ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 5 ވަނަ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލެވޭ ކުލަބުތައް

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 5 ވަނަ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލެވޭ ކުލަބުތައް

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 5 ވަނަ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމަށް، ކުލަބުގެ ފަރާތުން ވޯޓުލާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅައި މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފޯމު، ކަނޑައަޅާފައިވާ ސުންގަޑީގެ ކުރިން ހުށަހަޅާފައިވާ ކުލަބުތަކުގެ ލިސްޓު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

Club Members:

Membership # Full Name Reg #
M/2023/A0183 A TEN SPORTS CLUB 141/COS/CERT/2022/188
M/2023/A0182 DHI SPORTS CLUB 141/COS/CERT/2022/187
M/2023/A0184 FEENA SWIMMING ACADEMY 141/COS/CERT/2022/186
M/2023/A0181 YOUTH CHALLENGE SPORTS CLUB 141/COS/CERT/2022/185

 

ވީމާ، މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި މިވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

އިންތިޚާބާއި ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު އަދި ފޯމުތައް: އިލެކްޝަންސް އިންފޮމޭޝަން ޕޭޖު


our sponsors and partners

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 5 ވަނަ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލެވޭ ކުލަބުތައް
read more

މި 2024 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ

މި 2024 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ

2024 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗުމަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ ތިރީގައިވާ ލިންކުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. މި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް ޖޫން 1 2024 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާ މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ އާންމުޖަލްސާއަށް ހުށަޅުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިޔައުމިއްޔާއަށް އެއްވެސް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅުއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން، 30 މެއި 2024 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00ގެ ކުރިން، މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

2024 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ: ޑައުންލޯޑު ލިންކު

އިންތިޚާބާއި ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު އަދި ފޯމުތައް: އިލެކްޝަންސް އިންފޮމޭޝަން ޕޭޖު


our sponsors and partners

މި 2024 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ
read more

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 5 ވަނަ އިންތިޚާބު: ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބުކޮށްފައިވާ ގޮތް

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 5 ވަނަ އިންތިޚާބު: ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބުކޮށްފައިވާ ގޮތް

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 5 ވަނަ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރަން ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި، އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓު ތަރުތީބު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1: މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު

އެސޯސިއޭޝަންގެ ނާއިބު ރައީސް

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1: އިސްމާޢީލް ޢަލީ

ޚަޒާންދާރު

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1: ޢަލީ ޝަމީމް

ކޯޗު ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1: އަޙްމަދު ފިރާސް އަފީފް

ޓެކްނިކަލް އޮފިޝަލް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1: ޙަސަން ސިރާރު

މެމްބަރ ކްލަބް މެމްބަރ ރިރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް:

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1: އޭ ޓެން ސްޕޯރޓްސް ކްލަބް – އަލީފް ޢަބްދުﷲ ނަސީމް

ފަރުދީ މެންބަރުން ރިޕްރެޒެންޓްކުރާ އަންހެން މެންބަރު

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1: ރަޙީމާ އާދަމް

ފަރުދީ މެންބަރުން ރިޕްރެޒެންޓްކުރާ ފިރިހެން މެންބަރު

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1: މުޙައްމަދު ނައްވާރު އިބްރާޙީމް

 

ވީމާ، މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި މިވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

އިންތިޚާބާއި ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު އަދި ފޯމުތައް: އިލެކްޝަންސް އިންފޮމޭޝަން ޕޭޖު

 


our sponsors and partners

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 5 ވަނަ އިންތިޚާބު: ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބުކޮށްފައިވާ ގޮތް
read more

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 5 ވަނަ އިންތިޚާބު: ދެވަނަ ފުރުޞަތުގައި ކުރިމަތިލީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 5 ވަނަ އިންތިޚާބު: ދެވަނަ ފުރުޞަތުގައި ކުރިމަތިލީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 5 ވަނަ އިންތިޚާބުގައި ކުލަބް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްގެ މަޤާމަށް ވާދަކުރުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ފޯމު ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީވެ، އިންތިޚާބުގެ ޤަވައިދުގެ 2. ވަނަ މާއްދާގެ (ބ)ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހުޅުވާލެވުނު 2 ވަނަ ފުރުޞަތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ނަންތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 • ކްލަބް މެމްބަރ ރިރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް: އޭ ޓެން ސްޕޯރޓްސް ކްލަބް – އަލީފް ޢަބްދުﷲ ނަސީމް

ވީމާ، މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި މިވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

އިންތިޚާބާއި ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު އަދި ފޯމުތައް: އިލެކްޝަންސް އިންފޮމޭޝަން ޕޭޖު


our sponsors and partners

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 5 ވަނަ އިންތިޚާބު: ދެވަނަ ފުރުޞަތުގައި ކުރިމަތިލީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު
read more

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 5 ވަނަ އިންތިޚާބު: ކްލަބް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލެވޭ 2 ވަނަ ފުރުޞަތު

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 5 ވަނަ އިންތިޚާބު: ކްލަބް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލެވޭ 2 ވަނަ ފުރުޞަތު

