި އިމްޢާން މި ރެކޯރޑް އައުކޮށްފައިވަނީ 01.09.07 އިން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެ ފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީވެސް އިމްޢާން އެވެ. އެފަހަރު މިރެކޯރޑް އައުކޮށްފައިވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި 18 ވަނަ އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި 01.10.03 އިން ރޭސް ފުރިހަމަ ކޮށްގެންނެވެ.


our sponsors and partners

ސަތޭކަ މީޓަރު ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އިމްޢާން އައުކޮށްފި
read more

ޓޯކިޔޯ އޮލިމްޕިކްސްގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރާ ފެތުންތެރިން ބަދަލުވުމާގުޅޭ

ޓޯކިޔޯ އޮލިމްޕިކްސްގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރާ ފެތުންތެރިން ބަދަލުވުމާގުޅޭ

association logo

މިއަހަރު އޮންނަ “ޓޯކިޔޯ އޮލިމްޕިކްސް” ގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރާނެ 2 ފެތުންތެރިން ހޮވައި، 7 މެއި 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެތުމުގެ ޖަމިއްޔާ “ފީނާ” އަށް އެންގުމަށް މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ އަށާ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އަށް 14 އޭޕްރީލް 2021 ވަނަދުވަހު ފީނާއިން ވަނީ އަންގާފައެވެ. އަދި މިދެންނެވި 2 ފެތުންތެރިން ހޮވާނީ 1- ޢާއިޝަތު ސާޖިނާ، 2- ޢާއިޝަތު ސައުސަން، 3- މުބާލް ޢައްޒާމް އިބްރާހީމް، 4- ޢަލީ އިއްމާން، މި 4 ފެތުންތެރިންގެ ތެރެއިން ކަމަށްވެސް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

މިދެންނެވި އެންގުން ލިބުމާއެކު ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާކޮށް، ގައިޑްލައިންތަކެއް ކަނޑައަޅައި، އެގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް 4 ފެތުންތެރިންގެ މެދުގައި ވާދަވެރި ޓްރައިލެއްޖަހައި، އެންމެ މަތިން ނަތީޖާ ހޯދި 2 ފެތުންތެރިން ކަމުގައިވާ ޢާއިޝަތު ސައުސަން އަދި ޢަލީ އިއްމާން ގެ ނަން މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއަށާ ފީނާ އަށް ފޮނުވައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރަން ޓޯކިޔޯ އޮލިމްޕިކްސް އަށް ދާނެ 2 ފެތުންތެރިންނަކީ މިދެންނެވި 2 ފެތުންތެރިންކަން މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީންނާ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން ވާނީ އިޢުލާނުކޮށްފައެވެ.

އިސްވެ ދެންނެވިގޮތަށް އިޢުލާނުކޮށް، އަދި ފެތުންތެރިން ހޮވުމުގައި ޢަމަލުކުރިގޮތް ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން ފީނާ އަށް އަންގާފައިވަނިކޮށް، 25 ޖޫން 2021 ވަނަދުވަހު ފީނާ އިން ވަނީ ޓޯކިޔޯ އޮލިމްޕިކްސް އަށް ކޮލިފައިނުވާ ޤައުމުތަކުގެ ފެތުންތެރިން ނެގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ ފީނާގެ ބައިލޯޒް ގައި ބުނާފަދައިން ފީނާގެ ރޭންކިން އަށްބަލައި އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވާ ފެތުންތެރިންނަށް ފުރުޞަތުދޭގޮތަށްކަމަށް ފީނާގެ މެންބަރު ޤައުމުތަކަށް އަންގާފައެވެ.

މިގޮތަށް އެންގުމާ ގުޅިގެން ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން ވަނީ ރާއްޖެއިން ފެތުންތެރިން ނެގުމުގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވާނީ، 14 އޭޕްރީލް 2021 ގައި ފީނާއިން އެންގި އެންގުމާ އެއްގޮތަށްކަމަށް އެފަރާތަށް އަންގާފައެވެ. އަދި އޮލިމްޕިކްސް ފަދަ ބޮޑު މުބާރާތެއްގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރާ ފެތުންތެރިން އިޢުލާނުކޮށް، އެފެތުންތެރިން ވާދަކުރާ އިވެންޓްތަކަށް ތަމްރީނު ހަދަމުންދަނިކޮށް ފެތުންތެރިން ބަދަލުވުމަކީ، ފެތުންތެރިންނާ، ކޯޗުންނާ، ޢާއިލާތަކުން އަދި އެސޯސިއޭޝަންގެ ކަންބޮޑުވުން އިންތިހާއަށް އޮތްކަމެއްކަމަށް ފީނާއަށް އަންގާފައިވާނެއެވެ. މިގޮތަށް އަންގާފައިވީނަމަވެސް އޮލިމްޕިކްސް އަށް ކޮލިފައިނުވާ ފެތުންތެރިން ބައިވެރިކުރަން ޤައުމުތަކަށް ފުރުޞަތުދޭނީ ފީނާގެ ބައިލޯޒްގައިވާ ފަދައިން ފީނާގެ ރޭންކިންގ އަށްބަލައިގެންކަމަށާ ކުރިން ވަކިގޮތަކަށް އެންގިފައި އޮތްނަމަވެސް ފީނާގެ ބައިލޯސްގައިވާ ގޮތަށް ފީނާ ރޭންކިންގ އަށް ބަލައި ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރަން ދާނެ ފެތުންތެރިން ފީނާއިން ކަނޑައަޅައި 1 ޖުލައި 2021 ގައި އަންގާނެކަމަށް ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނަށް ވަނީ ފީނާއިން ޖަވާބުދީފައެވެ.

އިސްވެ ބަޔާންކުރި ގޮތަށް ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނަށް ފީނާއިން އަންގައި، 1 ޖުލައި 2021 ވަނަދުވަހު ވަނީ ޓޯކިޔޯ އޮލިމްޕިކްސްގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލު ކުރާނެ ފެތުންތެރިންނަކީ 1- މުބާލް ޢައްޒާމް އިބްރާހީމް (100 މީޓަރު ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓް)، 2- ޢާއިޝަތު ސާޖިނާ (200 މީޓަރު ބްރެސްޓްސްޓްރޯކް އިވެންޓް) ކަމަށާއި ފެތުންތެރިން ޖަހާނެ އިވެންޓްތަކަކީ އެއީކަންވެސް އަންގާފައެވެ. މިދެންނެވި 2 ފެތުންތެރިންނަކީ އޮލިމްޕިކް ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި މަތީ ތަޢުލީމާއެކު ތަމްރީނުހެދުމުގެ ފުރުޞަތު އިންޓަރނޭޝަނަލް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއިން ފަހިކޮށްދީގެން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތަމްރީނު ހަދަމުންދާ 2 ފެތުންތެރިންނެވެ.


our sponsors and partners

ޓޯކިޔޯ އޮލިމްޕިކްސްގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރާ ފެތުންތެރިން ބަދަލުވުމާގުޅޭ
read more

ޓޯކިއޯ 2021 އޮލިމްޕިކް ގޭމްސްގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލުކުރާނީ އިމްޢާން އަދި ސައުސަން

ޓޯކިއޯ 2021 އޮލިމްޕިކް ގޭމްސްގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލުކުރާނީ އިމްޢާން އަދި ސައުސަން

association logo

ޓޯކިއޯ 2021 ގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލުކުރުމަށް ޢަލީ އިމްޢާން އަދި އައިޝަތު ސައުސަން ވަނީ ހޮވިފައެވެ. ފެތުންތެރިން ހޮވާފަައިވަނީ އެޕްރީލް މަހުގެ 23 ން 5 މެއި ގެ ނިޔަލަށް ބޭއްވުނު ޓްރަޔަލްގެ ނަތީޖާއަށްބަލައިގެންނެވެ.

ޓްރަޔަލްގެ ނަތީޖާ: ލިންކް


our sponsors and partners

ޓޯކިއޯ 2021 އޮލިމްޕިކް ގޭމްސްގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލުކުރާނީ އިމްޢާން އަދި ސައުސަން
read more

ދެހާސް އެކާވީސް ވަނަ އަހަރަށް އެކުލަވާލާ ސްކޮޑަށް ފެތުންތެރިން ހޮވުމަށް މާރިޗްމަހު ބޭއްވުނު ޓްރަޔަލްގެ ނަތީޖާ

ދެހާސް އެކާވީސް ވަނަ އަހަރަށް އެކުލަވާލާ ސްކޮޑަށް ފެތުންތެރިން ހޮވުމަށް މާރިޗްމަހު ބޭއްވުނު ޓްރަޔަލްގެ ނަތީޖާ

association logo

2021 ވަނަ އަހަރަށް ޤައުމީ ސީނިއަރ އަދި ޖޫނިއަރ ސްކޮޑަށް ފެތުންތެރިން ހޮވުމަށް މާރިޗް މަހު ބޭއްވުނު ޓްރަޔަލްގެ ނަތީޖާ:

