ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 5 ވަނަ އިންތިޚާބު: ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބުކޮށްފައިވާ ގޮތް

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 5 ވަނަ އިންތިޚާބު: ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބުކޮށްފައިވާ ގޮތް

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 5 ވަނަ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރަން ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި، އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓު ތަރުތީބު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1: މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު

އެސޯސިއޭޝަންގެ ނާއިބު ރައީސް

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1: އިސްމާޢީލް ޢަލީ

ޚަޒާންދާރު

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1: ޢަލީ ޝަމީމް

ކޯޗު ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1: އަޙްމަދު ފިރާސް އަފީފް

ޓެކްނިކަލް އޮފިޝަލް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1: ޙަސަން ސިރާރު

މެމްބަރ ކްލަބް މެމްބަރ ރިރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް:

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1: އޭ ޓެން ސްޕޯރޓްސް ކްލަބް – އަލީފް ޢަބްދުﷲ ނަސީމް

ފަރުދީ މެންބަރުން ރިޕްރެޒެންޓްކުރާ އަންހެން މެންބަރު

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1: ރަޙީމާ އާދަމް

ފަރުދީ މެންބަރުން ރިޕްރެޒެންޓްކުރާ ފިރިހެން މެންބަރު

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1: މުޙައްމަދު ނައްވާރު އިބްރާޙީމް

 

ވީމާ، މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި މިވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

އިންތިޚާބާއި ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު އަދި ފޯމުތައް: އިލެކްޝަންސް އިންފޮމޭޝަން ޕޭޖު

 


our sponsors and partners

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 5 ވަނަ އިންތިޚާބު: ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބުކޮށްފައިވާ ގޮތް
read more

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 5 ވަނަ އިންތިޚާބު: ދެވަނަ ފުރުޞަތުގައި ކުރިމަތިލީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 5 ވަނަ އިންތިޚާބު: ދެވަނަ ފުރުޞަތުގައި ކުރިމަތިލީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 5 ވަނަ އިންތިޚާބުގައި ކުލަބް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްގެ މަޤާމަށް ވާދަކުރުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ފޯމު ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީވެ، އިންތިޚާބުގެ ޤަވައިދުގެ 2. ވަނަ މާއްދާގެ (ބ)ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހުޅުވާލެވުނު 2 ވަނަ ފުރުޞަތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ނަންތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 • ކްލަބް މެމްބަރ ރިރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް: އޭ ޓެން ސްޕޯރޓްސް ކްލަބް – އަލީފް ޢަބްދުﷲ ނަސީމް

ވީމާ، މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި މިވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

އިންތިޚާބާއި ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު އަދި ފޯމުތައް: އިލެކްޝަންސް އިންފޮމޭޝަން ޕޭޖު


our sponsors and partners

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 5 ވަނަ އިންތިޚާބު: ދެވަނަ ފުރުޞަތުގައި ކުރިމަތިލީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު
read more

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 5 ވަނަ އިންތިޚާބު: ކްލަބް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލެވޭ 2 ވަނަ ފުރުޞަތު

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 5 ވަނަ އިންތިޚާބު: ކްލަބް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލެވޭ 2 ވަނަ ފުރުޞަތު

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 5 ވަނަ އިންތިޚާބުގައި ކުލަބް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްގެ މަޤާމަށް ވާދަކުރުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ފޯމު ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީވެ، އިންތިޚާބުގެ ޤަވައިދުގެ 2. ވަނަ މާއްދާގެ (ބ)ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ 2 ވަނަ ފުރުޞަތު، 14 މެއި 2024 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހުޅުވާލަމެވެ.


our sponsors and partners

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 5 ވަނަ އިންތިޚާބު: ކްލަބް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލެވޭ 2 ވަނަ ފުރުޞަތު
read more

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 5 ވަނަ އިންތިޚާބު: ކުރިމަތިލީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 5 ވަނަ އިންތިޚާބު: ކުރިމަތިލީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 5 ވަނަ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް، 13 މެއި 2024 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 އާއި ހަމައަށް ލިބިފައިވާ ނަންތަކުގެ ލިސްޓު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 • ރަޙީމާ އާދަމް – ފަރުދީ މެންބަރުން ރިޕްރެޒެންޓްކުރާ އަންހެން މެންބަރު
 • ޙަސަން ސިރާރު – ޓެކްނިކަލް އޮފިޝަލް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް
 • މުޙައްމަދު ނައްވާރު އިބްރާޙީމް – ފަރުދީ މެންބަރުން ރިޕްރެޒެންޓްކުރާ ފިރިހެން މެންބަރު
 • އަޙްމަދު ފިރާސް އަފީފް – ކޯޗު ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް
 • މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު – އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް
 • އިސްމާޢީލް ޢަލީ – އެސޯސިއޭޝަންގެ ނާއިބު ރައީސް
 • ޢަލީ ޝަމީމް – ޚަޒާންދާރު

ވީމާ، މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި މިވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.


our sponsors and partners

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 5 ވަނަ އިންތިޚާބު: ކުރިމަތިލީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު
read more

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 5 ވަނަ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 5 ވަނަ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 5 ވަނަ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލެވޭ މީހުންނާއި ކުލަބުތަކުގެ ލިސްޓު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. އަދި މިލިސްޓުގައި މައްސަލައެއް ވާނަމަ، އެކަން ބަލައިދިނުމަށްއެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ މެންބަރުންނަށް ހުޅުވާލަމެވެ. ވީމާ، މިލިސްޓުގައި މައްސަލައެއް ވާނަމަ، 16 މެއި 2024 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00ގެ ކުރިން މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ކުލަބު މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިވެ، ވޯޓުލުމަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނީ މިއިންތިޚާބުގެ ޤަވައިދުގެ 7. ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި، ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފޯމު، މިއިންތިޚާބުގެ ގަވައިދުގެ 2. ވަނަ މާއްދާގެ (އ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސުންގަޑީގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ކުލަބުތަކަށް އެކަންޏެވެ. ވީމާ، ތިރީގައި ލިސްޓްކޮށްފައިވާ ކުލަބުތަކުން، މި ލިޔެކިޔުންތަކާއި ފޯމު، 23 މެއި 2024 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 ކުރިން، މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

އިންތިޚާބާއި ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު އަދި ފޯމުތައް: އިލެކްޝަންސް އިންފޮމޭޝަން ޕޭޖު

Individual Members:

Membership # Full Name ID No. Role
M/2023/A0164 ABDULLA HAFEEZ A****67 Coach
M/2024/A0196 ABDULLA NAZEEH A****15 Technical Official
M/2020/A0110 ADAM MOHAMED A****36 Coach
M/2023/A0157 ADAM NASEER A****96 Athlete
M/2021/A0155 AHMED FIRASS AFEEF A****55 Coach
M/2023/A0160 AHMED LAMMAAH IBRAHIM A****48 Athlete
M/2023/A0168 AHMED MANSOOR A****28 Coach
M/2023/A0170 AHMED NASEEM A****68 Athlete
M/2019/A0077 AHMED RAIDH A****19 Technical Official
M/2023/A0166 AHMED RASHEED A****75 Athlete
M/2020/A0130 AHMED SHAFEEQ A****03 Athlete
M/2023/A0165 AHMED THAHUSEEN A****29 Athlete
M/2023/A0175 AHMED ZAHIR A****88 Instructor
M/2020/A0123 AHMED ZAYYAN AREEF A****88 Technical Official
M/2024/A0191 AISHATH MALDHA A****58 Technical Official
M/2019/A0099 ALI IMAAN A****45 Athlete
M/2020/A0127 ALI SHAMEEM A****11 Treasurer
M/2020/A0136 AMINATH ZAAIN AREEF A****92 Technical Official
M/2023/A0172 FARUHATH WAHEED A****57 Coach
M/2024/A0195 FATHIMATH SHIFANA A****29 Technical Official
M/2023/A0159 FATHUHULLA ABOOBAKURU A****26 Instructor
M/2023/A0186 HAMNA AHMED A****01 Athlete
M/2019/A0009 HASSAN SIRAAR A****18 Technical Official
M/2019/A0029 HUSSAIN HAISH HASSAN A****72 Athlete
M/2019/A0083 HUSSAIN MUBAH A****97 Athlete
M/2020/A0147 HUSSAIN RASHEED A****86 Athlete
M/2020/A0143 HUSSAIN RASHEED A****15 Instructor
M/2023/A0171 HUSSAIN RASHEED A****45 Instructor
M/2024/A0187 HUSSAIN SOLAH A****02 Coach
M/2023/A0173 HUSSAIN SUNAZ A****67 Instructor
M/2019/A0013 IBRAHIM ALI A****06 Coach
M/2024/A0194 IBRAHIM ASHMAL SAMEER A****54 Technical Official
M/2019/A0008 IBRAHIM MOOSA A****17 Coach
M/2023/A0180 IBRAHIM NAFIZ A****11 Coach
M/2020/A0132 IBRAHIM RIYAZ A****82 Coach
M/2020/A0141 INAZ MOHAMED A****15 Athlete
M/2019/A0004 ISMAIL ALI A****99 Vice President
M/2020/A0154 KHADEEJA EASA FULHU A****37 Coach
M/2020/A0138 MARIYAM RAIMA A****20 Technical Official
M/2024/A0193 MARIYAM ZAARA ILYAS A****71 Technical Official
M/2024/A0188 MOHAMED AAN HUSSAIN A****56 Athlete
M/2019/A0002 MOHAMED ABDUL SATTAR A****74 President
M/2019/A0007 MOHAMED AMIR A****20 Athlete
M/2019/A0069 MOHAMED JAUFARU A****64 Coach
M/2020/A0144 MOHAMED NAHUDHY A****10 Instructor
M/2023/A0174 MOHAMED RASHEED A****63 Instructor
M/2019/A0092 MOHAMED SAMEER A****54 Technical Official
M/2023/A0158 MOHAMED SHANAU NASEER A****62 Athlete
M/2023/A0177 MOHAMED SHAREEF IBRAHIM A****74 Athlete
M/2019/A0011 MOHAMED SHARIF A****27 Technical Official
M/2019/A0010 MOHAMED WISHAM A****64 Coach
M/2019/A0040 MOHAMED YAISH SAAMEE A****75 Athlete
M/2024/A0192 MOHAMED YAMAN YASSIN A****93 Athlete
M/2020/A0102 MOHAMED ZAHID A****41 Coach
M/2023/A0163 MOOSA NEEVEEN A****36 Athlete
M/2020/A0142 MOOSA RASHEED A****51 Athlete
M/2023/A0176 MOOSA SAEED A****21 Athlete
M/2020/A0140 MUSTHAFA NASEER A****79 Athlete
M/2019/A0015 RAHEEMA ADAM A****61 Instructor
M/2023/A0162 UMAR FARUHAN A****95 Athlete
M/2024/A0190 YAEESH JAMEEL A****59 Technical Official
M/2019/A0054 YOOSUF NUHAIK NASEEM A****43 Athlete

 

Club Members:

Membership # Full Name Reg #
M/2023/A0183 A TEN SPORTS CLUB 141/COS/CERT/2022/188
M/2023/A0156 AQUAFEENA SWIMMING CLUB 141-COS/CERT/2022/99
M/2020/A0124 BLUEFIN SPORTS CLUB 141-SC/CERT/2018/162
M/2023/A0182 DHI SPORTS CLUB 141/COS/CERT/2022/187
M/2023/A0184 FEENA SWIMMING ACADEMY 141/COS/CERT/2022/186
M/2020/A0100 MALDIVES LIFEGUARD ASSOCIATION 141-ISA/CERT/2019/29
M/2020/A0101 SPORTS NATURE 141-SC/CERT/2019/20
M/2023/A0181 YOUTH CHALLENGE SPORTS CLUB 141/COS/CERT/2022/185

 

Numbers:

Category Qty
Athletes 24
Coaches 14
Instructors 8
Technical Officials 13
Clubs 8
Executive Members 3
Total: 70

our sponsors and partners

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 5 ވަނަ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް
read more

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 5 ވަނަ އިންތިޚާބުގެ އިންތީޚާބީ ކޮމިޓީ

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 5 ވަނަ އިންތިޚާބުގެ އިންތީޚާބީ ކޮމިޓީ

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 5 ވަނަ އިންތިޚާބުގެ ޤަވާއިދުގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް، އިންތިޚާބީ ކޮމިޓީ ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ. މި ކޮމިޓީގައި ތިއްބަވާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

 •  އަޙްމަދު އަސްލަމް
 •  އަޙްމަދު ޢަބީރު އިސްމާޢީލް
 •  މުޙައްމަދު އަނީލް ޢަބްދުއްލަޠީފް

ވީމާ، މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނާއި، އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި މިވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

އިންތިޚާބާއި ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު އަދި ފޯމުތައް: އިލެކްޝަންސް އިންފޮމޭޝަން ޕޭޖު


our sponsors and partners

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 5 ވަނަ އިންތިޚާބުގެ އިންތީޚާބީ ކޮމިޓީ
read more

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 5 ވަނަ އިންތިޚާބު

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 5 ވަނަ އިންތިޚާބު

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 5 ވަނަ އިންތިޚާބު 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 1 ވާ ހޮނިހުރި ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ވީމާ މި އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރަން އެދޭ ފަރާތްތަކަށާއި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިފައިވާ ވާހަކަ އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާނު ކުރަމެވެ. އިންތިޚާބީ ޖަލްސާއޮންނާނީ، މާލޭ ޔޫތު ސެންޓަރު (ސޯޝަލް ސެންޓަރު)ގެ ހަރުގޭގަ އެވެ. ޖަލްސާގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފެށޭނީ ހެނދުނު 10:30 ގައެވެ. އިންތިޚާބުގެ ޤަވާއިދާއި ފޯމުތައް އެސޯސިއޭޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑު ކުރެވޭނެއެވެ.

އިންތިޚާބުގެ ޤަވާއިދު: ޑައުންލޯޑު ލިންކު

އިންތިޚާބާއި ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު އަދި ފޯމުތައް: އިލެކްޝަންސް އިންފޮމޭޝަން ޕޭޖު


our sponsors and partners

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 5 ވަނަ އިންތިޚާބު
read more

ސަތޭކަ މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ހަމްނާ އާކޮށްފި

ސަތޭކަ މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ހަމްނާ އާކޮށްފި

hamna

އަންހެނުންގެ ލޯންގްކޯސް 100 މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ހަމްނާ އަޙްމަދު އާކޮށްފިއެވެ. މެލޭޝިއާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 59 ވަނަ މައިލޯ/އެމް.އޭ.އެސް މެލޭޝިއާ އިންވިޓޭޝަނަލް އޭޖްގްރޫޕް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް 2024 ގައި ހަމްނާ މި ޤައުމީ ރެކޯޑު އާކޮށްފައި ވަނީ 01:17.69 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

100 މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯޑު އެންމެފަހުން އާކޮށްފައިވަނީވެސް ހަމްނާ އެވެ. އެއީ 2023 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު 20 ވަނަ ވޯލްޑް އެކުއަޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް ގައި 01:18.17 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ދިވެހި ފެތުންތެރިން ވަނީ މިހާތަނަށް 4 ޤައުމީ ރެކޯޑެއް އާކޮށްފައެވެ.


our sponsors and partners

ސަތޭކަ މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ހަމްނާ އާކޮށްފި
read more

ފަންސާސް މީޓަރ ބަޓަރފްލައި ރޭހުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ހަނާން އާކޮށްފި

ފަންސާސް މީޓަރ ބަޓަރފްލައި ރޭހުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ހަނާން އާކޮށްފި

hanan

އަންހެނުންގެ ލޯންގްކޯސް 50 މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ހަނާން ޙުސައިން ޙަލީމް އާކޮށްފިއެވެ. މެލޭޝިއާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 59 ވަނަ މައިލޯ/އެމް.އޭ.އެސް މެލޭޝިއާ އިންވިޓޭޝަނަލް އޭޖްގްރޫޕް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް 2024 ގައި ހަނާން މި ޤައުމީ ރެކޯޑު އާކޮށްފައި ވަނީ 00:31.68 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

50 މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯޑު އެންމެފަހުން އާކޮށްފައިވަނީވެސް ހަނާން އެވެ. އެއީ މިއަހަރު ފެބްރުވަރީ މަހު ތައިލަންޑްގައި ބޭއްވުނު ބްރިޓިޝް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްސް އިން އޭޝިއާ ސްވިމިންގ އިންވިޓޭޝަނަލް ކޮމްޕެޓިޝަންގައި 00:32.00 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.


our sponsors and partners

ފަންސާސް މީޓަރ ބަޓަރފްލައި ރޭހުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ހަނާން އާކޮށްފި
read more

ފަންސާސް މީޓަރ ބަޓަރފްލައި ރޭހުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ރިހާން އާކޮށްފި

ފަންސާސް މީޓަރ ބަޓަރފްލައި ރޭހުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ރިހާން އާކޮށްފި

rihan

ފިރިހެނުންގެ ލޯންގްކޯސް 50 މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުޙައްމަދު ރިހާން ޝިހާމް އާކޮށްފިއެވެ. މެލޭޝިއާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 59 ވަނަ މައިލޯ/އެމް.އޭ.އެސް މެލޭޝިއާ އިންވިޓޭޝަނަލް އޭޖްގްރޫޕް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް 2024 ގައި ރިހާން މި ޤައުމީ ރެކޯޑު އާކޮށްފައި ވަނީ 00:26.98 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

50 މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯޑު އެންމެފަހުން އާކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވުނު 11 ވަނަ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލަންޑް ގޭމްސްގައި، 00:27.23 އިން ފަތައިގެން މުޙައްމަދު އާން ޙުސައިން އެވެ.


our sponsors and partners

ފަންސާސް މީޓަރ ބަޓަރފްލައި ރޭހުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ރިހާން އާކޮށްފި
read more

ހަތަރުސަތޭކަ މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް ރޭހުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ރިހާން އާކޮށްފި

ހަތަރުސަތޭކަ މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް ރޭހުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ރިހާން އާކޮށްފި

rihan

ފިރިހެނުންގެ ލޯންގްކޯސް 400 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުޙައްމަދު ރިހާން ޝިހާމް އާކޮށްފިއެވެ. މެލޭޝިއާގައި ކުރިއަށްދާ 59 ވަނަ މައިލޯ/އެމް.އޭ.އެސް މެލޭޝިއާ އިންވިޓޭޝަނަލް އޭޖް ގްރޫޕް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް ގައި ރިޙާން މި ރެކޯޑް އާކޮށްފައިވަނީ 04:28.34 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

400 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އާކޮށްފައިވަނީވެސް ރިހާންއެވެ. އެއީ މިމަހު ކުރީކޮޅު ބޭއްވި އެރީނާ ތައިލަންޑް އޭޖްގްރޫޕް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް ގައެވެ. އެފަހަރުގެ ވަގުތަކީ 04:29.70 އެވެ.

 


our sponsors and partners

ހަތަރުސަތޭކަ މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް ރޭހުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ރިހާން އާކޮށްފި
read more

ދުއިސައްތަ މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް ރޭހުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ރިހާން އާކޮށްފި

ދުއިސައްތަ މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް ރޭހުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ރިހާން އާކޮށްފި

rihan

ފިރިހެނުންގެ ލޯންގްކޯސް 200 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުޙައްމަދު ރިހާން ޝިހާމް އާކޮށްފިއެވެ. ތައިލަންޑްގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އެރީނާ ތައިލަންޑް އޭޖްގްރޫޕް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް 2024 ގައި ރިހާން މި ޤައުމީ ރެކޯޑު އާކޮށްފައި ވަނީ 02:04.75 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

200 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އާކޮށްފައިވަނީވެސް ރިހާންއެވެ. އެއީ މިއަހަރުގެ ފެބްރުވަރީ މަހު ބޭއްވުނު 11 ވަނަ އޭޝިއަން އޭޖްގްރޫޕް އެކުއަޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި 02.05.91 އިން ރޭސް ނިންމައިގެންނެވެ.

މިއީ މިމުބާރާތުގައި ރިހާން އާކުރި 3 ވަނަ ޤައުމީ ރެކޯޑެވެ.


our sponsors and partners

ދުއިސައްތަ މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް ރޭހުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ރިހާން އާކޮށްފި
read more

އަށް ސަތޭކަ މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް ރޭހުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ރިހާން އާކޮށްފި

އަށް ސަތޭކަ މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް ރޭހުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ރިހާން އާކޮށްފި

rihan

ފިރިހެނުންގެ ލޯންގްކޯސް 800 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުޙައްމަދު ރިހާން ޝިހާމް އާކޮށްފިއެވެ. ތައިލަންޑްގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އެރީނާ ތައިލަންޑް އޭޖްގްރޫޕް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް 2024 ގައި ރިހާން މި ޤައުމީ ރެކޯޑު އާކޮށްފައި ވަނީ 09:26.67 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

800 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އާކޮށްފައިވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު 18 ވަނަ އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި މުބާލް ޢައްޒާމް އިބްރާޙީމް އެވެ. އެފަހަރު މުބާލްގެ ވަގުތަކީ 10:12.07 އެވެ.

މިއީ މިމުބާރާތުގައި ރިހާން އާކުރި 2 ވަނަ ޤައުމީ ރެކޯޑެވެ.


our sponsors and partners

އަށް ސަތޭކަ މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް ރޭހުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ރިހާން އާކޮށްފި
read more

ހަތަރުސަތޭކަ މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް ރޭހުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ރިހާން އާކޮށްފި

ހަތަރުސަތޭކަ މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް ރޭހުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ރިހާން އާކޮށްފި

rihan

ފިރިހެނުންގެ ލޯންގްކޯސް 400 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުޙައްމަދު ރިހާން ޝިހާމް އާކޮށްފިއެވެ. ތައިލަންޑްގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އެރީނާ ތައިލަންޑް އޭޖްގްރޫޕް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް 2024 ގައި ރިހާން މި ޤައުމީ ރެކޯޑު އާކޮށްފައި ވަނީ 04:29.70 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

400 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އާކޮށްފައިވަނީވެސް ރިހާންއެވެ. އެއީ ޤަޠަރުގެ ދޯހާގައި މިއަހަރު ބޭއްވުނު 21 ވަނަ ވޯލްޑް އެކުއަޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި 04:31.96 އިން ރޭސް ނިންމައިގެންނެވެ.


our sponsors and partners

ހަތަރުސަތޭކަ މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް ރޭހުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ރިހާން އާކޮށްފި
read more

ދުއިސައްތަ މީޓަރ ބްރެސްޓްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އިފްޟާލް އާކޮށްފި

ދުއިސައްތަ މީޓަރ ބްރެސްޓްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އިފްޟާލް އާކޮށްފި

Ifzaal

ލޯންގކޯސް 200 މީޓަރ ބްރެސްޓްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އިފްޟާލް އިބްރާހީމް މަޙްފޫޠް އާކޮށްފިއެވެ.

ފިލިޕީންސްގެ ނިއު ކްލާރކް ސިޓީގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 11 ވަނަ އޭޝިއަން އޭޖް ގްރޫޕް އެކުއަޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ގައި އިފްޟާލް މި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފައިވަނީ 02:45.81 އިން ރޭސް ނިންމައިގެންނެވެ.

މިއިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެ ފަހުން އާކޮށްފައިވަނީ ހަމަ މި މުބާރާތުގައި އިއްޔެ ލޫޠު މުޙައްމަދު ޙުސައިންއެވެ. އެއީ 02:49.19 އިން ރޭސް ނިންމައިގެންނެވެ.

މިއީ މިމުބާރާތުގައި ދިވެހި ފެތުންތެރިން އާކުރި 9 ވަނަ ޤައުމީ ރެކޯރޑެވެ.


our sponsors and partners

ދުއިސައްތަ މީޓަރ ބްރެސްޓްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އިފްޟާލް އާކޮށްފި
read more

ދުއިސައްތަ މީޓަރ ބްރެސްޓްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ލޫޠު އާކޮށްފި

ދުއިސައްތަ މީޓަރ ބްރެސްޓްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ލޫޠު އާކޮށްފި

looth

ލޯންގކޯސް 200 މީޓަރ ބްރެސްޓްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ލޫޠު މުޙައްމަދު ޙުސައިން އާކޮށްފިއެވެ.

2006 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު 10 ވަނަ ސާފް ގޭމްސްގައި ޙަސަަން އަޝްރަފް 02:52.44 އިން ރޭސް ނިންމައިގެން އާކޮށްފައިވާ މި ޤައުމީ ރެކޯރޑް ލޫޠު އާކޮށްފައި މިވަނީ ފިލިޕީންސްގެ ނިއު ކްލާރކް ސިޓީގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 11 ވަނަ އޭޝިއަން އޭޖް ގްރޫޕް އެކުއަޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ގައެވެ. ލޫޠު މި އިވެންޓު ނިންމާފައިވަނީ 02.49.19 އިން ނެވެ.

މިއީ މިމުބާރާތުގައި ދިވެހި ފެތުންތެރިން އާކުރި 8 ވަނަ ޤައުމީ ރެކޯރޑެވެ.


our sponsors and partners

ދުއިސައްތަ މީޓަރ ބްރެސްޓްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ލޫޠު އާކޮށްފި
read more

ދުއިސައްތަ މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ރިޙާން އާކޮށްފި

ދުއިސައްތަ މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ރިޙާން އާކޮށްފި

rihan

ލޯންގކޯސް 200 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުޙައްމަދު ރިޙާން ޝިހާމް އާކޮށްފިއެވެ.

ފިލިޕީންސްގެ ނިއު ކްލާރކް ސިޓީގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 11 ވަނަ އޭޝިއަން އޭޖް ގްރޫޕް އެކުއަޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ގައި ރިޙާން މި ރެކޯރޑް އާކޮށްފައިވަނީ 02:05.91 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މި ރެކޯރޑް އެންމެ ފަހުން އާކޮށްފައިވަނީވެސް ރިޙާން އެވެ. އެއީ މިމަހު މެދުތެރޭ ދޯހާ ގައި ބޭއްވުނު 21 ވަނަ ވޯލްޑް އެކުއަޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި 02.06.32 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މިއީ މިމުބާރާތުގައި ރިޙާން އާކުރި 2 ވަނަ ޤައުމީ ރެކޯރޑެވެ. އަދި، ދިވެހި ފެތުންތެރިން މި މުބާރާތުގައި އާކުރި 7 ވަނަ ޤައުމީ ރެކޯރޑެވެ.


our sponsors and partners

ދުއިސައްތަ މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ރިޙާން އާކޮށްފި
read more

ހަތަރެއްގުނަ 100 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް މިކްސްޑް ރިލޭގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފި

ހަތަރެއްގުނަ 100 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް މިކްސްޑް ރިލޭގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފި

relay team

ލޯންގކޯސް 4 ގުނަ 100 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް މިކްސްޑް ރިލޭގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފިއެވެ. ފިލިޕީންސްގެ ނިއު ކްލާރކް ސިޓީގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 11 ވަނަ އޭޝިއަން އޭޖް ގްރޫޕް އެކުއަޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ގައި ދިވެހި ފެތުންތެރިން މި ރެކޯރޑް އާކޮށްފައިވަނީ 04.12.35 އިން ރޭސް ނިންމައިގެންނެވެ. މި ރެކޯރޑް އާކުރި ޓީމުގައި ހިމެނެނީ، މުޙައްމަދު އާން ޙުސައިން، ޢަލީ އިމްޢާން، ޢާއިޝަތު ޢުލްޔާ ޝާއިޤް، އަދި ޢާއިޝަތު ޢައިނީ އަބްދުލް ހަމީދު އެވެ.

މިރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އާކޮށްފައިވަނީ 04.14.17 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެން މިމަހު މެދުތެރޭގައި ބޭއްވި 21 ވަނަ ވޯލްޑް އެކުއަޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައެވެ. އެފަހަރުގެ ޓީމުގައިފެތީ ޢާއިޝަތު ޢުލްޔާ ޝާއިޤް އާއި މުބާލް ޢައްޒާމް އިބްރާހިމް ގެ އިތުރުން މުޙައްމަދު ރިހާން ޝިހާމް އަދި ޙަމްނާ އަޙްމަދެވެ.

މިއީ ދިވެހި ފެތުންތެރިން މި މުބާރާތުގައި އާކުރި ހަވަނަ ޤައުމީ ރެކޯރޑެވެ.


our sponsors and partners

ހަތަރެއްގުނަ 100 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް މިކްސްޑް ރިލޭގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފި
read more

ސަތޭކަ މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާން އާކޮށްފި

ސަތޭކަ މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާން އާކޮށްފި

aan

ލޯންގކޯސް 100 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުޙައްމަދު އާން ޙުސައިން އާކޮށްފިއެވެ. ފިލިޕީންސްގެ ނިއު ކްލާރކް ސިޓީގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 11 ވަނަ އޭޝިއަން އޭޖް ގްރޫޕް އެކުއަޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ގައި އާން މި ރެކޯރޑް އާކޮށްފައިވަނީ 4 ގުނަ 100 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް މިކްސްޑް ރިލޭ އިވެންޓުގައި 100 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލްގެ ފުރަތަމަ ލެންތު 00:55.11 އިން ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މިރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އާކޮށްފައިވަނީވެސް އާން އެވެ. އެއީ، 2022 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ކޮމަންވެލްތު ގޭމްސްގައި 00:55.49 އިން ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މިއީ އާން މި މުބާރާތުގައި އާކުރި 2 ވަނަ ޤައުމީ ރެކޯރޑެވެ. އަދި ދިވެހި ފެތުންތެރިން މި މުބާރާތުގައި އާކުރި ފަސްވަނަ ޤައުމީ ރެކޯރޑެވެ.


our sponsors and partners

ސަތޭކަ މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާން އާކޮށްފި
read more

ފަންސާސް މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ޢުލްޔާ އާކޮށްފި

ފަންސާސް މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ޢުލްޔާ އާކޮށްފި

ulya

ލޯންގކޯސް 50 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ޢާއިޝަތު ޢުލްޔާ ޝާއިޤް އާކޮށްފިއެވެ. ފިލިޕީންސްގެ ނިއު ކްލާރކް ސިޓީގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 11 ވަނަ އޭޝިއަން އޭޖް ގްރޫޕް އެކުއަޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ މިއިވެންޓުގެ ފައިނަލުގައި ޢުލްޔާ މި ރެކޯރޑް އާކޮށްފައިވަނީ 00.29.29 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މި ރެކޯރޑް އެންމެ ފަހުން އާކޮށްފައިވަނީވެސް ޢުލްޔާއެވެ. އެއީ މިމަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ޤަޠަރުގެ ދޯހާ ގައި ކުރިއަށްދިޔަ 21 ވަނަ ވޯލްޑް އެކުއަޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގެ އަންހެނުންގެ 50 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓުގެ ހީޓްގައި ވާދަކޮށެވެ. އެ މުބާރާތުގައި ޢުލްޔާގެ ޓައިމިންގ އަކީ 00.29.47 އެވެ.

މިއީ މިމުބާރާތުގައި ދިވެހި ފެތުންތެރިން އާކުރި ހަތަރުވަނަ ޤައުމީ ރެކޯރޑެވެ.


our sponsors and partners

ފަންސާސް މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ޢުލްޔާ އާކޮށްފި
read more

ސަތޭކަ މީޓަރު ބަޓަރފްލައިގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ރިޙާން އާކޮށްފި

ސަތޭކަ މީޓަރު ބަޓަރފްލައިގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ރިޙާން އާކޮށްފި

rihan

ލޯންގކޯސް 100 މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުޙައްމަދު ރިޙާން ޝިހާމް އާކޮށްފިއެވެ.

ފިލިޕީންސްގެ ނިއު ކްލާރކް ސިޓީގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 11 ވަނަ އޭޝިއަން އޭޖް ގްރޫޕް އެކުއަޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ގައި ރިޙާން މި ރެކޯރޑް އާކޮށްފައިވަނީ 01:01.60 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މި ރެކޯރޑް އެންމެ ފަހުން އާކޮށްފައިވަނީވެސް ރިހާން އެވެ. އެއީ މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވުނު 19 ވަނަ އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި 100 މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓު 01.02.41 އިން ނިންމައިގެންނެވެ.

ޖުމްލަ 28 ދިވެހި ފެތުންތެރިން މި މުބާރާތުގައި ވާދަކުރެއެވެ. މިއީ ދިވެހި ފެތުންތެރިން މި މުބާރާތުގައި އާކުރި ތިންވަނަ ޤައުމީ ރެކޯރޑެވެ.


our sponsors and partners

ސަތޭކަ މީޓަރު ބަޓަރފްލައިގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ރިޙާން އާކޮށްފި
read more

ހަތަރެއްގުނަ 100 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް ރިލޭގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފި

ހަތަރެއްގުނަ 100 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް ރިލޭގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފި

relay team

ފިރިހެނުންގެ ލޯންގކޯސް 4 ގުނަ 100 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް ރިލޭގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފިއެވެ. ފިލިޕީންސްގެ ނިއު ކްލާރކް ސިޓީގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 11 ވަނަ އޭޝިއަން އޭޖް ގްރޫޕް އެކުއަޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ގައި ދިވެހި ފެތުންތެރިން މި ރެކޯރޑް އާކޮށްފައިވަނީ 03:49.94 އިން ރޭސް ނިންމައިގެންނެވެ. މި ރެކޯރޑް އާކުރި ޓީމުގައި ހިމެނެނީ، މުޙައްމަދު އާން ޙުސައިން، ޢަލީ އިމްޢާން، މުބާލް ޢައްޒާމް އިބްރާހިމް އަދި މުޙައްމަދު ޔަމަން ޔާސީން އެވެ.

މިރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އާކޮށްފައިވަނީ 03.57.16 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެން މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވުނު 19 ވަނަ އޭޝިއަން ގޭމްސްގައެވެ. އެފަހަރުގެ ޓީމުގައިފެތީ ޢަލީ އިމްޢާން އާއި މުބާލް ޢައްޒާމް އިބްރާހިމް ގެ އިތުރުން މުޙައްމަދު ރިހާން ޝިހާމް އަދި އަޙްމަދު ނީޤް ނިޔާޒެވެ.