Name Gender Squad
Aishath Shaiha Shafiu Female Junior Squad
Aishath Ulya Ali Female Junior Squad
Areen Farih Female Junior Squad
Aishath Aini Abdul Hameed Female Senior Squad
Aishath Falih’a Fayaz Female Senior Squad
Aishath Saha Nasheed Female Senior Squad
Fathimath Eshal Asad Haneef Female Senior Squad
Maryam Ziva Ziam Female Senior Squad
Zeek Ashraf Rasheed Female Senior Squad
Ibrahim Maadh Sajid Male Junior Squad
Makeen Ahmed Shakeeb Male Junior Squad
Mohamed Dhaanish Ibrahim Najmy Male Junior Squad
Zayan Bin Ahmed Iyad Male Junior Squad
Ahmed Maain Moosa Male Senior Squad
Ahmed Yanaal Rameez Male Senior Squad
Hussain Mubah Male Senior Squad
Ifzaal Ibrahim Mahfooz Male Senior Squad
Izyan Nazim Male Senior Squad
Minvaal Ibrahim Male Senior Squad
Mohamed Aydin Niyaz Male Senior Squad
Sayyid Salahudheen Male Senior Squad


Results of the trial:

Length Stroke Time Point
FEMALE
Aishath Aini Abdul Hameed
50m Freestyle 00.35.14 598
100m Freestyle 01.20.36 546
200m Individual Medley 03.34.23 539
100m Backstroke 01.38.27 518
50m Butterfly 00.40.13 518
400m Freestyle 06.43.70 455
Aishath Falih’a Fayaz 
100m Freestyle 01.19.75 559
50m Freestyle 00.36.67 527
100m Individual Medley 01.40.46 500
200m Individual Medley 03.47.97 447
400m Freestyle 06.59.32 406
50m Backstroke 00.44.13 516
Aishath Saha Nasheed 
100m Breaststroke 01.40.13 604
100m Individual Medley 01.35.74 578
200m Individual Medley 03.30.30 569
400m Freestyle 06.21.23 540
200m Freestyle 02.58.95 535
100m Freestyle 01.21.55 523
Aishath Shaiha Shafiu
200m Individual Medley 03.33.06 548
50m Backstroke 00.43.28 547
100m Individual Medley 01.38.57 529
50m Freestyle 00.37.84 479
100m Breaststroke 01.49.03 467
100m Freestyle 01.25.02 461
200m Freestyle 03.14.99 413
400m Freestyle 06.58.40 408
50m Butterfly 00.44.66 376
Aishath Ulya Ali
200m Backstroke 03.35.56 562
100m Backstroke 01.38.26 518
50m Backstroke 00.44.16 515
100m Individual Medley 01.42.03 477
200m Individual Medley 03.48.49 444
50m Freestyle 00.39.27 429
400m Freestyle 07.04.60 391
Areen Farih
200m Butterfly 04.10.15 629
200m Backstroke 03.49.51 465
50m Freestyle 00.38.49 455
100m Individual Medley 01.43.79 453
200m Individual Medley 03.47.05 452
100m Freestyle 01.27.36 425
50m Backstroke 00.47.15 423
400m Freestyle 06.58.52 408
100m Backstroke 01.47.30 398
Fathimath Eshal Asad Haneef
100m Breaststroke 01.41.93 572
50m Breaststroke 00.45.63 540
200m Backstroke 03.42.59 510
200m Breaststroke 03.50.91 510
200m Individual Medley 03.38.15 510
100m Individual Medley 01.40.04 506
100m Breaststroke 01.47.29 491
50m Backstroke 00.44.90 490
400m Freestyle 06.54.68 420
Fathmath Anjal Fayaz 
200m Individual Medley 03.39.03 504
100m Individual Medley 01.41.37 487
50m Freestyle 00.39.68 415
400m Freestyle 07.06.90 385
100m Breaststroke 01.56.78 380
50m Backstroke 00.49.07 375
50m Butterfly 00.44.81 372
100m Freestyle 01.31.65 368
100m Backstroke 01.53.38 337
Maryam Kayla Imad 
50m Backstroke 00.46.28 447
100m Backstroke 01.46.96 402
100m Individual Medley 01.48.81 393
200m Individual Medley 03.58.54 390
400m Freestyle 07.10.68 374
50m Freestyle 00.43.15 323
200m Freestyle 03.32.79 318
100m Freestyle 01.38.27 298
50m Butterfly 00.49.81 271
50m Breaststroke 00.58.07 262
Maryam Ziva Ziam
200m Butterfly 04.07.53 649
200m Backstroke 03.31.43 595
100m Backstroke 01.35.90 558
50m Backstroke 00.43.56 537
200m Individual Medley 03.36.17 524
400m Freestyle 06.41.74 462
Zeek Ashraf Rasheed
200m Butterfly 04.18.21 572
200m Individual Medley 03.30.18 570
50m Freestyle 00.36.03 555
100m Backstroke 01.39.88 494
200m Backstroke 03.45.07 493
100m Individual Medley 01.36.14 571
400m Freestyle 06.56.65 414
MALE

 

Ahmed Maain Moosa
100m Individual Medley 01.19.91 675
200m Breaststroke 03.16.84 672
100m Breaststroke 01.29.71 615
50m Breaststroke 00.40.73 584
200m Individual Medley 03.03.28 580
100m Freestyle 01.12.49 499
400m Freestyle 06.17.69 445
Ahmed Yanaal Rameez
400m Freestyle 05.45.80 580
50m Freestyle 00.31.57 576
100m Freestyle 01.10.18 550
200m Freestyle 02.39.70 527
100m Individual Medley 01.28.05 505
200m Individual Medley 03.16.08 473
Hussain Mubah
50m Freestyle 00.28.38 793
50m Breaststroke 00.37.44 752
200m Individual Medley 02.56.96 644
100m Freestyle 01.08.38 595
400m Freestyle 05.49.28 563
Ibrahim Maadh Sajid
50m Freestyle 00.33.71 473
100m Individual Medley 01.30.81 460
400m Freestyle 06.23.30 426
200m Individual Medley 03.25.12 413
100m Freestyle 01.18.42 394
100m Backstroke 01.36.34 384
50m Backstroke 00.44.92 324
200m Freestyle 03.08.75 319
50m Butterfly 00.41.57 286
Ifzaal Ibrahim Mahfooz
200m Butterfly 03.17.85 792
400m Freestyle 05.43.68 591
100m Individual Medley 01.26.87 526
200m Individual Medley 03.11.78 506
200m Freestyle 02.43.24 494
50m Freestyle 00.33.41 486
100m Freestyle 01.14.82 454
Izyan Nazim
200m Breaststroke 03.24.12 602
100m Breaststroke 01.33.15 550
50m Freestyle 00.32.35 535
50m Breaststroke 00.42.42 517
200m Individual Medley 03.11.84 505
400m Freestyle 06.14.77 455
100m Freestyle 01.15.23 447
Makeen Ahmed Shakeeb
50m Backstroke 00.40.65 437
100m Breaststroke 01.41.06 430
200m Individual Medley 03.26.26 407
50m Breaststroke 00.45.96 406
100m Individual Medley 01.35.11 400
50m Freestyle 00.35.82 394
400m Freestyle 06.38.03 380
100m Backstroke 01.37.81 367
100m Freestyle 01.24.94 310
50m Butterfly 00.44.31 236
Minvaal Ibrahim
100m Freestyle 01.09.14 576
100m Individual Medley 01.26.13 539
50m Freestyle 00.32.47 529
50m Butterfly 00.34.37 507
200m Butterfly 03.55.76 468
400m Freestyle 06.20.62 435
200m Individual Medley 03.25.34 412
Mohamed Aknan Solih
400m Freestyle 07.02.66 317
200m Individual Medley 03.52.15 285
Mohamed Anwar 
50m Breaststroke 00.37.93 724
50m Freestyle 00.31.41 585
200m Breaststroke 03.28.75 563
100m Breaststroke 01.32.89 554
100m Individual Medley 01.29.78 476
400m Freestyle 06.56.31 332
200m Individual Medley 03.43.06 321
100m Freestyle 01.24.08 320
Mohamed Ashham Ahmed Sinan 
50m Breaststroke 00.45.43 421
200m Breaststroke 03.50.12 420
100m Breaststroke 01.42.18 416
200m Butterfly 04.21.26 344
200m Individual Medley 03.39.15 339
400m Freestyle 06.55.48 334
100m Individual Medley 01.41.40 330
Mohamed Aydin Niyaz
200m Breaststroke 03.27.38 574
200m Butterfly 03.41.84 562
100m Individual Medley 01.26.50 532
200m Individual Medley 03.10.41 517
100m Breaststroke 01.38.56 464
400m Freestyle 06.25.25 419
50m Breaststroke 00.45.87 409
Mohamed Dhaanish Ibrahim Najmy
100m Individual Medley 01.31.39 451
200m Individual Medley 03.20.34 444
200m Butterfly 04.01.47 436
400m Freestyle 06.30.89 401
50m Freestyle 00.35.79 395
50m Butterfly 00.38.08 373
50m Backstroke 00.43.12 366
Mohamed Humam
200m Individual Medley 03.35.02 359
400m Freestyle 06.53.60 339
Mohamed Mish-al Azim
200m Breaststroke 03.23.14 611
100m Breaststroke 01.33.18 549
50m Breaststroke 00.41.71 544
200m Individual Medley 03.35.62 356
100m Individual Medley 01.39.48 350
100m Backstroke 01.40.74 335
400m Freestyle 06.56.05 333
Mohammed Hameem Ibrahim Khaleel 
50m Breaststroke 00.48.68 342
400m Freestyle 07.01.69 320
50m Freestyle 00.38.37 320
200m Individual Medley 03.44.97 313
50m Butterfly 00.47.08 197
Sayyid Salahudheen 
100m Individual Medley 01.21.54 636
200m Individual Medley 03.01.78 594
50m Freestyle 00.31.62 573
100m Breaststroke 01.32.07 569
200m Butterfly 03.41.36 566
50m Backstroke 00.37.40 561
400m Freestyle 05.52.08 549
Zayan Bin Ahmed Iyad
400m Freestyle 06.05.46 491
100m Backstroke 01.31.80 443
100m Individual Medley 01.32.04 442
200m Individual Medley 03.20.56 442
200m Butterfly 04.10.78 389
200m Backstroke 03.24.54 380

our sponsors and partners

ދެހާސް އެކާވީސް ވަނަ އަހަރަށް އެކުލަވާލާ ސްކޮޑަށް ފެތުންތެރިން ހޮވުމަށް މާރިޗްމަހު ބޭއްވުނު ޓްރަޔަލްގެ ނަތީޖާ
read more

މި 2021 ވަނައަހަރުގެ އަހަރީ އާންމުޖަލްސާ ބާއްވާ ތާރީޚް ފަސްކުރުން

މި 2021 ވަނައަހަރުގެ އަހަރީ އާންމުޖަލްސާ ބާއްވާ ތާރީޚް ފަސްކުރުން

association logo

2021 ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހުގެ 27 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ތާވަލްކުރެވުނު ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ، ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ޙާލަތާއި ގުޅިގެން ފަސްކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ތާވަލްކޮށްފައިވާ އައު ތާރީޚަކީ 29 މެއި 2021 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހެވެ.

ވީމާ، މިކަން މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ. މިފުރުޞަތުގައި، 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ފީ ދެއްކެވުމަށް މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށް އަރުވަމެވެ.


our sponsors and partners

މި 2021 ވަނައަހަރުގެ އަހަރީ އާންމުޖަލްސާ ބާއްވާ ތާރީޚް ފަސްކުރުން
read more

ދެހާސް އެކާވީސް ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ ސީނިއަރ އަދި ޖޫނިއަރ ސްކޮޑްތަކަށް ފެތުންތެރިން ހޮވުމަށްބާއްވާ ޓްރަޔަލްސްގެ ފެބްރުވަރީ ސެޝަން

ދެހާސް އެކާވީސް ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ ސީނިއަރ އަދި ޖޫނިއަރ ސްކޮޑްތަކަށް ފެތުންތެރިން ހޮވުމަށްބާއްވާ ޓްރަޔަލްސްގެ ފެބްރުވަރީ ސެޝަން

association logo

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ ޖޫނިއަރ އަދި ސީނިއަރ ސްކޮޑްތަކަށް ފެތުންތެރިން ހޮވުމަށް ބާއްވާ ޓްރަޔަލްސްގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުވަރީ މަހުގެ ސެޝަން، 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 26 އަދި 27 ގައި ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ވީމާ، މި ސެޝަންގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުވަރީ މަހުގެ 23 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން އޮންލައިން ފޯރމް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ފޯރމްހުށަހެޅުއްވުމުގެ ކުރީން، ޤަވައިދުވިދާޅުވުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަމެވެ.

ޤަވައިދާއި އޮންލައިން ފޯރމް: ޓްރަޔަލް އިވެންޓް ލިންކު

ބައިވެރިވުމުގެ ސުންގަޑި: 23 ފެބްރުވަރީ 2021, 12:00

ޓްރަޔަލް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވެނޫ: ހުޅުމާލޭ ސްވިމިންގ ޕޫލް

ޓައިމިންގ ކޮންސިޑަރ ކުރުމަށް ހުށަހެޅޭނެ މުބާރާތްތަކާއި ޓްރަޔަލްތައް:

  1. 2020 ވަނަ އަހަރު އެސޯސިއޭޝަނުން ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވާ ޓްރަޔަލްތަކުގެ ނަތީޖާ.

މިސެޝަނުގައި ބައިވެރިވުން: ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން 2021 ވަނަ އަހަރަށް މިހާރު އެކުލަވާލާފައިވާ ނެޝަނަލް ސީނިއަރ ސްކޮޑްގެ ފެތުންތެރިން ފިޔަވާ، ކޮންމެ ފެތުންތެރިއަކަށްވެސް (މިހާރުގެ ނެޝަނަލް ޖޫނިއަރ ސްކޮޑްގެ ފެތުންތެރިންވެސް ހިމެނޭގޮތަށް) މިސެޝަނުގައި ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ.


our sponsors and partners

ދެހާސް އެކާވީސް ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ ސީނިއަރ އަދި ޖޫނިއަރ ސްކޮޑްތަކަށް ފެތުންތެރިން ހޮވުމަށްބާއްވާ ޓްރަޔަލްސްގެ ފެބްރުވަރީ ސެޝަން
read more

މި 2021 ވަނައަހަރުގެ އަހަރީ އާންމުޖަލްސާ ބާއްވާ ތާރީޚް

މި 2021 ވަނައަހަރުގެ އަހަރީ އާންމުޖަލްސާ ބާއްވާ ތާރީޚް

association logo

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހުގެ 27 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ބޭއްވޭ ތަނާއި ވަގުތު އަދި އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު ފަހުން ޢިއުލާނު ކުރެވޭނެއެވެ.

ވީމާ، މިކަން މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.


our sponsors and partners

މި 2021 ވަނައަހަރުގެ އަހަރީ އާންމުޖަލްސާ ބާއްވާ ތާރީޚް
read more

ސްވިމަރސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް 2021

ސްވިމަރސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް 2021

association logo

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ސްވިމަރސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

ގަޑިތައް:

 • ހެނދުނު 08:00 ން 09:00
 • ހެނދުނު 09:00 ން 10:00
 • ހަވީރު 14:00 ން 15:00
 • ހަވީރު 15:00 ން 16:00.

ޝަރުތުތައް:

 • 25 މީޓަރަށް ރަނގަޅަށް ފަތަން އެނގުން.
 • އުމުރުން 18 އަހަރުން ފުރިފައި ނުވުން.

ޕްރެކްޓިސް ވެނޫ: ހުޅުމާލެ ސްވިމިންގ ޕޫލް

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް މެމްބަރޝިޕް ފީ: މަހަކު 350.00

އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަން ފޯރމް: https://goo.gl/forms/0PvdxLSIq6ZcGybg2

ސްވިމަރސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނީ ފަތަން އެނގޭތޯ ހަދާ ޓެސްޓް ހެދުމަށްފަހުގައެވެ.


our sponsors and partners

ސްވިމަރސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް 2021
read more

ދެހާސް އެކާވީސް ވަނަ އަހަރަށް އެކުލަވޭލެވުނު ފެތުމުގެ ޤައުމީ ސީނިއަރ އަދި ޖޫނިއަރ ސްކޮޑް

ދެހާސް އެކާވީސް ވަނަ އަހަރަށް އެކުލަވޭލެވުނު ފެތުމުގެ ޤައުމީ ސީނިއަރ އަދި ޖޫނިއަރ ސްކޮޑް

association logo

2021 ވަނަ އަހަރަށް އެކުލަވާލެވުނު ޤައުމީ ސީނިއަރ އަދި ޖޫނިއަރ ސްކޮޑްގެ ފެތުންތެރިންގެ ނަންތައް އަދި ނަތީޖާ:

Name Gender Squad
Aishath Hulva Khulail Female Senior
Aishath Sausan Female Senior
Aishath Ulya Shaig Female Senior
Fathimath Zuha Ziyad Female Senior
Hamna Ahmed Female Senior
Aish Alin Afsal Female Senior
Aminath Erum Saleem Female Senior
Aminath Juhaina Mohamed Female Senior
Hanan Hussain Haleem Female Senior
Jumaira Aminath Amir Female Senior
Mariyam Nabaahath Azim Female Senior
Zainab Abdulla Shafeeq Female Senior
Aishath Falih’a Fayaz Female Junior
Aishath Rubaina Ahmed Female Junior
Aishath Theesha Mohamed Female Junior
Areen Farih Female Junior
Fathimath Eshal Asad Haneef Female Junior
Maryam Ziva Ziam Female Junior
Zeek Ashraf Rasheed Female Junior
Ahmed Alaan Ali Male Senior
Ahmed Azzan Zahid Male Senior
Ali Imaan Male Senior
Hassan Ashraf Male Senior
Hussain Haaish Hassan Male Senior
Ibrahim Maishaan Shameem Male Senior
Mohamed Aan Hussain Male Senior
Mohamed Joodh Fayaz Male Senior
Mohamed Rihan Shiham Male Senior
Abdulla Naawee Ahmed Male Senior
Ahmed Atheek Amir Male Senior
Ahmed Haaim Hassan Male Senior
Ahmed Haseen Naseer Male Senior
Ahmed Neeq Niyaz Male Senior
Alwin Mohamed Alim Male Senior
Dhaain Ahmed Shageef Male Senior
Hassan Zain Male Senior
Hussain Alsan Mohamed Male Senior
Ibrahim Nafeel Ismail Male Senior
Luth Muhammadh Shafiu Male Senior
Mohamed Amir Male Senior
Mohamed Ayaan Ali Male Senior
Mohamed Yaish Saamee Male Senior
Mohamed Yaman Yassin Male Senior
Mohamedh Maah Muthasim Male Senior
Yoosuf Ayaan Rizvee Male Senior
Yoosuf Nuhaik Naseem Male Senior
Ahmed Maain Moosa Male Junior
Hussain Izz Imad Male Junior
Ifzaal Ibrahim Mahfooz Male Junior
Mohamed Aydin Niyaz Male Junior