މިއީ ދިވެހި ފެތުންތެރިން މި މުބާރާތުގައި އާކުރި ދެވަނަ ޤައުމީ ރެކޯރޑެވެ.


our sponsors and partners

ހަތަރެއްގުނަ 100 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް ރިލޭގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފި
read more

ފަންސާސް މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާން އާކޮށްފި

ފަންސާސް މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާން އާކޮށްފި

aan

ލޯންގކޯސް 50 މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުޙައްމަދު އާން ޙުސައިން އާކޮށްފިއެވެ.

ފިލިޕީންސްގެ ނިއު ކްލާރކް ސިޓީގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 11 ވަނަ އޭޝިއަން އޭޖް ގްރޫޕް އެކުއަޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ގައި އާން މި ރެކޯރޑް އާކޮށްފައިވަނީ 00.29.51 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ. މި ރެކޯރޑް އެންމެ ފަހުން އާކޮށްފައިވަނީވެސް އާން އެވެ. އެއީ 2022 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު 19 ވަނަ ފީނާ ވޯލްޑް އެކުއަޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައެވެ. އެފަހަރުގެ ވަގުތަކީ 00.29.57 އެވެ.

ޖުމްލަ 28 ދިވެހި ފެތުންތެރިން މި މުބާރާތުގައި ވާދަކުރެއެވެ. މިއީ ދިވެހި ފެތުންތެރިން މި މުބާރާތުގައި އާކުރި ފުރަތަމަ ޤައުމީ ރެކޯރޑެވެ.


our sponsors and partners

ފަންސާސް މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާން އާކޮށްފި
read more

މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމް: އޮލިމްޕިކް ސްޓަޑީޒް، އޮލިމްޕިކް އެޑިއުކޭޝަން، އޮގަނައިޒޭޝަން އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް އޮފް އޮލިމްޕިކް އިވެންޓްސް

މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމް: އޮލިމްޕިކް ސްޓަޑީޒް، އޮލިމްޕިކް އެޑިއުކޭޝަން، އޮގަނައިޒޭޝަން އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް އޮފް އޮލިމްޕިކް އިވެންޓްސް

އިންޓަރނޭޝަނަލް އޮލިމްޕިކް އެކަޑަމީ އާއި ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ޕެލޮޕޮނީސް ގުޅިގެން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމް ‘އޮލިމްޕިކް ސްޓަޑީޒް، އޮލިމްޕިކް އެޑިއުކޭޝަން، އޮގަނައިޒޭޝަން އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް އޮފް އޮލިމްޕިކް އިވެންޓްސް’ ގައި ކިޔެވުމަށް ނަންހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން އެކޮމިޓީގެ މެންބަރު ހުރިހާ ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންއަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު:

 • ޕްރޮގްރާމްގެ ނަން: މާސްޓަރސް އިން އޮލިމްޕިކް ސްޓަޑީޒް، އޮލިމްޕިކް އެޑިއުކޭޝަން، އޮގަނައިޒޭޝަން އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް އޮފް އޮލިމްޕިކް އިވެންޓްސް
 • ބޭއްވޭތަން: އޮލިމްޕިއާ، ގްރީސް
 • ފުރަތަމަ ސެމިސްޓަރގެ ތާރީޚް: 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ 20 ން 23 ނޮވެމްބަރ އަށް
 • ދެވަނަ ސެމިސްޓަރގެ ތާރީޚް: 2025 ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް 4 ން 8 ޖޫން އަށް
 • އިތުރު މަޢުލޫމާތު: ލިންކު
 • މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް: މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ، ފޯނު: 3346640، އީމެއިލް: info@olympic.mv

އިންޓަނޭޝަނަލް އޮލިމްޕިކް އެކަޑަމީއިން އެކްސެޕްޓް ކުރާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން އޮލިމްޕިކް ސޮލިޑާރިޓީއިން ސްކޮލަރޝިޕް ލިބޭ ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާ މި މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވާން ޝައުގުވެރިކަން ހުންނަ މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ މެންބަރުން، މިކަމަށް އެދި 17 މާރޗް 2024 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 12:00ގެ ކުރިން މިކަމަށް އެދި ސިޓީ ނުވަތަ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ސުންގަޑި: 17 މާރޗް 2024 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 12:00ގެ ކުރިން

ޝަރުތު:

 • ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ހާސިލްކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން.
 • ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުގެ މެންބަރެއްކަމުގައިވުން.
 • އުމުރުން 18 އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހެއް ކަމުގައިވުން.

ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ ތަކެތި:

 • އިންޓަނޭޝަނަލް އޮލިމްޕިކް އެކަޑަމީއަށް އެޑްރެސްކޮށްފައިވާ ކަވަރ ލެޓަރ.
 • ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިންނާއި، ޕްރޮފެޝަނަލް ދާއިރާއިން ކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތްތަކާއި، ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބުތަކާއި، ތަޢުލީމްގެ ތަފްޞީލް އަދި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ހިމެނޭގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފުރިހަމަ ސީވީ
 • ކުޅިވަރު ޚަރަކާތްތަކުގައި (ކުޅުންތެރިއެއް، އޮފިޝަލެއް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ނުވަތަ މެނޭޖްމަންޓް ފީލްޑްގައި ނަމަވެސް) މިހާރުވެސް އުޅެމުންދާކަމުގެ ލިޔުންތަކުގެ ސްކޭން.
 • ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާރޑްގެ ސްކޭން.
 • ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ސްކޭން.
 • އެމް.ކިއު.އޭ އިން އެކްރިޑިޓް ކޮށް، ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ގެ ސްކޭން އަދި އެ ޑިގްރީގެ ފުރިހަމަ ޓްރާންސްކްރިޕްޓް.
 • ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިގްރީ ހާސިލްކޮށްފައިވާނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ އިން އެކްރިޑިޓް ކޮށް، ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިގްރީ ގެ ސްކޭން އަދި އެ ޑިގްރީގެ ފުރިހަމަ ޓްރާންސްކްރިޕްޓް.
 • ބެޗްލަރސް އަދި ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިގްރީތަކުގައި ތީސިސްއެއް ހިމެނޭނަމަ، އެ ތީސިސްގެ ސްކޭން ނުވަތަ ޕީ.ޑީ.އެފް ފައިލް.
 • ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ އިނގިރޭސި ބަހުން ލިޔަން ކިޔަން އިނގޭކަމުގައި ސެޓްފިކެޓެއްގެ ސްކޭން (ޖީ.ސީ.އީ ނުވަތަ އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ އޯލެވެލް، ސީ.އޭ.އީ، ސީ.ޕީ.އީ، އައި.އެލް.ޓީ.އެސް، ޓީ.އޯ.އީ.އެފް.އެލް ފަދަ)
 • އެކެޑަމިކް ޕަބްލިކޭޝަން އެއް އޮތްނަމަ، އޭގެ ތަފްޞީލު.
 • ސީވީގައި ހިމަނާފައިވާ ކަންކަމަށް ބާރުދޭ ލިޔުންތަކުގެ ސްކޭން.
 • ޕާސްޕޯޓުގެ ބަޔޯ ޑޭޓާ ޕޭޖުގެ ސްކޭން.
 • ޕާސްޕޯޓު ސައިޒްގެ ފޮޓޯއެއްގެ ސޮފްޓްކޮޕީ.
 • އެޕްލިކޭޝަން ފޯރމް
 • އިރުރަށް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ލިޔުންތަކުގެ ސްކޭން.
 • ނޯޓު: ހުރިހާ ސްކޭންއެއް ހުންނަންވާނީ، ސާފުކޮށް އަދި ކުލަކޮށެވެ.

our sponsors and partners

މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމް: އޮލިމްޕިކް ސްޓަޑީޒް، އޮލިމްޕިކް އެޑިއުކޭޝަން، އޮގަނައިޒޭޝަން އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް އޮފް އޮލިމްޕިކް އިވެންޓްސް
read more

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ 2024 ގެ ދަޢުވަތު

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ 2024 ގެ ދަޢުވަތު

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ 32 ވަނަ މއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެމަތިން އެސޯސިއޭޝަންގެ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ 21 މާރިޗު 2024 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު 10:00 ގައި މާލެ ސަރަޙައްދުގައި އޮންނާނެއެވެ. ވީމާ މިޖަލްސާއަށް އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންބަރުންނަށް ދަޢުވަތު އަރުވަމެވެ.

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ 13 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މެންބަރުންގެތެރެއިން މިޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނީ އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ 17 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެސޯސިއޭޝަނަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީފީ 14 މާރިޗު 2024 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު 14:00 ގެ ކުރިން ދައްކާ މެންބަރުންނަށެވެ.

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

1- މެންބަރުން ހާޒިރުވުން.
2- ރޯލްކޯލް އަދި ހާޒިރީ މާރުކުރުން.
3- ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުން.
4- 2023 ވަނައަހަރުގެ އަހަރީ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ، އަހަރީ ރިޕޯޓް، ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓް، ހުށަހަޅައި ފާސްކުރުން.
5- 2024 ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓު ފާސްކޮށް ކަލަންޑަރު ހުށަހެޅުން.

އަހަރީފީގެ މަޢުލޫމާތު
1- އެގްޒެކެޓިވް މެންބަރުން: 500.00
2- ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން: 300.00
3- ދާޢިމީ ކުލަބު މެންބަރުން: 500.00
4- ދާޢިމީ ވަކިވަކި މެންބަރުން: 100.00

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ލިންކު: https://forms.gle/aU1NwNshAWsDip7a9

ނޯޓް: 29 ފެބުރުއަރީ 2024 ގެފަހުން އަހަރީ ފީބަލައިގަނެވޭނީ 100.00 ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާއަކާއެކުގައެވެ. އަހަރީ ފައިސާ ދައްކާނީ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 7704278341001 ނަންބަރު އެކައުންޓަށް އޮންލައިންކޮށެވެ. ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު ސްލިޕް 7250707 ނަންބަރަށް ސްލިޕްކޮޅު ފޮނުވަން ވާނެއެވެ. ސްލިޕްކޮޅުގައި މެންބަރުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަން ވާނެއެވެ.

ވީމާ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަންގެ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ މެންބަރުން ލިންކުގައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް 14 މާރިޗު 2024 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު 14:00 ގެ ކުރިން ސަބްމިޓްކުރެއްވުން އެދެމެވެ.


our sponsors and partners

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ 2024 ގެ ދަޢުވަތު
read more

ފަސްދޮޅަސް ހަތަރުވަނަ ވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް ސެޝަން ފޮރ އޮލިމްޕިކް އެމްބެސެޑާރސް 2024 (ގްރީސް) ގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު

ފަސްދޮޅަސް ހަތަރުވަނަ ވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް ސެޝަން ފޮރ އޮލިމްޕިކް އެމްބެސެޑާރސް 2024 (ގްރީސް) ގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު

2024 ވަނަ އަހަރު އިންޓަނޭޝަނަލް އޮލިމްޕިކް އެކަޑަމީއިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ގްރީސްގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 64 ވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް ސެޝަން ފޮރ އޮލިމްޕިކް އެމްބެސެޑާރސް 2024 ގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލްކުރުމަށް ފޮނުވާ ޕާރޓިސިޕަންޓް ސެލެކްޝަންއަށް 1 އަންހެން އަދި 1 ފިރިހެން ކުއްޖެއްގެ ނަން ހުށަހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއިން ވަނީ އެކޮމިޓީގައި އެފިލިއޭޓް ވެފައިވާ ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކަށް ހުޅުވާލާފައެވެ.

މިސެޝަނުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލުކުރާ ބައިވެރިން ހޮވާނީ ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކުންނާއި މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއިން ހުށަހަޅާ ނަންތަކުގެތެރެއިން އެބޭފުޅެއްގެ ވަނަވަރާއި އިންޓަވިއުއަށް ބެލުމަށްފަހު މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއިންނެވެ.

ވީމާ، މިސެޝަނުގައި ބައިވެރިވާން ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 14 މާރޗް 2024 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން މިކަމަށް އެދި މިއެސޯސިއޭޝަނަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ސިޓީ އާއި ސިޓީއާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ސެޝަނުގެ މަޢުލޫމާތު:

 • ސެޝަނުގެ ނަން: 64 ވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް ސެޝަން ފޮރ ޔަންގ އޮލިމްޕިކް އެމްބެސެޑަރސް
 • އޮގަނައިޒަރ: އިންޓަނޭޝަނަލް އޮލިމްޕިކް އެކަޑަމީ
  ބޭއްވޭ ތަން: ގްރީސް (އޮލިމްޕިއާ، އެތަންސް، ޑެލްފީ)
  ބޭއްވޭޭ ތާރީޚް: 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 8 ން 21 ށް
 • ސިޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚް: 14 މާރޗް 2024 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން، އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް
 • ވިސާ: މިސެޝަނަށް ދިޔުމަށްޓަކައި ޝެންގަން ވިސާ ހެއްދުމަށް އިންޑިއާއަށް ނުވަތަ ސްރީލަންކާއަށް ވަޑައިގަންނަވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

މިސެޝަނުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

 • މިސެޝަނުގައި ބައިވެރުވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ސިޓީ.
 • އެމީހެއްގެ ވަނަވަރު.
 • ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ.
 • ޕާސްޕޯރޓް ސްކޭން (31 ޑިސެމްބަރ 2024 އަށް މުއްދަތު ހަމަނުވާ)

މި ސެޝަނުގައި ބައިވެރިވުމަށް މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހަޅާ ނަންތަކުގައި އަންނަނިވި ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.

 • 20 އަހަރާއި 30 އަހަރާއި ދެމެދުގެ އުމުރުގެ މީހެއްކަމުގައިވުން. (2024 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 01 ވަނަ ދުވަހަށް 20 އަހަރު ފުރިފައިވާ އަދި 2024 ވަނައަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް 30 އަހަރު ނުފުރޭ ފަރާތްތައް)
 • މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ މެންބަރެއް ކަމުގައިވުން ނުވަތަ މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ވަގުތީ ނުވަތަ ދާއިމީ ވަޒީފާއެއްގައި ހުރި މީހެއްކަމުގައިވުން.
 • އިނގިރޭސިބަހުން ރަނގަޅަށް ވާހަކަދައްކަން އިނގޭ މީހެއްކަމުގައިވުން.
 • އިންޓަނޭޝަނަލް އޮލިމްޕިކް އެކަޑަމީގެ ޔަންގ ޕާރޓިސިޕަންޓްސް ސެޝަން ނުވަތަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސެޝަން ފޮރ ޔަންގ އޮލިމްޕިކް އެންބެސެޑަރސްގެ ސެޝަނެއްގައި މީގެކުރިން ބައިވެރިވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައިނުވުން.
 • ދިވެހިރައްޔިތެއް ކަމުގައިވުން.

މިއެސޯސިއޭޝަނުން ފޮނުވާ ނަންތައް ހޮވުމުގައި އަންނަނިވި މީހުންނަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.

 • ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުބާރާތްތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލްކޮށްފައިވާ މީހުން.
 • މީގެކުރިން މި ސެޝަނުގައި ނުވަތަ މިފަދަ ސެޝަނެއްގައި ބައިވެރި ނުވާ މީހުން.
 • ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ޚަރަކާތްތަކުގައި އެކްޓިވްކޮށް ޚަރަކާތްތެރިވާ މީހުން.
 • ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މީހުން.
 • ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް (ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ ނުވަތަ އެއަށްވުރެން މަތީފެންވަރެއްގެ އިމްތިހާނަކުން) އިނގިރޭސި، މިމާއްދާއިން ދަށްވެގެން ސީ ފާސް ލިބިފައިވާ މީހުން.

މި ސެސަޝަނުގެ ބައިވެރިންނަށް ބޭނުންވާ އިތުރު މަޢުލޫމާތު (މުޙިއްމު):


our sponsors and partners

ފަސްދޮޅަސް ހަތަރުވަނަ ވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް ސެޝަން ފޮރ އޮލިމްޕިކް އެމްބެސެޑާރސް 2024 (ގްރީސް) ގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު
read more

ހަތަރެއްގުނަ 100 މީޓަރު ފްރީސްޓައިލް މިކްސްޑް ރިލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފި

ހަތަރެއްގުނަ 100 މީޓަރު ފްރީސްޓައިލް މިކްސްޑް ރިލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފި

mixed relay team

ލޯންގކޯސް 4 ގުނަ 100 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް މިކްސްޑް ރިލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ދިވެހި ފެތުންތެރިން އާކޮށްފިއެވެ. މިހާރު ޤަޠަރުގެ ދޯހާގައި ކުރިއަށް ދާ 21 ވަނަ ވޯލްޑް އެކުއަޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި މި ރެކޯރޑް ދިވެހި ފެތުންތެރިން އާކޮށްފައިވަނީ 04:14.17 އިން ރޭސް ނިންމައިގެންނެވެ. މިފަހަރުގެ ރެކޯރޑް އާކުރި ޓީމުގައި ހިމެނެނީ މުބާލް ޢައްޒާމް އިބްރާޙީމް، އައިޝަތު ޢުލްޔާ ޝާއިޤް، ހަމްނާ އަޙްމަދު އަދި މުޙައްމަދު ރިހާން ޝިހާމް އެވެ.

މިއިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެ ފަހުން އާކޮށްފައިވަނީ 2022 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު 22 ވަނަ ކޮމަންވެލްތު ގޭމްސްގަައި 04:14.91 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ. އެފަހަރު ގެ ޓީމުގައި ހިމެނުނީ މުބާލް އައްޒާމް އިބްރާޙީމް އާއި ހަމްނާ އަޙްމަދު ގެ އިތުރުން، އައިޝަތު ސައުސަން އަދި މުޙައްމަދު އާން ޙުސައިންނެވެ

.މިއީ ދިވެހި ފެތުންތެރިން މި މުބާރާތުގައި އާކުރި 7 ވަނަ ޤައުމީ ރެކޯރޑެވެ.


our sponsors and partners

ހަތަރެއްގުނަ 100 މީޓަރު ފްރީސްޓައިލް މިކްސްޑް ރިލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފި
read more

ފަންސާސް މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ޢުލްޔާ އާކޮށްފި

ފަންސާސް މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ޢުލްޔާ އާކޮށްފި

ulya

ލޯންގކޯސް 50 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ޢާއިޝަތު ޢުލްޔާ ޝާއިޤް އާކޮށްފިއެވެ. ޤަޠަރުގެ ދޯހާ ގައި ކުރިއަށްދާ 21 ވަނަ ވޯލްޑް އެކުއަޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި ޢުލްޔާ މި ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފައިވަނީ 00:29.47 އިން ރޭސް ނިންމައިގެންނެވެ.

މި ރެކޯރޑް އެންމެ ފަހުން އާކޮށްފައިވަނީ 2007 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ފުރަތަމަ ސައުތު އޭޝިއާ ސްވިމިންގ އެންޑް ވޯޓަރ ޕޯލޯ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި އާމިނަތު ރޫޔާ ޙުސައިންއެވެ. ރޫޔާގެ ޓައިމިންގ އަކީ 00:29.62 އެވެ.

މިއީ މުބާރާތުގައި ދިވެހި ފެތުންތެރިން އާކުރި 6 ވަނަ ޤައުމީ ރެކޯރޑެވެ.


our sponsors and partners

ފަންސާސް މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ޢުލްޔާ އާކޮށްފި
read more

ހަތަރެއްގުނަ 100 މީޓަރު މެޑްލޭ މިކްސްޑް ރިލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފި

ހަތަރެއްގުނަ 100 މީޓަރު މެޑްލޭ މިކްސްޑް ރިލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފި

mixed relay team

ލޯންގކޯސް 4 ގުނަ 100 މީޓަރ މެޑްލޭ މިކްސްޑް ރިލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ދިވެހި ފެތުންތެރިން އާކޮށްފިއެވެ. މިހާރު ޤަޠަރުގެ ދޯހާގައި ކުރިއަށް ދާ 21 ވަނަ ވޯލްޑް އެކުއަޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި މި ރެކޯރޑް ދިވެހި ފެތުންތެރިން އާކޮށްފައިވަނީ 04:41.83 އިން ރޭސް ނިންމައިގެންނެވެ. މިފަހަރުގެ ރެކޯރޑް އާކުރި ޓީމުގައި ހިމެނެނީ ހަމްނާ އަޙްމަދު، މުބާލް ޢައްޒާމް އިބްރާޙީމް، މުޙައްމަދު ރިހާން ޝިހާމް އަދި އައިޝަތު އުލްޔާ ޝާއިޤް އެވެ.

މިއިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެ ފަހުން އާކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވުނު 19 ވަނަ އޭޝިއަން ގޭމްސްގައެވެ. އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި އާކޮށްފައިވާ މިރެކޯރޑްގެ ވަގުތަކީ 04:48.51 އެވެ. އެފަހަރު ގެ ޓީމުގައި ހިމެނުނީ މުބާލް އައްޒާމް އިބްރާޙީމް، އިމްޢާން ޢަލީ، ހަމްނާ އަޙްމަދު އަދި ހަނާން ޙުސައިން ޙަލީމް އެވެ.

މިއީ ދިވެހި ފެތުންތެރިން މި މުބާރާތުގައި އާކުރި 5 ވަނަ ޤައުމީ ރެކޯރޑެވެ.


our sponsors and partners

ހަތަރެއްގުނަ 100 މީޓަރު މެޑްލޭ މިކްސްޑް ރިލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފި
read more

ފަންސާސް މީޓަރު ބްރެސްޓްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުބާލް އާކޮށްފި

ފަންސާސް މީޓަރު ބްރެސްޓްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުބާލް އާކޮށްފި

mubal

ފިރިހެނުންގެ ލޯންގކޯސް 50 މީޓަރ ބްރެސްޓްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުބާލް އައްޒާމް އިބްރާޙިމް އާކޮށްފިއެވެ. ޤަޠަރުގެ ދޯހާގައި ކުރިއަށް ދާ 21 ވަނަ ވޯލްޑް އެކުއަޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި މުބާލް މި ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފައިވަނީ 00:33.24 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

50 މީޓަރ ބްރެސްޓްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އާކޮށްފައިވަނީވެސް މުބާލްއެވެ. އެއީ، މިދިޔައަހަރު ބޭއްވުނު 11 ވަނަ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލަންޑް ގޭމްސްގައި 00:34.00 އިން ފަތައިގެންނެވެ.

މުބާލް މިމުބާރާތުގައި ވަނީ މިހާތަނަށް 2 ޤައުމީ ރެކޯރޑެއް އާކޮށްފައެވެ. މިއީ ދިވެހި ފެތުންތެރިން މި މުބާރާތުގައި އާކުރި 4 ވަނަ ޤައުމީ ރެކޯރޑެވެ.


our sponsors and partners

ފަންސާސް މީޓަރު ބްރެސްޓްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުބާލް އާކޮށްފި
read more

ދުއިސައްތަ މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް ރޭހުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ރިހާން އާކޮށްފި

ދުއިސައްތަ މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް ރޭހުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ރިހާން އާކޮށްފި

rihan

ފިރިހެނުންގެ ލޯންގކޯސް 200 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުޙައްމަދު ރިހާން ޝިހާމް އާކޮށްފިއެވެ. ޤަޠަރުގެ ދޯހާގައި ކުރިއަށް ދާ 21 ވަނަ ވޯލްޑް އެކުއަޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި ރިހާން މި ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފައިވަނީ 02.06.32 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

200 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އާކޮށްފައިވަނީ މުބާލް އައްޒާމް އިބްރާޙީމް އެވެ. އެއީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ބޭއްވުނު 19 ވަނަ އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި މިއިވެންޓް 02:08.22 އިން ނިންމައިގެންނެވެ.

ރިހާން ވަނީ މިމުބާރާތުގައި ފެތި އިންޑިވިޖުއަލް 2 އިވެންޓުންވެސް ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފައެވެ. މިއީ ދިވެހި ފެތުންތެރިން މި މުބާރާތުގައި އާކުރި 3 ވަނަ ޤައުމީ ރެކޯރޑެވެ.


our sponsors and partners

ދުއިސައްތަ މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް ރޭހުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ރިހާން އާކޮށްފި
read more

ހަތަރުސަތޭކަ މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް ރޭހުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ރިހާން އާކޮށްފި

ހަތަރުސަތޭކަ މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް ރޭހުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ރިހާން އާކޮށްފި

rihan

ފިރިހެނުންގެ ލޯންގްކޯސް 400 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުޙައްމަދު ރިހާން ޝިހާމް އާކޮށްފިއެވެ. ޤަޠަރުގެ ދޯހާގައި ކުރިއަށް ދާ 21 ވަނަ ވޯލްޑް އެކުއަޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި ރިހާން މި ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފައިވަނީ 04:31.96 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

400 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އާކޮށްފައިވަނީ މުބާލް އައްޒާމް އިބްރާޙީމް، 2018 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު 18 ވަނަ އޭޝިއަން ގޭމްސްގައެވެ. އެފަހަރު މުބާލް މިއިވެންޓް ނިންމާފައިވަނީ 04:48.44 އިންނެވެ.

މިއީ ދިވެހި ފެތުންތެރިން މި މުބާރާތުގައި އާކުރި 2 ވަނަ ޤައުމީ ރެކޯރޑެވެ.


our sponsors and partners

ހަތަރުސަތޭކަ މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް ރޭހުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ރިހާން އާކޮށްފި
read more

ސަތޭކަ މީޓަރު ބްރެސްޓްސްޓްރޯކްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުބާލް އާކޮށްފި

ސަތޭކަ މީޓަރު ބްރެސްޓްސްޓްރޯކްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުބާލް އާކޮށްފި

mubal

ފިރިހެނުންގެ ލޯންގްކޯސް 100 މީޓަރ ބްރެސްޓްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުބާލް އައްޒާމް އިބްރާހީމް އާކޮށްފިއެވެ. ޤަޠަރުގެ ދޯހާގައި ކުރިއަށް ދާ 21 ވަނަ ވޯލްޑް އެކުއަޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި މުބާލް މި ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފައިވަނީ 01:14.58 އިން ރޭސް ނިންމައިގެންނެވެ.

100 މީޓަރ ބްރެސްޓްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އާކޮށްފައިވަނީވެސް މުބާލް އެވެ. އެއީ މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވުނު 19 ވަނަ އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި 01:14.73 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.


our sponsors and partners

ސަތޭކަ މީޓަރު ބްރެސްޓްސްޓްރޯކްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުބާލް އާކޮށްފި
read more

ފަންސާސް މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ހަނާން އާކޮށްފި

ފަންސާސް މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ހަނާން އާކޮށްފި

hanan

ތައިލަންޑްގެ ޕުކެޓްގައި ކުރިއަށްދިޔަ ދަ ފެޑަރޭޝަން އޮފް ބްރިޓިޝް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްސް އިން އޭޝިއާ (ފޮބިސިއާ) ސްވިމިންގ އިންވިޓޭޝަނަލް 2024 ފެތުމުގެ މުބާރާތުގައި ގައި ވާދަކޮށް ލޯންގ ކޯސް 50 މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ހަނާން ހުސެއިން ހަލީމް އާކޮށްފިއެވެ. ހަނާން މިއިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފައިވަނީ 00.32.00 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

50 މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އާކޮށްފައިވަނީވެސް ހަނާން އެވެ. އެއީ މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވުނު 11 ވަނަ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލަންޑް ގޭމްސްގައި 00.32.15 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.


our sponsors and partners

ފަންސާސް މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ހަނާން އާކޮށްފި
read more

ލޯންގކޯސް 200 މީޓަރު އަދި 400 މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓްގެ ގައުމީ ރެކޯޑް މިރާލް އާކޮށްފި

ލޯންގކޯސް 200 މީޓަރު އަދި 400 މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓްގެ ގައުމީ ރެކޯޑް މިރާލް އާކޮށްފި

meral

ޔޫކޭ ގައި ކުރިއަށްދާ ޑެވޮން ކައުންޓީ އޭޖް ގްރޫޕް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް 2024 ގައި ވާދަކޮށް، ލޯންގކޯސް 200 މީޓަރ އަދި 400 މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މިރާލް ޢައިން ލަތީފް އާކޮށްފިއެވެ. 200 މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މިރާލް އާކޮށްފައިވަނީ 02.50.29 އިން ރޭސް ފުރިހަމަ ކޮށްގެންނެވެ. އަދި، 400 މީޓަރ އިންޑީވިޖުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފައިވަނީ 06.09.10 އިން ރޭސް ނިންމައިގެންނެވެ.

މީގެތެރެއިން 400 މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީވެސް މިރާލް އެވެ. މިދިޔަ އަހަރުބޭއްވުނު އޭޝިއަން އޯޕަން ސްކޫލްސް އިންވިޓޭޝަނަލް އެކުއަޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް 2023 ގައި މިރާލް މި އިވެންޓު ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ 06.17.47 އިންނެވެ.

200 މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެ ފަހުން އާކޮށްފައިވަނީ އޭޝިއަން އޯޕަން ސްކޫލްސް އިންވިޓޭޝަނަލް އެކުއަޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް 2024 ގައި އަމްނާ ތަޒްކިޔާ މިރުޞާދެވެ. ތަޒްކިޔާ އެފަހަރު މި އިވެންޓު ނިންމާފައިވަނީ 02.53.20 އިންނެވެ.


our sponsors and partners

ލޯންގކޯސް 200 މީޓަރު އަދި 400 މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓްގެ ގައުމީ ރެކޯޑް މިރާލް އާކޮށްފި
read more

ދުއިސައްތަ މީޓަރ ލޯންގ ކޯސް އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ތަޒްކިޔާ އާކޮށްފި

ދުއިސައްތަ މީޓަރ ލޯންގ ކޯސް އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ތަޒްކިޔާ އާކޮށްފި

thazkiyah

ތައިލަންޑްގައި ކުރިއަށްދިޔަ އޭޝިއަން އޯޕަން ސްކޫލްސް އިންވިޓޭޝަނަލް އެކުއަޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް 2024 ގައި އަންހެނުންގެ ލޯންގކޯސް 200 މީޓަރ، މެޑްލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އަމްނާ ތަޒްކިޔާ މިރުޞާދު އާކޮށްފިއެވެ. މި އިވެންޓް ތަޒްކިޔާ އާކޮށްފައިވަނީ 02.53.20 އިން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

200 މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އާކޮށްފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ސްޕީޑޯ ތައިލަންޑް އޭޖްގްރޫޕް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި އާމިނަތު ޝަޖަން އެވެ. އެފަހަރު ޝަޖަން މިއިވެންޓު ނިންމާފައިވަނީ 02.54.36 އިންނެވެ.


our sponsors and partners

ދުއިސައްތަ މީޓަރ ލޯންގ ކޯސް އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ތަޒްކިޔާ އާކޮށްފި
read more

އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޗިން އެންރިޗްމަންޓް ސެޓްފިކެޓް ޕްރޮގްރާމް 2024 – 2025 ގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު

އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޗިން އެންރިޗްމަންޓް ސެޓްފިކެޓް ޕްރޮގްރާމް 2024 – 2025 ގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު

ibbe coach

އޮލިމްޕިކް ސޮލިޑާރިޓީގެ އެހީގެ ދަށުން ޔޫ.އެސް.އޭ ގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ޑެލެވެއަރ އިން ހިންގާ ‘އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޗިން އެންރިޗްމަންޓް ސެޓްފިކެޓް ޕްރޮގްރާމް 15 ވަނަ އެޑިޝަން’ ގައި ކިޔެވުމަށް ނަންހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. ވީމާ މިކޯހަށް ޝައުގުވެރިވާ މީހުން، ތިރީގައި ދީފައިވާ ސުންގަޑީގެކުރިން މިއެސޯސިއޭޝަނަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް މިކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ޕްރޮގްރާމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު:

 • ޕްރޮގްރާމްގެ ނަން: އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޗިން އެންރިޗްމަންޓް ސެޓްފިކެޓް ޕްރޮގްރާމް
 • މަޢުލޫމާތު: ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓް.
 • ބްރޯޝަރ: ޑައުންލޯޑް ލިންކް
 • ކިޔެވުން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚް: 8 އެޕްރީލް 2024
 • ޝަރުތު:
  1. ޤައުމީ ސްކޮޑްތަކުގެ ފެތުންތެރިންނަށް ކޯޗުކޮށްދެމުންދާ ކޯޗެއްކަމުގައިވުން.
  2. ކޯޗިންގެ ދާއިރާގައި މެދުވެގެން 5 (ފަހެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.
  3. އިނގިރޭސިބަހުން ރަނގަޅަށް ވާހަކަދައްކަން އިނގޭ މީހެއްކަމުގައިވުން.

މިކޯހަށް ހޮވޭ ކޯޗުންގެ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ބަލަހައްޓާނީ މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ މެދުވެރިކޮށް، އޮލިމްޕިކް ސޮލިޑާރިޓީގެ ފަރާތުންނެވެ.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސުންގަޑި: 11 ފެބްރުވަރީ 2024 ގެ 12:00 ގެ ކުރިން މިއެސޯސިއޭޝަނަށް އީމެއިލް info@swimming.org.mv މެދުވެރިކޮށް.