 

Scholarship Holders: Mubal Azzam Ibrahim & Aishath Sajina

Results of the trial:

Female:

Event Time Point
Aaliya Abdul Wahid
100m Breaststroke 01.48.93 (469)
200m Individual Medley 03.52.34 (422)
50m Breaststroke 00.50.00 (410)
400m Freestyle 07.02.54 (397)
50m Freestyle 00.42.14 (347)
100m  Freestyle 01.34.21 (339)
Aish Alin Afsal
200m Butterfly 03.59.16 (720)
200m Backstroke 03.24.73 (656)
200m Individual Medley 03.24.27 (621)
200m Breaststroke 03.42.06 (573)
400m Freestyle 06.15.96 (563)
50m Freestyle 00.37.11 (508)
100m Individual Medley 01.35.13 (589)
Aishath Falih’a Fayaz 
50m Freestyle 00.36.67 (527)
100m Individual Medley 01.40.46 (500)
100m  Freestyle 01.23.48 (487)
200m Individual Medley 03.47.97 (447)
400m Freestyle 06.59.32 (406)
50m Butterfly 00.44.24 (387)
Aishath Hulva Khulail
200m Butterfly 03.25.06 (1143)
100m Breaststroke 01.32.67 (762)
200m Individual Medley 03.14.19 (723)
50m Backstroke 00.39.44 (723)
50m Breaststroke 00.41.53 (716)
200m Breaststroke 03.29.45 (683)
50m Butterfly 00.37.19 (651)
50m Freestyle 00.34.26 (646)
400m Freestyle 06.18.09 (554)
Aishath Rubaina Ahmed 
200m Individual Medley 03.35.92 (526)
100m Breaststroke 01.48.06 (480)
50m Backstroke 00.45.70 (465)
100m  Freestyle 01.26.05 (445)
50m Breaststroke 00.49.20 (431)
400m Freestyle 06.56.22 (415)
Aishath Sausan
100m Backstroke 01.19.12 (993)
50m Backstroke 00.35.52 (990)
200m Backstroke 03.03.32 (914)
200m Individual Medley 03.05.42 (831)
50m Butterfly 00.34.97 (783)
50m Freestyle 00.32.26 (774)
400m Freestyle 05.57.76 (654)
Aishath Theesha Mohamed
100m  Freestyle 01.26.24 (442)
200m Individual Medley 03.50.62 (432)
100m Backstroke 01.45.53 (418)
200m Freestyle 03.14.47 (417)
400m Freestyle 07.23.46 (343)
50m Butterfly 00.47.46 (313)
Aishath Ulya Shaig
50m  Backstroke 00.37.35 (852)
50m Freestyle 00.32.20 (778)
100m Individual Medley 01.27.58 (755)
50m Butterfly 00.35.74 (734)
200m Individual Medley 03.14.44 (721)
100m Butterfly 01.33.62 (667)
400m Freestyle 05.56.40 (661)
Aminath Erum Saleem
50m Backstroke 00.38.78 (761)
200m Backstroke 03.15.65 (751)
100m Backstroke 01.27.34 (738)
50m Freestyle 00.34.08 (656)
200m Individual Medley 03.25.67 (609)
400m Freestyle 06.12.96 (577)
100m  Freestyle 01.19.14 (572)
Aminath Juhaina Mohamed
200m Butterfly 03.49.28 (817)
50m Freestyle 00.35.69 (571)
100m Butterfly 01.39.28 (559)
200m Individual Medley 03.35.39 (530)
50m Butterfly 00.40.04 (522)
400m Freestyle 06.29.96 (505)
100m  Freestyle 01.23.21 (492)
Areen Farih
200m Butterfly 04.10.15 (629)
50m Freestyle 00.38.49 (455)
100m Individual Medley 01.43.87 (452)
200m Individual Medley 03.47.34 (451)
200m Backstroke 03.56.35 (426)
100m  Freestyle 01.27.36 (425)
400m Freestyle 07.07.33 (383)
Fathimath Eshal Asad Haneef
200m Individual Medley 03.38.15 (510)
200m Breaststroke 03.50.91 (510)
200m Backstroke 03.42.59 (510)
100m Breaststroke 01.47.29 (491)
100m Individual Medley 01.41.06 (491)
50m Backstroke 00.45.68 (465)
50m Breaststroke 00.48.09 (461)
400m Freestyle 06.54.68 (420)
Fathimath Zuha Ziyad
200m Butterfly 03.29.54 (1071)
200m Individual Medley 03.19.32 (669)
200m Backstroke 03.24.29 (660)
100m Butterfly 01.35.15 (635)
400m Freestyle 06.08.61 (598)
100m Backstroke 01.35.65 (562)
Hamna Ahmed
50m Backstroke 00.35.61 (983)
100m Backstroke 01.19.78 (969)
200m Individual Medley 03.03.34 (860)
50m Freestyle 00.32.03 (790)
50m Butterfly 00.35.06 (777)
400m Freestyle 05.45.78 (724)
50m Breaststroke 00.41.46 (720)
Hanan Hussain Haleem
200m Butterfly 04.01.90 (696)
100m Individual Medley 01.33.31 (624)
50m Freestyle 00.35.21 (595)
200m Individual Medley 03.28.12 (588)
50m Butterfly 00.42.23 (444)
400m Freestyle 06.51.40 (430)
Jumaira Aminath Amir
200m Butterfly 03.47.51 (837)
50m Backstroke 00.39.37 (727)
100m Individual Medley 01.33.02 (630)
200m Individual Medley 03.25.10 (614)
50m Freestyle 00.35.28 (591)
200m Backstroke 03.32.00 (591)
100m Backstroke 01.34.55 (582)
400m Freestyle 06.38.23 (474)
Mariyam Kayla Imad
50m Backstroke 00.48.14 (397)
200m Individual Medley 04.06.94 (352)
50m Freestyle 00.43.23 (321)
400m Freestyle 07.40.31 (307)
50m Breaststroke 00.59.65 (241)
50m Butterfly 00.54.89 (202)
Mariyam Nabaahath Azim
200m Backstroke 03.26.41 (640)
200m Butterfly 04.12.82 (610)
50m Backstroke 00.43.67 (533)
50m Freestyle 00.36.93 (515)
200m Individual Medley 03.42.35 (482)
400m Freestyle 06.41.85 (461)
200m Freestyle 03.08.84 (455)
Maryam Ziva Ziam
200m Butterfly 04.07.53 (649)
200m Backstroke 03.31.43 (595)
100m Backstroke 01.35.90 (558)
50m Backstroke 00.43.56 (537)
200m Individual Medley 03.36.17 (524)
100m Individual Medley 01.40.59 (498)
400m Freestyle 07.04.28 (392)
Zainab Abdulla Shafeeq
200m Butterfly 03.47.53 (836)
200m Backstroke 03.22.18 (681)
200m Individual Medley 03.19.54 (667)
100m Backstroke 01.33.05 (611)
200m Breaststroke 03.37.96 (606)
100m Breaststroke 01.41.17 (585)
50m Freestyle 00.35.79 (566)
400m Freestyle 06.41.41 (463)
Zeek Ashraf Rasheed
200m Butterfly 04.18.21 (572)
200m Individual Medley 03.42.08 (483)
100m Individual Medley 01.42.96 (464)
50m Freestyle 00.38.73 (447)
200m Backstroke 03.58.09 (417)
400m Freestyle 06.56.65 (414)

 

Male:

Event Time Point
Abdulla Naawee Ahmed
100m Backstroke 01.16.07 (780)
50m Freestyle 00.28.56 (778)
200m Individual Medley 02.46.65 (771)
100m  Freestyle 01.03.24 (752)
50m Backstroke 00.34.07 (743)
400m Freestyle 05.20.31 (730)
200m Freestyle 02.24.81 (707)
50m Butterfly 00.32.53 (598)
Ahmed Alaan Ali
200m Butterfly 03.17.04 (802)
200m Individual Medley 02.53.97 (678)
50m Freestyle 00.30.10 (664)
100m Individual Medley 01.20.62 (658)
100m  Freestyle 01.07.48 (619)
400m Freestyle 05.47.64 (571)
50m Butterfly 00.33.31 (557)
100m Butterfly 01.25.47 (444)
Ahmed Atheek Amir 
50m Freestyle 00.30.83 (618)
100m Individual Medley 01.22.36 (617)
200m Individual Medley 03.01.06 (601)
200m Breaststroke 03.25.29 (592)
100m  Freestyle 01.09.34 (571)
50m Breaststroke 00.41.75 (542)
400m Freestyle 06.00.71 (511)
50m Butterfly 00.36.11 (437)
Ahmed Azzan Zahid
200m Butterfly 03.03.69 (990)
100m Butterfly 01.10.53 (790)
100m Backstroke 01.17.08 (749)
50m Freestyle 00.28.95 (747)
400m Freestyle 05.20.88 (726)
50m Butterfly 00.30.85 (702)
200m Individual Medley 02.52.57 (695)
Ahmed Haaim Hassan
50m  Backstroke 00.34.03 (745)
100m Breaststroke 01.25.81 (703)
50m Breaststroke 00.38.59 (687)
200m Individual Medley 03.08.01 (537)
400m Freestyle 06.15.74 (452)
Ahmed Haseen Naseer
200m Butterfly 03.32.21 (642)
100m Individual Medley 01.24.75 (566)
200m Individual Medley 03.09.14 (527)
50m Butterfly 00.34.12 (519)
400m Freestyle 06.00.53 (512)
50m Breaststroke 00.42.59 (511)
50m Freestyle 00.33.91 (464)
Ahmed Maain Moosa
100m Breaststroke 01.29.71 (615)
50m Breaststroke 00.40.73 (584)
200m Individual Medley 03.03.28 (580)
100m  Freestyle 01.12.49 (499)
400m Freestyle 06.17.69 (445)
50m Butterfly 00.39.06 (345)
Ahmed Neeq Niyaz 
200m Butterfly 03.18.89 (780)
100m Individual Medley 01.19.37 (689)
200m Individual Medley 02.54.40 (673)
50m Freestyle 00.30.90 (614)
400m Freestyle 05.46.12 (578)
50m Butterfly 00.33.18 (564)
50m Breaststroke 00.41.38 (557)
100m  Freestyle 01.11.06 (530)
Ahmed Yanaal Rameez
50m Freestyle 00.33.14 (498)
100m  Freestyle 01.14.76 (455)
400m Freestyle 06.20.40 (435)
200m Freestyle 02.55.34 (399)
100m Individual Medley 01.35.47 (396)
200m Breaststroke 03.55.40 (393)
200m Individual Medley 03.41.73 (327)
Ali Imaan
400m Freestyle 04.59.03 (897)
100m Backstroke 01.13.20 (875)
50m Freestyle 00.27.61 (861)
100m Freestyle 01.01.37 (823)
200m Individual Medley 02.46.03 (780)
50m Backstroke 00.33.62 (773)
200m Backstroke 02.42.03 (764)
Alwin Mohamed Alim
100m Backstroke 01.21.43 (636)
50m Freestyle 00.31.60 (574)
50m Backstroke 00.37.31 (565)
200m Individual Medley 03.05.96 (555)
50m Butterfly 00.34.96 (482)
400m Freestyle 06.14.39 (457)
Dhaain Ahmed Shageef
100m Individual Medley 01.20.59 (658)
200m Individual Medley 02.55.87 (656)
50m Freestyle 00.30.92 (613)
400m Freestyle 05.43.03 (594)
100m  Freestyle 01.08.78 (585)
50m Butterfly 00.33.75 (536)
Hassan Ashraf
50m Breaststroke 00.35.59 (876)
100m Breaststroke 01.21.59 (818)
50m Freestyle 00.28.10 (817)
200m Individual Medley 02.48.21 (750)
400m Freestyle 05.38.23 (620)
Hassan Zain
100m Backstroke 01.15.65 (793)
50m Backstroke 00.34.58 (710)
50m Freestyle 00.29.62 (697)
200m Individual Medley 02.57.74 (636)
100m  Freestyle 01.07.32 (624)
400m Freestyle 05.40.38 (608)
Hussain Alsan Mohamed 
50m Breaststroke 00.40.69 (586)
50m Freestyle 00.31.52 (578)
100m Breaststroke 01.34.43 (528)
200m Individual Medley 03.09.51 (524)
50m Backstroke 00.38.86 (500)
400m Freestyle 06.25.31 (419)
Hussain Haaish Hassan 
50m Backstroke 00.30.63 (1022)
50m Breaststroke 00.35.75 (864)
50m Butterfly 00.28.87 (856)
100m Individual Medley 01.14.62 (830)
200m Individual Medley 02.44.00 (809)
100m Butterfly 01.11.18 (769)
100m  Freestyle 01.04.89 (696)
400m Freestyle 05.35.65 (634)
Hussain Izz Imad 
50m Freestyle 00.33.84 (467)
50m Backstroke 00.40.59 (439)
200m Individual Medley 03.23.68 (422)
50m Breaststroke 00.45.65 (415)
400m Freestyle 06.39.18 (377)
50m Butterfly 00.40.31 (314)
Ibrahim Maishaan Shameem
200m Individual Medley 02.38.46 (897)
400m Freestyle 05.03.07 (862)
100m Individual Medley 01.13.78 (858)
50m Freestyle 00.27.75 (848)
100m Backstroke 01.14.73 (822)
50m  Backstroke 00.33.39 (789)
100m  Freestyle 01.02.67 (773)
50m Breaststroke 00.37.32 (760)
100m Butterfly 01.14.11 (681)
Ibrahim Nafeel Ismail
200m Individual Medley 02.57.98 (633)
400m Freestyle 05.36.65 (628)
100m Backstroke 01.21.91 (624)
100m  Freestyle 01.08.69 (587)
200m Freestyle 02.35.50 (572)
200m Backstroke 03.01.40 (544)
Ifzaal Ibrahim Mahfooz
100m Individual Medley 01.26.87 (526)
200m Individual Medley 03.11.78 (506)
400m Freestyle 06.10.21 (472)
100m Backstroke 01.30.04 (470)
200m Freestyle 02.51.36 (427)
Luth Muhammadh Shafiu 
200m Butterfly 03.17.73 (794)
50m Freestyle 00.29.78 (686)
50m Breaststroke 00.39.30 (650)
200m Individual Medley 02.57.20 (642)
200m Breaststroke 03.22.65 (616)
100m Breaststroke 01.30.03 (609)
100m  Freestyle 01.08.90 (582)
400m Freestyle 05.47.77 (570)
Minvaal Ibrahim
50m Freestyle 00.32.47 (529)
50m Butterfly 00.34.37 (507)
100m  Freestyle 01.13.20 (485)
100m Individual Medley 01.32.36 (437)
400m Freestyle 06.20.62 (435)
200m Individual Medley 03.25.34 (412)
200m Butterfly 04.31.50 (306)
Mohamed Aan Hussain
100m Backstroke 01.05.21 (1238)
50m Freestyle 00.25.12 (1143)
100m  Freestyle 00.55.92 (1088)
200m Freestyle 02.05.71 (1082)
200m Individual Medley 02.29.00 (1079)
400m Freestyle 04.53.42 (949)
Mohamed Amir
50m Freestyle 00.32.14 (546)
100m  Freestyle 01.11.56 (519)
200m Butterfly 03.48.46 (514)
100m Individual Medley 01.27.87 (508)
200m Individual Medley 03.19.03 (453)
400m Freestyle 06.15.53 (453)
50m Butterfly 00.36.60 (420)
Mohamed Ayaan Ali
100m Backstroke 01.19.78 (676)
50m Freestyle 00.31.06 (605)
50m Backstroke 00.37.25 (568)
200m Individual Medley 03.12.26 (502)
200m Backstroke 03.07.73 (491)
400m Freestyle 06.11.70 (467)
Mohamed Aydin Niyaz
200m Butterfly 03.41.84 (562)
200m Individual Medley 03.13.50 (493)
100m Individual Medley 01.31.07 (456)
200m Breaststroke 03.44.65 (452)
400m Freestyle 06.25.25 (419)
50m Breaststroke 00.45.87 (409)
100m Breaststroke 01.43.99 (395)
Mohamed Joodh Fayaz 
200m Breaststroke 03.02.65 (841)
400m Freestyle 05.05.90 (838)
400m Individual Medley 06.01.34 (799)
200m Individual Medley 02.44.79 (798)
100m Individual Medley 01.16.34 (775)
100m Breaststroke 01.25.65 (707)
Mohamed Rihan Shiham
200m Butterfly 02.49.53 (1260)
100m Backstroke 01.09.80 (1009)
200m Individual Medley 02.38.20 (902)
50m Backstroke 00.32.07 (891)
200m Breaststroke 02.59.52 (886)
400m Freestyle 05.04.33 (851)
50m Butterfly 00.29.78 (780)
50m Freestyle 00.28.66 (770)
200m Freestyle 02.21.89 (753)
50m Breaststroke 00.38.07 (716)
Mohamed Yaish Saamee
100m Individual Medley 01.22.61 (611)
50m Freestyle 00.31.18 (598)
200m Individual Medley 03.08.87 (530)
100m  Freestyle 01.11.84 (513)
50m Backstroke 00.38.98 (496)
50m Butterfly 00.35.34 (467)
400m Freestyle 06.15.98 (451)
50m Breaststroke 00.44.65 (443)
Mohamed Yaman Yassin
100m Backstroke 01.19.33 (687)
50m Backstroke 00.36.01 (629)
200m Individual Medley 03.02.21 (590)
50m Breaststroke 00.40.75 (583)
200m Backstroke 02.57.56 (581)
100m Breaststroke 01.32.12 (568)
400m Freestyle 05.54.25 (539)
Mohamedh Maah Muthasim 
200m Breaststroke 03.15.96 (681)
200m Butterfly 03.29.00 (672)
50m Breaststroke 00.40.41 (598)
100m Breaststroke 01.32.24 (566)
200m Individual Medley 03.07.30 (543)
50m Freestyle 00.32.71 (518)
400m Freestyle 06.10.42 (472)
50m Butterfly 00.37.66 (385)
Yoosuf Ayaan Rizvee
200m Breaststroke 03.06.25 (793)
50m Breaststroke 00.37.23 (765)
100m Breaststroke 01.23.60 (761)
100m Individual Medley 01.19.69 (681)
50m Freestyle 00.30.62 (631)
200m Individual Medley 02.59.31 (619)
400m Freestyle 05.40.08 (610)
50m Backstroke 00.36.94 (583)
Yoosuf Nuhaik Naseem
50m Breaststroke 00.37.25 (764)
50m Freestyle 00.29.02 (741)
200m Individual Medley 02.51.94 (702)
100m Individual Medley 01.18.95 (700)
400m Freestyle 05.26.48 (689)
100m  Freestyle 01.05.50 (677)
400m Individual Medley 06.23.62 (668)
100m Breaststroke 01.27.42 (665)
Zayan Bin Ahmed Iyad
200m Butterfly 03.56.36 (464)
400m Freestyle 06.28.13 (410)
200m Individual Medley 03.26.48 (405)
100m Individual Medley 01.36.12 (388)
50m Backstroke 00.42.34 (387)
50m Freestyle 00.36.14 (384)

our sponsors and partners

ދެހާސް އެކާވީސް ވަނަ އަހަރަށް އެކުލަވޭލެވުނު ފެތުމުގެ ޤައުމީ ސީނިއަރ އަދި ޖޫނިއަރ ސްކޮޑް
read more