އީމެއިލް އާއިއެކު އެޓޭޗް ކުރައްވަންޖެހޭ ތަކެތި:

 • އެ ކޯޗެއްގެ ސީވީ
 • ކޯޗިންގ ޕޯރޓްފޯލިއޯ (ފެތުމުގެ ކުޅިވަރުތައް ކުރިއެރުވުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް އިނގޭނެ ގޮތަށް)
 • ޕްރޮޖެކްޓް ޕްރޮޕޯސަލް (ބްރޯޝަރ ގައިވާގޮތަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ)
 • ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކުލަ ސްކޭން ކޮޕީ
 • މުއްދަތު ހަމަނުވާ ޕާސްޕޯރޓްގެ ކުލަ ސްކޭން ކޮޕީ
 • ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކުލަ ސްކޭން ކޮޕީ
 • ފެތުމުގެ ދާއިރާއިން އަދި ކޯޗިންގ ގެ ދާއިރާއިން ހޯދައިފައިވާ ސެޓްފިކެޓްތައް އަދި ކާމިޔާބީ އަންގައިދޭ ލިޔުންތަކުގެ ކުލަ ސްކޭން ކޮޕީ

our sponsors and partners

އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޗިން އެންރިޗްމަންޓް ސެޓްފިކެޓް ޕްރޮގްރާމް 2024 – 2025 ގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު
read more

ޝޯރޓްކޯސް 50 މީޓަރ، 100 މީޓަރ އަދި 200 މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އަދި 200 މީޓަރ މެޑްލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މިރާލް އާކޮށްފި

ޝޯރޓްކޯސް 50 މީޓަރ، 100 މީޓަރ އަދި 200 މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އަދި 200 މީޓަރ މެޑްލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މިރާލް އާކޮށްފި

meral

ޔޫކޭގައި ކުރިއަށްދިޔަ މިޑްފީލްޑް އެންޑް ސްޓްރީޓް ކައުންޓީ ކޮލިފަޔަރ ގައި އަންހެނުންގެ ޝޯރޓްކޯސް 50 މީޓަރ، 100 މީޓަރ އަދި 200 މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އަދި 200 މީޓަރ މެޑްލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މިރާލް އައިން ލަތީފް އާކޮށްފިއެވެ. މީގެތެރެއިން 50 މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓު ނިންމާފައިވަނީ 00.32.56 އިންނެވެ. އަދި 100 މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓް 01.14.76 އިން ނިންމާފައިވާއިރު، 200 މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ 02.54.52 އިންނެވެ. 200 މީޓަރ މެޑްލޭ އިވެންޓުގެ ވަގުތަކީ 02.48.74 އެވެ.

ޝޯރޓްކޯސް 200 މީޓަރ މެޑްލޭ އިވެންޓު އެންމެފަހުން އާކޮށްފައިވަނީ 2023 ވަނަ އަހަރު ހަންގޭރީގައި ބޭއްވުނު އެގައުމުގެ ޝޯރޓްކޯސް ޤައުމީ މުބާރާތުގައި 02.55.12 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެން ހަމްނާ އަޙްމަދެވެ. 50 މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އާކޮށްފައިވަނީ އާމިނަތު ރޫޔާ ޙުސައިންއެވެ. އެއީ، 2008 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު 8 ވަނަ ފީނާ ވޯލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް (25 މީޓަރ) ގައި 00.32.78 އިން ރޭސް ނިންމައިގެންނެވެ.

100 މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އާކޮށްފައިވަނީ އައިޝަތު ސައުސަންއެވެ. އެއީ، 2018 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު 14 ވަނަ ފީނާ ވޯލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް (25 މީޓަރ) ގައި 01.23.16 އިން ރޭސް ނިންމައިގެންނެވެ.


our sponsors and partners

ޝޯރޓްކޯސް 50 މީޓަރ، 100 މީޓަރ އަދި 200 މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އަދި 200 މީޓަރ މެޑްލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މިރާލް އާކޮށްފި
read more

ޖުމުލަ ފަނަރަ މެޑަލް ހޯދައި ދިވެހި ފެތުމުގެ ޓީމު ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް

ޖުމުލަ ފަނަރަ މެޑަލް ހޯދައި ދިވެހި ފެތުމުގެ ޓީމު ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް

ޝްރީލަންކާގެ ކެންޑީގައި ކުރިޔަށްދިޔަ އެ ޤައުމުގެ ނެޝަނަލް އަދި ނެޝަނަލް ޖޫނިއަރ ފެތުމުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ދިވެހި ފެތުމުގެ ޓީމު ޖުމުލަ ފަނަރަ މެޑަލް އާއެކު ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދައިފިއެވެ.

މިމަހުގެ 26 ން 30 އަށް ޝްރިލަންކާގެ ކެންޑީގެ ފިނި މާޙައުލުގައި ގަދަ ވިއްސާރައިގެތެރޭގައި ކުރިޔަށްދިޔަ މިމުބާރާތުގައި ދިވެހި ފެތުންތެރިން ވަނީ 1 ރަން މެޑަލް އާއި 6 ރިހި މެޑަލް އަދި 8 ލޯ މެޑަލް ހޯދާފައެވެ. މިގޮތުން ރަން މެޑަލް ހޯދާފައިވަނީ 100 މީޓަރު ބަޓަފްލައި ގައި ވާދަކޮށް މެރާލް އައިން ލަޠީފު އެވެ. ރަން މެޑަލްގެ އިތުރުން މެރާލް ވަނީ 50 މީޓަރު ބަޓަފްލައި ރޭހުން ރިހި މެޑަލް އަދި 100 މީޓަރު ފްރީސްޓައިލް ރޭހުން ލޯ މެޑަލް ހޯދާފައެވެ.

ވަކިވަކި ފެތުންތެރިން ހޯދި ކާމީޔާބީތަކަށް ބަލާއިރު ޖުނިއަރ ފިރިހެން ފެތުންތެރިޔާ ލޫޠު މުހައްމަދު ޙުސައިން 200 މީޑަރު ބްރެސްޓް ސްޓްރޯކު ރޭހުން 3 ވަނަ ހޯދައި ލޯމެޑެލް ހޯދިއެވެ. އަދި ސީނިއަރ ފެތުންތެރިޔާ މުޙައްމަދު ރިހާން ޝިހާމް ވަނީ ލަންކާގެ އެންމެ މޮޅެތި ފެތުންތެރިންނާ ވާދަކޮށް 400 މީޓަރު އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލީން 3 ވަނަ ހޯދައި ލޯ މެޑެލް ހޯދާފައެވެ. މިމުބާރާތުގެ އެންމެ ވާދަވެރި އަދި އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް މެޑަލް އެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހި ފެތުންތެރިންނަށް ހޯދުނު އެއް މެޑައްޔަކީ މުބާރާތުގެ 3 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖޭގެ ޝޯޓް ޑިސްޓެންސް އެންމެ ކުޅަދާނަ ފިރިހެން ފެތުންތެރިޔާ މުޙައްމަދު އާން ޙުސައިން 50 މީޓަރު ބަޓަފްލައި އިން ހޯދި ލޯ މެޑައްޔެވެ. 50 މީޓަރު ބަޓަފްލައި އިން އާން 3 ވަނަ ހޯދީ އިވެންޓުގައި ވާދަކުރި 37 ފެތުންތެރިންނާ ވާދަކޮށްގެންނެވެ. މި އިވެންޓުގައި ޖުމުލަ 6 ހީޓް އޮތެވެ. އާން ބަޓަފްލައި ރޭސް ނިންމާފައިވަނީ 00:27.06 ސިކުންތުންނެވެ. މި އިވެންޓުގައި ލަންކާގެ އެންމެ މޮޅެތި ބަޓަފްލައި ޖަހާ ފެތުންތެރިން ވާދަކުރިއެވެ. ލަންކާގެ ފެތުންތެރިންނަކީ ސައުތުއޭޝިޔާ ސަރަޙައްދުގެވެސް އެންމެ މޮޅެތި ފެތުންތެރިންގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރު ފެތުންތެރިންނެވެ.

ޝްރީލަންކާގެ ކެންޑީ ހިލްވުޑް ކޮލެޖް ސްވިމިންގ ޕޫލުގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ މިމުބާރާތުގައި ރައްޖޭގެ ރިލޭ ޓީމުތައް ވަނީ ޝްރީލަންކާގެ މޮޅެތި ފެތުންތެރިން ހިމެނޭ ޓީމުތަކާ ވާދަކޮށް އަޖައިބުކުރުވަނިވި ނަތީޖާތައް ހޯދާފައެވެ. މިގޮތުން މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ޖޫނިއަރ ފިރިހެން ޓީމު 4 ގުނަ 100 މީޓަރު މެޑްލީ ރިލޭ އިން 04:41.82 އިން ރޭސް ނިންމައި ރިހި މެޑަލް ހޯދިއިރު ހަމައެދުވަހު ލަންކާގެ ޓީމުތައް ފަހަތަށް ޖައްސާލައި ރާއްޖޭގެ ސީނިރަ ފިރިހެން ޓީމު ވަނީ 4 ގުނަ ސަތޭކަ މީޓަރު މެޑްލީ ރިލޭ އިން 04:10.93 އިން ރޭސް ނިންމައި ލޯމެޑަލް ހޯދާފައެވެ.

މުބާރާތުގެ 2 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖޭގެ ޖޫނިއަރ ފިރިހެން ޓީމު 4 ގުނަ 100 މީޓަރު ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ ގައި ވާދަކޮށް 04:14.71 އިން ރޭސް ނިންމައި ރިހި މެޑަލި ހޯދުމުގެ އިތުރުން ސީނިއަރ ފިރިހެން ޓީމު ވަނީ 4 ގުނަ 50 މީޓަރު ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ ރޭސް 01:41.30 އިން ރޭސް ނިންމައި ލޯ މެޑަލް ހޯދާފައެވެ. މިއީ 2 ވަނަ އަށް ދިޔަ ޓީމަށްވުރެ 29 ސްޕްލިޓް ސިކުންތުގެ ތަފާތު ނަތީޖާއެކެވެ. އަދި މުބާރާތުގެ 3 ވަނަދުވަހު ދިވެހި ސީނިއަރ ފިރިހެން ޓީމު ވަނީ 4 ގުނަ 200 މީޓަރު ފްރީސްޓައިލް ރިލޭގައި ވާދަކޮށް 08:25.80 ން 3 ވަނަ އަށް ރޭސް ނިންމައި ލޯ މެޑަލް ހޯދާފައެވެ. މިއީ ރޭހުން 2 ވަނަ ހޯދި ޓީމަށްވުރެ 28 ސްޕްލިޓް ސިކުންތުގެ ތަފާތު ވަގުތެކެވެ.

މުބާރާތުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖޭގެ ޖޫނިއަރ ފިރިހެން ޓީމު 4 ގުނަ 50 މީޓަރު މެޑްލީ ރިލޭ ގައި ވާދަކޮށް 02:06.11 އިން ރޭސް ނިންމައި ރިހި މެޑަލި ހޯދުމުގެ އިތުރުން ސީނިއަރ ފިރިހެން ޓީމު ވަނީ 4 ގުނަ 50 މީޓަރު މެޑްލީ ރިލޭ ރޭސް 01:52.79 އިން 2 ވަނައަށް ރޭސް ނިންމައި ރިހި މެޑަލް ހޯދާފައެވެ. މިއީ 2 ވަނަ އަށް ދިޔަ ޓީމަށްވުރެ 07 ސިކުންތުގެ ތަފާތު ނަތީޖާއެކެވެ. އަދި މިއީ ޝްރީލަންކާގެ އެންމެ މޮޅެތި ފެތުންތެރިން ހިމެނޭ ޓީމުތަކަށް ހައިރާންކަން ގެނުވައިދިން ނަތީޖާއެކެވެ. ތާރީޚީ މި ނަތީޖާއާއެކު ދިވެހި ފިރިހެން ފެތުންތެރިން ވަނީ ދިވެހި ފެތުންތެރިން ކުރިއަރަމުން އަންނަ ހަލިވި މިން ސާބިތު ކޮށްދީފައެވެ.

މުބާރާތުގެ އެންމެ ފަހު ދުވަހަކީ އިއްޔެ އެވެ. އިއްޔެ ރާއްޖޭގެ ޖުނިއަރ އަންހެން ޓީމު ވަނީ 4 ގުނަ 50 މީޓަރު ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ 02:08.75 ން 2 ވަނައަށް ރޭސް ނިންމައި ރިހި މެޑަލް ހޯދާފައެވެ. މިއީ 1 ވަނަ އަށް ރޭސް ނިންމި ޓީމަށްވުރެ 2 ސިކުންތު ތަފާތު ވަގުތެކެވެ. މިއާއެކު ރާއްޖޭގެ ސީނިއަރ ފިރިހެން ޓީމު 4 ގުނަ 100 މީޓަރު ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ 03:43.32 ން 3 ވަނައަށް ރޭސް ނިންމައި ލޯ މެޑަލި ހޯދީ ހިލްވުޑް ކޮލެޖް ސްވިމިންގ ކޮމްޕްލެކްސްގައި ތިބި އެތައްބަޔަކު ހައިރާންކޮށްލާފަދަ ގޮތަކަށް ފަހަތުން އަރައި ކަމިޔާބު ހޯދައިގެންނެވެ. އަދި ސީނިއަރ ފިރިހެން ޓީމުވަނީ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރި 2 ވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ހޮވިގެން ގޮސްފައެވެ. މިއީ މިހާތަނަށް ދިވެހި ފެތުންތެރިން ހޯދި އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީއެވެ.

މިމަހު 26 ން 30 އަށް ކުރިޔަށްދާ މިމުބާރާރުގައި ރާއްޖޭގެ ފެތުންތެރިން ވާދަކުރަނީ ޖޫނިއަރ ނެޝަނަލް ފިރިހެން އަދި ނެޝަނަލް އަންހެން ފިރިހެން ބައިގައެވެ. މި 4 ބައިގައި އެކު ޖުމުލަ ދިވެހި 25 ފެތުންތެރިން މިމުބާރާތުގައި ވާދަކުރެއެވެ. މިމުބާރާތް ކުރިޔަށްދާ ކެންޑީއަށް މިދުވަސްކޮޅު މޫސުން ގޯސްވެފައިވާތީ މުބާރާތުގެ އިވެންޓުތައް ކުރިޔަށްދިޔައީ ގަދަ ވާރޭއާއި ގަދަ ފިނީގައި އޯޕަން އެއަރ ޕޫލެއްގައެވެ.

މިމުބާރާތުގައި ރާއްޖެ ހިމެނޭހެން ލަންކާގެ އެކި ކުލަބުތަކާ ކޮލެޖްތަކުން ޖުމުލަ 49 ޓީމު ބައިވެރިވެއެވެ.


our sponsors and partners

ޖުމުލަ ފަނަރަ މެޑަލް ހޯދައި ދިވެހި ފެތުމުގެ ޓީމު ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް
read more

ހަތަރުސަތޭކަ މީޓަރު މެޑްލީ ރޭހުން ރިހާން ޝިހާމް ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފި

ހަތަރުސަތޭކަ މީޓަރު މެޑްލީ ރޭހުން ރިހާން ޝިހާމް ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފި

ޝްރީލަންކާގެ ކެންޑީގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ އެ ޤައުމުގެ ނެޝަނަލް އަދި ނެޝަނަލް ޖޫނިއަރ ޝޯޓްކޯސް މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ދުވަހު، ރާއްޖޭގެ ކުރިއަރަމުން އަންނަ ފެތުންތެރިޔާ ލޫޠު މުޙައްމަދު ހުސައިން ދުއިސައްތަ މީޓަރު ބްރެސްޓް ސްޓްރޯކް ރޭހުން ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފިއެވެ.

ޝްރީލަންކާގެ ކެންޑީ ހިލްވުޑް ކޮލެޖް ސްވިމިންގ ޕޫލުގައި އިއްޔެ ކުރިޔަށް ދިޔަ 400 މީޓަރު މެޑްލީ ރޭހުން މުހައްމަދު ރިހާން ޝިހާމް ލޯ މެޑަލް ހޯދީ ރޭހުގައި ވާދަކުރި 8 ފެތުންތެރިންނާ ވާދަކޮށް 05:03.53 ން ރޭސް ނިންމައިގެންނެވެ. މިއީ ރޭހުގެ 2 ވަނަ ހޯދި ލަންކާގެ ފެތުންތެރިޔާ އަށްވުރެ 00:00.23 ސްޕްލިޓް ސެކަންޑް ތަފާތު ވަގުތެކެވެ.

މިމަހު 26 ން 30 އަށް ކުރިޔަށްދާ މިމުބާރާރުގައި ރާއްޖޭގެ ފެތުންތެރިން ވާދަކުރަނީ ޖޫނިއަރ ނެޝަނަލް ފިރިހެން އަދި ނެޝަނަލް އަންހެން ފިރިހެން ބައިގައެވެ. މި 4 ބައިގައި އެކު ޖުމުލަ ދިވެހި 25 ފެތުންތެރިން މިމުބާރާތުގައި ވާދަކުރެއެވެ.

މިމުބާރާތުގައި މުޙައްމަދު ރިހާން ޝިހާމް ހޯދި މިމެޑައްޔަކީ ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ފެތުމުގެ މުބާރާތްތަކުން ރިހާން ވާދަކޮށް ހޯދި ފުރަތަމަ މެޑައްޔެވެ.

މިމުބާރާތުގައި ރާއްޖެ ހިމެނޭހެން ލަންކާގެ އެކި ކުލަބުތަކާ ކޮލެޖްތަކުން ޖުމުލަ 49 ޓީމު ބައިވެރިވެއެވެ.


our sponsors and partners

ހަތަރުސަތޭކަ މީޓަރު މެޑްލީ ރޭހުން ރިހާން ޝިހާމް ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފި
read more

ޖޫނިއަރ ފިރިހެން ޓީމު ސަތޭކަމީޓަރު ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ އިން ރިހި މެޑަލް އަދި ސީނިއަރ ފިރިހެން ޓީމު ފަންސާސް މީޓަރު ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ އިން ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފި

ޖޫނިއަރ ފިރިހެން ޓީމު ސަތޭކަމީޓަރު ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ އިން ރިހި މެޑަލް އަދި ސީނިއަރ ފިރިހެން ޓީމު ފަންސާސް މީޓަރު ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ އިން ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފި

ޝްރީލަންކާގެ ކެންޑީގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ އެ ޤައުމުގެ ނެޝަނަލް އަދި ނެޝަނަލް ޖޫނިއަރ ޝޯޓްކޯސް މުބާރާތުގައި އިއްޔެ ރާއްޖޭގެ ފިރިހެން ޖޫނިއަރ ޓީމު ސަތޭކަ މީޓަރު ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ ރޭހުން ރިހި މެޑަލް އަދި ސީނިއަރ ފިރިހެން ޓީމު 50 މީޓަރު ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ ރޭހުން ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފިއެވެ.

ޝްރީލަންކާގެ ކެންޑީ ހިލްވުޑް ކޮލެޖް ސްވިމިންގ ޕޫލުގައި މިއަދު ކުރިޔަށްދާ މިމުބާރާތުގެ އިއްޔެގެ އިވެންޓް ތަކުގައި ދިވެހި ފެތުންތެރިންގެތެރެއިން ޖޫއަރ ފިރިހެން ޓީމު ސަތޭކަ މީޓަރު ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ އިން ރިހި މެޑަލް ހޯދީ ލަންކާގެ ކޮލެޖްތަކާ އެކިއެކި ކުލަބުތައް ހިމެނޭގޮތުން 10 ޓީމަކާ ވާދަކޮށް ހީޓްޖަހައި ފައިނަލްގައި ވާދަކޮށް 04:14.71 ން ރޭސް ނިންމައިގެންނެވެ. އަދި ސީނިއަރ ފިހެން ޓީމު ލޯ މެޑަލް ހޯދީ ލަންކާގެ އެންމެ ވަރުގަދަ މޮޅެތި ފެތުންތެރިން ހިމެނޭހެން އެކިއެކި ކުލަބުތަކާ ކޮލެޖްތަކުން 15 ޓީމަކާ ވާދަކޮށް ހީޓްޖަހައި ފައިނަލްގައި ވާދަކޮށް 01:14.41 ން ރޭސް ނިންމައިގެންނެވެ. މިއީ ރޭހުން 2 ވަނަ ހޯދި ޓީމަށްވުރެ 00:00.52 މިލިސިކުންތުގެ ތަފާތު ވަގުތެކެވެ.

ޖޫނިއަރ ފިރިހެން 100 މީޓަރު ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ ރޭހުން ރިހި މެޑަލް ހޯދި ޓީމުގައި ހިމެނެނީ ޔާސީން މުޙައްމަދު ޔޫސުފް އާއި، ޝައިމް ޙުސައިން އިބްރާހީމް އާއި ލޫޠު މުޙައްމަދު ޙުސައިންގެ އިތުރުން އިސްމާޢީލް އަޖުމަލް މޫސާ އެވެ. އަދި ސީނިއަރ ފިރިހެން 50 މީޓަރު ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ އިން ލޯ މެޑެލް ހޯދި ޓީމުގައި ހިމެނެނީ މުޙައްމަދު އާން ޙުސައިން އާއި ޢަލީ އިއްމާން އާއި މުޙައްމަދު ރިހާން ޝިހާމުގެ އިތުރުން ޙުސައިން ހާއިޝް މުޙައްމަދު އެވެ.

މިމަހު 26 ން 30 އަށް ކުރިޔަށްދާ މިމުބާރާރުގައި ރާއްޖޭގެ ފެތުންތެރިން ވާދަކުރަނީ ޖޫނިއަރ ނެޝަނަލް ފިރިހެން އަދި ނެޝަނަލް އަންހެން ފިރިހެން ބައިގައެވެ. މި 4 ބައިގައި އެކު ޖުމުލަ ދިވެހި 25 ފެތުންތެރިން މިމުބާރާތުގައި ވާދަކުރެއެވެ.

މިމުބާރާތުގައި ރާއްޖެ ހިމެނޭހެން ލަންކާގެ އެކި ކުލަބުތަކާ ކޮލެޖްތަކުން ޖުމުލަ 49 ޓީމު ބައިވެރިވެއެވެ.


our sponsors and partners

ޖޫނިއަރ ފިރިހެން ޓީމު ސަތޭކަމީޓަރު ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ އިން ރިހި މެޑަލް އަދި ސީނިއަރ ފިރިހެން ޓީމު ފަންސާސް މީޓަރު ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ އިން ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފި
read more

ދުއިސައްތަ މީޓަރު ބްރެސްޓްސްޓްރޯކު ރޭހުން ލޫޠު ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފި

ދުއިސައްތަ މީޓަރު ބްރެސްޓްސްޓްރޯކު ރޭހުން ލޫޠު ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފި

ޝްރީލަންކާގެ ކެންޑީގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ އެ ޤައުމުގެ ނެޝަނަލް އަދި ނެޝަނަލް ޖޫނިއަރ ޝޯޓްކޯސް މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ދުވަހު، ރާއްޖޭގެ ކުރިއަރަމުން އަންނަ ފެތުންތެރިޔާ ލޫޠު މުޙައްމަދު ހުސައިން ދުއިސައްތަ މީޓަރު ބްރެސްޓް ސްޓްރޯކް ރޭހުން ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފިއެވެ.

ޝްރީލަންކާގެ ކެންޑީ ހިލްވުޑް ކޮލެޖް ސްވިމިންގ ޕޫލުގައި އިއްޔެ ކުރިޔަށް ދިޔަ 200 މީޓަރު ބްރެސްޓްސްޓްރޯކް ރޭހުން ލޫޠު މެޑަލް ހޯދީ ރޭހުގައި ވާދަކުރި 9 ފެތުންތެރިންނާ ވާދަކޮށް ހީޓްޖައި ފައިނަލްގައި 02:50.43 ން ރޭސް ނިންމައިގެންނެވެ.

މިމަހު 26 ން 30 އަށް ކުރިޔަށްދާ މިމުބާރާރުގައި ރާއްޖޭގެ ފެތުންތެރިން ވާދަކުރަނީ ޖޫނިއަރ ނެޝަނަލް ފިރިހެން އަދި ނެޝަނަލް އަންހެން ފިރިހެން ބައިގައެވެ. މި 4 ބައިގައި އެކު ޖުމުލަ ދިވެހި 25 ފެތުންތެރިން މިމުބާރާތުގައި ވާދަކުރެއެވެ.

މިމުބާރާތުގައި ލޫޠު މުޙައްމަދު ޙުސައިން ހޯދި މިމެޑައްޔަކީ ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ފެތުމުގެ މުބާރާތްތަކުން ލޫޠު ވާދަކޮށް ހޯދި ފުރަތަމަ މެޑައްޔެވެ.

މިމުބާރާތުގައި ރާއްޖެ ހިމެނޭހެން ލަންކާގެ އެކި ކުލަބުތަކާ ކޮލެޖްތަކުން ޖުމުލަ 49 ޓީމު ބައިވެރިވެއެވެ.


our sponsors and partners

ދުއިސައްތަ މީޓަރު ބްރެސްޓްސްޓްރޯކު ރޭހުން ލޫޠު ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފި
read more

ސަތޭކަ މީޓަރު ބަޓަފްލައި ރޭހުން މެރާލް ރަން މެޑަލް ހޯދައިފި

ސަތޭކަ މީޓަރު ބަޓަފްލައި ރޭހުން މެރާލް ރަން މެޑަލް ހޯދައިފި

ސްރީލަންކާގެ ކެންޑީގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ އެ ޤައުމުގެ ނެޝަނަލް އަދި ނެޝަނަލް ޖޫނިއަރ ޝޯޓްކޯސް މުބާރާތުގައި މިއަދު ރާއްޖޭގެ ކުރިއަރަމުން އަންނަ ފުރާވަރުގެ ފެތުންތެރިޔާ މެރާލް އައިން ލަޠީފު ރަން މެޑަލް ހޯދައިފިއެވެ.

ޝްރީލަންކާގެ ކެންޑީ ހިލްވުޑް ކޮލެޖް ސްވިމިންގ ޕޫލުގައި މިއަދު ކުރިޔަށް ދިޔަ މެރާލް ފަޚުރުވެރި ރަމް މެޑަލް ހޯދީ މެންދުރުކުރީ ދަންފަޅީގައި 100 މީޓަރު ބަޓަފްލައި ރޭހުގައި ވާދަކުރި 14 ފެތުންތެރިންގެ ހީޓުޖަހައި ފައިނަލް ގައި 8 ފެތުންތެރިންނާ ވާދަކޮށް ބޮޑު ތަފާތަކުން 1 ވަނަ ހޯދައިގެންނެވެ. މެރާލް ރޭސް ނިންމާފައިވަނީ 01:13.19  އިންނެވެ. މިއީ 2 ވަނައަށް ރޭސްނިންމި ފެތުންތެރިޔާ އަށްވުރެ 1 ސިކުންތުގެ ތަފާތު ވަގުތެކެވެ.

މިމަހު 26 ން 30 އަށް ކުރިޔަށްދާ މިމުބާރާރުގައި ރާއްޖޭގެ ފެތުންތެރިން ވާދަކުރަނީ ޖޫނިއަރ ނެޝަނަލް ފިރިހެން އަދި ނެޝަނަލް އަންހެން ފިރިހެން ބައިގައެވެ. މި 4 ބައިގައި އެކު ޖުމުލަ ދިވެހި 25 ފެތުންތެރިން މިމުބާރާތުގައި ވާދަކުރެއެވެ.

މިމުބާރާތުގައި މެރާލް މިކާމިޔާބީއާއެކު މުބާރާތުގައި ލަންކާގެ ކޮލެޖްތަކުން އަދި ޓީމުތަކުން ވަނީ ދިވެހި ފެތުންތެރިން މުބާރާތުގައި ހޯދަމުންދާ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. މެރާލް އަކީ ރާއްޖޭގައި ކުރިއަރަމުން އަންނަ އަދި ޢުމުރުން 14 އަހަރުގެ ފެތުންތެރިއެކެވެ. މިމުބާރާތުގައި ރިލޭ ނުހިމަނައި އިންޑިވިޖުއަލް 5 އިވެންޓުގައި މެރާލް ވާދަކުރާނެއެވެ.

މިމުބާރާތުގައި ރާއްޖެ ހިމެނޭހެން ލަންކާގެ އެކި ކުލަބުތަކާ ކޮލެޖްތަކުން ޖުމުލަ 49 ޓީމު ބައިވެރިވެއެވެ.


our sponsors and partners

ސަތޭކަ މީޓަރު ބަޓަފްލައި ރޭހުން މެރާލް ރަން މެޑަލް ހޯދައިފި
read more

ފެތުމުގެ ޖޫނިއަރ ފިރިހެން ޓީމު ރިހި މެޑަލް އަދި ސީނިއަރ ފިރިހެން ޓީމު ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފި

ފެތުމުގެ ޖޫނިއަރ ފިރިހެން ޓީމު ރިހި މެޑަލް އަދި ސީނިއަރ ފިރިހެން ޓީމު ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފި

ޝްރީލަންކާގެ ކެންޑީގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ އެ ޤައުމުގެ ނެޝަނަލް އަދި ނެޝަނަލް ޖޫނިއަރ ޝޯޓްކޯސް މުބާރާތުގައި މިއަދު ރާއްޖޭގެ ފިރިހެން ޖޫނިއަރ ޓީމު ރިހި މެޑަލް އަދި ސީނިއަރ ފިރިހެން ޓީމު ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފިއެވެ. މި 2 ޓީމުވެސް މެޑަލް ހޯދާފައިވަނީ ހަތަރެއް ގުނަ ސަތޭކަ މީޓަރު މެޑްލީ ރިލޭ އިންނެވެ.

ޝްރީލަންކާގެ ކެންޑީ ހިލްވުޑް ކޮލެޖް ސްވިމިންގ ޕޫލުގައި މިއަދު ކުރިޔަށް ދިޔަ އިވެންޓް ތަކުގައި ދިވެހި ފެތުންތެރިންގެތެރެއިން ޖޫޏިއަރ ފިރިހެން ޓީމު ރިހި މެޑަލް ހޯދީ ލަންކާގެ ކޮލެޖްތަކާ އެކިއެކި ކުލަބުތައް ހިމެނޭގޮތުން 9 ޓީމަކާ ވާދަކޮށްގެންނެވެ. އަދި ސީނިއަރ ފިހެން ޓީމު ލޯ މެޑަލް ހޯދީ ލަންކާގެ އެންމެ ވަރުގަދަ މޮޅެތި ފެތުންތެރިން ހިމެނޭހެން އެކިއެކި ކުލަބުތަކާ ކޮލެޖްތަކުން 14 ޓީމަކާ ވާދަކޮށްގެންނެވެ.

މިމަހު 26 ން 30 އަށް ކުރިޔަށްދާ މިމުބާރާރުގައި ރާއްޖޭގެ ފެތުންތެރިން ވާދަކުރަނީ ޖޫނިއަރ ނެޝަނަލް ފިރިހެން އަދި ނެޝަނަލް އަންހެން ފިރިހެން ބައިގައެވެ. މި 4 ބައިގައި އެކު ޖުމުލަ ދިވެހި 25 ފެތުންތެރިން މިމުބާރާތުގައި ވާދަކުރެއެވެ.

މިމުބާރާތުގައި މިއަދު ކުރިޔަށްގެންގޮސްފައިވާ 400 މީޓަރު ފްރީސްޓައިލް ޖޫނިއަރ އަންހެން އިވެންޓުން ދިވެހި ފެތުންތެރިޔާ ލައިބާ ޙަސަންމަނިކު ރޭސް ނިންމީ ރޭހުގައި ބައިވެރިވި 14 ފެތުންތެރިންގެތެރެއިން 12 ވަނައަށެވެ. ޖޫނިއަރ ފިރިހެން 400 މީޓަރު ފްރީސްޓައިލްގައި ވާދަކުރިން 12 ފިރިހެން ފެތުންތެރިންގެތެރެއިން ދިވެހި ފެތުންތެރިޔާ ޔާސީން މުޙައްމަދު ޔޫސުފް ރޭސް ނިންމށާފައިވަނީ 6 ވަނަ އަށެވެ. ސީނިއަރ ނެޝަނަލް ފިރިހެން ފެތުންތެރިންގެ ބައިގައި ވާދަކުރި 23 ފެތުންތެރިންގެތެރެއިން 400 މީޓަރު ފްރީސްޓައިލް ރޭސް މުޙައްމަދު ރިހާން ޝިހާމް ނިންމާފައިވަނީ 12 ވަނައަށެވެ.

މިމުބާރާތުގައި ރާއްޖެ ހިމެނޭހެން ލަންކާގެ އެކި ކުލަބުތަކާ ކޮލެޖްތަކުން ޖުމުލަ 49 ޓީމު ބައިވެރިވެއެވެ.


our sponsors and partners

ފެތުމުގެ ޖޫނިއަރ ފިރިހެން ޓީމު ރިހި މެޑަލް އަދި ސީނިއަރ ފިރިހެން ޓީމު ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފި
read more

އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޗިންގ ކޯސް 2024 (ހަންގޭރީ) ގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަންހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު

އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޗިންގ ކޯސް 2024 (ހަންގޭރީ) ގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަންހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު

2024 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހު ބުޑަޕެސްޓް (ހަންގޭރީ) ގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޗިންގ ކޯސް (އައި.ސީ.ސީ) ގައި އައި.އޯ.ސީ އޮލިމްޕިކް ސޮލިޑާރިޓީ ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ބައިވެރިކުރުމަށް އެއްނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއިން ވަނީ މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ދީފައެވެ. ވީމާ، މިކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން 22 ޖަނަވަރީ 2024 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް (info@swimming.org.mv) މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ކޯހުގެ މަޢުލޫމާތު:

 • ކޯހުގެ ނަން: އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޗިންގ ކޯސް
 • ކޯހުގެ ތާރީޚް: 2024 ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެއަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް
 • ކޯސް ހިންގޭ ޔުނިވަރސިޓީ އަދި ސިޓީ: ހަންގޭރިއަން ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ސްޕޯރޓްސް ސައިންސް
 • ކޯހުގެފީ: އައި.އޯ.ސީ އޮލިމްޕިކް ސޮލިޑާރިޓީ ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ހިލޭ
 • އައި.އޯ.ސީ އޮލިމްޕިކް ސޮލިޑާރިޓީ ސްކޮލަރޝިޕްގެ ޖާގައިގެ ޢަދަދު: ދިވެހިރާއްޖެއިން 1 ފަރާތަށް
 • ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން މި ސްކޮލަރޝިޕްއަށް ހުށެހެޅޭނެ ނަމުގެ ޢަދަދު: 1
 • އިތުރު މަޢުލޫމާތު: https://tf.hu/en/students/future-students/international-coaching-course

ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަންހުށަހެޅުމުގެ ޝަރުތުތައް:

 • ދިވެހިރައްޔިތެއް ކަމުގައިވުން.
 • 18 އަހަރުން މަތީގެ މީހަކަށްވުން.
 • ޖީ.ސީ.އީ ނުވަތަ އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ އޯލެވެލް އިމްތިޚާނުން އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން ދަށްވެގެން ސީ ފާސް ނުވަތަ މިއަށްވުރެ މަތީ ފާހެއް ލިބިފައިވުމާއި، އިނގިރޭސިބަހުން ރަނގަޅަށް ވާހަކަދައްކަން އިނގުން.
 • މަދުވެގެން 2 އަހަރުދުވަހުގެ ސްވިމިންގ ކޯޗިންގ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މީހެއްކަމުގައިވުން.
 • މީގެ ކުރިން، މިފަދަކޯހެއްގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ކޯޗެއްކަމުގައި ނުވުން.

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން މި ކޯހަށް ހުށަހަޅާ ނަން ހުށަހެޅުމުގައި ތިރީގައިވާ ކަންކަމަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.

 • ސްވިމިންގ ކޯޗިންގެ ދާއިރާއިން ރާއްޖެއަށް ކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތްތައް.
 • ޤައުމީ ސީނިއަރ ނުވަތަ ޖޫނިއަރ ލެވެލްގެ ފެތުންތެރިންނަށް ކޯޗުކޮށްދޭ ކޯޗުންނަށް އިސްކަންދިނުން.
 • ފެތުންތެރިން އުފެއްދުމަށާއި ފެތުމުގެ ކުޅިވަރުތައް ކުރިއެރުވުމަށް ކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތް އަދި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް.
 • 5 އަހަރުދުވަހުގެ ސްވިމިންގ ކޯޗިންގ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ކޯޗުން.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:

 • މިކޯހުގައި ބައިވެރިވެ، ސްކޮލަރޝިޕްއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ސިޓީ (އިނގިރޭސިބަހުން)
 • ސީވީ (އިނގިރޭސި ބަހުން)
 • ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ސްކޭން
 • ޕާސްޕޯޓްގެ ކުލަ ސްކޭން
 • ޕާސްޕޯރޓް ސައިޒް ފޮޓޯ ގެ ސޮފްޓް ކޮޕީ
 • ކޮވިޑް 19 ވެކްސިން ޖެހިކަމުގެ ލިޔުން (ވެކްސިން ޖަހާފައިވާނަމަ)

ސުންގަޑި: 22 ޖަނަވަރީ 2024 (13:00)

ހަންގޭރީއަށް ދިޔުމަށް ބޭނުންވާ ވިސާ:

ވިސާގެ ކަންކަމަށް ކޯސްފެށުމުގެ ކުރިން ސްރީލަންކާއަށް ނުވަތަ އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގަންނަވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. އައި.އޯ.ސީ އޮލިމްޕިކް ސޮލިޑާރިޓީގެ ސްކޮލަރޝިޕް ލިބޭފަރާތަކަށް ވިސާގެކަންކަމުގެ ހުރިހާ ޚަރަދެއް މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއިން ހަމަޖައްސައި ދޭނެއެވެ. ނަމަވެސް، ވިސާ އެޕްލިކޭޝަން އާއި، ވިސާގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމުގެ ހުރިހާ ޒިންމާއެއް ނަގަންވާނީ އެޕްލިކަންޓެވެ.

ވީމާ، ކޯޗުންނާއި މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި މިވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.


our sponsors and partners

އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޗިންގ ކޯސް 2024 (ހަންގޭރީ) ގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަންހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު
read more

ޝޯރޓްކޯސް 200 މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ އަދި 50 މީޓަރ ބްރެސްޓްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ހަމްނާ އާކޮށްފި

ޝޯރޓްކޯސް 200 މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ އަދި 50 މީޓަރ ބްރެސްޓްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ހަމްނާ އާކޮށްފި

hamna (photo by moc/nausham)

ހަންގޭރީގައި ކުރިއަށްދިޔަ އެޤައުމުގެ ޤައުމީ ޝޯރޓްކޯސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް (XIX. Országos Rövidpályás Bajnokság) ގައި އަންހެނުންގެ ޝޯރޓްކޯސް 200 މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ އަދި 50 މީޓަރ ބްރެސްޓްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ޙަމްނާ އަޙްމަދު އާކޮށްފިއެވެ. ހަމްނާ 200 މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭގެ ރެކޯރޑް އާކޮށްފައިވަނީ 02.55.12 އިން އަދި 50 މީޓަރ ބްރެސްޓްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފައިވަނީ 00.37.88 އިން ރޭސްނިންމައިގެންނެވެ.

50 މީޓަރ ބްރެސްޓްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އާކޮށްފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު 13 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި 00.38.53 އިން ރޭސްނިންމައިގެން އާއިޝަތު ސާޖިނާ އެވެ. އަދި 200 މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އާކޮށްފައިވަނީ 02.57.23 އިން ރޭސްނިންމައިގެން އައިޝަތު ސައުސަންއެވެ. އެއީ، 2016 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު 13 ވަނަ ފީނާ ވޯރލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައެވެ.


our sponsors and partners

ޝޯރޓްކޯސް 200 މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ އަދި 50 މީޓަރ ބްރެސްޓްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ހަމްނާ އާކޮށްފި
read more

ފެތުމުގެ ޤައުމީ 47 ވަނަ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޗެމްޕިއަންކަން ނިއުލެގޫންސަށް އަދި ފިރިހެން ޗެމްޕިއަންކަން އެމް.އެލް.އޭ އަށް

ފެތުމުގެ ޤައުމީ 47 ވަނަ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޗެމްޕިއަންކަން ނިއުލެގޫންސަށް އަދި ފިރިހެން ޗެމްޕިއަންކަން އެމް.އެލް.އޭ އަށް

champion teams

ބީ.އެމް.އެލް ޤައުމީ 47 ވަނަ ފެތުމުގެ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޗެމްޕިއަންކަން ނިއުލެގޫން ސްވިމިންގ ކުލަބު އަދި ފިރިހެން ޗެމްޕިއަންކަން މޯލްޑިވްސް ލައިފްގާޑް އެސޯސިއޭޝަން ނުވަތަ އެމް.އެލް.އެ އިން ހޯދައިފިއެވެ.

ހުޅުމާލޭ ސްވިމިންގ ޕޫލުގައި މިމަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހުންފެށިގެން މިމަހުގެ 8 ވަނަދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިޔަށްދިޔަ ފެތުމުގެ ޤައުމީ 47 ވަނަ މުބާރާތުގެ ވަނަތަކަށްދިޔަ ފެތުންތެރިންނަށާ ޓީމުތަކަށް ތަށްޓާ އިނާމު ދިނުން އޮތީ ނޮވެންބަރު 9 ވަނަދުވަހުރޭ ހުޅުމާލޭ ސްވިމިންގ ޕޫލުގައި އޮތް ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތުގައެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި ފެތުންތެރިންނަށް ތަށްޓާ އިނާމު ދެއްވީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހެޑް އޮފް ސްޓެރެޓެޖީ އެންޑް ޗޭންޖް މޫސާ މުންސިފް އަޙްމަދު އަދި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހެޑް އޮފް ކަސްޓަމަރ ސާވިސް އަފްޒާ މުޙައްމަދު އެވެ.

ފެތުމުގެ ޤައުމީ 47 ވަނަ މުބާރާތުގެ އަންހެން 2 ވަނަ ޓީމުގެ މަޤާމު ހޯދީ ޔޫތު ޗެލެންޖެ ސްވިމިންގ ކުލަބެވެ. ފިރިހެން 2 ވަނަ ހޯދީވެސް ނިއުލެގޫން ސްވިމިންގ ކުލަބެވެ. މިމުބާރާތުގެ އަންހެން 3 ވަނަ ކުލަބުގެ މަޤާމު ހޯދީ މޯލްޑިވްސް ލައިފްގާޑް އެސޯސިއޭޝަނެވެ. ފިރިހެން 3 ވަނަ ކުލަބުގެ މަޤާމު ހޯދީ ފީނާ ސްވިމިންގ އެކަޑެމީންނެވެ.

ޓީމުތަކުން ފެތުންތެރިން ވާދަކުރާ ބަޔާ ޢާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ފެތުންތެރިން ވާދަކުރާ ގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މިއަހަރުގެ ޤައުމީ ފެތުމުގެ މުބާރާތުގައި 181 ފެތުންތެރިން ވާދަކޮށްފައި ވެއެވެ. މީގެއިތުރުން ފިރިހެން 10 ޓީމު އަދި އަންހެން 7 ޓީމު މބާރާތުގައި ވާދަކޮށްފައި ވެއެވެ. މިގެތެރޭގައި މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުން ބައިވެރިވި ޓީމުތައް ހިމެނެއެވެ. ފެތުމުގެ ޤައުމީ 47 ވަނަ މުބާރާތުގައި ޖޫނިއަރ ބަޔާ ސީނިއަރ ބަޔާ، މާސްޓާސް ބައިގެ އިތުރުން ޓީމުތަކުގެބައި ހިމެނޭހެން ޖުމުލަ 151 އިވެންޓް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ.

މިއަހަރުގެ ޤައުމީ މުބާރާތް ބޭއްވިގެންދިޔައީ އެހެން އަހަރުތަކާ ޚިލާފަށް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެކި ކެޓެގަރީތަކުން އެކި އިވެންޓްތަކުން ކޮލިފައިއިންގ ޓައިމިންގއަށް ފެތޭ ފެތުންތެރިންނަށް ބައިވެރިވެވޭގޮތަށް ބޭއްވި މުބާރާތެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މިގޮތުން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ ފެތުންތެރިއަކުވެސް ބައިވެރިވާން ޖެހެނީ އެފެތުންތެރިއަކު ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ އިވެންޓް ނުވަތަ އިވެންޓްތަކުން ކޮލިފައި ވެގެންނެވެ. ކޮލިފައިއިންގ ޓައިމްގެގޮތުގައި މިއަހަރު އެސޯސިއޭޝަނުން ބޭއްވި މުބާރާތްތަކާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އޮތް މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެ ހޯދާފައިވާ ޓައިމިންގ ހިމެނުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވުނެވެ. މިގޮތަށް ޓައިމް ނެގިފައި ނެތްނަމަ އެ ފެތުންތެރިއަކަށް ތަމްރީނުދޭ ކޯޗު މެދުވެރިކޮށް މެދުވެރިކޮށް އެފެތުންތެރިން ބޭނުންވާ އިވެންޓުގެ ޓައިމް ނަގައި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތުވެސް އެސޯސިއޭޝަނުން ދީފައި އޮތެވެ.

މިއަހަރު ފެތުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތް ބޭއްވީ ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަރަހަށް ބޭނުންކުރަންފެށި އޮޓަމޭޓް ޓައިމް ސިސްޓަމް ބޭނުންކޮށް ފެތުންތެރިންގެ ޓައިމިންގތައް ނެގޭގޮތަށް ބޭނުންކުރެވޭ ސިސްޓަމް ބޭނުންކޮށް ހުޅުމާލޭ ސްވިމިންގ ޕޫލުގައި ޕުޝްޕެޑް ހަރުކޮށްގެންނެވެ.


our sponsors and partners

ފެތުމުގެ ޤައުމީ 47 ވަނަ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޗެމްޕިއަންކަން ނިއުލެގޫންސަށް އަދި ފިރިހެން ޗެމްޕިއަންކަން އެމް.އެލް.އޭ އަށް
read more

ޖޫނިއަރ މޮޅު ފެތުންތެރިންނަށް ޝައިމް އާއި ތަޒްކިޔާ އަދި ސީނިއަރ މޮޅު ފެތުންތެރިންނަށް ސައުސަން އަދި ރިހާން

ޖޫނިއަރ މޮޅު ފެތުންތެރިންނަށް ޝައިމް އާއި ތަޒްކިޔާ އަދި ސީނިއަރ މޮޅު ފެތުންތެރިންނަށް ސައުސަން އަދި ރިހާން

all champions

ބީ.އެމް.އެލް ޤައުމީ 47 ވަނަ ފެތުމުގެ މުބާރާތުގެ ޖޫނިއަރ ބައިން ފިރިހެން އެންމެ މޮޅު ފެތުންތެރިންގެ މަޤާމު ޝައިމް ޙުސައިން އިބްރާހީމް، އަންހެން އެންމެ މޮޅު ފެތުންތެރިޔާގެ މަޤާމު އަމްނާ ތަޒްކިޔާ މިރުޝާދު އަދި ސީނިއަރ ބައިން އެންމެ މޮޅު އަންހެން ފެތުންތެރިޔާގެ މަޤާމު ޢާއިޝަތު ސައުސަން ފިރިހެން އެންމެ މޮޅު ފެތުންތެރިޔާގެ މަޤާމު މުޙައްމަދު ރިހާން ޝިހާމް ހޯދައިފިއެވެ. މީގެއިތުރުން މާސްޓާރސްބައިގެ އެންމެ މޮޅު ފިރިހެން ފެތުންރިޔާގެ މަޤާމު ޙުސައިން މުބާޙް ވަނީ ހޯދާފައެވެ.

މުބާރާތުގެ ޖޫނިއަރ ބައިން 2 ވަނަ އަންހެން ފެތުންތެރިޔާގެ މަޤާމު ހޯދާފައިވަނީ އަޔާނާ ޢަރީފް އެވެ. ޖޫނިއަރަ ބައިން 2 ވަނަ ފިރިހެން ފެތުންތެރިޔާގެ މަޤާމު ހޯދާފައިވަނީ ލޫޠު މުޙައްމަދު ޙުސައިނެވެ. ސީނިއަރ ބައިން 2 ވަނަ އަންހެން ފެތުންތެރިޔާގެ މަޤާމު ހޯދާފައިވަނީ ފާޠިމަތު އަންޖަލް ފަޔާޒް އެވެ. މިބައިން 2 ވަނަ ފިރިހެން ފެތުންތެރިޔާގެ މަޤާމު ހޯދާފައިވަނީ ޢަލީ އިއްމާނެވެ. މާސްޓާރސް ބައިން 2 ވަނަ ފިރިހެން ފެތުންތެރިޔާގެ މަޤާމު ހޯދާފައިވަނީ ޙަސަން އަޝްރަފެވެ. ޖޫނިއަރ ބައިން 3 ވަނަ އަންހެން ފެތުންތެރިޔާގެ މަޤާމު ހޯދާފައިވަނީ ލައިބާ ޙަސަން މަނިކެވެ. މިބައިން 3 ވަނަ އަންހެން ފެތުންތެރިޔާގެ މަޤާމު ހޯދާފައިވަނީ ޔާސީން މުޙައްމަދު ޔޫސުފެވެ. ސީނިއަރ ބައިން 3 ވަނަ އަންހެން ފެތުންތެރިޔާގެ މަޤާމު ހޯދާފައިވަނީ ޢާއިޝަތު އައިނީ ޢަބްދުލް ޙަމީދެވެ. މިބައިން 3 ވަނަ ފިރިހެން ފެތުންތެރިޔާގެ މަޤާމު ހޯދާފައިވަނީ މުޙައްމަދު އާން ޙުސައިނެވެ. މާސްޓާރސް ބައިން ފިރިހެން 3 ވަނަ ހޯދާފައިވަނީ މިންވާލް އިބްރާހީމެވެ.

ހުޅުމާލޭ ސްވިމިންގ ޕޫލުގައި މިމަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހުންފެށިގެން މިމަހުގެ 8 ވަނަދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިޔަށްދިޔަ ފެތުމުގެ ޤައުމީ 47 ވަނަ މުބާރާތުގެ ވަނަތަކަށްދިޔަ ފެތުންތެރިންނަށާ ޓީމުތަކަށް ތަށްޓާ އިނާމު ދިނުން އޮތީ ނޮވެންބަރު 9 ވަނަދުވަހުރޭ ހުޅުމާލޭ ސްވިމިންގ ޕޫލުގައި އޮތް ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތުގައެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި ފެތުންތެރިންނަށް ތަށްޓާ އިނާމު ދެއްވީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހެޑް އޮފް ސްޓެރެޓެޖީ އެންޑް ޗޭންޖް މޫސާ މުންސިފް އަޙްމަދު އަދި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހެޑް އޮފް ކަސްޓަމަރ ސާވިސް އަފްޒާ މުޙައްމަދު އެވެ.

ޓީމުތަކުން ފެތުންތެރިން ވާދަކުރާ ބަޔާ ޢާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ފެތުންތެރިން ވާދަކުރާ ގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މިއަހަރުގެ ޤައުމީ ފެތުމުގެ މުބާރާތުގައި 181 ފެތުންތެރިން ވާދަކޮށްފައި ވެއެވެ. މީގެއިތުރުން ފިރިހެން 10 ޓީމު އަދި އަންހެން 7 ޓީމު މބާރާތުގައި ވާދަކޮށްފައި ވެއެވެ. މިގެތެރޭގައި މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުން ބައިވެރިވި ޓީމުތައް ހިމެނެއެވެ. ފެތުމުގެ ޤައުމީ 47 ވަނަ މުބާރާތުގައި ޖޫނިއަރ ބަޔާ ސީނިއަރ ބަޔާ، މާސްޓާސް ބައިގެ އިތުރުން ޓީމުތަކުގެބައި ހިމެނޭހެން ޖުމުލަ 151 އިވެންޓް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ.

މިއަހަރުގެ ޤައުމީ މުބާރާތް ބޭއްވިގެންދިޔައީ އެހެން އަހަރުތަކާ ޚިލާފަށް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެކި ކެޓެގަރީތަކުން އެކި އިވެންޓްތަކުން ކޮލިފައިއިންގ ޓައިމިންގއަށް ފެތޭ ފެތުންތެރިންނަށް ބައިވެރިވެވޭގޮތަށް ބޭއްވި މުބާރާތެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މިގޮތުން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ ފެތުންތެރިއަކުވެސް ބައިވެރިވާން ޖެހެނީ އެފެތުންތެރިއަކު ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ އިވެންޓް ނުވަތަ އިވެންޓްތަކުން ކޮލިފައި ވެގެންނެވެ. ކޮލިފައިއިންގ ޓައިމްގެގޮތުގައި މިއަހަރު އެސޯސިއޭޝަނުން ބޭއްވި މުބާރާތްތަކާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އޮތް މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެ ހޯދާފައިވާ ޓައިމިންގ ހިމެނުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވުނެވެ. މިގޮތަށް ޓައިމް ނެގިފައި ނެތްނަމަ އެ ފެތުންތެރިއަކަށް ތަމްރީނުދޭ ކޯޗު މެދުވެރިކޮށް މެދުވެރިކޮށް އެފެތުންތެރިން ބޭނުންވާ އިވެންޓުގެ ޓައިމް ނަގައި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތުވެސް އެސޯސިއޭޝަނުން ދީފައި އޮތެވެ.

މިއަހަރު ފެތުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތް ބޭއްވީ ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަރަހަށް ބޭނުންކުރަންފެށި އޮޓަމޭޓް ޓައިމް ސިސްޓަމް ބޭނުންކޮށް ފެތުންތެރިންގެ ޓައިމިންގތައް ނެގޭގޮތަށް ބޭނުންކުރެވޭ ސިސްޓަމް ބޭނުންކޮށް ހުޅުމާލޭ ސްވިމިންގ ޕޫލުގައި ޕުޝްޕެޑް ހަރުކޮށްގެންނެވެ.


our sponsors and partners

ޖޫނިއަރ މޮޅު ފެތުންތެރިންނަށް ޝައިމް އާއި ތަޒްކިޔާ އަދި ސީނިއަރ މޮޅު ފެތުންތެރިންނަށް ސައުސަން އަދި ރިހާން
read more

އެސޯސިއޭޝަނުން ބާއްވާ ޓްރަޔަލްތަކުގެ އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޮއިންޓް ޤަވަޢިދު (16 އޮކްޓޫބަރ 2023 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޢަމަލުކުރާ)

އެސޯސިއޭޝަނުން ބާއްވާ ޓްރަޔަލްތަކުގެ އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޮއިންޓް ޤަވަޢިދު (16 އޮކްޓޫބަރ 2023 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޢަމަލުކުރާ)

(14 ނޮވެމްބަރ 2023 ގައި އަޕްޑޭޓް ކުރެވިފައި)

ފެތުމުގެ މުބާރާތްތަކާއި ޤައުމީ ޕޫލަށް ފެތުންތެރިން ހޮވުމަށް ބާއްވާ ޓްރަޔަލްތަކުގެ ޤަވައިދު އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޮއިންޓްގެ ޤަވާއިދު ވަނީ 15 އޮކްޓޫބަރ 2023 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި އިސްލާޙު ކޮށްފައެވެ. ވީމާ، އިސްލާހު ކޮށްފައިވާ މި 2 ޤަވާޢިދު އާންމުކުރަމެވެ.

އެސޯސިއޭޝަނުން ބާއްވާ ޓްރަޔަލްތަކުގެ ޤަވާޢިދު: ޑައުންލޯޑް ލިންކު

މޯލްޑިވްސް ޕޮއިންޓުގެ ޤަވާޢިދު: ޑައުންލޯޑް ލިންކު

14/11/2023 ގައި، މޯލްޑިވްސް ޕޮއިންޓުގެ ބޭސްޓައިމްތައް: ޑައުންލޯޑް ލިންކު

މި ޤަވާޢިދުތަކަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ 16 އޮކްޓޫބަރ 2023 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.


our sponsors and partners

އެސޯސިއޭޝަނުން ބާއްވާ ޓްރަޔަލްތަކުގެ އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޮއިންޓް ޤަވަޢިދު (16 އޮކްޓޫބަރ 2023 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޢަމަލުކުރާ)
read more

ދުއިސައްތަ މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އިމްޢާން އައުކޮށްފި

ދުއިސައްތަ މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އިމްޢާން އައުކޮށްފި

imaan

ޗައިނާގެ ހަންގޖޯ ގައި ކުރިއަށްދާ 19 ވަނަ އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ފިރިހެނުންގެ ލޯންގކޯސް ދުއިސަައްތަ މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އިމްޢާން ޢަލީ އާކޮށްފިއެވެ. އިމްޢާން މި ރެކޯރޑް އާކޮށްފައިވަނީ 02.22.88 އިން ރޭސްނިންމައިގެންނެވެ.

މި ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އާކޮށްފައިވަނީވެސް އިމްޢާން އެވެ. އެއީ މިއަހަރު ބޭއްވުނު ވޯލްޑް އެކުއަޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި 02.26.43 އިން މިއިވެންޓު ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

19 ވަނަ އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ދިވެހި ފެތުންތެރިން ވަނީ ޖުމްލަ 14 ޤައުމީ ރެކޯރޑެއް އާކޮށްފައެވެ.


our sponsors and partners

ދުއިސައްތަ މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އިމްޢާން އައުކޮށްފި
read more

ހަތަރެއްގުނަ 100 މީޓަރ މިކްސްޑް މެޑްލޭ ރިލޭ އިވްނެޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފި

ހަތަރެއްގުނަ 100 މީޓަރ މިކްސްޑް މެޑްލޭ ރިލޭ އިވްނެޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފި

team – asian games 2023

ޗައިނާގެ ހަންގޖޯ ގައި ކުރިއަށްދާ 19 ވަނަ އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ފިރިހެނުންގެ ލޯންގކޯސް 4 ގުނަ 100 މީޓަރ މިކްސްޑް މެޑްލޭ ރިލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފިއެވެ. 04.48.51 އިން މި އިވެންޓު ނިންމި ޓީމުގައި ހިމެނެނީ، މުބާލް އައްޒާމް އިބްރާޙީމް، އިމްޢާން އަލީ، ހަމްނާ އަޙްމަދު އަދި ޙަނާން ޙުސައިން ޙަލީމް އެވެ.

މި ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އާކޮށްފައިވަނީ، މިއަހަރު ބޭއްވުނު ވޯލްޑް އެކުއަޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި 04.50.64 އިން އިވެންޓު ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ. އެފަހަރުގެ ޓީމުގައި ހިމެނުނީ އިމްޢާން އަލީ، ހަމްނާ އަޙްމަދު އަދި މުޙައްމަދު ރިޙާން ޝިހާމް އަދި މިރާލް ޢައިން ލަތީފް އެވެ.


our sponsors and partners

ހަތަރެއްގުނަ 100 މީޓަރ މިކްސްޑް މެޑްލޭ ރިލޭ އިވްނެޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފި
read more

ދުއިސައްތަ މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ރިޙާން އާކޮށްފި

ދުއިސައްތަ މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ރިޙާން އާކޮށްފި

rehan

ޗައިނާގެ ހަންގޖޯ ގައި ކުރިއަށްދާ 19 ވަނަ އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ފިރިހެނުންގެ ލޯންގކޯސް 200 މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުޙައްމަދު ރިޙާން ޝިހާމް އާކޮށްފިއެވެ. މިޤައުމީ ރެކޯރޑް ރިޙާން އާކޮށްފައިވަނީ 02.28.17 އިން އިވެންޓު ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މި ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އާކޮށްފައިވަނީ ވެސް ރިޙާނެވެ. އެއީ، މިއަހަރު ބޭއްވުނު ވޯލްޑް އެކުއަޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި 02.32.93 އިން އިވެންޓު ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.


our sponsors and partners

ދުއިސައްތަ މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ރިޙާން އާކޮށްފި
read more

އަންހެނުންގެ ހަތަރެއްގުނަ 200 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފި

އަންހެނުންގެ ހަތަރެއްގުނަ 200 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފި

maldives team

ޗައިނާގެ ހަންގޖޯ ގައި ކުރިއަށްދާ 19 ވަނަ އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ލޯންގކޯސް އަންހެނުންގެ 4 ގުނަ 200 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ އިވެންޓު 10.50.31 އިން ނިންމައި، ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފިއެވެ. މި މިޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކުރި ޓީމުގައި ހިމެނެނީ ޙަނާން ޙުސައިން ޙަލީމް، މިރާލް އައިން ލަތީފް، ޙަމްނާ އަޙްމަދު އަދި އީން އައްބާސް ޝަރީފް އެވެ.

މި ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އާކޮށްފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު 12 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި 10.51.28 އިން ރޭސް ނިންމައިގެންނެވެ. އެފަހަރު މި އިވެންޓު ފެތި ޓީމުގައި ހިމެނުނީ އާމިނަތު ޝަޖަން، އައިޝަތު ސާޖިނާ، އައިޝަތު ސައުސަން އަދި އަންމާޢު އަޙްމަދު ސަލީމެވެ.


our sponsors and partners

އަންހެނުންގެ ހަތަރެއްގުނަ 200 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފި
read more

ފިރިހެނުންގެ ހަތަރެއް ގުނަ 100 މީޓަރފްރީސްޓައިލް ރިލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފި

ފިރިހެނުންގެ ހަތަރެއް ގުނަ 100 މީޓަރފްރީސްޓައިލް ރިލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފި

relay team men

ޗައިނާގެ ހަންގޖޯ ގައި ކުރިއަށްދާ 19 ވަނަ އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ފިރިހެނުންގެ ލޯންގކޯސް 4 ގުނަ 100 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ 03.57.16 އިން ނިންމައި ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފިއެވެ. މިޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކުރި ޓީމުގައި ހިމެނެނީ މުޙައްމަދު ރިޙާން ޝިހާމް، މުބާލް ޢައްޒާމް އިބްރާޙީމް، އިމްޢާން ޢަލީ އަދި އަޙްމަދު ނީޤް ނިޔާޒެވެ.

މި ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އާކޮށްފައިވަނީ ނިމިދިޔަ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލަންޑް ގޭމްސްގައި 03.58.33 އިން ރޭސް ނިންމައިގެންނެވެ. އެފަހަރު ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކުރި ދިވެހި ޓީމުގައި ހިމެނުނީ މުޙައްމަދު ރިޙާން ޝިހާމް، މުބާލް ޢައްޒާމް އިބްރާޙީމް، އިމްޢާން ޢަލީ އަދި މުޙައްމަދު އާން ޙުސައިންއެވެ.


our sponsors and partners

ފިރިހެނުންގެ ހަތަރެއް ގުނަ 100 މީޓަރފްރީސްޓައިލް ރިލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފި
read more

ސަތޭކަ މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ރިޙާން އާކޮށްފި

ސަތޭކަ މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ރިޙާން އާކޮށްފި

rehan

ޗައިނާގެ ހަންގޖޯ ގައި ކުރިއަށްދާ 19 ވަނަ އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ފިރިހެނުންގެ ލޯންގކޯސް 100 މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުޙައްމަދު ރިޙާން ޝިހާމް އާކޮށްފިއެވެ. މިޤައުމީ ރެކޯރޑް ރިޙާން އާކޮށްފައިވަނީ 01.02.41 އިން އިވެންޓު ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މި ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އާކޮށްފައިވަނީ މުޙައްމަދު އާން ޙުސައިންއެވެ. އެއީ، 2022 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ކޮމަންވެލްތު ގޭމްސްގައި 01.03.35 އިން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.


our sponsors and partners

ސަތޭކަ މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ރިޙާން އާކޮށްފި
read more

ސަތޭކަ މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މިރާލް އާކޮށްފި

ސަތޭކަ މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މިރާލް އާކޮށްފި

meral

ޗައިނާގެ ހަންގޖޯ ގައި ކުރިއަށްދާ 19 ވަނަ އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ލޯންގކޯސް އަންހެނުންގެ 100 މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މިރާލް އައިން ލަތީފް އާކޮށްފިއެވެ. މިޤައުމީ ރެކޯރޑް މިރާލް އާކޮށްފައިވަނީ 01.13.99 އިން އިވެންޓު ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މި ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އާކޮށްފައިވަނީ ޙަނާން ޙުސައިން ޙަލީމެވެ. އެއީ ނިމިދިޔަ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލަންޑް ގޭމްސްގައި 01.16.45 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.


our sponsors and partners

ސަތޭކަ މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މިރާލް އާކޮށްފި
read more

ފިރިހެނުންގެ ހަތަރެއްގުނަ 100 މީޓަރ މެޑްލޭ ރިލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފި

ފިރިހެނުންގެ ހަތަރެއްގުނަ 100 މީޓަރ މެޑްލޭ ރިލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފި

maldives team

ޗައިނާގެ ހަންގޖޯ ގައި ކުރިއަށްދާ 19 ވަނަ އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ލޯންގކޯސް ފިރިހެނުންގެ 4 ގުނަ 100 މީޓަރ މެޑްލޭ ރިލޭ އިވެންޓު 04.25.69 އިން ނިންމައި، ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފިއެވެ. މި ރިކޯރޑް އައުކުރި ޓީމުގައި ހިމެނެނީ މުޙައްމަދު ރިޙާން ޝިހާމް، މުބާލް ޢައްޒާމް އިބްރާޙީމް، އިމްޢާން ޢަލީ އަދި އަޙްމަދު ނީޤް ނިޔާޒެވެ.

މި ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އާކޮށްފައިވަނީ ނިމިދިޔަ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލަންޑް ގޭމްސްގައި 04.29.42 އިން ރޭސް ނިންމައިގެންނެވެ. އެފަހަރު މި އިވެންޓު ފެތި ޓީމުގައި ހިމެނުނީ މުޙައްމަދު ރިޙާން ޝިހާމް، މުބާލް ޢައްޒާމް އިބްރާޙީމް، އިމްޢާން ޢަލީ އަދި މުޙައްމަދު އާން ޙުސައިންއެވެ.


our sponsors and partners

ފިރިހެނުންގެ ހަތަރެއްގުނަ 100 މީޓަރ މެޑްލޭ ރިލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފި
read more

ހަތަރުސަތޭކަ މީޓަރު އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ރިހާން އާކޮށްފި

ހަތަރުސަތޭކަ މީޓަރު އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ރިހާން އާކޮށްފި

rihan

ޗައިނާގެ ހަންގޖޯ ގައި ކުރިއަށްދާ 19 ވަނަ އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ލޯންގކޯސް ފިރިހެނުންގެ 400 މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުޙައްމަދު ރިޙާން ޝިހާމް އާކޮށްފިއެވެ. މިޤައުމީ ރެކޯރޑް ރިޙާން މި ރެކޯރޑް އާކޮށްފައިވަނީ 05.14.03 އިން އިވެންޓު ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މި ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އާކޮށްފައިވަނީ މުބާލް ޢައްޒާމް އިބްރާޙީމެވެ. އެއީ 2022 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު 19 ވަނަ ފީނާ ވޯރލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި 05.14.91 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.


our sponsors and partners

ހަތަރުސަތޭކަ މީޓަރު އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ރިހާން އާކޮށްފި
read more

ސަތޭކަ މީޓަރު ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އިމްޢާން އަނެއްކާވެސް އާކޮށްފި

ސަތޭކަ މީޓަރު ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އިމްޢާން އަނެއްކާވެސް އާކޮށްފި

imaan

ޗައިނާގެ ހަންގޖޯ ގައި ކުރިއަށްދާ 19 ވަނަ އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ލޯންގކޯސް ފިރިހެނުންގެ 100 މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އިމްޢާން ޢަލީ އަނެއްކާވެސް އާކޮށްފިއެވެ. މިޤައުމީ ރެކޯރޑް އިމްޢާން އާކޮށްފައިވަނީ 01.04.51 އިން އިވެންޓު ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މި ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އިމްޢާން އާކޮށްފައިވަނީ ހަމަ މި މުބާރާތުގެ ރިލޭ އިވެންޓުގައި، 100 މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް ލެގް 01.04.64 އިން ނިންމައިގެންނެވެ.


our sponsors and partners

ސަތޭކަ މީޓަރު ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އިމްޢާން އަނެއްކާވެސް އާކޮށްފި
read more

ދުއިސައްތަ މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުބާލް އާކޮށްފި

ދުއިސައްތަ މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުބާލް އާކޮށްފި

mubal

ފިރިހެނުންގެ ލޯންގ ކޯސް 200 މީޓަރު ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުބާލް ޢައްޒާމް އިބްރާޙީމް އާކޮށްފިއެވެ.