ހުޅުމާލޭ ސްވިމިންގ ޕޫލް އާންމުންނަށް ހުޅުވައިލުން

ހުޅުމާލޭ ސްވިމިންގ ޕޫލް އާންމުންނަށް ހުޅުވައިލުން

association logo

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން މެނޭޖްކުރާ ހުޅުމާލޭ ސްވިމިންގ ޕޫލް މެންބަރޝިޕް އުޞޫލުން އާންމުންނަށް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް ހުޅުވާލުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ސްވިމިންގ ޕޫލުގެ މެންބަރޝިޕް ފީ ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލު:

 • އާންމު ދިވެހިންގެ މެންބަރޝިޕްފީ: މަހަކު 1500.00 (ފަނަރަސަތޭކަ) ރުފިޔާ ނުވަތަ ދުވާލަކު 150.00 (އެއްސަތޭކަ ފަންސާސް) ރުފިޔާ. – (ދުވާލަކު އެއް ގަޑިއިރު)
 • ބިދޭސީންގެ މެންބަރޝިޕްފީ: މަހަކު 3000.00 (ތިންހާސް) ރުފިޔާ ނުވަތަ ދުވާލަކު 300.00 (ތިންސަތޭކަ) ރުފިޔާ. – (ދުވާލަކު އެއް ގަޑިއިރު)

އެހެނިހެން ކަންކަން:

 • ޕޫލު ބުކްކުރުމާއި، މެންބަރޝިޕްފީ ދެއްކުމަށް ގުޅުއްވާނީ 7800096 އަށެވެ.
 • ޕޫލު ބޭނުންކުރައްވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުންވެސް ޕޫލު ބޭނުންކުރުމުގެ އުޞޫލުތަކަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
 • ޕޫލުބޭނުންކުރަން ފުރުޞަތު ދޭނީ ޕޫލު ބުކްކުރާ ތަރުތީބުން އިސްކަންދޭ އުޞޫލުންނެވެ.
 • ޢާންމު ފަރާތްތަކަށް ޕޫލު ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނީ، ފެތުމުގެ ޤައުމީ ސްކޮޑްތަކުގެ ފެތުންތެރިންނާއި، ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުގެ މެންބަރު ކުލަބުތަކުގެ ތަމްރީނުތަކަށް ބޭނުންކުރާ ވަގުތުތައް ފިޔަވައި އިތުރު ވަގުތުތަކުގައެވެ.
 • ހުކުރު އަދި ހޮނިހިރު ދުވަސް ޚާއްސަކޮށްފައިވަނީ އާއިލާތަކަށާއި ގުރޫޕް ތަކަށެވެ. އާއިލާ ތަކަށާއި ގްރޫޕްތަކަށްވެސް ޕޫލު ބޭނުންކުރެވޭނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ޕޫލުފީ ދެއްކުމަށްފަހުއެވެ.
 • މީގެ އިތުރުން، މުބާރާތްފަދަ އިވެންޓްތައް ބޭއްވުމަށް ޕޫލުދޫކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
 • މަހުން މަހަށް ފީ ދައްކާބޭފުޅުންނަށް ސްލޮޓް އެލޮކޭޓްކުރެވޭނެއެވެ. އެނޫން ގަޑިތަކުގައި އެފަރާތްތަކަށް ބޭނުން ނުކުރެވޭނެއެވެ. ސްލޮޓް އެލޮކޭޓް ކުރުމުގައި ހަފްތާ ބަންދު ނުހިމެނޭނެއެވެ.
 • ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ޕޫލު ބޭނުންކުރަން ލިބޭނީ ދުވާލަކު އެއްގަޑިއިރަށެވެ.

our sponsors and partners

ހުޅުމާލޭ ސްވިމިންގ ޕޫލް އާންމުންނަށް ހުޅުވައިލުން
read more

ދެހާސް އެކާވީސް ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ ސީނިއަރ އަދި ޖޫނިއަރ ސްކޮޑްތަކަށް ފެތުންތެރިން ހޮވުމަށްބާއްވާ ޓްރަޔަލްސް

ދެހާސް އެކާވީސް ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ ސީނިއަރ އަދި ޖޫނިއަރ ސްކޮޑްތަކަށް ފެތުންތެރިން ހޮވުމަށްބާއްވާ ޓްރަޔަލްސް

association logo

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ ޖޫނިއަރ އަދި ސީނިއަރ ސްކޮޑްތަކަށް ފެތުންތެރިން ހޮވުމަށް ބާއްވާ ޓްރަޔަލްސް 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 11، 12 އަދި، 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 26، 27 ގައި ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ވީމާ، މި ޓްރަޔަލްގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 2020 ޑިސެމްބަރު 06 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން އޮންލައިން ފޯރމް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ފޯރމްހުށަހެޅުއްވުމުގެ ކުރީން، ޤަވައިދުވިދާޅުވުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަމެވެ.

ޤަވައިދާއި އޮންލައިން ފޯރމް: ޓްރަޔަލް އިވެންޓް ލިންކު

ބައިވެރިވުމުގެ ސުންގަޑި: 06 ޑިސެމްބަރު 2020

ޓްރަޔަލް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވެނޫ: ހުޅުމާލޭ ސްވިމިންގ ޕޫލް

ޓައިމިންގ ކޮންސިޑަރ ކުރުމަށް ހުށަހެޅޭނެ މުބާރާތްތަކާއި ޓްރަޔަލްތައް:

 1. 2020 ވަނަ އަހަރު އެސޯސިއޭޝަނުން ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވާ ޓްރަޔަލްތަކުގެ ނަތީޖާ.

our sponsors and partners

ދެހާސް އެކާވީސް ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ ސީނިއަރ އަދި ޖޫނިއަރ ސްކޮޑްތަކަށް ފެތުންތެރިން ހޮވުމަށްބާއްވާ ޓްރަޔަލްސް
read more

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކޮމިޓީތަކަށް ނަންހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކޮމިޓީތަކަށް ނަންހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު

association logo

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮމިޓީތަކާއި، ހިންގާ ޤަވާއިދުން ބާރުލިބިގެން އެކުލަވާލެވޭ ކޮމިޓީތަކުގެ ތެރެއިން އަންނަނިވި ކޮމިޓީތަކަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

އެތުލީޓްސް ކޮމިޝަން
ކޯޗާސް ކޮމިޝަން
ޓެކްނިކަލް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ
ސުލޫކީ ކޮމިޓީ
މާކެޓިންގ އެންޑް ސްވިމިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ
ކޮމިޝަން ފޮރ ސްވިމިންގ ކްލަބްސް އެންޑް އެކަޑަމީސް

ވީމާ، މި ކޮމިޓީތަކަށް ކުރިމަތިލެއްވުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުރި އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންބަރުން މިކަމަށް އެދި 6 ޑިސެމްބަރު 2020 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 12:00ގެ ކުރިން އެބޭފުޅެއްގެ ވަނަވަރު/ޕްރޮފައިލް އާއި އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތާއިއެކު އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.


our sponsors and partners

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކޮމިޓީތަކަށް ނަންހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު
read more

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދަށް ބަދަލުގެނެއުން

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދަށް ބަދަލުގެނެއުން

association logo

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގައި ހުރުން ލާޒިމްކޮށް، ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެތުމުގެ ޖަމިއްޔާ (ފީނާ) އިން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންކަން ހިމެނުމަށާއި އެފަދަ ހުށަހެޅުންތަކާ ގުޅިގެން ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދަށް ބައެއް ބަދަލުގެއުމުގެ މަސައްކަތް މިއެސޯސިއޭޝަނުން މިދަނީ ކުރަމުންނެވެ. އެސޯސިއޭޝަނުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއިން ނިންމާފައިވަނީ އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދަށް އިޞްލާޙް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ މިވަގުތުގައިވެސް، އެސޯސިއޭޝަނުގެ މެންބަރުންގެ އެއްވެސް ހުށަހެޅުމެއްވާނަމަ، އެ ހުށަހެޅުންތައް ހޯދައި، އޭގެ މައްޗަށްވެސް ރިއާޔަތް ކުރުމަށެވެ. ވީމާ، ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދަށް އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންބަރުން ގެންނަން ބޭނުންވާ އިސްލާޙެއް ވާނަމަ 10 ޑިސެންބަރު 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00 ގެ ކުރީން މިއެސޯސިއޭޝަނަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙްތަކުގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުއްވުންތައް ހުށަހަޅުއްވަން ވާނީ މިހާރު އޮތް ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ މާއްދާ އާއި އިޞްލާޙް ގެންނަވަން ބޭނުންވާ ބައި ނުވަތަ މުޅިން އައު މާޢްދާއެއްނަމަ އެކަންވެސް ފާހަގަވާނެހެން ސަބާބާއިއެކު، އެސޯސިއޭޝަނުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.