ޗައިނާގެ ހަންގޖޯ ގައި ކުރިއަށްދާ 19 ވަނަ އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި މުބާލް މިޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފައިވަނީ ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ އިވެންޓްގައި 200 މީޓަރ ލެންތު 02.08.22 އިން ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

200 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެ ފަހުން އާކޮށްފައިވަނީ ވެސް މުބާލްއެވެ. އެއީ 2019 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު 18 ވަނަ ފީނާ ވޯރލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި 02.09.06 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.


our sponsors and partners

ދުއިސައްތަ މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުބާލް އާކޮށްފި
read more

ސަތޭކަ މީޓަރ ބްރެސްޓްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުބާލް އާކޮށްފި

ސަތޭކަ މީޓަރ ބްރެސްޓްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުބާލް އާކޮށްފި

mubal

ޗައިނާގެ ހަންގޖޯ ގައި ކުރިއަށްދާ 19 ވަނަ އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ފިރިހެނުންގެ ލޯންގކޯސް، 100 މީޓަރ ބްރެސްޓްސްޓްރޯކް އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުބާލް ޢައްޒާމް އިބްރާޙީމް އާކޮށްފިއެވެ. މި މުބާރާތުގައި މުބާލް މި އިވެންޓު ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ 01.14.73 އިންނެވެ.

މި ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އާކޮށްފައިވަނީ މީގެ 17 އަހަރުކުރިން ބޭއްވުނު 10 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ފެޑަރޭޝަން ގޭމްސްގައި ޙަސަން އަޝްރަފް އެވެ. އެއީ 01.16.33 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.


our sponsors and partners

ސަތޭކަ މީޓަރ ބްރެސްޓްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުބާލް އާކޮށްފި
read more

ދުއިސައްތަމީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މިރާލް އާކޮށްފި

ދުއިސައްތަމީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މިރާލް އާކޮށްފި

meral

ޗައިނާގެ ހަންގޖޯ ގައި ކުރިއަށްދާ 19 ވަނަ އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ލޯންގކޯސް، އަންހެނުންގެ 200 މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މިރާލް ޢައިން ލަޠީފް އާކޮށްފިއެވެ. މިޤައުމީ ރެކޯރޑް މިރާލް އާކޮށްފައިވަނީ 03.04.45 އިން އިވެންޓު ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

200 މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އާކޮށްފައިވަނީ ވެސް މިރާލް އެވެ. އެއީ މިއަހަރު ޖަޕާނުގެ ފުކުއޯކާގައި ބޭއްވުނު 20 ވަނަ ވޯރލްޑް އެކުއަޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި 03.05.69 އިން ރޭސް ނިންމައިގެންނެވެ.


our sponsors and partners

ދުއިސައްތަމީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މިރާލް އާކޮށްފި
read more

ސަތޭކަ މީޓަރު ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އިމްޢާން އާކޮށްފި

ސަތޭކަ މީޓަރު ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އިމްޢާން އާކޮށްފި

imaan

ޗައިނާގެ ހަންގޖޯ ގައި ކުރިއަށްދާ 19 ވަނަ އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ލޯންގކޯސް ފިރިހެނުންގެ 100 މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އިމްޢާން ޢަލީ އާކޮށްފިއެވެ. މިޤައުމީ ރެކޯރޑް އިމްޢާން އާކޮށްފައިވަނީ 01.04.64 އިން އިވެންޓު ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މި ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީ ވެސް އިމްޢާން އެވެ. އެއީ މިއަހަރު ޖަޕާނުގެ ފުކުއޯކާގައި ބޭއްވުނު 20 ވަނަ ވޯރލްޑް އެކުއަޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި 01.04.98 އިން ރޭސް ނިންމައިގެންނެވެ.


our sponsors and partners

ސަތޭކަ މީޓަރު ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އިމްޢާން އާކޮށްފި
read more

ފިރިހެނުންގެ ހަތަރެއް ގުނަ ދުއިސައްތަ މީޓަރފްރީސްޓައިލް ރިލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފި

ފިރިހެނުންގެ ހަތަރެއް ގުނަ ދުއިސައްތަ މީޓަރފްރީސްޓައިލް ރިލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފި

relay team men ioig 2023

މަޑަގަސްކަރާގައި ކުރިއަށްދާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލަންޑް ގޭމްސްގައި ލޯންގކޯސް ފިރިހެނުންގެ 4 ގުނަ 200 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ދިވެހި ފެތުންތެރިން އައުކޮށްފިއެވެ. މިޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކުރި ޓީމުގައި ހިމެނެނީ މުޙައްމަދު އާން ޙުސައިން، ޢަލީ އިމްޢާން، މުޙައްމަދު ރިޙާން ޝިހާމް އަދި މުބާލް ޢައްޒާމް އިބްރާޙީމެވެ. މިފެތުންތެރިން ރޭސް ނިންމާފައިވަނީ 08.48.87 އިންނެވެ.

މި ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު 12 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި 09.41.96 އިން ރޭސްނިންމައިގެންނެވެ. އެފަހަރު ޤައުމީ ރިކޯރޑް އައުކުރި ރިލޭ ޓީމުގައި ހިމެނުނީ އިސްމާޢީލް މުޢުތަސިމް އަދްނާން، މުޙައްމަދު ނަޒްރާން ނަޒީރު، ޙަސަން އަޝްރަފް އަދި މުބާލް އައްޒާމް އިބްރާޙީމެވެ.

މިއީ މިމުބާރާތުގައި ދިވެހި ފެތުންތެރިން އައުކުރި 9 ވަނަ ޤައުމީ ރެކޯރޑެވެ.


our sponsors and partners

ފިރިހެނުންގެ ހަތަރެއް ގުނަ ދުއިސައްތަ މީޓަރފްރީސްޓައިލް ރިލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފި
read more

ފަންސާސް މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ސައުސަން އައުކޮށްފި

ފަންސާސް މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ސައުސަން އައުކޮށްފި

sausan

މަޑަގަސްކަރާގައި ކުރިއަށްދާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލަންޑް ގޭމްސްގައި އަންހެނުންގެ ލޯންގކޯސް 50 މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައިޝަތު ސައުސަން އައުކޮށްފިއެވެ. ސައުސަން މި ރެކޯރޑް އައުކޮށްފައިވަނީ 00.34.32 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މި ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީ މިދިޔައަހަރު ބޭއްވުނު ކޮމަންވެލްތު ގޭމްސްގައި، ޙަމްނާ އަޙްމަދެވެ. އެފަހަރު ޙަންމާ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކުރީ 00.34.51 އިން އިވެންޓު ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މިއީ މިމުބާރާތުގައި ދިވެހި ޓީމުން އައުކުރި 8 ވަނަ ޤައުމީ ރެކޯރޑެވެ.


our sponsors and partners

ފަންސާސް މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ސައުސަން އައުކޮށްފި
read more

ފިރިހެނުންގެ ހަތަރެއް ގުނަ ސަތޭކަ މީޓަރ މެޑްލޭ ރިލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފި

ފިރިހެނުންގެ ހަތަރެއް ގުނަ ސަތޭކަ މީޓަރ މެޑްލޭ ރިލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފި

relay team men ioig 2023

މަޑަގަސްކަރާގައި ކުރިއަށްދާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލަންޑް ގޭމްސްގައި ލޯންގކޯސް ފިރިހެނުންގެ 4 ގުނަ 100 މީޓަރ މެޑްލޭ ރިލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ދިވެހި ފެތުންތެރިން އައުކޮށްފިއެވެ. މިޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކުރި ޓީމުގައި ހިމެނެނީ މުޙައްމަދު އާން ޙުސައިން، ޢަލީ އިމްޢާން، މުޙައްމަދު ރިޙާން ޝިހާމް އަދި މުބާލް ޢައްޒާމް އިބްރާޙީމެވެ. މިފެތުންތެރިން ރޭސް ނިންމާފައިވަނީ 04.29.42 އިންނެވެ.

މި ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވުނު 5 ވަނަ އިސްލާމިކް ސޮލިޑޭރިޓީ ގޭމްސްގައި 04.38.75 އިން ރޭސްނިންމައިގެންނެވެ. އެފަހަރު ޤައުމީ ރިކޯރޑް އައުކުރި ރިލޭ ޓީމުގައި ހިމެނުނީ އަބްދުﷲ ނާވީ އަޙްމަދު، އިބްރާޙީމް މައިޝާން ޝަމީމް، އަލީ އިމްޢާން އަދި ޙުސައިން ހާއިޝް ޙަސަން އެވެ.

މިއީ މިމުބާރާތުގައި ދިވެހި ފެތުންތެރިން އައުކުރި 7 ވަނަ ޤައުމީ ރެކޯރޑެވެ.


our sponsors and partners

ފިރިހެނުންގެ ހަތަރެއް ގުނަ ސަތޭކަ މީޓަރ މެޑްލޭ ރިލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފި
read more

އަންހެނުންގެ ހަތަރެއް ގުނަ ސަތޭކަ މީޓަރ މެޑްލޭ ރިލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފި

އަންހެނުންގެ ހަތަރެއް ގުނަ ސަތޭކަ މީޓަރ މެޑްލޭ ރިލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފި

relay team women ioig 2023

މަޑަގަސްކަރާގައި ކުރިއަށްދާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލަންޑް ގޭމްސްގައި އަންހެނުންގެ ލޯންގކޯސް 4 ގުނަ 100 މީޓަރ މެޑްލޭ ރިލޭ އިވެންޓު 05.15.09 އިން ފުރިހަމަކޮށް، ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފިއެވެ. މިޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކުރި ޓީމުގައި ހިމެނެނީ އާއިޝަތު ސައުސަން، ޒައިނަބް އަބްދުﷲ ޝަފީޤް، ޙަނާން ޙުސައިން ޙަލީމް އަދި މިރާލް އައިން ލަތީފް އެވެ.

މި ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު 12 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި 05.29.85 އިން ރޭސްނިންމައިގެންނެވެ. އެފަހަރު ޤައުމީ ރިކޯރޑް އައުކުރި ރިލޭ ޓީމުގައި ހިމެނުނީ އައިމިނަތު ޝަޖަން، އާއިޝަތު ސާޖިނާ، އާއިޝަތު ސައުސަން، އަދި އަންމާޢު އަޙްމަދު ސަލީމް އެވެ.

މިއީ މިމުބާރާތުގައި ދިވެހި ފެތުންތެރިން އައުކުރި 6 ވަނަ ޤައުމީ ރެކޯރޑެވެ.


our sponsors and partners

އަންހެނުންގެ ހަތަރެއް ގުނަ ސަތޭކަ މީޓަރ މެޑްލޭ ރިލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފި
read more

ފަންސާސް މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާން އައުކޮށްފި

ފަންސާސް މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާން އައުކޮށްފި

aan

މަޑަގަސްކަރާގައި ކުރިއަށްދާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލަންޑް ގޭމްސްގައި ފިރިހެނުންގެ ލޯންގކޯސް 50 މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުޙައްމަދު އާން ޙުސައިން އައުކޮށްފިއެވެ. އާން މި ރެކޯރޑް އައުކޮށްފައިވަނީ 00.27.23 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މި ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީވެސް އާން އެވެ. އެއީ 2022 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި 8 ވަނަ ފީނާ ވޯރލްޑް ޖޫނިއަރ ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް ގައި 00.27.25 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މިމުބާރާތުގައި ދިވެހި ޓީމުން ވަނީ މިހާތަނަށް 5 ޤައުމީ ރެކޯރޑެއް އައުކޮށްފައެވެ.


our sponsors and partners

ފަންސާސް މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާން އައުކޮށްފި
read more

ފަންސާސް މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ހަނާން އައުކޮށްފި

ފަންސާސް މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ހަނާން އައުކޮށްފި

hanan

މަޑަގަސްކަރާގައި ކުރިއަށްދާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލަންޑް ގޭމްސްގައި އަންހެނުންގެ ލޯންގކޯސް 50 މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ޙަނާން ޙުސައިން ޙަލީމް އައުކޮށްފިއެވެ. ޙަނާން މި ރެކޯރޑް އައުކޮށްފައިވަނީ 00.32.15 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މި ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީ މީގެ 16 އަހަރު ކުރިން ބޭއްވުނު ފުރަތަމަ ސައުތު އޭޝިއާ ސްވިމިންގ އެންޑް ވޯޓަރޕޯލޯ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް 2007 ގައި، ފާތިމަތު ރޫޔާ ޙުސައިން އެވެ. އެފަހަރު ރޫޔާ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކުރީ 00.32.24 އިން އިވެންޓު ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މިއީ މިމުބާރާތުގައި ހަނާން އައުކުރި 2 ވަނަ ޤައުމީ ރެކޯރޑެވެ. ދިވެހި ޓީމުން ވަނީ މިހާތަނަށް 4 ޤައުމީ ރެކޯރޑެއް އައުކޮށްފައެވެ.

 


our sponsors and partners

ފަންސާސް މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ހަނާން އައުކޮށްފި
read more

ފިރިހެނުންގެ ހަތަރެއް ގުނަ ސަތޭކަ މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފި

ފިރިހެނުންގެ ހަތަރެއް ގުނަ ސަތޭކަ މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފި

relay team men ioig 2023

މަޑަގަސްކަރާގައި ކުރިއަށްދާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލަންޑް ގޭމްސްގައި ލޯންގކޯސް ފިރިހެނުންގެ 4 ގުނަ 100 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ދިވެހި ފެތުންތެރިން އައުކޮށްފިއެވެ. 03.58.33 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށް، ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކުރި ޓީމުގައި ހިމެނެނީ، މުޙައްމަދު އާން ޙުސައިން، ޢަލީ އިމްޢާން، މުޙައްމަދު ރިޙާން ޝިހާމް އަދި މުބާލް ޢައްޒާމް އިބްރާޙީމެވެ.

މި ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވުނު 5 ވަނަ އިސްލާމިކް ސޮލިޑޭރިޓީ ގޭމްސްގައި 04.01.23 އިން ރޭސްނިންމައިގެންނެވެ. އެފަހަރު ޤައުމީ ރިކޯރޑް އައުކުރި ރިލޭ ޓީމުގައި ހިމެނުނީ އަބްދުﷲ ނާވީ އަޙްމަދު، އިބްރާޙީމް މައިޝާން ޝަމީމް، އަލީ އިމްޢާން އަދި ޙުސައިން ހާއިޝް ޙަސަން އެވެ.

މިއީ މިމުބާރާތުގައި ދިވެހި ފެތުންތެރިން އައުކުރި 3 ވަނަ ޤައުމީ ރެކޯރޑެވެ.


our sponsors and partners

ފިރިހެނުންގެ ހަތަރެއް ގުނަ ސަތޭކަ މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފި
read more

ސަތޭކަ މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ހަނާން އައުކޮށްފި

ސަތޭކަ މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ހަނާން އައުކޮށްފި

hanan

މަޑަގަސްކަރާގައި ކުރިއަށްދާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލަންޑް ގޭމްސްގައި އަންހެނުންގެ ލޯންގކޯސް 100 މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ޙަނާން ޙުސައިން ޙަލީމް އައުކޮށްފިއެވެ. ޙަނާން މި ރެކޯރޑް އައުކޮށްފައިވަނީ 01.16.45 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މި ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީ މިއަހަރު ކުރީކޮޅު ބޭއްވުނު އޭޝިއަން އޯޕަން ސްކޫލްސް އިންވިޓޭޝަނަލް އެކުއަޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް މިރާލް އައިން ލަތީފް، 100 މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓު 01.17.89 އިން ނިންމައިގެންނެވެ.

މިއީ މިމުބާރާތުގައި ދިވެހި ފެތުންތެރިން އައުކުރި 2 ވަނަ ޤައުމީ ރެކޯރޑެވެ.


our sponsors and partners

ސަތޭކަ މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ހަނާން އައުކޮށްފި
read more

ފަންސާސް މީޓަރ ބްރެސްޓްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުބާލް އައުކޮށްފި

ފަންސާސް މީޓަރ ބްރެސްޓްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުބާލް އައުކޮށްފި

mubal

މަޑަގަސްކަރާގައި ކުރިއަށްދާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލަންޑް ގޭމްސްގައި ފިރިހެނުންގެ ލޯންގކޯސް 50 މީޓަރ ބްރެސްޓްސްޓްރޯކް އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުބާލް ޢައްޒާމް އިބްރާޙީމް އައުކޮށްފިއެވެ. މި މުބާރާތުގައި މުބާލް މި އިވެންޓު ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ 00.34.00 އިންނެވެ.

މި ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީ މީގެ 13 އަހަރުކުރިން ބޭއްވުނު 11 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ޙަސަން އަޝްރަފް އެވެ. އެއީ 00.34.06 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.


our sponsors and partners

ފަންސާސް މީޓަރ ބްރެސްޓްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުބާލް އައުކޮށްފި
read more

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލަންޑް ގޭމްސްގެ ޔޫތު ކޭމްޕަށް މާދު

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލަންޑް ގޭމްސްގެ ޔޫތު ކޭމްޕަށް މާދު

maadh

މަޑަގަސްކަރާގައި ބާއްވާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްއާއި ގުޅިގެން ބާއްވާ ޔޫތު ކޭމްޕްގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވާ 14 ބައިވެރިންގެތެރޭގައި ފެތުންތެރިޔާ އިބްރާޙީމް މާދު ސާޖިދު ބައިވާނެއެވެ. މިގޭމްސްގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުރާ ދިވެހި ޓީމާއި އެކު މާދު ފުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، މާދަކީ ޤައުމީ ޓީމުގެ ފެތުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފެތުންތެރިއެކެވެ.


our sponsors and partners

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލަންޑް ގޭމްސްގެ ޔޫތު ކޭމްޕަށް މާދު
read more

ދުއިސައްތަ މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އިމްޢާން އައުކޮށްފި

ދުއިސައްތަ މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އިމްޢާން އައުކޮށްފި

imaan

ޖަޕާނުގެ ފުކުއޯކާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 20 ވަނަ ވޯލްޑް އެކުއަޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް – ފުކުއޯކާ 2023 ގައި ފިރިހެނުންގެ ލޯންގކޯސް 200 މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ޢަލީ އިމްޢާން އައުކޮށްފިއެވެ. މި މުބާރާތުގައި އިމްޢާން 200 މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓު ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ 02.23.46 އިންނެވެ.

މި ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީ ވެސް އިމްޢާން އެވެ. އެއީ 2019 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު 7 ވަނަ ފީނާ ވޯލްޑް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި 200 މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓު 02.28.17 އިން ނިންމައިގެންނެވެ.


our sponsors and partners

ދުއިސައްތަ މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އިމްޢާން އައުކޮށްފި
read more

ހަތަރެއް ގުނަ ސަތޭކަ މީޓަރ މިކްސްޑް މެޑްލޭ ރިލޭ އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފި

ހަތަރެއް ގުނަ ސަތޭކަ މީޓަރ މިކްސްޑް މެޑްލޭ ރިލޭ އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފި

fukuoka 2023  team

ޖަޕާނުގެ ފުކުއޯކާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 20 ވަނަ ވޯލްޑް އެކުއަޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް – ފުކުއޯކާ 2023 ގައި ލޯންގކޯސް 4 ގުނަ 100 މީޓަރ މިކްސްޑް މެޑްލޭ ރިލޭގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފިއެވެ. މި ރެކޯރޑް ދިވެހި ޓީމުން އައުކޮށްފައިވަނީ 04.50.64 އިން ރޭސް ނިންމައިގެންނެވެ. ރެކޯރޑް އައުކުރި ޓީމުގައި ހިމެނެނީ ޢަލީ އިމްޢާން، ޙަމްނާ އަޙްމަދު، މުޙައްމަދު ރިޙާން ޝިހާމް އަދި މިރާލް ޢައިން ލަތީފް އެވެ.

މިއިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު 18 ވަނަ ފީނާ ވޯލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް ގައި 04.56.79 އިން ރޭސް ނިންމައިގެންނެވެ. އެފަހަރުގެ ރެކޯރޑް އައުކުރި ޓީމުގައި ހިމެނެނީ ޢަލީ އިމްޢާން ގެ އިތުރުން އައިޝަތު ސައުސަން، އައިޝަތު ސާޖިނާ އަދި މުބާލް ޢައްޒާމް އިބްރާޙީމެވެ.


our sponsors and partners

ހަތަރެއް ގުނަ ސަތޭކަ މީޓަރ މިކްސްޑް މެޑްލޭ ރިލޭ އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފި
read more

ދުއިސައްތަ މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މިރާލް އައުކޮށްފި

ދުއިސައްތަ މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މިރާލް އައުކޮށްފި

meral

ޖަޕާނުގެ ފުކުއޯކާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 20 ވަނަ ވޯލްޑް އެކުއަޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް – ފުކުއޯކާ 2023 ގައި އަންހެނުންގެ ލޯންގކޯސް 200 މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މިރާލް ޢައިން ލަޠީފް އައުކޮށްފިއެވެ. މިއިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މިރާލް އައުކޮށްފައިވަނީ 03.05.69 އިން އިވެންޓު ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މިއިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީވެސް މިރާލްއެވެ. އެއީ މިއަހަރު ތައިލަންޑްގައި ބޭއްވުނު އޭޝިއަން އޯޕަން ސްކޫލް އިންވިޓޭޝަނަލް އެކުއަޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް ގައި 03.06.78 އިން މިއިވެންޓު ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.


our sponsors and partners

ދުއިސައްތަ މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މިރާލް އައުކޮށްފި
read more

ދުއިސައްތަ މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ރިޙާން އައުކޮށްފި

ދުއިސައްތަ މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ރިޙާން އައުކޮށްފި

rihan

ޖަޕާނުގެ ފުކުއޯކާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 20 ވަނަ ވޯލްޑް އެކުއަޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް – ފުކުއޯކާ 2023 ގައި ފިރިހެނުންގެ ލޯންގކޯސް 200 މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުޙައްމަދު ރިޙާން ޝިހާމް އައުކޮށްފިއެވެ. މި މުބާރާތުގައި ރިޙާން މި އިވެންޓު ފުރިހަމަކޮށްފައި ވަނީ 02.32.93 އިންނެވެ.

މި ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީވެސް ރިޙާން އެވެ. އެއީ 2022 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު 8 ވަނަ ފީނާ ވޯރލްޑް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި 200 މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓު 02.34.06 އިން ނިންމައިގެންނެވެ.


our sponsors and partners

ދުއިސައްތަ މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ރިޙާން އައުކޮށްފި
read more

ސަތޭކަ މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އިމްޢާން އައުކޮށްފި

ސަތޭކަ މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އިމްޢާން އައުކޮށްފި

imaan

ޖަޕާނުގެ ފުކުއޯކާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 20 ވަނަ ވޯލްޑް އެކުއަޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް – ފުކުއޯކާ 2023 ގައި ފިރިހެނުންގެ ލޯންގކޯސް 100 މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ޢަލީ އިމްޢާން އައުކޮށްފިއެވެ. މި މުބާރާތުގައި އިމްޢާން ވަނީ 01.04.98 އިން މި އިވެންޓު ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ.

މި ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީ މުޙައްމަދު އާން ޙުސައިންއެވެ. އެއީ 2022 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު 19 ވަނަ ފީނާ ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި 100 މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓު 01.05.77 އިން ނިންމައިގެންނެވެ.


our sponsors and partners

ސަތޭކަ މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އިމްޢާން އައުކޮށްފި
read more

ސަތޭކަ މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ހަމްނާ އައުކޮށްފި

ސަތޭކަ މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ހަމްނާ އައުކޮށްފި

hamna

ޖަޕާނުގެ ފުކުއޯކާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 20 ވަނަ ވޯލްޑް އެކުއަޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް – ފުކުއޯކާ 2023 ގައި އަންހެނުންގެ ލޯންގކޯސް 100 މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ހަމްނާ އަޙްމަދު އައުކޮށްފިއެވެ. ހަމްނާ މި ރެކޯރޑް އައުކޮށްފައިވަނީ 01.18.17 އިން ރޭސް ނިންމައިގެންނެވެ.

މި ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީ 2022 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު 19 ވަނަ ފީނާ ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި އައިޝަތު ސައުސަން އެވެ. އެފަހަރު ސައުސަން 100 މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓު ނިންމާފައިވަނީ 01.18.58 އިންނެވެ.


our sponsors and partners

ސަތޭކަ މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ހަމްނާ އައުކޮށްފި
read more

އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޗިންގ ކޯސް 2023 (ހަންގޭރީ) ގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަންހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު

އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޗިންގ ކޯސް 2023 (ހަންގޭރީ) ގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަންހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު

2023 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރ މަހު ބުޑަޕެސްޓް (ހަންގޭރީ) ގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޗިންގ ކޯސް (އައި.ސީ.ސީ) ގައި އައި.އޯ.ސީ އޮލިމްޕިކް ސޮލިޑާރިޓީ ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ބައިވެރިވުމަށް އެއްނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއިން ވަނީ މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ދީފައެވެ. ވީމާ، މިކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން 21 ޖުލައި 2023 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ 18:00 ގެ ކުރިން އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް (info@swimming.org.mv) މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ކޯހުގެ މަޢުލޫމާތު:

 • ކޯހުގެ ނަން: އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޗިންގ ކޯސް
 • ކޯހުގެ ތާރީޚް: 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރ މަހުގެ 2 އިން ފެށިގެން 1 ޑިސެމްބަރ 2023 ގެ ނިޔަލަށް
 • ކޯސް ހިންގޭ ޔުނިވަރސިޓީ އަދި ސިޓީ: ހަންގޭރިއަން ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ސްޕޯރޓްސް ސައިންސް
 • ކޯހުގެފީ: އައި.އޯ.ސީ އޮލިމްޕިކް ސޮލިޑާރިޓީ ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ހިލޭ
 • އައި.އޯ.ސީ އޮލިމްޕިކް ސޮލިޑާރިޓީ ސްކޮލަރޝިޕްގެ ޖާގައިގެ ޢަދަދު: ދިވެހިރާއްޖެއިން 1 ފަރާތަށް
 • ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން މި ސްކޮލަރޝިޕްއަށް ހުށެހެޅޭނެ ނަމުގެ ޢަދަދު: 1
 • އިތުރު މަޢުލޫމާތު: https://tf.hu/en/students/future-students/international-coaching-course

ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަންހުށަހެޅުމުގެ ޝަރުތުތައް:

 • ދިވެހިރައްޔިތެއް ކަމުގައިވުން.
 • 18 އަހަރުން މަތީގެ މީހަކަށްވުން.
 • ޖީ.ސީ.އީ ނުވަތަ އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ އޯލެވެލް އިމްތިޚާނުން އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން ދަށްވެގެން ސީ ފާސް ނުވަތަ މިއަށްވުރެ މަތީ ފާހެއް ލިބިފައިވުމާއި، އިނގިރޭސިބަހުން ރަނގަޅަށް ވާހަކަދައްކަން އިނގުން.
 • މަދުވެގެން 2 އަހަރުދުވަހުގެ ސްވިމިންގ ކޯޗިންގ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މީހެއްކަމުގައިވުން.
 • މީގެ ކުރިން، މިފަދަކޯހެއްގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ކޯޗެއްކަމުގައި ނުވުން.

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން މި ކޯހަށް ހުށަހަޅާ ނަން ހުށަހެޅުމުގައި ތިރީގައިވާ ކަންކަމަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.

 • ސްވިމިންގ ކޯޗިންގެ ދާއިރާއިން ރާއްޖެއަށް ކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތްތައް.
 • ޤައުމީ ސީނިއަރ ނުވަތަ ޖޫނިއަރ ލެވެލްގެ ފެތުންތެރިންނަށް ކޯޗުކޮށްދޭ ކޯޗުންނަށް އިސްކަންދިނުން.
 • ފެތުންތެރިން އުފެއްދުމަށާއި ފެތުމުގެ ކުޅިވަރުތައް ކުރިއެރުވުމަށް ކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތް އަދި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް.
 • 5 އަހަރުދުވަހުގެ ސްވިމިންގ ކޯޗިންގ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ކޯޗުން.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:

 • މިކޯހުގައި ބައިވެރިވެ، ސްކޮލަރޝިޕްއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ސިޓީ (އިނގިރޭސިބަހުން)
 • ސީވީ (އިނގިރޭސި ބަހުން)
 • ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ސްކޭން
 • ޕާސްޕޯޓްގެ ކުލަ ސްކޭން
 • ޕާސްޕޯރޓް ސައިޒް ފޮޓޯ ގެ ސޮފްޓް ކޮޕީ
 • ކޮވިޑް 19 ވެކްސިން ޖެހިކަމުގެ ލިޔުން (ވެކްސިން ޖަހާފައިވާނަމަ)

ސުންގަޑި: 21 ޖުލައި 2023 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ 18:00

ހަންގޭރީއަށް ދިޔުމަށް ބޭނުންވާ ވިސާ:

ވިސާގެ ކަންކަމަށް ކޯސްފެށުމުގެ ކުރިން ސްރީލަންކާއަށް ނުވަތަ އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގަންނަވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. އައި.އޯ.ސީ އޮލިމްޕިކް ސޮލިޑާރިޓީގެ ސްކޮލަރޝިޕް ލިބޭފަރާތަކަށް ވިސާގެކަންކަމުގެ ހުރިހާ ޚަރަދެއް މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއިން ހަމަޖައްސައި ދޭނެއެވެ. ނަމަވެސް، ވިސާ އެޕްލިކޭޝަން އާއި، ވިސާގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމުގެ ހުރިހާ ޒިންމާއެއް ނަގަންވާނީ އެޕްލިކަންޓެވެ.

ވީމާ، ކޯޗުންނާއި މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި މިވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.


our sponsors and partners

އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޗިންގ ކޯސް 2023 (ހަންގޭރީ) ގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަންހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު
read more

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލަންޑް ގޭމްސް 2023 ގައި ވާދަކުރާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފެތުންތެރިންގެ ޓީމް

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލަންޑް ގޭމްސް 2023 ގައި ވާދަކުރާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފެތުންތެރިންގެ ޓީމް

team

މަޑަގަސްކަރ ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 11 ވަނަ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލަންޑް ގޭމްސްގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލުކުރާ  ފެތުންތެރިންގެ ޓީމް އިޢުލާނުކޮށްފިއެވެ.

ފެތުންތެރިން ހޮވުމަށް ބޭއްވުނު ޓްރަޔަލްގެ ނަތީޖާއަށްބަލައި، މި މުބާރާތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލް ކުރުމަށް ހޮވިފައިވަނީ، އަންނަނިވި ފެތުންތެރިންނެވެ.

1. މުޙައްމަދު ރިޙާން ޝިހާމް
2. ޢަލީ އިމްޢާން
3. އަޙްމަދު ނީޤް ނިޔާޒް
4. މުބާލް ޢައްޒާމް އިބްރާޙީމް
5. މުޙައްމަދު ޢާން ޙުސައިން
6. މުޙައްމަދު ޖޫދު ފަޔާޒް

1. މިރާލް ޢައިން ލަތީފް
2. ޙަމްނާ އަޙްމަދު
3. ޢީން އައްބާސް ޝަރީފް
4. ޙަނާން ޙުސައިން ޙަލީމް
5. ޒައިނަބް ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤް
6. ޢައިޝަތު ސައުސަން

މި މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  މިއަހަރުގެ އޮގަސްޓް 25 ން ސެޕްޓެމްބަރ 3 އަށެވެ.

 


our sponsors and partners

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލަންޑް ގޭމްސް 2023 ގައި ވާދަކުރާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފެތުންތެރިންގެ ޓީމް
read more

ކޮމަންވެލްތު ޔޫތު ގޭމްސް 2023ގައި ބައިވެރިވާ ދިވެހި ފެތުންތެރިން ހޮވައިފި

ކޮމަންވެލްތު ޔޫތު ގޭމްސް 2023ގައި ބައިވެރިވާ ދިވެހި ފެތުންތެރިން ހޮވައިފި

team

ޓްރިނިޑޭޑް އެންޑް ޓޮބޭގޯގެ ޓްރިންބާގޯގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 7 ވަނަ ކޮމަންވެލްތު ޔޫތު ގޭމްސްގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލުކުރާ ތިން ފެތުންތެރިން ހޮވައިފިއެވެ.

ފެތުންތެރިން ހޮވުމަށް ބޭއްވުނު ޓްރަޔަލްގެ ނަތީޖާއަށްބަލައި، މި މުބާރާތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލް ކުރުމަށް ހޮވިފައިވަނީ، މިރާލް ޢައިން ލަޠީފް، އީން ޢައްބާސް ޝަރީފް އަދި މުޙައްމަދު ރިހާން ޝިޙާމް އެވެ. މި މުބާރާތް ކުރިއަށްދާނީ، މިއަހަރުގެ އޮގަސްޓު މަހުގެ 4 ން 11 އަށެވެ.


our sponsors and partners

ކޮމަންވެލްތު ޔޫތު ގޭމްސް 2023ގައި ބައިވެރިވާ ދިވެހި ފެތުންތެރިން ހޮވައިފި
read more

ވޯރލްޑް އެކުއަޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް 2023ގައި ބައިވެރިވާ ދިވެހި ފެތުންތެރިން ހޮވައިފި

ވޯރލްޑް އެކުއަޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް 2023ގައި ބައިވެރިވާ ދިވެހި ފެތުންތެރިން ހޮވައިފި

team

ޖަޕާނުގެ ފުކުއޮކާގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވޯރލްޑް އެކުއަޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލުކުރާ ހަތަރު ފެތުންތެރިން ހޮވައިފިއެވެ.

ފެތުންތެރިން ހޮވުމަށް ބޭއްވުނު ޓްރަޔަލްގެ ނަތީޖާއަށްބަލައި، މި މުބާރާތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލް ކުރުމަށް ހޮވިފައިވަނީ، މިރާލް ޢައިން ލަޠީފް، ޙަމްނާ އަޙްމަދު، ޢަލީ އިމްޢާން އަދި މުޙައްމަދު ރިހާން ޝިޙާމް އެވެ. ޖަޕާނުގެ ފުކުއޮކާގައި ބާއްވާ ހަމަޖެހިފައިވާ ވޯރލްޑް އެކުއަޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް ކުރިއަށްދާނީ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައިމަހުގެ 14 ން 30 ގެ ނިޔަލަށެވެ.

ޓްޔަލްގެ ނަތީޖާ: Link


our sponsors and partners

ވޯރލްޑް އެކުއަޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް 2023ގައި ބައިވެރިވާ ދިވެހި ފެތުންތެރިން ހޮވައިފި
read more

ސަތޭކަ އަދި ދުއިސައްތަމީޓަރ ބަޓަރފްލައި އަދި، ހަތަރުސަތޭކަ މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މިރާލް އައުކޮށްފި

ސަތޭކަ އަދި ދުއިސައްތަމީޓަރ ބަޓަރފްލައި އަދި، ހަތަރުސަތޭކަ މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މިރާލް އައުކޮށްފި

meral

ތައިލަންޑްގައި ބޭއްވުނު އޭޝިއަން އޯޕަން ސްކޫލް އިންވިޓޭޝަނަލް އެކުއަޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް 2023 ގައި އަންހެނުންގެ (ލޯންގކޯސް) 100 މީޓަރ ބަޓަރފްލައި، 200 މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އަދި 400 މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މިރާލް ޢައިން ލަޠީފް ވަނީ އައުކޮށްފައެވެ. މީގެތެރެއިން 100 މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓް 01.17.89 އިން މިރާލް ނިންމާފައިވާއިރު، 200 މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވަނީ 03.06.78 އިންނެވެ. 400 މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓްގެ ވަގުތަކީ 06.17.47 އެވެ.

100 މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓްގެ ކުރީގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑަކީ 2022 ވަނަ އަހަރު ބެންގކޮކް ޕަޓްނާ ސްކޫލް ފީޑިންގ ފްރެންޒީގައި ހަނާން ޙުސައިން ޙަލީމް ފަތާފައިވާ 01.18.51 ގެ ޓައިމިންގ އެވެ. 200 މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓް އަންމާއު އަޙްމަދު ސަލީމް 2018 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު 18 ވަނަ އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި 03.34.42 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާއިރު، 400 މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓް، އީން އައްބާސް ޝަރީފް ވަނީ 17 ވަނަ ސިންގަޕޯރ ނެޝަނަލް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް 2022 ގައި 06.46.66 އިން ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ.


our sponsors and partners

ސަތޭކަ އަދި ދުއިސައްތަމީޓަރ ބަޓަރފްލައި އަދި، ހަތަރުސަތޭކަ މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މިރާލް އައުކޮށްފި
read more

ފަސްދޮޅަސް ތިންވަނަ ވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް ސެޝަން ފޮރ އޮލިމްޕިކް އެމްބެސެޑާރސް 2023 (ގްރީސް) ގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު

ފަސްދޮޅަސް ތިންވަނަ ވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް ސެޝަން ފޮރ އޮލިމްޕިކް އެމްބެސެޑާރސް 2023 (ގްރީސް) ގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު

2023 ވަނަ އަހަރު އިންޓަނޭޝަނަލް އޮލިމްޕިކް އެކަޑަމީއިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ގްރީސްގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 63 ވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް ސެޝަން ފޮރ އޮލިމްޕިކް އެމްބެސެޑާރސް 2023 ގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލްކުރުމަށް ފޮނުވާ ޕާރޓިސިޕަންޓް ސެލެކްޝަންއަށް 1 އަންހެން އަދި 1 ފިރިހެން ބޭފުޅެއްގެ ނަން ހުށަހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއިން ވަނީ އެކޮމިޓީގައި އެފިލިއޭޓް ވެފައިވާ ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކަށް ހުޅުވާލާފައެވެ.

މިސެޝަނުގައި ބައިވެރިވާ ޕާޓިސިޕަންޓް ހޮވާނީ ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކުންނާއި މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއިން ހުށަހަޅާ ނަންތަކުގެތެރެއިން އެބޭފުޅެއްގެ ވަނަވަރާއި އިންޓަވިއުއަށް ބެލުމަށްފަހު މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއިންނެވެ.

ވީމާ، މިސެޝަނުގައި ބައިވެރިވާން ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 06 މެއި 2023 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ 20:00 ގެ ކުރިން މިކަމަށް އެދި މިއެސޯސިއޭޝަނަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ސިޓީ އާއި ސިޓީއާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ސެޝަނުގެ މަޢުލޫމާތު:

 • ސެޝަނުގެ ނަން: 63 ވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް ސެޝަން ފޮރ ޔަންގ އޮލިމްޕިކް އެމްބެސެޑަރސް
 • އޮގަނައިޒަރ: އިންޓަނޭޝަނަލް އޮލިމްޕިކް އެކަޑަމީ
  ބޭއްވޭ ތަން: ގްރީސް (އޮލިމްޕިއާ، އެތަންސް، ޑެލްފީ)
  ބޭއްވޭޭ ތާރީޚް: 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 10 ން 22 ށް
 • ސިޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚް: 06 މެއި 2023 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ 20:00 ގެ ކުރިން، އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް
 • ވިސާ: މިސެޝަނަށް ދިޔުމަށްޓަކައި ޝެންގަން ވިސާ ހެއްދުމަށް އިންޑިއާއަށް ނުވަތަ ސްރީލަންކާއަށް ވަޑައިގަންނަވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

މިސެޝަނުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

 • މިސެޝަނުގައި ބައިވެރުވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ސިޓީ.
 • އެމީހެއްގެ ވަނަވަރު.
 • ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ.
 • ޕާސްޕޯރޓް ސްކޭން (30 ޑިސެމްބަރ 2023 އަށް މުއްދަތު ހަމަނުވާ)

މި ސެޝަނުގައި ބައިވެރިވުމަށް މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހަޅާ ނަންތަކުގައި އަންނަނިވި ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.

 • 20 އަހަރާއި 30 އަހަރާއި ދެމެދުގެ އުމުރުގެ މީހެއްކަމުގައިވުން. (2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 01 ވަނަ ދުވަހަށް 20 އަހަރު ފުރިފައިވާ އަދި 2023 ވަނައަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް 30 އަހަރު ފުރިފައިނުވާ ފަރާތްތައް)
 • މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ މެންބަރެއް ކަމުގައިވުން ނުވަތަ މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ވަގުތީ ނުވަތަ ދާއިމީ ވަޒީފާއެއްގައި ހުރި މީހެއްކަމުގައިވުން.
 • އިނގިރޭސިބަހުން ރަނގަޅަށް ވާހަކަދައްކަން އިނގޭ މީހެއްކަމުގައިވުން.
 • އިންޓަނޭޝަނަލް އޮލިމްޕިކް އެކަޑަމީގެ ޔަންގ ޕާރޓިސިޕަންޓްސް ސެޝަން ނުވަތަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސެޝަން ފޮރ ޔަންގ އޮލިމްޕިކް އެންބެސެޑަރސްގެ ސެޝަނެއްގައި މީގެކުރިން ބައިވެރިވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައިނުވުން.
 • ދިވެހިރައްޔިތެއް ކަމުގައިވުން.

މިއެސޯސިއޭޝަނުން ފޮނުވާ ނަންތައް ހޮވުމުގައި އަންނަނިވި މީހުންނަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.

 • ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުބާރާތްތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލްކޮށްފައިވާ މީހުން.
 • މީގެކުރިން މި ސެޝަނުގައި ނުވަތަ މިފަދަ ސެޝަނެއްގައި ބައިވެރި ނުވާ މީހުން.
 • ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ޚަރަކާތްތަކުގައި އެކްޓިވްކޮށް ޚަރަކާތްތެރިވާ މީހުން.
 • ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މީހުން.
 • ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް (ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ ނުވަތަ އެއަށްވުރެން މަތީފެންވަރެއްގެ އިމްތިހާނަކުން) އިނގިރޭސި، މިމާއްދާއިން ދަށްވެގެން ސީ ފާސް ލިބިފައިވާ މީހުން.

މި ސެސަޝަނުގެ ބައިވެރިންނަށް ބޭނުންވާ އިތުރު މަޢުލޫމާތު (މުޙިއްމު):


our sponsors and partners

ފަސްދޮޅަސް ތިންވަނަ ވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް ސެޝަން ފޮރ އޮލިމްޕިކް އެމްބެސެޑާރސް 2023 (ގްރީސް) ގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު
read more

ސްވިމަރސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު

ސްވިމަރސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ކުރިއަށް ގެންދާ ސްވިމަރސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު މިހާރު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން މިކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އޮންލައިން ފޯރމް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، ސަބްމިޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގެ ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަނިވި ގަޑިތަކުގައެވެ.

 • ގަޑިތައް:
 • ހެނދުނު 06:00 ން 07:00 އަށް
 • މެންދުރު ފަހު 14:00 ން 15:00 ށް
 • ހަވީރު 15:00 ން 16:00 އަށް
 • ފީ: ކޮންމެ މީލާދީ މަހަކު 350.00 (ތިންސަތޭކަ ފަންސާސް)
 • އެޕްލިކޭޝަން ފޯރމް: ލިންކް
 • ޝަރުތު:
 • ދިވެހި ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވުން.
 • އުމުރުން 06 އަހަރުފުރި 14 އަހަރުނުފުރޭ ފެތުންތެރިއެއް ކަމުގައިވުން.
 • ރަނގަޅަށް ފްރަންޓް ކްރޯލް (ފްރީ ސްޓީލް) 25 މީޓަރަށް ފަތަން އިނގޭ ފެތުންތެރިއެއް ކަމުގައިވުން.

ސްވިމަރސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމަށް ފެތުންތެރިން ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ފެތުންތެރިން ޓެސްޓްކުރުމަށް ފަހުއެވެ. އޮންލައިން ފޯރމް ފުރިހަމަ ކުރުމުން، ޓެސްޓް އޮންނާނެ ދުވަހާއި ގަޑި، ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން އެފެތުންތެރިއަކަށް އަންގާނެއެވެ. އަދި ސްވިމިންގ ޓެސްޓުން ފާސްވާކުދިންގެ ތެރެއިން، ސްވިމަރސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމަށް، އެ ޕްރޮގްރާމްގެ ޖާގަ އޮތްވަރަކުން ފުރުޞަތު ދެވޭނެއެވެ.

Application Form Link

our sponsors and partners

ސްވިމަރސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު
read more

އަހަރީ އާންމުޖަލްސާ 2023 އޮންނާނެ ތަނާއި ވަގުތު (2 ވަނަ އިޢުލާނު)

އަހަރީ އާންމުޖަލްސާ 2023 އޮންނާނެ ތަނާއި ވަގުތު (2 ވަނަ އިޢުލާނު)

މިއެސޯސިއޭޝަންގެ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ 6 މެއި 2023 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގައި ސޯޝަލް ސެންޓަރ (މާލޭ ޔޫތު ސެންޓަރ) ސެމިނަރ ހޯލް ގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ތިރީގައި އެވަނީ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާއެވެ.

ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ:

 1. ހާޒިރީ އަދި ރޯލްކޯލް
 2. ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުން
 3. މަރުޙަބާ ދެންނެވުމާއި 2022 އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމާއި ފާސްކުރުން.
 4. 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޚަރަދު ރިޕޯރޓް ހުށަހެޅުން.
 5. 2023 ވަނަ އަހަރު ހިންގާނެ ޙަރަކާތްތައް ހުށަހެޅުން.
 6. 2023 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރެވިފައިވާ ބަޖެޓް ހުށަހަޅައި ފާސްކުރުން.
 7. މެންބަރުންގެ އިތުރު ޚިޔާލު.

މިޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވޭނީ އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ 13 ވަނަ މައްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކުރާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީވެ، ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ 17 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މެންބަރޝިޕްފީ ދައްކާފައިވާ މެންބަރުންނަށެވެ. މިހާތަނަށް މެންބަރޝިޕްފީ ނުދައްކާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މިއަހަރުގެ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ މެންބަރުން މެންބަރޝިޕްފީ ދެއްކުމުގެ އެންމެފަހު 04 މެއި 2023 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު 23:00 ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. އަދި، މިވަގުތުގެ ކުރިން، މެންބަރޝިޕް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ފަހު، ތިރީގައިވާ އޮންލައިން ފޯރމް ފުރުހަމަކުރެއްވުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށް އަރުވަމެވެ.

 • އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ލިންކް: ލިންކް
 • ތަން: ސޯޝަލް ސެންޓަރ (މާލޭ ޔޫތު ސެންޓަރ) ސެމިނަރ ހޯލް
 • ތާރީޚް: 6 މެއި 2023
 • ރިޕޯރޓްކުރަންޖެހޭ ގަޑި: ހެނދުނު 10:00
 • އެޓަޔަރ: ސެމީ ކެޝުއަލް
 • ޕްރޮކްސީ ފޯމު: (ޑައުންލޯޑު ލިންކު)

ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު،ނެޝަނަލް އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނުވަތަ، ސަރުކާރުގެ ރަސްމީއިދާރާއަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ފޮޓޯޖެހި ލިޔުމެއް ގެންނެވުން އެދެމެވެ.

މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި މިވާހަކަ ދަންނަވެމެވެ.


our sponsors and partners

އަހަރީ އާންމުޖަލްސާ 2023 އޮންނާނެ ތަނާއި ވަގުތު (2 ވަނަ އިޢުލާނު)
read more

އަހަރީ އާންމުޖަލްސާ 2023 ފަސްކުރުން

އަހަރީ އާންމުޖަލްސާ 2023 ފަސްކުރުން

30 މާރޗް 2023 ގައި ބޭއްވުމަށް ތާވަލްކުރެވުނު މިއެސޯސިއޭޝަންގެ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ އަށް، ޖަލްސާ ބޭއްވޭވަރަށް މެންބަރުން ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިނުވާތީވެ މި ޖަލްސާބޭއްވުން ފަސްކޮށް، 6 މެއި 2023 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގައި ބޭއްވުމަށް ތާވަލްކުރެވިފައިވާކަން މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.


our sponsors and partners

އަހަރީ އާންމުޖަލްސާ 2023 ފަސްކުރުން
read more

އަހަރީ އާންމުޖަލްސާ 2023 އޮންނާނެ ތަނާއި ވަގުތު

އަހަރީ އާންމުޖަލްސާ 2023 އޮންނާނެ ތަނާއި ވަގުތު

މިއެސޯސިއޭޝަންގެ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ 30 މާރިޗް 2023 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 21:00 ގައި ހ.ބޯޅަގޭ ސެމިނަރ ރޫމް (3 ވަނަ ފްލޯރ) ގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ތިރީގައި އެވަނީ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާއެވެ.

ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ:

 1. ހާޒިރީ އަދި ރޯލްކޯލް
 2. ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުން
 3. މަރުޙަބާ ދެންނެވުމާއި 2022 އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމާއި ފާސްކުރުން.
 4. 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޚަރަދު ރިޕޯރޓް ހުށަހެޅުން.
 5. 2023 ވަނަ އަހަރު ހިންގާނެ ޙަރަކާތްތައް ހުށަހެޅުން.
 6. 2023 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރެވިފައިވާ ބަޖެޓް ހުށަހަޅައި ފާސްކުރުން.
 7. މެންބަރުންގެ އިތުރު ޚިޔާލު.

މިޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވޭނީ އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ 13 ވަނަ މައްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކުރާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީވެ، ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ 17 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މެންބަރޝިޕްފީ ދައްކާފައިވާ މެންބަރުންނަށެވެ. މިހާތަނަށް މެންބަރޝިޕްފީ ނުދައްކާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މިއަހަރުގެ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ މެންބަރުން މެންބަރޝިޕްފީ ދެއްކުމުގެ އެންމެފަހު ތާރީޚަކީ 28 މާރިޗް 2023 ވާ އަންގާރަ ދުވަހު 23:00 ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. އަދި، މިވަގުތުގެ ކުރިން، މެންބަރޝިޕް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ފަހު، ތިރީގައިވާ އޮންލައިން ފޯރމް ފުރުހަމަކުރެއްވުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށް އަރުވަމެވެ.

 • އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ލިންކް: ލިންކް
 • ތަން: ހ.ބޯޅަގެ ސެމިނަރ ރޫމް
 • ތާރީޚް: 30 މާރިޗް 2023
 • ރިޕޯރޓްކުރަންޖެހޭ ގަޑި: ރޭގަނޑު 21:00
 • އެޓަޔަރ: ސެމީ ކެޝުއަލް
 • ޕްރޮކްސީ ފޯމު: (ޑައުންލޯޑު ލިންކު)

ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު،ނެޝަނަލް އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނުވަތަ، ސަރުކާރުގެ ރަސްމީއިދާރާއަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ފޮޓޯޖެހި ލިޔުމެއް ގެންނެވުން އެދެމެވެ.

މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި މިވާހަކަ ދަންނަވެމެވެ.


our sponsors and partners

އަހަރީ އާންމުޖަލްސާ 2023 އޮންނާނެ ތަނާއި ވަގުތު
read more

އަހަރީ އާންމުޖަލްސާ 2023 ގެ ނޯޓިސް

އަހަރީ އާންމުޖަލްސާ 2023 ގެ ނޯޓިސް

association logo

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހުގެ 30 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ބޭއްވޭ ތަނާއި ވަގުތު އަދި އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު ފަހުން ޢިއުލާނު ކުރެވޭނެއެވެ.

ވީމާ، މިކަން މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.


our sponsors and partners

އަހަރީ އާންމުޖަލްސާ 2023 ގެ ނޯޓިސް
read more

ދިގުފެތުމުގެ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންކަން ޔާސީން އަދި ޢަޔާނާ އަށް

ދިގުފެތުމުގެ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންކަން ޔާސީން އަދި ޢަޔާނާ އަށް

national open water swimming junior champions 2023

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި ޤައުމީ، ދިގުފެތުމުގެ 14 ވަނަ މުބާރާތުގެ ޤައުމީ ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންކަން ޔާސީން މުޙައްމަދު ޔޫސުފް އަދި ޢަޔާނާ ޢަރީފް ހޯދައިފިއެވެ.

މި މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ކުދިންގެ ކެޓަގަރީގެ ޤައުމީ ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންކަން ޔާސީން ހޯދައިފައިވާ އިރު، ދެވަނަ ހޯދައިފައި ވަނީ ލޫޠު މުޙައްމަދު ޙުސައިން އެވެ. ތިން ވަނަ ހޯދައިފައިވަނީ ޝައިމް ޙުސައިން އިބްރާހީމެވެ.

އަންހެން ކުދިންގެ ކެޓަގަރީގެ ޤައުމީ ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންކަން ޢަޔާނާ ހޯދިއިރު، ދެވަނަ ހޯދައިފައިވަނީ ޢާއިޝާ އައިޒާ ޙުސައިން އެވެ. ތިންވަނަ ހޯދައިފައިވަނީ ލައިބާ ޙަސަންމަނިކު އެވެ.

ކުޑަގިރި ޕިކްނިކް އައިލަންޑްގެ ފަޅުތެރޭގައި ބޭއްވި މިމުބާރާތުގައި، ތިން ކިލޯމީޓަރ ދިގު ރާސްތާއެއް މި ކެޓަގަރީގައި ވާދަކުރި ފެތުންތެރިން ވަނީ ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ.

Open Water Swimming National Junior Champion Yaaseen Mohamed Yoosuf

Open Water Swimming National Junior Champion Ayaana Areef

ދިގުފެތުމުގެ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންކަން ޔާސީން އަދި ޢަޔާނާ އަށް
read more

ދިގުފެތުމުގެ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ ޗެމްޕިއަންކަން ރިޙާން އަދި ޙަމްނާ އަށް

ދިގުފެތުމުގެ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ ޗެމްޕިއަންކަން ރިޙާން އަދި ޙަމްނާ އަށް

national open water swimming champions 2023

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި ޤައުމީ، ދިގުފެތުމުގެ 14 ވަނަ މުބާރާތުގެ ޤައުމީ ޗެމްޕިއަންކަން މުޙައްމަދު ރިޙާން ޝިހާމް އަދި ޙަމްނާ އަޙްމަދު ހޯދައިފިއެވެ.

ކުޑަގިރި ޕިކްނިކް އައިލަންޑްގެ ފަޅުތެރޭގައި ބޭއްވި މި މުބާރާތުގެ ފިރިހެނުންގެ ކެޓަގަރީގެ  ޤައުމީ ޗެމްޕިއަންކަން ރިޙާން ހޯދިއިރު، ދެވަނަ ހޯދައިފައި ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން، ޢަލީ އިމްޢާން އެވެ. މިބައިގެ ތިން ވަނަ ހޯދައިފައިވަނީ އަޙްމަދު ނީޤް ނިޔާޒެވެ.

އަންހެނުންގެ ކެޓަގަރީގެ ޤައުމީ ޗެމްޕިއަންކަން ޙަމްނާ ހޯދިއިރު، ދެވަނަ ހޯދައިފައިވަނީ ޢާއިޝަތު ސައުސަން އެވެ. ތިންވަނަ ހޯދައިފައިވަނީ ފާޠިމަތު އަންޖަލް ފަޔާޟް އެވެ.

ފެބުރުވަރީ މަހުގެ 25 ވަނަދުވަހު ބޭއްވުނު މި މުބާރާތުގައި، ދިގުފެތުމުގެ ޤައުމީ ޗެމްޕިއަންކަމަށް ވާދަކުރި ފެތުންތެރިން ވަނީ 5 ކިލޯމީޓަރުގެ ރާސްތާއެއް ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ.

Open Water Swimming National Champion Mohamed Rihan Shiham

Open Water Swimming National Champion Hamna Ahmed

ދިގުފެތުމުގެ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ ޗެމްޕިއަންކަން ރިޙާން އަދި ޙަމްނާ އަށް
read more

ޤައުމީ ދިގުފެތުމުގެ 14 ވަނަ މުބާރާތުގެ ހޯސްޓިންގ ޕާރޓްނަރ އަކަށް ކުޑަގިރި ޕިކްނިކް އައިލެންޑް

ޤައުމީ ދިގުފެތުމުގެ 14 ވަނަ މުބާރާތުގެ ހޯސްޓިންގ ޕާރޓްނަރ އަކަށް ކުޑަގިރި ޕިކްނިކް އައިލެންޑް

kudagiri picnic island

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ޤައުމީ، ދިގުފެތުމުގެ 14 ވަނަ މުބާރާތުގެ ހޯސްޓިންގ ޕާރޓްނަރ އަކަށް ކުޑަގިރި ޕިކްނިކް އައިލެންޑް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ފެބުރުވަރީ މަހުގެ 25 ވަނަދުވަހު ކުޑަގިރި ޕިކްނިކް އައިލެންޑުގެ ފަޅުތެރޭގައި ބާއްވާ ޤައުމީ، ފެތުމުގެ 14 ވަނަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ސުންގަޑި 16 ފެބުރުއަރީ 2023 ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00 އަށް ހަމަވާއިރު، މި މުބާރާތުގައި އެކި އުމުރުފުރާތަކަށް ބައިވެރިވެވޭ ގޮތަށް 5 ކިލޯމީޓަރު، 3 ކިލޯމީޓަރު، 1 ކިލޯމީޓަރު އަދި 500 މީޓަރުގެ އިވެންޓްތައް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ކުޑަގިރި ޕިކްނިކް އައިލެންޑުގައި މިމުބާރާތް އިންތިޒާމްކުރެވި ރޭވެމުންދަނީ އެރަށުގެ މެނޭޖްމަންޓާ ހީވާގި އޮޕަރޭޝަންސް ޓީމުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ވަރަށް ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައެވެ. އަދި މިމުބާރާތް ބޭއްވޭނެ ގޮތަށް، ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމަކާ ފުރިހަމަ އިންތިޒާމްތަކުގެ ތެރެއިންވެސް މެއެވެ. މިއާއެކު، މުބާރާތަށް ކުޑަގިރި ޕިކްނިކް އައިލެންޑަށް ޒިޔާރާތްކުރާ ފެތުންތެރިންނާއި، ކޯޗުންނާ، ފެތުންތެރިންގެ އާއިލާތަކުގެ އިތުރުން، ކުޅިބެލުންތެރިންނަށް ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ފަސޭހަކަމާއެކު ލިބޭނެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ކުޑަގިރި ޓީމުންދަނީ ވަމުންނެވެ. މިއިވެންޓް ހިނގާ ދުވަހު ފެތުންތެރިންނަށް ބޭނުންވާނެ އަވަސް ފަރުވާ އަދި ސެކިއުރިޓީގެ ކަންކަންވެސް ކުޑަގިރީގެ މެނޭޖްމަންޓުން އިންތިޒާމުކޮށްދޭން ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ޤައުމީ ދިގުފެތުމުގެ 14 ވަނަ މުބާރާތް ކުޑަގިރި ޕިކްނިކް އައިލެންޑު ފަޅުތެރޭގައި ބާއްވަން ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން ނިންމީ، ކުޑަގިރި ޕިކްނިކް އައިލެންޑަކީ މާލެ ސަރަޙައްދުގައި މިފަދަ އިވެންޓެއް ބޭއްވުމަށް އެންމެ އެކަށޭނަ އެއް ލޮކޭޝަނަށްވުމުގެ އިތުރުން މިއީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އާބާދީއެއް އޮތް މާލެ އަދި ހުޅުމާލެއިން ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައިވެސް ދެވޭ އަދި މުބާރާތް ބާއްވަން ފަޅުގެ ރައްކާތެރިކަމާ ޖާގަ ތަނަވަސް އަދި ހިތްގައިމު ވިލެއް އޮތް ރަށަކަށް ވާތީއެވެ. ހަމައެހެންމެ އެރަށުގެ މެނޭޖްމަންޓާ ހީވާގި މުވައްޒަފުންގެ އެހީތެރިކަން އެންމެ ފުރިހަމައަށް ލިބުމާ، އެރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކެއުން ބުއިމާ، ޢާއިލާ އާއެކު ދުޅަހެޔޮ އަދި އުފާވެރި ދުވަހެއް ހޭދަކުރެވޭނެ ގިނަގުނަ ވަޞިލަތްތައް ހުރި ރަށަކަށް ކުޑަގިރި ޕިކްނިކް އައިލެންޑު ވާތީވެސް މެއެވެ.

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ ކުޑަގިރި ޕިކްނިކް އައިލެންޑަކީ މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ހިތްފަސޭހަ އުފާވެރި މާޙައުލެއްގައި ދަތުރުގޮސް މަޖާކޮށްލުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން ހަދައި ދާދިފަހުން ހުޅުވާފައިވާ ރަށެކެވެ.


ޤައުމީ ދިގުފެތުމުގެ 14 ވަނަ މުބާރާތުގެ ހޯސްޓިންގ ޕާރޓްނަރ އަކަށް ކުޑަގިރި ޕިކްނިކް އައިލެންޑް
read more

ޤައުމީ ދިގުފެތުމުގެ ސާދަވަނަ މުބާރާތް މިމަހު 25 ވަނަ ދުވަހު ކުޑަގިރި ޕިކްނިކް އައިލަންޑްގައި

ޤައުމީ ދިގުފެތުމުގެ ސާދަވަނަ މުބާރާތް މިމަހު 25 ވަނަ ދުވަހު ކުޑަގިރި ޕިކްނިކް އައިލަންޑްގައި

kudagiri picnic island

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މިއަހަރު ބާއްވާ ޤައުމީ ދިގުފެތުމުގެ 14 ވަނަ މުބާރާތް ފެބްރުވަރީ 25 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުޑަގިރި ޕިކްނިކް އައިލަންޑްގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ގުޑަގިރި ޕިކްނިކް އައިލަނޑްގައި ބާއްވާ މި މުބާރާތް ރާވާފައިވަނީ އުމުރުފުރާތަކަށް  ބަހާލައިގެންނެވެ.

މުބާރާތުގައި ބާއްވާނެ ކެޓަގަރީތައް:

Category: National
Distance: 5km
Winner Title: National Open Water Champion
Age Group: Swimmers born on or before 2008
Gender: Male and Female
Category: Junior National
Distance: 3km
Winner Title: Junior National Open Water Champion
Age Group: Swimmers born on 2009, 2010 & 2011
Gender: Male and Female
Category: Swim Challenge (community event)
Distance: 1km
Age Group: Swimmers born on or before 2011
Gender: Male and Female
Category: Kids Swim Challenge (community event)
Distance: 500m
Age Group: Swimmers born 2012, 2013, 2014 & 2015
Gender: Male and Female

 

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން މުބާރާތުގެ ބައިވެރިވުމަށް ފުރަންޖެހޭ އޮންލައިން ފޯރމް، 16 ފެބްރުވަރީ 2023 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.

މުބާރާތުގެ މަޢުލޫމާތާއި ޤަވާޢިދު: ލިންކް


our sponsors and partners

ޤައުމީ ދިގުފެތުމުގެ ސާދަވަނަ މުބާރާތް މިމަހު 25 ވަނަ ދުވަހު ކުޑަގިރި ޕިކްނިކް އައިލަންޑްގައި
read more

އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޗިން އެންރިޗްމަންޓް ސެޓްފިކެޓް ޕްރޮގްރާމް 2023 – 2024 ގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު

އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޗިން އެންރިޗްމަންޓް ސެޓްފިކެޓް ޕްރޮގްރާމް 2023 – 2024 ގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު

hajja coach

އޮލިމްޕިކް ސޮލިޑާރިޓީގެ އެހީގެ ދަށުން ޔޫ.އެސް.އޭ ގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ޑެލެވެއަރ އިން ހިންގާ ‘އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޗިން އެންރިޗްމަންޓް ސެޓްފިކެޓް ޕްރޮގްރާމް 14 ވަނަ އެޑިޝަން’ ގައި ކިޔެވުމަށް ނަންހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. ވީމާ މިކޯހަށް ޝައުގުވެރިވާ މީހުން، ތިރީގައި ދީފައިވާ ސުންގަޑީގެކުރިން މިއެސޯސިއޭޝަނަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް މިކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ޕްރޮގްރާމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު:

 • ޕްރޮގްރާމްގެ ނަން: އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޗިން އެންރިޗްމަންޓް ސެޓްފިކެޓް ޕްރޮގްރާމް
 • މަޢުލޫމާތު: ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓް.
 • ބްރޯޝަރ: ޑައުންލޯޑް ލިންކް
 • ކިޔެވުން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚް: 3 އެޕްރީލް 2023
 • ޝަރުތު:
  1. ޤައުމީ ސްކޮޑްތަކުގެ ފެތުންތެރިންނަށް ކޯޗުކޮށްދެމުންދާ ކޯޗެއްކަމުގައިވުން.
  2. ކޯޗިންގެ ދާއިރާގައި މެދުވެގެން 5 (ފަހެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.
  3. އިނގިރޭސިބަހުން ރަނގަޅަށް ވާހަކަދައްކަން އިނގޭ މީހެއްކަމުގައިވުން.

މިކޯހަށް ހޮވޭ ކޯޗުންގެ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ބަލަހައްޓާނީ މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ މެދުވެރިކޮށް، އޮލިމްޕިކް ސޮލިޑާރިޓީގެ ފަރާތުންނެވެ.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސުންގަޑި: 14 ފެބްރުވަރީ 2023 ގެ 12:00 ގެ ކުރިން މިއެސޯސިއޭޝަނަށް އީމެއިލް info@swimming.org.mv މެދުވެރިކޮށް.

އީމެއިލް އާއިއެކު އެޓޭޗް ކުރައްވަންޖެހޭ ތަކެތި:

 • އެ ކޯޗެއްގެ ސީވީ
 • ކޯޗިންގ ޕޯރޓްފޯލިއޯ (ފެތުމުގެ ކުޅިވަރުތައް ކުރިއެރުވުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް އިނގޭނެ ގޮތަށް)
 • ޕްރޮޖެކްޓް ޕްރޮޕޯސަލް (ބްރޯޝަރ ގައިވާގޮތަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ)
 • ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކުލަ ސްކޭން ކޮޕީ
 • މުއްދަތު ހަމަނުވާ ޕާސްޕޯރޓްގެ ކުލަ ސްކޭން ކޮޕީ
 • ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކުލަ ސްކޭން ކޮޕީ
 • ފެތުމުގެ ދާއިރާއިން އަދި ކޯޗިންގ ގެ ދާއިރާއިން ހޯދައިފައިވާ ސެޓްފިކެޓްތައް އަދި ކާމިޔާބީ އަންގައިދޭ ލިޔުންތަކުގެ ކުލަ ސްކޭން ކޮޕީ

our sponsors and partners

އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޗިން އެންރިޗްމަންޓް ސެޓްފިކެޓް ޕްރޮގްރާމް 2023 – 2024 ގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު
read more

ސަތޭކަ މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ހަނާން އައުކޮށްފި

ސަތޭކަ މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ހަނާން އައުކޮށްފި

hanan

ތައިލަންޑްގައި ބޭއްވުނު ފީޑިންގ ފްރެންޒީ 2022 ފެތުމުގެ މުބާރާތުގައި އަންހެނުންގެ (ލޯންގ ކޯސް) 100 މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ހަނާން ޙުސައިން ޙަލީމް އައުކޮށްފިއެވެ. މިރެކޯރޑް ހަނާން އައުކޮށްފައިވަނީ 01.18.51 އިން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މިއިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީ މިރާލް ޢައިން ލަތީފްއެވެ. އެއީ، މިއަހަރު ބޭއްވުނު 5 ވަނަ އިސްލާމިކް ސޮލިޑޭރިޓީ ގޭމްސްގައި 01.20.80 އިން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.


our sponsors and partners

ސަތޭކަ މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ހަނާން އައުކޮށްފި
read more

ހަތަރުސަތޭކަ މީޓަރ މެޑްލޭގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުބާލް އައުކޮށްފި

ހަތަރުސަތޭކަ މީޓަރ މެޑްލޭގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުބާލް އައުކޮށްފި

mubal

16 ވަނަ ފީނާ ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި ފިރިހެނުންގެ (ޝޯރޓްކޯސް) 400 މީޓަރ މެޑްލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުބާލް އައްޒާމް އިބްރާޙީމް އައުކޮށްފިއެވެ. މުބާލް މި ރެކޯރޑް އައުކޮށްފައިވަނީ، 05.00.64 އިން އިވެންޓް ނިންމައިގެންނެވެ.