our sponsors and partners

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދަށް ބަދަލުގެނެއުން
read more

ފެތުމުގެ ސީނިއަރ އަދި ޖޫނިއަރ ޤައުމީ ސްކޮޑް 2021 ވަނަ އަހަރަށް އެކުލަވާލުމަށް ބޭއްވާ ޓްރަޔަލްގެ ތާރީޚް

ފެތުމުގެ ސީނިއަރ އަދި ޖޫނިއަރ ޤައުމީ ސްކޮޑް 2021 ވަނަ އަހަރަށް އެކުލަވާލުމަށް ބޭއްވާ ޓްރަޔަލްގެ ތާރީޚް

association logo

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ފެތުމުގެ ސީނިއަރ އަދި ޖޫނިއަރ ޤައުމީ ސްކޮޑްތަކަށް ފެތުންތެރިން ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ ޓްރަޔަލް 11 އަދި 12 ޑިސެމްބަރު 2020 ގައި އަދި، ދެވަނަ ބުރު 26 އަދި 27 ފެބްރުއަރީ 2021 ގައި މާލޭ އޭރިއާގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި ޓްރަޔަލްގެ އިތުރު ތަފްޞީލް، ފޯރމު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚް އަދި ޤަވާއިދުތައް ފަހުން އިޢުލާނު ކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.


our sponsors and partners

ފެތުމުގެ ސީނިއަރ އަދި ޖޫނިއަރ ޤައުމީ ސްކޮޑް 2021 ވަނަ އަހަރަށް އެކުލަވާލުމަށް ބޭއްވާ ޓްރަޔަލްގެ ތާރީޚް
read more

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ކޯޗުންގެ ރިޕްރެޒެންޓޭޓިވްގެ އިންތިޚާބު ބޭއްވުން

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ކޯޗުންގެ ރިޕްރެޒެންޓޭޓިވްގެ އިންތިޚާބު ބޭއްވުން

association logo

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުގެ 4 ވަނަ އިންތިޚާބުގައި، ކޯޗުންގެ ރިޕްރެޒެންޓޭޓިވްގެ ވޯޓު އެއްވަރުވެފައިވާތީ، އެމަޤާމަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބޭއްވޭ ވޯޓުލުން 4 ނޮވެމްބަރު 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ މީޓިންގރޫމް ގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މިއީ، މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ 4 ވަނަ އިންތިޚާބުގެ ބައެއްކަމުގައި ވާތީވެ، ވޯޓިންގ ލިސްޓާއި، ކެންޑިޑޭޓުންނާއި، އިންތިޚާބާއި ވޯޓުލުމާއި ގުޅުންހުރި އިތުރު އެހެން އެއްވެސް ކަމަކަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެއެވެ.

ވީމާ، މިވާހަކަ މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ މެންބަރު ކޯޗުންގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

 • ތަން: ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުގެ މީޓިންގ ރޫމް، ގަލޮޅުދަނޑު، ޝަބްނަމްމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
 • ތާރީޚް: 04 ނޮވެމްބަރު 2020 (ބުދަ)
 • ރިޕޯރޓްކުރަންޖެހޭ ގަޑި: ހެނދުނު 10:00
 • އިތުރު ތަފްޞީލް: އިލެކްޝަންސްގެ ލިންކުން

ކުރިން ޕްރޮކްސީ ފޯރމު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުން އަލުން ޕްރޮކްސީ ފޯރމް ފުރިހަމަކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. ނަމަވެސް، އެއްވެސް ބަދަލެއް އަންނަނަމަ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީއަށް އެމެންބަރަކު ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ އީމެއިލްއެއް މެދުވެރިކޮށް އަންގަން ވާނެއެވެ. އަދި، ޕްރޮކްސީއެއް ހުށަހަޅާނަމަ، ޕްރޮކްސީ ފޯރމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އެސޯސިއޭޝަނުގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ނުވަތަ، އެމެންބަރަކު ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް އެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ވަޑައިގަންނަވާއިރު، އެސޯސިއޭޝަނުގެ މެންބަރޝިޕް ކާޑު ނުވަތަ، ނެޝަނަލް އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނުވަތަ، ސަރުކާރުގެ ރަސްމީއިދާރާއަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ފޮޓޯޖެހި ލިޔުމެއް ގެންނެވުން އެދެމެވެ. އަދި، ކޮންމެ ބޭފުޅަކުވެސް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއިން ދެއްވާފައިވާ ލަފައާއި އެއްގޮތަށް އަނގަޔާއި ނޭފަތް ނިވާވާނޭ ގޮތަށް މާސްކް އަޅުއްވައި، ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅުގައި ފާހަގަޖެއްސެވުމަށް ކަޅު ނުވަތަ ނޫ ކުލައިގެ ގަލަމެއް ގެންނެވުމަށް ދަންނަވެމެވެ.


our sponsors and partners

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ކޯޗުންގެ ރިޕްރެޒެންޓޭޓިވްގެ އިންތިޚާބު ބޭއްވުން
read more

އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޗިންގ ކޯސް (ޖަރުމަނުވިލާތް) ގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަންހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު

އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޗިންގ ކޯސް (ޖަރުމަނުވިލާތް) ގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަންހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު

2021 ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗް މަހުގެ 4 ން 31 ޖުލައިހގެ ނިޔަލަށް ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ލައިޕްޒިގް Universität Leipzig ގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޗިންގ ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަންހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު، މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ. ވީމާ، މިކޯހުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭފަރާތްތަކުން މިކަމަށްއެދި 13 އޮގަސްޓް 2020 ވާ ބުރާސްފަތު ދުވަހުގެ 13:00ގެ ކުރިން މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ފޯރމް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 • ކޯހުގެ ނަން: އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޗިންގ ކޯސް (ސްވިމިންގ)
 • ކޯސް ބޭއްވޭ ތާރީޚް: މާރޗް 4 ން 31 ޖުލައި 2021
 • ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯރމް: އެޕްލިކޭޝަން ފޯރމް ޑައުންލޯޑް ލިންކް
 • ކޯސް ބޭއްވޭ ޤައުމު: ޖަރުމަނުވިލާތް
 • ކޯހުގެ ފީ: ހިލޭ
 • ޕޮކެޓްމަނީ: ޖަރުމަނުގައި ހޭދަވާ ދުވަސްތަކުގައި ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން، ޖަރުމަނު އެންބަސީގެ ފަރާތުން ކޮންމެ މަހަކު އެލަވަންސް ހަމަޖައްސައިދޭނެއެވެ.
 • ޓިކެޓް: ޖަރުމަނަށް ދިޔުމާއި އައުމުގެ ޓިކެޓް ހަމަޖައްސަން ޖެހޭނީ އެބައިވެރިޔެއްގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައެވެ.
 • ވިސާ: މިކޯހުގައި ބައިވެރިވެ، ޖަރުމަނަށް ދިޔުމަށް ބޭނުންވާ ވިސާ ހަމަޖައްސަން ޖެހޭނީ އެބައިވެރިއެއް އަމިއްލައަށް، އަމިއްލަ ޚަރަދުގައެވެ.
 • މެޑިކަލް އަދި އިންޝިއުރަންސް: މިކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަން ފޮނުވޭފަރާތްތައް ހައްދަންޖެހޭ މެޑިކަލް އާއި، ޓްރެވަލް އިންޝިއުރަންސް ހައްދަންޖެހޭނީ އެބައިވެރިއެއް އަމިއްލައަށް، އަމިއްލަޚަރަދުގައެވެ.
 • ފޯރމް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚް: 13 އޮގަސްޓް 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00ގެ ކުރިން.
 • ފޯރމް ހުށަހަޅަން ޖެހޭތަން: އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް، sharif@swimming.org.mv އަށް.
 • އިތުރު މަޢުލޫމާތު: ކޯހުގެ ވެބްސައިޓް

ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޝަރުތުތައް:

 • 13 އޮގަސްޓް 2020 އަށް 18 އަހަރު ފުރި، 31 ޖުލައި 2021 އަށް 40 އަހަރު ނުފުރޭ މީހެއްކަމުގައިވުން.
 • ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން ތަޢުލީމް ޙާސިލްކޮށްފައިވުން (ކުޅިވަރު ކޮމިއުނިޓީ ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ ޤަބޫލުކުރާ، ކުޅިވަރާއިބެހޭ ދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއް)
 • ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ، ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ ފިޒިކަލް އެޑިއުކޭޝަން ޓީޗަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ކުރަމުންދާ މީހެއްކަމުގައި ވުން.
 • ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީގޮތުން ދުޅަހެޔޮ މީހެއްކަމުގައި ވުން.