މިއީ މި މުބާރާތުގައި މުބާލް އައުކުރި 2 ވަނަ ޤައުމީ ރެކޯރޑެވެ. މީގެ އިތުރުން މުބާލް ވަނީ މި މުބާރާތުގައި 4 ގުނަ 50 މީޓަރ މިކްސްޑް މެޑްލޭ ރިލޭގެ އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކުރި ޓީމުގައިވެސް ހިމެނިފައެވެ.

ޝޯރޓްކޯސް، ފިރިހެނުންގެ 400 މީޓަރ މެޑްލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީ 2021 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ފީނާ ސްވިމިންގ ވޯރލްޑް ކަޕްގެ 4 ވަނަ ލެގްގައި ޢަލީ އިމްޢާން އެވެ. އެއީ 05.06.64 އިން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެނެވެ.


our sponsors and partners

ހަތަރުސަތޭކަ މީޓަރ މެޑްލޭގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުބާލް އައުކޮށްފި
read more

ހަތަރެއް ގުނަ ފަންސާސް މީޓަރ މިކްސްޑް މެޑްލޭ ރިލޭގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފި

ހަތަރެއް ގުނަ ފަންސާސް މީޓަރ މިކްސްޑް މެޑްލޭ ރިލޭގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފި

rihan, hamna, sausan, mubal

16 ވަނަ ފީނާ ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި، ޝޯރޓްކޯސް 4 ގުނަ 50 މީޓަރ މިކްސްޑް މެޑްލޭ އިވެންޓު 02.05.53 ން ނިންމައި، ޤައުމީ ރެކޯރޑް ދިވެހި ޓީމުން އައުކޮށްފިއެވެ. މިރެކޯރޑް އައުކުރި ޓީމުގައި ހިމެނެނީ އާއިޝަތު ސައުސަން، ހަމްނާ އަޙްމަދު، މުޙައްމަދު ރިހާން ޝިހާމް އަދި މުބާލް އައްޒާމް އިބްރާޙީމެވެ.

މިއިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވުނު 15 ވަނަ ފީނާ ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި 02.05.97 ކުން ރޭސް ފުރިހަމަ ކޮށްގެންނެވެ. އެފަހަރުގެ ޓީމުގައި ހިމެނެނީ ސައުސަން އާއި ޙަމްނާ ގެ އިތުރުން، ޢަލީ އިމްޢާން އަދި މުޙައްމަދު އާން ޙުސައިން އެވެ.


our sponsors and partners

ހަތަރެއް ގުނަ ފަންސާސް މީޓަރ މިކްސްޑް މެޑްލޭ ރިލޭގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފި
read more

ދުއިސައްތަ މީޓަރ މެޑްލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުބާލް އައުކޮށްފި

ދުއިސައްތަ މީޓަރ މެޑްލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުބާލް އައުކޮށްފި

mubal

16 ވަނަ ފީނާ ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި ފިރިހެނުންގެ (ޝޯރޓްކޯސް) 200 މީޓަރ މެޑްލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުބާލް އައްޒާމް އިބްރާޙީމް އައުކޮށްފިއެވެ. މިރެކޯރޑް މުބާލް އައުކޮށްފައިވަނީ 02.19.77 އިން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މިއިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީވެސް މުބާލެވެ. އެއީ، 2019 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު 13 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި 02.26.27 އިން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.


our sponsors and partners

ދުއިސައްތަ މީޓަރ މެޑްލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުބާލް އައުކޮށްފި
read more

ސާދަ ޓީމާއެކު ބީ.އެމް.އެލް ޤައުމީ 46 ވަނަ ފެތުމުގެ މުބާރާތް ފަށައިފި

ސާދަ ޓީމާއެކު ބީ.އެމް.އެލް ޤައުމީ 46 ވަނަ ފެތުމުގެ މުބާރާތް ފަށައިފި

(photo by: bml)

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ، ބީ. އެމް. އެލް 46 ވަނަ ޤައުމީ ފެތުމުގެ މުބާރާތް ފަށައިފިއެވެ.

ހުޅުމާލޭ މިނީ ކޮންޕްލެކްސް ސްވިމިންގ ޕޫލުގައި ކުރިޔަށްދާ މިމުބާރާތުގައި ޖުމުލަ 14 ޓީމެއް ވާދަކުރެއެވެ. އެއީ ފިރިހެން 8 ޓީމާ އަންހެން 6 ޓީމެވެ.

ޓީމުތަކުގެ އިތުރުން ވަކި ވަކި ފެތުންތެރިންނަށްވެސް ވާދަކުރެވޭގޮތަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ މިމުބާރާތުގައި ޖުމުލަ 257 ފެތުންތެރިން ވާދަކުރެއެވެ. އެއީ ޖޫނިއަރ ކެޓަގަރީގައި 93 ފެތުންތެރިންނާ، ސީނިއަރ ކެޓަގަރީގައި 115 ފެތުންތެރިންނާ މާސްޓާސް ކެޓަގަރީގައި 34 ފެތުންތެރިންގެ އިތުރުން އެލީޓް އެތުލީޓް ވިތު ޑިސްއެބިލިޓީޒް ނުވަތަ އީ.އޭ.ޑީ ކެޓަގަރީގައި 15 ފެތުންތެރިންނެވެ.

މިމަހުގެ 19 އިން 25 ގެމުއްދަތަށް ކުރިޔަށްދާ މިމުބާރާތުގައި އެކިއެކި އިވެންޓްތަކުން ހީޓް އަދި ފައިނަލް ހިމެނޭގޮތަށް 500 އަށްވުރެ ގިނަ އިވެންޓް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެއެވެ.

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ސްޕޮންސަރގެ ދަށުން ކުރިޔަށްގެންދާ މިމުބާރާތުގެ އިވެންޓުތައް ހުޅުމާލޭ ސްވިމިންގ ޕޫލުގައި ކުރިޔަށްދާނީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހަވީރު 16:00 ން 21:00 ށެވެ.


our sponsors and partners

ސާދަ ޓީމާއެކު ބީ.އެމް.އެލް ޤައުމީ 46 ވަނަ ފެތުމުގެ މުބާރާތް ފަށައިފި
read more

ހަތަރުސަތޭކަ މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ޢީން އައުކޮށްފި

ހަތަރުސަތޭކަ މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ޢީން އައުކޮށްފި

een

އަންހެނުންގެ (ޝޯރޓް ކޯސް) 400 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ޢީން އައްބާސް ޝަރީފް އައުކޮށްފިއެވެ. މިރެކޯރޑް ޢީން އައުކޮށްފައިވަނީ ތައިލަންޑްގައި ކުރިއަށްދިޔަ ތައިލަންޑް އޭޖްގްރޫޕް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް (25މީޓަރ) 2022 ގައި 05.29.88 އިން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މި އިވެންޓް ދިވެހި ފެތުންތެރިއަކު އެންމެފުރަތަމަ ފަތާފައިވަނީ 2021 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ތައިލަންޑް ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން – އޭ.އެމް.އައި.ޖީ ސްވިމް ޓްރައިލްސްގައި ޢީންއެވެ. އެ ޓްރަޔަލްސްގައި ޢީން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ 05.49.74 އިންނެވެ.


our sponsors and partners

ހަތަރުސަތޭކަ މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ޢީން އައުކޮށްފި
read more

އަށާރަ ވަނަ ނެޝަލަން އޮލިމްޕިކް އެކަޑަމީ ސެޝަން 2022 (ސްރީލަންކާ) ގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު

އަށާރަ ވަނަ ނެޝަލަން އޮލިމްޕިކް އެކަޑަމީ ސެޝަން 2022 (ސްރީލަންކާ) ގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު

bandarawela

2022 ވަނަ އަހަރު ސްރީލަންކާގެ ނެޝަނަލް އޮލިމްޕިކް އެކަޑަމީ އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ސްރީލަންކާގެ ބަންޑާރަވެލާގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 18 ވަނަ ނެޝަނަލް އޮލިމްޕިކް އެކަޑަމީ ސެޝަން 2022 ގައި ބައިވެރިވުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ފޮނުވާ 1 އަންހެން އަދި 1 ފިރިހެން ބައިވެރިންނަށް ނަންހުށަހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއިން ވަނީ އެކޮމިޓީގައި އެފިލިއޭޓް ވެފައިވާ ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކަށް ހުޅުވާލާފައެވެ.

މިސެޝަނުގައި ބައިވެރިވާ 1 އަންހެން އަދި 1 ފިރިހެން ބޭފުޅުން ހޮވާނީ ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކުންނާއި މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއިން ހުށަހަޅާ ނަންތަކުގެތެރެއިން އެބޭފުޅެއްގެ ވަނަވަރާއި އިންޓަވިއުއަށް ބެލުމަށްފަހު މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއިންނެވެ.

ވީމާ، މިސެޝަނުގައި ބައިވެރިވާން ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 26 އޮކްޓޫބަރ 2022 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން މިކަމަށް އެދި މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ސިޓީ އާއި ސިޓީއާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް (info@swimming.org.mv) ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ސެޝަނުގެ މަޢުލޫމާތު:

 • ސެޝަނުގެ ނަން: 18 ވަނަ ނެޝަނަލް އޮލިމްޕިކް އެކަޑަމީ ސެޝަން 2022 (ސްރީލަންކާ)
  ބޭއްވޭ ތަން: ބަންޑާރަވެލަ (ސްރީލަންކާ)
  ބޭއްވޭޭ ތާރީޚް: 01 އިން 05 ޑިސެމްބަރ 2022

މިސެޝަނުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

 • މިސެޝަނުގައި ބައިވެރުވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ސިޓީ.
 • އެބޭފުޅެއްގެ ވަނަވަރު.
 • ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ.
 • ޕާސްޕޯޓް ކޮޕީ (30 ޖޫން 2023 ގެ ނިޔަލަށް މުއްދަތުހަމަނުވާ).

މި ސެޝަނުގައި ބައިވެރިވުމަށް މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހަޅާ ނަންތަކުގައި އަންނަނިވި ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.

 • 20 އަހަރާއި 30 އަހަރާއި ދެމެދުގެ އުމުރުގެ ބޭފުޅެއްކަމުގައިވުން.
 • މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ މެންބަރެއް ކަމުގައިވުން ނުވަތަ މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ވަގުތީ ނުވަތަ ދާއިމީ ވަޒީފާއެއްގައި ހުރި މީހެއްކަމުގައިވުން.
 • އިނގިރޭސިން ރަނގަޅަށް ލިޔަން ކިޔަން އަދި ވާހަކަދައްކަން އިނގޭ މީހެއްކަމުގައިވުން.
 • އިންޓަނޭޝަނަލް އޮލިމްޕިކް އެކަޑަމީގެ ޔަންގ ޕާރޓިސިޕަންޓްސް ސެޝަންގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައިނުވުން.
 • ދިވެހިރައްޔިތެއް ކަމުގައިވުން.

މިއެސޯސިއޭޝަނުން ފޮނުވާ ނަންތައް ފޮނުވުމުގައި އަންނަނިވި ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.

 • ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުބާރާތްތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލްކޮށްފައިވާ މީހުން.
 • މީގެކުރިން މި ސެޝަނުގައި ނުވަތަ މިފަދަ ސެޝަނެއްގައި ބައިވެރިވެފައިނުވާ މީހުން.
 • ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ޚަރަކާތްތަކުގައި އެކްޓިވްކޮށް ޚަރަކާތްތެރިވާ މީހުން.
 • ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މީހުން.

our sponsors and partners

އަށާރަ ވަނަ ނެޝަލަން އޮލިމްޕިކް އެކަޑަމީ ސެޝަން 2022 (ސްރީލަންކާ) ގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު
read more

ބީ.އެމް.އެލް އިންޓަރ ސްކޫލް 18 ވަނަ ފެތުމުގެ މުބާރާތުގެ ޖޫނިއަރ އަދި ސީނިއަރ ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޤިޔާޘުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލަށް

ބީ.އެމް.އެލް އިންޓަރ ސްކޫލް 18 ވަނަ ފެތުމުގެ މުބާރާތުގެ ޖޫނިއަރ އަދި ސީނިއަރ ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޤިޔާޘުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލަށް

senior group swimmers of gis

ބީ.އެމް.އެލް ސްކޫލް ކުދިންގެ 18 ވަނަ ފެތުމުގެ މުބާރާތުގެ ޖޫނިއަރ އަދި ސީނިއަރ ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޤިޔާޘުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުން ހޯދައިފިއެވެ. އޮގަސްޓުމަހުގެ 30 ން ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިޔަށްދިޔް މި މުބާރާތުގެ އަަންހެން ކުދިންގެ ޖޫނިއަރ އޭ ކެޓަގަރީ، ޖޫނިއަރ ބީ ކެޓަގަރީ ސީނިއަރ އޭ ކެޓަގަރީ، ސީނިއަރ ބީ ކެޓަގަރީ އަދި ފިރިހެންކުދިންގެ ޖޫނިއަރ ބީ ކެޓަގަރީގެ ޗެމްޕިއަންކަންވެސް ގެންގޮސްފައި ވަނީ ޤިޔާޘުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުންނެވެ.

ފިރިހެންކުދިންގެ ޖޫނިއަރ އޭ ކެޓަގަރީގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވަނީ ފިންލޭންޑް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް މޯލްޑިވްސް އެވެ. ފިރިހެންކުދިންގެ ސީނިއަރ އޭ ކެޓަގަރީގެ ޗެމްޕިއަންކަން ތާޖުއްދީން ސްކޫލުން ހޯދިއިރު، އިމާދުއްދީން ސްކޫލުންވަނީ ފިރިހެންކުދިންގެ ސީނިއަރ ބީ ކެޓަގަރީއިން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައެވެ. ފިރިހެންކުދިންގެ ސީނިއަރ ސީ ކެޓަގަރީއިން އެއްވަނަ ހޯދައިފައި ވަނީ ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިއުކޭޝަނުންނެވެ.

މިމުބާރާތާއިއެކު ސެޕްޓެމްބަރމަހުގެ 7 ން 10 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް، ތުއްތުކުދިންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ބޭއްވުނު ފެސްޓިވަލްގައި، އަންހެންކުދިންގެ ކިޑްސް ބީ ކެޓަގަރީގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރެހެންދި ސްކޫލުން ވަނީ ހޯދާފައެވެ. ފިރިހެންކުދިންގެ ކިޑްސް ބީ ކެޓަގަރީގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވަނީ ޤިޔާޘުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުންނެވެ.

އަންހެންކުދިންގެ ކިޑްސް ސީ ކެޓަގަރީގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކަލާފާނު ސްކޫލުން ހޯދާފައިވާއިރު، މި ކެޓަގަރީގެ ފިރިހެންކުދިންގެ ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފައިވަނީ އިސްކަންދަރު ސްކޫލުންނެވެ.

މިފަހަރުގެ ސްކޫލުކުދިންގެ ފެތުމުގެ މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ 823 ފެތުންތެރިން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

All Results & Details:


our sponsors and partners

ބީ.އެމް.އެލް އިންޓަރ ސްކޫލް 18 ވަނަ ފެތުމުގެ މުބާރާތުގެ ޖޫނިއަރ އަދި ސީނިއަރ ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޤިޔާޘުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލަށް
read more

ދުއިސައްތަ މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ރިހާން އައުކޮށްފި

ދުއިސައްތަ މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ރިހާން އައުކޮށްފި

rihan

8 ވަނަ ފީނާ ޖޫނިއަރ ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި ފިރިހެނުންގެ (ލޯންގކޯސް) 200 މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުޙައްމަދު ރިޙާން ޝިހާމް އައުކޮށްފިއެވެ. މިރެކޯރޑް ރިޙާން އައުކޮށްފައިވަނީ 02.34.77 އިން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މިއިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީ މުބާލް އައްޒާމް އިބްރާޙީމެވެ. އެއީ، މިއަހަރު ޖޫން މަހު ބޭއްވުނު 19 ވަނަ ފީނާ ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި 200 ބަޓަރފްލައި އިވެންޓް 02.36.74 އިން ފުރިހަމަކޮށްގެނެވެ.


our sponsors and partners

ދުއިސައްތަ މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ރިހާން އައުކޮށްފި
read more

ފަންސާސް މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާން އައުކޮށްފި

ފަންސާސް މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާން އައުކޮށްފި

aan

8 ވަނަ ފީނާ ޖޫނިއަރ ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި ފިރިހެނުންގެ (ލޯންގކޯސް) 50 މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުޙައްމަދު އާން ޙުސައިން އައުކޮށްފިއެވެ. މިރެކޯރޑް އާން އައުކޮށްފައިވަނީ 27.25 ސިކުންތުން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މިއިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު 16 ވަނަ ފީނާ ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި 50 މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓް 27.42 ސިކުންތުން ފުރިހަމަކޮށްގެން، ނިޝްވާން އިބްރާޙީމެވެ.


our sponsors and partners

ފަންސާސް މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާން އައުކޮށްފި
read more

ހަތަރެއް ގުނަ ސަތޭކަ މީޓަރ މެޑްލޭ ރިލޭގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ފިރިހެން ޓީމުން އައުކޮށްފި

ހަތަރެއް ގުނަ ސަތޭކަ މީޓަރ މެޑްލޭ ރިލޭގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ފިރިހެން ޓީމުން އައުކޮށްފި

men’s team

މިހާރު ކުރިއަށްދާ 5 ވަނަ އިސްލާމިކް ސޮލިޑޭރިޓީ ގޭމްސްގައި، ފިރިހެނުންގެ (ލޯންގކޯސް) 4 ގުނަ 100 މީޓަރ މެޑްލޭ ރިލޭގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފިއެވެ. މިރެކޯރޑް ދިވެހި ފިރިހެން ޓީމް އައުކޮށްފައިވަނީ 04.38.75 އިން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ. މިއީ 9.19 ސިކުންތުގެ ކުރިއެރުމެކެވެ.

ރެކޯރޑް އައުކުރި ޓީމްގައި ހިމެނެނީ، އަބްދުﷲ ނާވީ އަޙްމަދު، އިބްރާޙީމް މައިޝާން ޝަމީމް، ޢަލީ އިމްޢާން އަދި ޙުސައިން ހާއިޝް ޙަސަން އެވެ.

މިއިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި 04.47.94 އިން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ. އެފަހަރު ރެކޯރޑް އައުކުރި ޓީމުގައި ހިމެނެނީ މުބާލް ޢައްޒާމް އިބްރާޙީމް، ޢަލީ އިމްޢާން، ހުސައިން ހާއިޝް ޙަސަން އަދި ޙަސަން އަޝްރަފް އެވެ.


our sponsors and partners

ހަތަރެއް ގުނަ ސަތޭކަ މީޓަރ މެޑްލޭ ރިލޭގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ފިރިހެން ޓީމުން އައުކޮށްފި
read more

ސަތޭކަ މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މިރާލް އައުކޮށްފި

ސަތޭކަ މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މިރާލް އައުކޮށްފި

meral

މިހާރު ކުރިއަށްދާ 5 ވަނަ އިސްލާމިކް ސޮލިޑޭރިޓީ ގޭމްސްގައި، އަންހެނުންގެ (ލޯންގކޯސް) 100 މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މިރާލް ޢައިން ލަޠީފް އައުކޮށްފިއެވެ. މިރެކޯރޑް މިރާލް އައުކޮށްފައިވަނީ 01.20.80 އިން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މިއިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީ މީގެ 18 އަހަރު ކުރިން، 2004 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު 9 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ފެޑަރޭޝަން ގޭމްސް (ސާފް ގޭމްސް) ގައި އައިޝަތު ސައުސަން އެވެ. އެފަހަރު ސައުސަން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ 01.21.81 އިންނެވެ.


our sponsors and partners

ސަތޭކަ މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މިރާލް އައުކޮށްފި
read more

ހަތަރެއް ގުނަ ސަތޭކަ މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް ރިލޭގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ފިރިހެން ޓީމުން އައުކޮށްފި

ހަތަރެއް ގުނަ ސަތޭކަ މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް ރިލޭގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ފިރިހެން ޓީމުން އައުކޮށްފި

men’s team

މިހާރު ކުރިއަށްދާ 5 ވަނަ އިސްލާމިކް ސޮލިޑޭރިޓީ ގޭމްސްގައި، ފިރިހެނުންގެ (ލޯންގކޯސް) 4 ގުނަ 100 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް ރިލޭގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފިއެވެ. މިރެކޯރޑް ދިވެހި ފިރިހެން ޓީމް އައުކޮށްފައިވަނީ 04.01.23 އިން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ. މިއީ 8.89 ސިކުންތުގެ ކުރިއެރުމެކެވެ.

ރެކޯރޑް އައުކުރި ޓީމްގައި ހިމެނެނީ، އަބްދުﷲ ނާވީ އަޙްމަދު، އިބްރާޙީމް މައިޝާން ޝަމީމް، ޢަލީ އިމްޢާން އަދި ޙުސައިން ހާއިޝް ޙަސަން އެވެ.

މިއިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި 04.10.12 އިން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ. އެފަހަރު ރެކޯރޑް އައުކުރި ޓީމުގައި ހިމެނެނީ މުބާލް ޢައްޒާމް އިބްރާޙީމް، ޢަލީ އިމްޢާން، ހުސައިން ހާއިޝް ޙަސަން އަދި ޙަސަން އަޝްރަފް އެވެ.


our sponsors and partners

ހަތަރެއް ގުނަ ސަތޭކަ މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް ރިލޭގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ފިރިހެން ޓީމުން އައުކޮށްފި
read more

ދުއިސައްތަ މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުބާލް އައުކޮށްފި

ދުއިސައްތަ މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުބާލް އައުކޮށްފި

mubal

ފިރިހެނުންގެ (ލޯންގކޯސް) 200 މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުބާލް ޢައްޒާމް އިބްރާޙީމް އައުކޮށްފިއެވެ. ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑޮމްގެ ބަރމިންގހަމްގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 22 ވަނަ ކޮމަންވެލްތު ގޭމްސް ގައި މުބާލް މި ރެކޯރޑް އައުކޮށްފައިވަނީ 02.23.69 އިން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ. މިއީ 9.18 ސިކުންތުގެ ކުރިއެރުމެކެވެ.

މި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީވެސް މުބާލް އެވެ. އެއީ، 2018 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު 18 ވަނަ އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި 02.32.87 އިން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މިމުބާރާތުގައި ދިވެހި ފެތުންތެރިން ވަނީ ޖުމްލަ 7 ޤައުމީ ރެކޯރޑެއް އައުކޮށްފައެވެ.


our sponsors and partners

ދުއިސައްތަ މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުބާލް އައުކޮށްފި
read more

ޤައުމީ 3 ރެކޯރޑެއް އާން އައުކޮށްފި

ޤައުމީ 3 ރެކޯރޑެއް އާން އައުކޮށްފި

aan

ފިރިހެނުންގެ (ލޯންގކޯސް) 50 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް، 100 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އަދި 100 މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުޙައްމަދު އާން ޙުސައިން އައުކޮށްފިއެވެ. ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑޮމްގެ ބަރމިންގހަމްގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 22 ވަނަ ކޮމަންވެލްތު ގޭމްސް ގައި އާން މި ރެކޯރޑް އައުކޮށްފައިވަނީ 50 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓް 00.24.82 އިން، 100 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓް 00.55.59 އިން އަދި 100 މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓް 01.03.35 އިން ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ

100 މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓްގެ ރެކޯރޑް އެންމެ ފަހުން އޮތީ މުޙައްމަދު ރިޙާން ޝިޙާމް އަތުގައެވެ. އެއީ ހަމަ މިމުބާރާތުގެ މިއިވެންޓުގެ ފުރަތަމަ ހީޓްގައި 01.05.12 އިން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

100 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީވެސް އާން އެވެ. އެއީ، މިދިޔަ ޖޫންމަހު ބޭއްވުނު 19 ވަނަ ފީނާ ވޯރލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި 00.55.49 އިން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މި އިވެންޓްތަކުގެ ތެރެއިން 50 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެ ފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީ މީގެ 7 އަހަރުކުރިން، 2015 ގައި ބޭއްވުނު 16 ވަނަ ފީނާ ވޯރލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި ނިޝްވާން އިބްރާޙީމެވެ. އެފަހަރު ނިޝްވާން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ 00.26.27 އިންނެވެ.


our sponsors and partners

ޤައުމީ 3 ރެކޯރޑެއް އާން އައުކޮށްފި
read more

ފަންސާސް މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ޙަމްނާ އައުކޮށްފި

ފަންސާސް މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ޙަމްނާ އައުކޮށްފި

hamna

އަންހެނުންގެ (ލޯންގކޯސް) 50 މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ޙަމްނާ އަޙްމަދު އައުކޮށްފިއެވެ. ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑޮމްގެ ބަރމިންގހަމްގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 22 ވަނަ ކޮމަންވެލްތު ގޭމްސް ގައި ޙަމްނާ މި ރެކޯރޑް އައުކޮށްފައިވަނީ 00.34.51 އިން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ

މި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީވެސް ޙަމްނާ އެވެ. އެއީ، މިދިޔަ ޖޫންމަހު ބޭއްވުނު 19 ވަނަ ފީނާ ވޯރލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި 00.34.53 އިން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.


our sponsors and partners

ފަންސާސް މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ޙަމްނާ އައުކޮށްފި
read more

ސަތޭކަ މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ރިޙާން އައުކޮށްފި

ސަތޭކަ މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ރިޙާން އައުކޮށްފި

rihan

ފިރިހެނުންގެ (ލޯންގކޯސް) 100 މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުޙައްމަދު ރިޙާން ޝިހާމް އައުކޮށްފިއެވެ. ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑޮމްގެ ބަރމިންގހަމްގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 22 ވަނަ ކޮމަންވެލްތު ގޭމްސް ގައި ރިޙާން މި ރެކޯރޑް އައުކޮށްފައިވަނީ 01.05.12 އިން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ

މި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު 20 ވަނަ ކޮމަންވެލްތު ގޭމްސްގައި ނިޝްވާން އިބްރާޙީމެވެ. އެފަހަރު ނިޝްވާން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ 01.05.22 އިންނެވެ.


our sponsors and partners

ސަތޭކަ މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ރިޙާން އައުކޮށްފި
read more

ހަތަރެއް ގުނަ 100 މީޓަރ މިކްސްޑް ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފި

ހަތަރެއް ގުނަ 100 މީޓަރ މިކްސްޑް ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފި

cwg2022 team

ލޯންގކޯސް މިކްސްޑް، 4 ގުނަ 100 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފިއެވެ. ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑޮމްގެ ބަރމިންގހަމްގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 22 ވަނަ ކޮމަންވެލްތު ގޭމްސް ގައި ދިވެހި ފެތުންތެރިން މި ރެކޯރޑް އައުކޮށްފައިވަނީ 04.14.91 އިން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ

ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކުރި ދިވެހި ޓީމްގައި ހިމެނެނީ މުޙައްމަދު އާން ޙުސައިން، އައިޝަތު ސައުސަން، ހަމްނާ އަޙްމަދު އަދި މުބާލް އައްޒާމް އިބްރާޙީމެވެ.

މި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައި ވަނީވެސް ހަމަ މިޓީމެވެ. އެއީ، މިއަހަރުގެ ޖޫންމަހު ބޭއްވުނު 19 ވަނަ ފީނާ ވޯރލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި 04.18.44 އިން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.


our sponsors and partners

ހަތަރެއް ގުނަ 100 މީޓަރ މިކްސްޑް ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފި
read more

ތިންވަނަ ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕްގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ޗެމްޕިއަން ކުލަބަކަށް އެމް.އެލް.އޭ އަދި މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ފެތުންތެރިންނަށް އާން އާއި ސައުސަން

ތިންވަނަ ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕްގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ޗެމްޕިއަން ކުލަބަކަށް އެމް.އެލް.އޭ އަދި މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ފެތުންތެރިންނަށް އާން އާއި ސައުސަން

mla team. (photo by: niya)

3 ވަނަ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް 2022 ގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ޗެމްޕިއަންކަން މޯލްޑިވްސް ލައިފްގާރޑް އެސޯސިއޭޝަން (އެމް.އެލް.އޭ) ހޯދައިފިއެވެ. އަންހެން އަދި ފިރިހެން ކެޓަގަރީގެ ދެވަނަ ހޯދައިފައިވަނީ ބްލޫފިން ސްޕޯރޓްސްއެވެ. އަންހެނުން ކެޓަގަރީގެ 3 ވަނަ ހޯދައިފައިވަނީ މޫދުމާލިމީ އެވެ. އަދި ފިރިހެނުންގެ ކެޓަގަރީގެ 3 ވަނަ ހޯދައިފައިވަނީ ކުލަބު ބޮޑުރިޔާއެވެ.

ފެތުންތެރިންގެ ތެރެއިން އެއްވަނަ ފިރިހެން ފެތުންތެރިއާގެ މަޤާމް އެމް.އެލް.އޭގެ މުޙައްމަދު އާން ޙުސައިން ހޯދައިފައިވާއިރު، ދެވަނަ ހޯދައިފައިވަނީ ހަމަ އެކުލަބުން މުޙައްމަދު ރިޙާން ޝިހާމެވެ. ތިންވަނަ ހޯދައިފައިވަނީ ބްލޫފިން ސްޕޯރޓްސްގެ ޢަލީ އިމްޢާން އެވެ.

އަންހެން ފެތުންތެރިންގެ ތެރެއިން އެއްވަނަ ހޯދައިފައިވަނީ ބްލޫފިން ސްޕޯރޓްސްގެ އައިޝަތު ސައުސަން އެވެ. އެމް.އެލް.އޭގެ އައިޝަތު އުލްޔާ ޝާއިޤް ދެވަނަ ހޯދައިފައިވާއިރު، ތިންވަނަ ހޯދައިފައިވަނީ ހަމަ އެކުލަބު ތަމްޞީލްކުރި މެރާލް އައިން ލަތީފެވެ.


our sponsors and partners

ތިންވަނަ ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕްގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ޗެމްޕިއަން ކުލަބަކަށް އެމް.އެލް.އޭ އަދި މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ފެތުންތެރިންނަށް އާން އާއި ސައުސަން
read more

ހަތަރެއް ގުނަ 100 މީޓަރ މިކްސްޑް ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފި

ހަތަރެއް ގުނަ 100 މީޓަރ މިކްސްޑް ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފި

wc2022 team

ލޯންގކޯސް މިކްސްޑް، 4 ގުނަ 100 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފިއެވެ. ހަންގޭރީގެ ބުޑަޕެސްޓްގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ 19 ވަނަ ފީނާ ވޯރލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް ގައި މި ރެކޯރޑް އައުކޮށްފައިވަނީ 04.18.44 އިން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ. މިއީ 7.47 ސިކުންތުގެ ކުރިއެރުމެކެވެ.

ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކުރި ދިވެހި ޓީމްގައި ހިމެނެނީ މުޙައްމަދު އާން ޙުސައިން، އައިޝަތު ސައުސަން، ހަމްނާ އަޙްމަދު އަދި މުބާލް އައްޒާމް އިބްރާޙީމެވެ.

މި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައި ވަނީ، 2019 ވަނަ 18 ވަނަ ފީނާ ވޯރލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި 04.25.91 އިން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

ދިވެހި ފެތުންތެރިން ވަނީ މި މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ 9 އިވެންޓެއްގެ 10 ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފައެވެ. މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ދިވެހި ޓީމް ރާއްޖެ އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 27 ޖޫން ވާ ހޯމަދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00 ގައެވެ.


our sponsors and partners

ހަތަރެއް ގުނަ 100 މީޓަރ މިކްސްޑް ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފި
read more

ސަތޭކަ މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާން އައުކޮށްފި

ސަތޭކަ މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާން އައުކޮށްފި

aan

ފިރިހެނުންގެ (ލޯންގ ކޯސް) 100 މީޓަރު ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުޙައްމަދު އާން ޙުސައިން އައުކޮށްފިއެވެ.

ހަންގޭރީގެ ބުޑަޕެސްޓްގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ 19 ވަނަ ފީނާ ވޯރލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް ގައި އާން މިޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފައިވަނީ ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ އިވެންޓްގައި 100 މީޓަރ ލެންތު 00.56.96 އިން ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

100 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެ ފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީ މީގެ 10 އަހަރު ކުރިން ބޭއްވުނު ލަންޑަން 2012 އޮލިމްޕިކް ގޭމްސްގައި އަޙްމަދު ހުސާމެވެ. އެފަހަރު 100 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓް ހުސާމް ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ 00.57.53 އިންނެވެ.

މި މުބާރާތުގައި މިހާތަނަށް އާން ވަނީ 3 ޤައުމީ ރެކޯރޑެއް އައުކޮށްފައެވެ.


our sponsors and partners

ސަތޭކަ މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާން އައުކޮށްފި
read more

ފަންސާސް މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާން އައުކޮށްފި

ފަންސާސް މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާން އައުކޮށްފި

aan

ފިރިހެނުންގެ (ލޯންގ ކޯސް) 50 މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުޙައްމަދު އާން ޙުސައިން އައުކޮށްފިއެވެ. ހަންގޭރީގެ ބުޑަޕެސްޓްގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ 19 ވަނަ ފީނާ ވޯރލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް ގައި އާން މި ރެކޯރޑް އައުކޮށްފައިވަނީ 00.29.57 އިން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައި ވަނީ، 2019 ވަނަ 18 ވަނަ ފީނާ ވޯރލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި ޢަލީ އިމްޢާން، 00.30.86 އިން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މިއީ މުބާރާތުގައި އާން އައުކުރި 2 ވަނަ ޤައުމީ ރެކޯރޑެވެ.


our sponsors and partners

ފަންސާސް މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާން އައުކޮށްފި
read more

ފަނަރަސަތޭކަ މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އީން އައުކޮށްފި

ފަނަރަސަތޭކަ މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އީން އައުކޮށްފި

een

އަންހެނުންގެ (ލޯންގ ކޯސް) 1500 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އީން އައްބާސް ޝަރީފް އައުކޮށްފިއެވެ. ސިންގަޕޫރުގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ 17 ވަނަ ސިންގަޕޯރ ނެޝަނަލް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި އީން މި ރެކޯރޑް އައުކޮށްފައިވަނީ 22.32.83 އިން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ. މިއީ 1 މިނިޓް، 59.01 ސިކުންތުގެ ކުރިއެރުމެކެވެ.

މި އިވެންޓް ދިވެހި ފެތުންތެރިއަކު އެންމެފުރަތަމަ ފަތާފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ފުރަތަމަ ސައުތު އޭޝިއަން އެކުއަޓިކް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި އާމިނަތު ޝަޖަންއެވެ. އެމުބާރާތުގައި ޝަޖަން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ 24.31.84 އިންނެވެ.


our sponsors and partners

ފަނަރަސަތޭކަ މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އީން އައުކޮށްފި
read more

ދުއިސައްތަ މީޓަރ އަދި ސަތޭކަ މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ސައުސަން އައުކޮށްފި

ދުއިސައްތަ މީޓަރ އަދި ސަތޭކަ މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ސައުސަން އައުކޮށްފި

sausan

އަންހެނުންގެ (ލޯންގ ކޯސް) 100 މީޓަރު އަދި 200 މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައިޝަތު ސައުސަން އައުކޮށްފިއެވެ.

ހަންގޭރީގެ ބުޑަޕެސްޓްގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ 19 ވަނަ ފީނާ ވޯރލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް ގައި ސައުސަން 100 މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފައިވަނީ 01.18.58 އިން މެޑްލޭ ރިލޭ އިވެންޓްގައި 100 މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް ގެ ލެންތު ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ. 200 މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފައިވަނީ 02.53.55 އިން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

100 މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީ ވެސް ސައުސަން އެވެ. އެއީ ހަމަ މި މުބާރާތުގައި މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު 01.18.76 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

200 މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑްވެސް އެންމެ ފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީ ސައުސަން އެވެ. އެއީ 2018 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި 18 ވަނަ އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި 02.57.90 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ. މިއީ 4.35 ސިކުންތުގެ ކުރިއެރުމެކެވެ.

މި މުބާރާތުގައި މިހާތަނަށް ސައުސަން ވަނީ 3 ޤައުމީ ރެކޯރޑެއް އައުކޮށްފައެވެ. އަދި ދިވެހި ޓީމުން ވަނީ 7 ޤައުމީ ރެކޯރޑެއް އައުކޮށްފައެވެ.


our sponsors and partners

ދުއިސައްތަ މީޓަރ އަދި ސަތޭކަ މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ސައުސަން އައުކޮށްފި
read more

ފަންސާސް މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ޙަމްނާ އައުކޮށްފި

ފަންސާސް މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ޙަމްނާ އައުކޮށްފި

hamna

އަންހެނުންގެ (ލޯންގ ކޯސް) 50 މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ޙަމްނާ އަޙްމަދު އައުކޮށްފިއެވެ. ހަންގޭރީގެ ބުޑަޕެސްޓްގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ 19 ވަނަ ފީނާ ވޯރލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް ގައި ޙަމްނާ މި ރެކޯރޑް އައުކޮށްފައިވަނީ 00.34.53 އިން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީ އައިޝަތު ސައުސަން އެވެ. އެއީ، 2019 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި 18 ވަނަ ފީނާ ވޯރލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި 00.35.41 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.


our sponsors and partners

ފަންސާސް މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ޙަމްނާ އައުކޮށްފި
read more

ދުއިސައްތަ މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުބާލް އައުކޮށްފި

ދުއިސައްތަ މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުބާލް އައުކޮށްފި

mubal

ފިރިހެނުންގެ (ލޯންގ ކޯސް) 200 މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުބާލް އައްޒާމް އިބްރާޙީމް އައުކޮށްފިއެވެ. ހަންގޭރީގެ ބުޑަޕެސްޓްގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ 19 ވަނަ ފީނާ ވޯރލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް ގައި މުބާލް މި ރެކޯރޑް އައުކޮށްފައިވަނީ 02.36.74 އިން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ. މިއީ މި މުބާރާތުގައި މުބާލް އައުކުރި 2 ވަނަ ޤައުމީ ރެކޯރޑެވެ.

މި އިވެންޓް އެންމެ ފުރަތަމަ ފަތާފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި 10 ވަނަ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލަންޑް ގޭމްސްގައި އަޙްމަދު އައްޒާން ޒާހިދެވެ. އެ މުބާރާތުގައި 200 މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓް އައްޒާން ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ 03.03.11 އިންނެވެ.


our sponsors and partners

ދުއިސައްތަ މީޓަރ ބަޓަރފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުބާލް އައުކޮށްފި
read more

ސަތޭކަ މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާން އައުކޮށްފި

ސަތޭކަ މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާން އައުކޮށްފި

aan

ފިރިހެނުންގެ (ލޯންގ ކޯސް) 100 މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުޙައްމަދު އާން ޙުސައިން އައުކޮށްފިއެވެ. ހަންގޭރީގެ ބުޑަޕެސްޓްގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ 19 ވަނަ ފީނާ ވޯރލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް ގައި އާން މި ރެކޯރޑް އައުކޮށްފައިވަނީ 01.05.77 އިން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ. މިއީ 3.30 ސިކުންތުގެ ކުރިއެރުމެކެވެ.

މި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައި ވަނީ، 2021 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ގޯލްޑަން އޮރލާންޑޯ އިވެންޓްގައި ޢަލީ އިމްޢާން އެވެ. އެ ފަހަރު 100 ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓް އިމްޢާން ނިންމާފައިވަނީ 01.09.07 އިންނެވެ.


our sponsors and partners

ސަތޭކަ މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާން އައުކޮށްފި
read more

ސަތޭކަ މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ސައުސަން އައުކޮށްފި

ސަތޭކަ މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ސައުސަން އައުކޮށްފި

sausan

އަންހެނުންގެ (ލޯންގ ކޯސް) 100 މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައިޝަތު ސައުސަން އައުކޮށްފިއެވެ. ހަންގޭރީގެ ބުޑަޕެސްޓްގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ 19 ވަނަ ފީނާ ވޯރލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް ގައި ސައުސަން މި ރެކޯރޑް އައުކޮށްފައިވަނީ 01.18.76 އިން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީވެސް ސައުސަން އެވެ. އެއީ، 2018 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި 18 ވަނަ އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި 01.18.96 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.


our sponsors and partners

ސަތޭކަ މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ސައުސަން އައުކޮށްފި
read more

ހަތަރުސަތޭކަ މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުބާލް އައުކޮށްފި

ހަތަރުސަތޭކަ މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުބާލް އައުކޮށްފި

mubal

ފިރިހެނުންގެ (ލޯންގ ކޯސް) 400 މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުބާލް އައްޒާމް އިބްރާޙީމް އައުކޮށްފިއެވެ. ހަންގޭރީގެ ބުޑަޕެސްޓްގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ 19 ވަނަ ފީނާ ވޯރލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް ގައި މުބާލް މި ރެކޯރޑް އައުކޮށްފައިވަނީ 05.14.91 އިން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީވެސް މުބާލް އެވެ. އެއީ، 2018 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި 18 ވަނަ އޭޝިއަން ގޭމްސްގައެވެ. އެ މުބާރާތުގައި 400 މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓް މުބާލް ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ 05.35.41 އިންނެވެ. މިއީ 20.50 ސިކުންތުގެ ކުރިއެރުމެކެވެ.


our sponsors and partners

ހަތަރުސަތޭކަ މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުބާލް އައުކޮށްފި
read more

ފީނާ ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް ޓްރަޔަލް (އެޕްރީލް 2022) ގެ ނަތީޖާ

ފީނާ ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް ޓްރަޔަލް (އެޕްރީލް 2022) ގެ ނަތީޖާ

ފީނާ ވޯލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގެ އެޕްރީލް 2022 ގައި ބޭއްވުނު ޓްރަޔަލްއިން ޕްރީ ސްކޮޑަށް ނެގުނު ފެތުންތެރިން:

Female (Pre Squad)
Aishath Sausan
Aishath Ulya Shaig
Een Abbas Shareef
Fathimath Zuha Ziyadh
Fathimath Anjal Fayaz
Maryam Ziva Ziam
Aish Alin Afsal
Mariam Nabaahath Azim
Hamna Ahmed
Male (Pre Squad)
Mohamed Aan Hussain
Mohamed Rihan Shiham
Ali Imaan
Mubal Azzam Ibrahim
Ibrahim Maishaan Shameem
Abdulla Naawee Ahmed
Dhaain Ahmed Shageef
Hussain Haish Hassan

 

ޓްރަޔަލްގެ ނަތީޖާއަށް ބަލައި، ޤައުމީ ޓީމަށް ހޮވުނު ފެތުންތެރިން:

Female Team
Meral Ayn Latheef
Aishath Sausan
Aishath Ulya Shaig
Een Abbas Shareef
Fathimath Zuha Ziyadh
Male Team
Mohamed Aan Hussain
Mohamed Rihan Shiham
Ali Imaan
Mubal Azzam Ibrahim
Ibrahim Maishaan Shameem
Abdulla Naawee Ahmed
Dhaain Ahmed Shageef
Hussain Haish Hassan
Mohamed Anwar Mohamed Naeem
Mohamed Joodh Fayaz
Ifzaal Ibrahim Mahfooz
Luth Muhammadh Shafiu

 

މުޅި ޓްރަޔަލްގެ ނަތީޖާ:

Name Gender Length Stroke Time Points
Aish Alin Afsal Female 200m Backstroke 03.19.30 711
Aish Alin Afsal Female 50m Breaststroke 00.42.03 691
Aish Alin Afsal Female 200m Breaststroke 03.32.36 656
Aish Alin Afsal Female 50m Freestyle 00.34.25 646
Aish Alin Afsal Female 100m Freestyle 01.16.07 644
Aish Alin Afsal Female 100m Backstroke 01.28.50 640
Aish Alin Afsal Female 200m Butterfly 04.08.77 545
Aishath Aini Abdul Hameed Female 50m Butterfly 00.36.20 706
Aishath Aini Abdul Hameed Female 50m Freestyle 00.35.29 590
Aishath Aini Abdul Hameed Female 100m Butterfly 01.36.51 571
Aishath Aini Abdul Hameed Female 100m Freestyle 01.24.34 472
Aishath Aini Abdul Hameed Female 200m Individual Medley DNS
Aishath Rubaina Ahmed Female 100m Freestyle 01.15.78 651
Aishath Rubaina Ahmed Female 200m Freestyle 02.48.13 645
Aishath Rubaina Ahmed Female 100m Breaststroke 01.38.40 636
Aishath Rubaina Ahmed Female 50m Freestyle 00.34.57 628
Aishath Sausan Female 50m Backstroke 00.34.91 1043
Aishath Sausan Female 200m Backstroke 02.58.22 994
Aishath Sausan Female 100m Backstroke 01.20.88 838
Aishath Sausan Female 50m Butterfly 00.34.38 824
Aishath Sausan Female 50m Freestyle 00.32.07 787
Aishath Theesha Mohamed Female 50m Freestyle 00.34.33 641
Aishath Theesha Mohamed Female 200m Individual Medley 03.23.36 630
Aishath Theesha Mohamed Female 100m Freestyle 01.17.76 603
Aishath Theesha Mohamed Female 400m Freestyle 06.25.13 524
Aishath Theesha Mohamed Female 100m Butterfly 01.40.87 500
Aishath Ulya Shaig Female 200m Backstroke 03.03.12 917
Aishath Ulya Shaig Female 50m Backstroke 00.36.67 900
Aishath Ulya Shaig Female 200m Butterfly 03.30.83 895
Aishath Ulya Shaig Female 50m Freestyle 00.32.56 752
Aishath Ulya Shaig Female 400m Freestyle 05.45.41 726
Aishath Ulya Shaig Female 100m Backstroke 01.27.64 659
Aishath Ulya Shaig Female 50m Butterfly 00.37.34 643
Aminath Erum Saleem Female 50m Backstroke 00.38.29 790
Aminath Erum Saleem Female 200m Backstroke 03.17.74 728
Aminath Erum Saleem Female 50m Freestyle 00.33.01 721
Aminath Erum Saleem Female 100m Backstroke 01.25.80 702
Aminath Erum Saleem Female 100m Freestyle 01.17.37 612
Aminath Erum Saleem Female 400m Freestyle 06.25.67 522
Ayaana Areef Female 200m Backstroke 03.13.13 781
Ayaana Areef Female 50m Backstroke 00.39.49 720
Ayaana Areef Female 200m Individual Medley 03.24.17 622
Ayaana Areef Female 100m Backstroke 01.29.69 615
Ayaana Areef Female 400m Freestyle 06.07.51 603
Ayaana Areef Female 100m Breaststroke 01.48.96 468
Een Abbas Shareef Female 200m Individual Medley 03.03.65 855
Een Abbas Shareef Female 100m Breaststroke 01.30.59 815
Een Abbas Shareef Female 200m Breaststroke 03.18.59 802
Een Abbas Shareef Female 50m Freestyle 00.32.50 756
Een Abbas Shareef Female 400m Freestyle 05.42.66 744
Een Abbas Shareef Female 200m Freestyle 02.42.31 717
Een Abbas Shareef Female 50m Breaststroke 00.42.32 677
Fathimath Anjal Fayaz Female 200m Butterfly 03.32.93 869
Fathimath Anjal Fayaz Female 200m Individual Medley 03.15.03 714
Fathimath Anjal Fayaz Female 50m Butterfly 00.37.78 621
Fathimath Anjal Fayaz Female 100m Butterfly 01.34.17 615
Fathimath Anjal Fayaz Female 400m Freestyle 06.29.94 505
Fathimath Anjal Fayaz Female 100m Backstroke 01.36.85 488
Fathimath Anjal Fayaz Female 100m Breaststroke DNS
Fathimath Eshal Asad Haneef Female 200m Backstroke 03.26.19 642
Fathimath Eshal Asad Haneef Female 100m Breaststroke 01.39.75 611
Fathimath Eshal Asad Haneef Female 200m Breaststroke 03.38.94 598
Fathimath Eshal Asad Haneef Female 50m Breaststroke 00.44.64 577
Fathimath Zuha Ziyadh Female 200m Butterfly 03.21.47 1026
Fathimath Zuha Ziyadh Female 50m Backstroke 00.39.86 701
Fathimath Zuha Ziyadh Female 200m Individual Medley 03.16.97 693
Fathimath Zuha Ziyadh Female 100m Butterfly 01.32.69 645
Fathimath Zuha Ziyadh Female 50m Butterfly 00.39.03 563
Fathimath Zuha Ziyadh Female 100m Backstroke DNS
Jumaira Aminath Amir Female 200m Individual Medley DNS
Jumaira Aminath Amir Female 50m Backstroke DNS
Jumaira Aminath Amir Female 50m Breaststroke DNS
Jumaira Aminath Amir Female 50m Freestyle DNS
Jumaira Aminath Amir Female 100m Breaststroke DNS
Jumaira Aminath Amir Female 100m Butterfly DNS
Jumaira Aminath Amir Female 200m Butterfly DNS
Mariam Nabaahath Azim Female 200m Backstroke 03.16.59 741
Mariam Nabaahath Azim Female 50m Backstroke 00.39.95 696
Mariam Nabaahath Azim Female 100m Backstroke 01.30.78 593
Mariam Nabaahath Azim Female 50m Freestyle 00.35.75 568
Mariam Nabaahath Azim Female 100m Freestyle 01.21.15 530
Maryam Ziva Ziam Female 200m Backstroke 03.16.63 740
Maryam Ziva Ziam Female 50m Backstroke 00.40.46 670
Maryam Ziva Ziam Female 200m Individual Medley 03.21.04 652
Maryam Ziva Ziam Female 100m Backstroke 01.30.43 600
Maryam Ziva Ziam Female 400m Freestyle 06.31.60 498
Meral Ayn Latheef Female 200m Butterfly 03.13.10 1165
Meral Ayn Latheef Female 100m Butterfly 01.23.36 886
Meral Ayn Latheef Female 200m Individual Medley 03.04.29 846
Meral Ayn Latheef Female 50m Butterfly 00.34.78 796
Meral Ayn Latheef Female 50m Freestyle 00.32.42 761
Meral Ayn Latheef Female 100m Backstroke 01.27.21 669
Zainab Abdulla Shafeeq Female 200m Butterfly 03.38.04 809
Zainab Abdulla Shafeeq Female 200m Backstroke 03.17.07 735
Zainab Abdulla Shafeeq Female 50m Freestyle 00.33.19 710
Zainab Abdulla Shafeeq Female 200m Individual Medley 03.15.59 708
Zainab Abdulla Shafeeq Female 50m Backstroke 00.40.27 679
Abdulla Naawee Ahmed Male 200m Butterfly 02.53.46 1176
Abdulla Naawee Ahmed Male 100m Backstroke 01.11.78 890
Abdulla Naawee Ahmed Male 50m Butterfly 00.28.78 864
Abdulla Naawee Ahmed Male 50m Backstroke 00.32.84 829
Abdulla Naawee Ahmed Male 100m Butterfly 01.09.93 791
Abdulla Naawee Ahmed Male 50m Freestyle 00.27.24 762
Abdulla Naawee Ahmed Male 100m Freestyle 01.02.40 742
Ahmed Alaan Ali Male 50m Breaststroke 00.39.05 663
Ahmed Alaan Ali Male 50m Butterfly 00.34.97 482
Ahmed Alaan Ali Male 100m Butterfly 01.25.41 434
Ahmed Alaan Ali Male 50m Freestyle 00.33.31 417
Ahmed Alaan Ali Male 100m Freestyle 01.17.40 389
Ahmed Atheek Amir Male 50m Freestyle 00.28.48 667
Ahmed Atheek Amir Male 50m Backstroke 00.36.77 591
Ahmed Atheek Amir Male 100m Breaststroke 01.30.41 590
Ahmed Atheek Amir Male 50m Butterfly 00.33.11 567
Ahmed Atheek Amir Male 100m Backstroke 01.24.43 547
Ahmed Atheek Amir Male 200m Individual Medley 03.01.96 490
Ahmed Atheek Amir Male 400m Freestyle 05.55.52 451
Ahmed Maain Moosa Male 200m Breaststroke 03.12.81 715
Ahmed Maain Moosa Male 50m Breaststroke 00.39.97 618
Ahmed Maain Moosa Male 100m Breaststroke 01.29.56 607
Ahmed Maain Moosa Male 100m Backstroke 01.22.82 580
Ahmed Maain Moosa Male 100m Freestyle 01.11.43 495
Ahmed Maain Moosa Male 400m Freestyle 05.45.82 490
Ahmed Maain Moosa Male 200m Individual Medley 03.02.69 484
Ahmed Neeq Niyaz Male 50m Backstroke 00.33.47 783
Ahmed Neeq Niyaz Male 200m Butterfly 03.19.24 776
Ahmed Neeq Niyaz Male 100m Backstroke 01.15.47 766
Ahmed Neeq Niyaz Male 50m Butterfly 00.30.42 732
Ahmed Neeq Niyaz Male 400m Individual Medley DQ
Ahmed Yanaal Rameez Male 100m Backstroke 01.17.27 714
Ahmed Yanaal Rameez Male 50m Backstroke 00.34.62 708
Ahmed Yanaal Rameez Male 200m Backstroke 02.46.90 699
Ahmed Yanaal Rameez Male 100m Freestyle 01.04.71 665
Ahmed Yanaal Rameez Male 50m Freestyle 00.29.26 615
Ali Imaan Male 200m Butterfly 02.39.75 1505
Ali Imaan Male 100m Backstroke 01.07.92 1051
Ali Imaan Male 400m Individual Medley 05.40.72 953
Ali Imaan Male 50m Backstroke 00.31.43 946
Ali Imaan Male 400m Freestyle 04.48.71 842
Dhaain Ahmed Shageef Male 200m Butterfly 02.44.99 1366
Dhaain Ahmed Shageef Male 100m Butterfly 01.09.59 803
Dhaain Ahmed Shageef Male 50m Butterfly 00.30.15 752
Dhaain Ahmed Shageef Male 200m Individual Medley 02.41.86 696
Dhaain Ahmed Shageef Male 200m Freestyle 02.29.73 640
Dhaain Ahmed Shageef Male 400m Freestyle 05.23.65 597
Hussain Haish Hassan Male 50m Backstroke 00.30.44 1041
Hussain Haish Hassan Male 50m Breaststroke 00.34.34 975
Hussain Haish Hassan Male 50m Butterfly 00.28.71 871
Hussain Haish Hassan Male 100m Breaststroke 01.19.86 856
Hussain Haish Hassan Male 50m Freestyle 00.28.94 636
Ibrahim Maadh Sajid Male 100m Backstroke 01.16.48 736
Ibrahim Maadh Sajid Male 200m Backstroke 02.45.17 721
Ibrahim Maadh Sajid Male 200m Freestyle 02.25.46 698
Ibrahim Maadh Sajid Male 100m Freestyle 01.04.32 678
Ibrahim Maadh Sajid Male 400m Freestyle 05.21.17 611
Ibrahim Maadh Sajid Male 200m Individual Medley 02.50.75 593
Ibrahim Maadh Sajid Male 200m Butterfly DNS
Ibrahim Maishaan Shameem Male 200m Butterfly 02.44.44 1380
Ibrahim Maishaan Shameem Male 50m Breaststroke 00.36.24 830
Ibrahim Maishaan Shameem Male 100m Butterfly 01.09.39 810
Ibrahim Maishaan Shameem Male 50m Butterfly 00.29.74 783
Ibrahim Maishaan Shameem Male 200m Freestyle 02.23.01 734
Ibrahim Maishaan Shameem Male 200m Individual Medley 02.43.25 678
Ibrahim Nafeel Ismail Male 200m Butterfly 03.06.39 948
Ibrahim Nafeel Ismail Male 100m Freestyle 01.08.15 570
Ibrahim Nafeel Ismail Male 400m Freestyle 05.32.48 551
Ibrahim Nafeel Ismail Male 50m Butterfly 00.34.07 521
Ibrahim Nafeel Ismail Male 200m Individual Medley 03.00.39 502
Ifzaal Ibrahim Mahfooz Male 200m Butterfly 03.08.57 915
Ifzaal Ibrahim Mahfooz Male 200m Breaststroke 03.03.61 828
Ifzaal Ibrahim Mahfooz Male 100m Breaststroke 01.25.14 706
Ifzaal Ibrahim Mahfooz Male 400m Individual Medley 06.18.18 697
Ifzaal Ibrahim Mahfooz Male 50m Breaststroke 00.38.58 688
Ifzaal Ibrahim Mahfooz Male 400m Freestyle 05.24.88 591
Ifzaal Ibrahim Mahfooz Male 200m Individual Medley 02.53.83 562
Izyan Nazim Male 200m Breaststroke 03.04.55 815
Izyan Nazim Male 100m Breaststroke 01.24.51 722
Izyan Nazim Male 50m Breaststroke 00.38.41 697
Izyan Nazim Male 400m Freestyle 05.42.80 503
Izyan Nazim Male 200m Individual Medley 03.00.52 501
Luth Muhammadh Shafiu Male 200m Butterfly 03.11.70 871
Luth Muhammadh Shafiu Male 50m Butterfly 00.29.57 797
Luth Muhammadh Shafiu Male 50m Freestyle 00.27.48 743
Luth Muhammadh Shafiu Male 200m Breaststroke 03.10.38 743
Luth Muhammadh Shafiu Male 100m Freestyle 01.02.88 725
Luth Muhammadh Shafiu Male 200m Individual Medley 02.47.91 623
Luth Muhammadh Shafiu Male 400m Freestyle 05.28.62 571
Minvaal Ibrahim Male 50m Breaststroke 00.39.62 635
Minvaal Ibrahim Male 50m Butterfly 00.32.97 575
Minvaal Ibrahim Male 50m Freestyle 00.30.08 566
Minvaal Ibrahim Male 100m Breaststroke 01.31.74 564
Minvaal Ibrahim Male 200m Breaststroke 03.29.97 553
Minvaal Ibrahim Male 100m Freestyle 01.09.70 532
Minvaal Ibrahim Male 400m Freestyle 05.57.93 441
Mohamed Aan Hussain Male 200m Butterfly 02.32.81 1720
Mohamed Aan Hussain Male 100m Backstroke 01.03.62 1279
Mohamed Aan Hussain Male 100m Butterfly 01.00.84 1202
Mohamed Aan Hussain Male 200m Freestyle 02.03.04 1154
Mohamed Aan Hussain Male 50m Butterfly 00.26.67 1086
Mohamed Aan Hussain Male 100m Freestyle 00.55.77 1040
Mohamed Aan Hussain Male 50m Freestyle 00.24.60 1035
Mohamed Anwar Mohamed Naeem Male 50m Breaststroke 00.35.28 899
Mohamed Anwar Mohamed Naeem Male 200m Breaststroke 02.59.49 886
Mohamed Anwar Mohamed Naeem Male 100m Breaststroke 01.21.76 798
Mohamed Anwar Mohamed Naeem Male 50m Freestyle 00.28.45 669
Mohamed Anwar Mohamed Naeem Male 100m Freestyle 01.05.94 629
Mohamed Ayaan Ali Male 100m Backstroke 01.12.18 876
Mohamed Ayaan Ali Male 50m Backstroke 00.34.07 743
Mohamed Ayaan Ali Male 200m Backstroke 02.44.93 725
Mohamed Ayaan Ali Male 100m Freestyle 01.03.76 696
Mohamed Ayaan Ali Male 200m Freestyle 02.28.18 660
Mohamed Ayaan Ali Male 200m Individual Medley 02.51.76 582
Mohamed Ayaan Ali Male 400m Freestyle 05.32.38 551
Mohamed Aydin Niyaz Male 200m Butterfly 03.06.10 952
Mohamed Aydin Niyaz Male 200m Breaststroke 03.13.51 707
Mohamed Aydin Niyaz Male 100m Breaststroke 01.27.46 652
Mohamed Aydin Niyaz Male 50m Breaststroke 00.39.55 638
Mohamed Aydin Niyaz Male 100m Backstroke 01.22.63 584
Mohamed Aydin Niyaz Male 200m Individual Medley 02.56.35 538
Mohamed Joodh Fayaz Male 200m Breaststroke 02.56.28 936
Mohamed Joodh Fayaz Male 100m Breaststroke 01.21.11 817
Mohamed Joodh Fayaz Male 50m Breaststroke 00.36.68 800
Mohamed Joodh Fayaz Male 400m Freestyle 05.17.82 631
Mohamed Joodh Fayaz Male 200m Individual Medley 02.48.61 615
Mohamed Joodh Fayaz Male 50m Butterfly 00.33.31 557
Mohamed Rihan Shiham Male 200m Butterfly 02.28.17 1887
Mohamed Rihan Shiham Male 400m Individual Medley 05.17.70 1176
Mohamed Rihan Shiham Male 100m Backstroke 01.07.21 1085
Mohamed Rihan Shiham Male 50m Backstroke 00.30.90 996
Mohamed Rihan Shiham Male 100m Butterfly 01.04.76 996
Mohamed Rihan Shiham Male 50m Butterfly 00.28.30 909
Mohamed Rihan Shiham Male 200m Freestyle 02.18.89 802
Mohamed Yaish Saamee Male 100m Backstroke 01.17.24 715
Mohamed Yaish Saamee Male 50m Freestyle 00.29.45 603
Mohamed Yaish Saamee Male 200m Backstroke 02.58.74 569
Mohamed Yaish Saamee Male 100m Freestyle 01.08.61 558
Mohamed Yaish Saamee Male 50m Backstroke 00.37.73 547
Mohamed Yaish Saamee Male 200m Individual Medley 03.05.80 460
Mohamed Yaish Saamee Male 400m Freestyle 06.22.91 361
Mohamed Yaman Yassin Male 100m Backstroke 01.13.77 820
Mohamed Yaman Yassin Male 50m Backstroke 00.34.22 733
Mohamed Yaman Yassin Male 200m Backstroke 02.45.70 715
Mohamed Yaman Yassin Male 100m Breaststroke 01.28.53 628
Mohamed Yaman Yassin Male 200m Individual Medley 02.55.27 548
Mohamed Yaman Yassin Male 400m Freestyle 05.35.92 534
Mubal Azzam Ibrahim Male 200m Breaststroke 02.41.15 1225
Mubal Azzam Ibrahim Male 200m Individual Medley 02.18.99 1099
Mubal Azzam Ibrahim Male 100m Breaststroke 01.14.25 1065
Mubal Azzam Ibrahim Male 50m Breaststroke 00.33.54 1047
Mubal Azzam Ibrahim Male 400m Freestyle DNS
Mubal Azzam Ibrahim Male 100m Freestyle DNS
Mubal Azzam Ibrahim Male 200m Freestyle DNS
Yoosuf Ayaan Rizvee Male 50m Breaststroke 00.36.72 798
Yoosuf Ayaan Rizvee Male 100m Breaststroke 01.21.93 793
Yoosuf Ayaan Rizvee Male 100m Freestyle 01.06.73 607
Yoosuf Ayaan Rizvee Male 50m Freestyle 00.29.71 587
Yoosuf Ayaan Rizvee Male 50m Backstroke 00.37.84 542
Yoosuf Nuhaik Naseem Male 200m Butterfly 03.09.86 897
Yoosuf Nuhaik Naseem Male 200m Freestyle 02.27.41 671
Yoosuf Nuhaik Naseem Male 100m Freestyle 01.06.91 602
Yoosuf Nuhaik Naseem Male 50m Freestyle 00.29.75 585
Yoosuf Nuhaik Naseem Male 50m Breaststroke 00.40.75 583
Yoosuf Nuhaik Naseem Male 200m Individual Medley 02.58.03 523
Zayan Bin Ahmed Iyad Male 200m Butterfly 03.06.99 939
Zayan Bin Ahmed Iyad Male 400m Individual Medley 06.15.92 710
Zayan Bin Ahmed Iyad Male 100m Freestyle 01.08.29 566
Zayan Bin Ahmed Iyad Male 50m Freestyle 00.30.48 544
Zayan Bin Ahmed Iyad Male 100m Butterfly 01.20.63 516

 

* ހާޒިރީ އާއި ޓްރަޔަލްގެ ނަތީޖާއަށް ބަލައި، ސްކޮޑަށް ބަދަލުއައި ފެތުންތެރިންނަށާއި، ސްކޮޑުން ވަކިކުރެވުނު ފެތުންތެރިންނަށް އެސޯސިއޭޝަނުން އެކަން އަންގާނެއެވެ.


our sponsors and partners

ފީނާ ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް ޓްރަޔަލް (އެޕްރީލް 2022) ގެ ނަތީޖާ
read more

އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ 2022 އޮންނާނެ ތަނާއި ވަގުތު

އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ 2022 އޮންނާނެ ތަނާއި ވަގުތު

މިއެސޯސިއޭޝަންގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ 19 މާރިޗް 2022 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގައި އޮންލައިންކޮށް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ތިރީގައި އެވަނީ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާއެވެ.

ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ:

 1. ހާޒިރީ އަދި ރޯލްކޯލް
 2. ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުން
 3. މަރުޙަބާ ދެންނެވުމާއި 2021 އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމާއި ފާސްކުރުން.
 4. 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޚަރަދު ރިޕޯރޓް ހުށަހެޅުން.
 5. 2022 ވަނަ އަހަރު ހިންގާނެ ޙަރަކާތްތައް ހުށަހެޅުން.
 6. 2022 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރެވިފައިވާ ބަޖެޓް ހުށަހަޅައި ފާސްކުރުން.
 7. މެންބަރުންގެ އިތުރު ޚިޔާލު.

މިޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވޭނީ އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ 13 ވަނަ މައްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކުރާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީވެ، ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ 17 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މެންބަރޝިޕްފީ ދައްކާފައިވާ މެންބަރުންނަށެވެ. މިހާތަނަށް މެންބަރޝިޕްފީ ނުދައްކާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މިއަހަރުގެ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ މެންބަރުން މެންބަރޝިޕްފީ ދެއްކުމުގެ އެންމެފަހު ތާރީޚަކީ 17 މާރިޗް 2022 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު 14:00 ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. އަދި، މިވަގުތުގެ ކުރިން، މެންބަރޝިޕް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށް އަރުވަމެވެ.

މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި މިވާހަކަ ދަންނަވެމެވެ.


our sponsors and partners

އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ 2022 އޮންނާނެ ތަނާއި ވަގުތު
read more

އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ 2022 ގެ ނޯޓިސް

އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ 2022 ގެ ނޯޓިސް

މިއެސޯސިއޭޝަންގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ 19 މާރިޗް 2022 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު އޮންލައިންކޮށް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ތިރީގައި އެވަނީ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާއެވެ. މި ޖަލްސާ އޮންނާނެ ގަޑިއާއި އެޖެންޑާއަށް ގެނެވޭ ބަދަލެއްވާނަމަ އެކަން ޖަލްސާ ފެށުމުގެ މަދުވެގެން 7 ދުވަސްކުރިން މެންބަރުންނަށް އަންގާނެވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ:

 1. ހާޒިރީ އަދި ރޯލްކޯލް
 2. ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުން
 3. މަރުޙަބާ ދެންނެވުމާއި 2021 އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމާއި ފާސްކުރުން.
 4. 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޚަރަދު ރިޕޯރޓް ހުށަހެޅުން.
 5. 2022 ވަނަ އަހަރު ހިންގާނެ ޙަރަކާތްތައް ހުށަހެޅުން.
 6. 2022 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރެވިފައިވާ ބަޖެޓް ހުށަހަޅައި ފާސްކުރުން.
 7. މެންބަރުންގެ އިތުރު ޚިޔާލު.

މިޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވޭނީ އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ 13 ވަނަ މައްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކުރާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީވެ، ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ 17 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މެންބަރޝިޕްފީ ދައްކާފައިވާ މެންބަރުންނަށެވެ. މިހާތަނަށް މެންބަރޝިޕްފީ ނުދައްކާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މިއަހަރުގެ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ މެންބަރުން މެންބަރޝިޕްފީ ދެއްކުމުގެ އެންމެފަހު ތާރީޚަކީ 17 މާރިޗް 2022 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު 14:00 ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

ވީމާ، މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި މިވާހަކަ ދަންނަވެމެވެ.


our sponsors and partners

އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ 2022 ގެ ނޯޓިސް
read more