އެޕްލިކޭޝަން ފޯރމްއާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:

މިކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ނަން ހޮވުމުގައި ތިރީގައިވާ ކަންކަމަށް ބެލޭނެއެވެ.

 • ފެތުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ހޭދަކޮށްފައިވާ މުއްދަތު
 • ސްވިމިންގ ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި ހޭދަކޮށްފައިވާ މުއްދަތު
 • ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނަށާއި ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއަށް ކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތްތަކާއި، ޚިދުމަތް ކޮށްދީފައިވާ މުއްދަތު.

our sponsors and partners

އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޗިންގ ކޯސް (ޖަރުމަނުވިލާތް) ގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަންހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު
read more

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު ހޮވައިފި

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު ހޮވައިފި

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު ހޮވައިފިއެވެ.

މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން ހޮވުމަށް މިއަދު ހުޅުމާލޭ ސްޕޯރޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް ސްވިމިންގ ޕޫލުގައި ބޭއްވުނު ޚާއްސަގޮތުން ކުރެވުނު އާންމު ޖަލްސާގައެވެ. ކުރިއަށް އޮތް 4 އަހަރު އެސޯސިއޭޝަނުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

Mohamed Abdul Sattar

president

Ismail Ali

vice president

Ali Shameem

treasurer

Ahmed Firass Afeef

club representative

Ahmed Raidh Ali

technical members representative

Raheema Adam

individual member representative (female)

Hassan Siraar

individual member representative (male)

މިއަދު ބޭއްވުނު ޖަލްސާގައި ހިންގާ ކޮމިޓީގެ 9 މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ހޮވާފައިވަނީ 7 މެންބަރުންނެވެ. ކޯޗުންގެ ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްގެ މަޤާމުގެ ވޯޓު އެއްވަރުވުމާއި ގުޅިގެން އައު އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއިން ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތީން އެމަޤާމަށް ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި މީހަކު ހޮވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމަކީ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ލަފާގެ މަތީން، އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރައީސް އައްޔަނުކުރާ މެންބަރެކެވެ.

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު ހޮވައިފި
read more

އެސޯސިއޭޝަނުގެ 4 ވަނަ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ބޭއްވޭ ތަނާއި ވަގުތު

އެސޯސިއޭޝަނުގެ 4 ވަނަ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ބޭއްވޭ ތަނާއި ވަގުތު

association logo

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 4 ވަނަ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ބޭއްވޭނެ ތަނާއި ވަގުތު:

ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު، އެސޯސިއޭޝަނުގެ މެންބަރޝިޕް ކާޑު ނުވަތަ، ނެޝަނަލް އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނުވަތަ، ސަރުކާރުގެ ރަސްމީއިދާރާއަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ފޮޓޯޖެހި ލިޔުމެއް ގެންނެވުން އެދެމެވެ. އަދި، ކޮންމެ ބޭފުޅަކުވެސް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއިން ދެއްވާފައިވާ ލަފައާއި އެއްގޮތަށް އަނގަޔާއި ނޭފަތް ނިވާވާނޭ ގޮތަށް މާސްކް އަޅުއްވައި، ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅުގައި ފާހަގަޖެއްސެވުމަށް ކަޅު ނުވަތަ ނޫ ކުލައިގެ ގަލަމެއް ގެންނެވުމަށް ދަންނަވެމެވެ.

ވީމާ، އެސޯސިއޭޝަނުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި މިވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.


our sponsors and partners

އެސޯސިއޭޝަނުގެ 4 ވަނަ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ބޭއްވޭ ތަނާއި ވަގުތު
read more

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ދައުރު ދެމިއޮތުން

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ދައުރު ދެމިއޮތުން

association logo

ކޮވިޑް ނަވާރައާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރު ބަންދުކޮށްފައިވާ ކުރުން ނިމުމަކަށް އައިސް، އާންމު ޙާލަތަކަށް ރުޖޫޢަވެ ސަރުކާރު ހުޅުވޭތާ 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށާއި، އައު ހިންގާ ކޮމިޓީ އިންތިޚާބުކުރުމާ ހަމައަށް މިހާރު އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ހިންގާ ކޮމިޓީ ދެމިއޮތުމުގެ ހުއްދަ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް ގެފަރާތުންނާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެތުމުގެ ކުޅިވަރުތަކާއިބެހޭ ޖަމްޢިއްޔާ (ފީނާ) އިން ވަނީ ދެއްވާފައެވެ.

ވީމާ، މިވާހަކަ މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.


our sponsors and partners

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ދައުރު ދެމިއޮތުން
read more

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 4 ވަނަ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާ ތާރީޚު ފަސްކުރުން

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 4 ވަނަ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާ ތާރީޚު ފަސްކުރުން

association logo

މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ 4 ވަނަ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ބާއްވާ ތާރީޚް ފަސްކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނާއި، އިންތިޚާބީ ކެންޑިޓޭޓުނަށް އަންގައި އިޢުލާނު ކުރަމެވެ.

މިގޮތަށް، އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ތާރީޚް ފަސްކޮށްފައި ވަނީ ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ސިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާނުކޮށް ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ގޭގައި މަޑުކުރުމަށް ސިއްޙީ މާހިރުން ދެއްވާ ލަފަޔާއި ސަރުކާރުން އަޅުއްވާފައިވާ އަދި މިހާރުވެސް އަޅުއްވަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ފުރިހަމައަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ. ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 4 ވަނަ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ބޭއްވޭނެ ތާރީޚް، ގަޑި އަދި ބޭއްވޭނެ ތަން ފަހުން ޢިއުލާނު ކުރާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

އަދި ދަންނަވަމެވެ. އެސޯސިއޭޝަނުގެ 4 ވަނަ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚް ފަސްކުރި ނަމަވެސް، އިންތިޚާބާއި ގުޅުންހުރި އިތުރު އެހެން އެއްވެސް ކަމަކަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެއެވެ.


our sponsors and partners

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 4 ވަނަ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާ ތާރީޚު ފަސްކުރުން
read more

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 4 ވަނަ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާ ތާރީޚު 20 އެޕްރީލް 2020 އަށް ފަސްކުރުން

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 4 ވަނަ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާ ތާރީޚު 20 އެޕްރީލް 2020 އަށް ފަސްކުރުން

association logo

މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ 4 ވަނަ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ބާއްވާ ތާރީޚް ބަދަލުކޮށް، 20 އެޕްރީލް 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހަށް ފަސްކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނާއި، އިންތިޚާބީ ކެންޑިޓޭޓުނަށް އަންގައި އިޢުލާނު ކުރަމެވެ.

މިގޮތަށް، އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ތާރީޚް ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ސިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާނުކޮށް ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ގޭގައި މަޑުކުރުމަށް ސިއްޙީ މާހިރުން ދެއްވާ ލަފަޔާއި ސަރުކާރުން އަޅުއްވާފައިވާ އަދި މިހާރުވެސް އަޅުއްވަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

އަދި ދަންނަވަމެވެ. އެސޯސިއޭޝަނުގެ 4 ވަނަ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚް ފަސްކުރި ނަމަވެސް، އިންތިޚާބާއި ގުޅުންހުރި އިތުރު އެހެން އެއްވެސް ކަމަކަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެއެވެ.

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 4 ވަނަ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ބޭއްވޭނެ ތަނާއި ވަގުތު:

ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު، އެސޯސިއޭޝަނުގެ މެންބަރޝިޕް ކާޑު ނުވަތަ، ނެޝަނަލް އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނުވަތަ، ސަރުކާރުގެ ރަސްމީއިދާރާއަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ފޮޓޯޖެހި ލިޔުމެއް ގެންނެވުން އެދެމެވެ. ޕްރޮކްސީ ފޯރމްތައް ޙަވާލުކުރެއްވުމަށް މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީއާއި ގުޅުއްވައި، ފޯރމު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސެވުން އެދެމެވެ.


our sponsors and partners

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 4 ވަނަ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާ ތާރީޚު 20 އެޕްރީލް 2020 އަށް ފަސްކުރުން
read more

އެސޯސިއޭޝަނުގެ 4 ވަނަ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ބޭއްވޭ ތަނާއި ވަގުތު

އެސޯސިއޭޝަނުގެ 4 ވަނަ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ބޭއްވޭ ތަނާއި ވަގުތު

association logo

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 4 ވަނަ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ބޭއްވޭނެ ތަނާއި ވަގުތު:

ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު، އެސޯސިއޭޝަނުގެ މެންބަރޝިޕް ކާޑު ނުވަތަ، ނެޝަނަލް އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނުވަތަ، ސަރުކާރުގެ ރަސްމީއިދާރާއަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ފޮޓޯޖެހި ލިޔުމެއް ގެންނެވުން އެދެމެވެ. ޕްރޮކްސީ ފޯރމްތައް ޙަވާލުކުރެއްވުމަށް މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީއާއި ގުޅުއްވައި، ފޯރމު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސެވުން އެދެމެވެ.

ވީމާ، އެސޯސިއޭޝަނުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި މިވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.


our sponsors and partners

އެސޯސިއޭޝަނުގެ 4 ވަނަ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ބޭއްވޭ ތަނާއި ވަގުތު
read more