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 5 ވަނަ އިންތިޚާބުގައި ކުލަބް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްގެ މަޤާމަށް ވާދަކުރުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ފޯމު ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީވެ، އިންތިޚާބުގެ ޤަވައިދުގެ 2. ވަނަ މާއްދާގެ (ބ)ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ 2 ވަނަ ފުރުޞަތު، 14 މެއި 2024 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހުޅުވާލަމެވެ.


our sponsors and partners

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 5 ވަނަ އިންތިޚާބު: ކްލަބް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލެވޭ 2 ވަނަ ފުރުޞަތު
read more

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 5 ވަނަ އިންތިޚާބު: ކުރިމަތިލީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 5 ވަނަ އިންތިޚާބު: ކުރިމަތިލީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 5 ވަނަ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް، 13 މެއި 2024 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 އާއި ހަމައަށް ލިބިފައިވާ ނަންތަކުގެ ލިސްޓު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 • ރަޙީމާ އާދަމް – ފަރުދީ މެންބަރުން ރިޕްރެޒެންޓްކުރާ އަންހެން މެންބަރު
 • ޙަސަން ސިރާރު – ޓެކްނިކަލް އޮފިޝަލް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް
 • މުޙައްމަދު ނައްވާރު އިބްރާޙީމް – ފަރުދީ މެންބަރުން ރިޕްރެޒެންޓްކުރާ ފިރިހެން މެންބަރު
 • އަޙްމަދު ފިރާސް އަފީފް – ކޯޗު ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް
 • މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު – އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް
 • އިސްމާޢީލް ޢަލީ – އެސޯސިއޭޝަންގެ ނާއިބު ރައީސް
 • ޢަލީ ޝަމީމް – ޚަޒާންދާރު

ވީމާ، މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި މިވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.


our sponsors and partners

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 5 ވަނަ އިންތިޚާބު: ކުރިމަތިލީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު
read more

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 5 ވަނަ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 5 ވަނަ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 5 ވަނަ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލެވޭ މީހުންނާއި ކުލަބުތަކުގެ ލިސްޓު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. އަދި މިލިސްޓުގައި މައްސަލައެއް ވާނަމަ، އެކަން ބަލައިދިނުމަށްއެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ މެންބަރުންނަށް ހުޅުވާލަމެވެ. ވީމާ، މިލިސްޓުގައި މައްސަލައެއް ވާނަމަ، 16 މެއި 2024 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00ގެ ކުރިން މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ކުލަބު މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިވެ، ވޯޓުލުމަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނީ މިއިންތިޚާބުގެ ޤަވައިދުގެ 7. ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި، ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފޯމު، މިއިންތިޚާބުގެ ގަވައިދުގެ 2. ވަނަ މާއްދާގެ (އ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސުންގަޑީގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ކުލަބުތަކަށް އެކަންޏެވެ. ވީމާ، ތިރީގައި ލިސްޓްކޮށްފައިވާ ކުލަބުތަކުން، މި ލިޔެކިޔުންތަކާއި ފޯމު، 23 މެއި 2024 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 ކުރިން، މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

އިންތިޚާބާއި ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު އަދި ފޯމުތައް: އިލެކްޝަންސް އިންފޮމޭޝަން ޕޭޖު

Individual Members:

Membership # Full Name ID No. Role
M/2023/A0164 ABDULLA HAFEEZ A****67 Coach
M/2024/A0196 ABDULLA NAZEEH A****15 Technical Official
M/2020/A0110 ADAM MOHAMED A****36 Coach
M/2023/A0157 ADAM NASEER A****96 Athlete
M/2021/A0155 AHMED FIRASS AFEEF A****55 Coach
M/2023/A0160 AHMED LAMMAAH IBRAHIM A****48 Athlete
M/2023/A0168 AHMED MANSOOR A****28 Coach
M/2023/A0170 AHMED NASEEM A****68 Athlete
M/2019/A0077 AHMED RAIDH A****19 Technical Official
M/2023/A0166 AHMED RASHEED A****75 Athlete
M/2020/A0130 AHMED SHAFEEQ A****03 Athlete
M/2023/A0165 AHMED THAHUSEEN A****29 Athlete
M/2023/A0175 AHMED ZAHIR A****88 Instructor
M/2020/A0123 AHMED ZAYYAN AREEF A****88 Technical Official
M/2024/A0191 AISHATH MALDHA A****58 Technical Official
M/2019/A0099 ALI IMAAN A****45 Athlete
M/2020/A0127 ALI SHAMEEM A****11 Treasurer
M/2020/A0136 AMINATH ZAAIN AREEF A****92 Technical Official
M/2023/A0172 FARUHATH WAHEED A****57 Coach
M/2024/A0195 FATHIMATH SHIFANA A****29 Technical Official
M/2023/A0159 FATHUHULLA ABOOBAKURU A****26 Instructor
M/2023/A0186 HAMNA AHMED A****01 Athlete
M/2019/A0009 HASSAN SIRAAR A****18 Technical Official
M/2019/A0029 HUSSAIN HAISH HASSAN A****72 Athlete
M/2019/A0083 HUSSAIN MUBAH A****97 Athlete
M/2020/A0147 HUSSAIN RASHEED A****86 Athlete
M/2020/A0143 HUSSAIN RASHEED A****15 Instructor
M/2023/A0171 HUSSAIN RASHEED A****45 Instructor
M/2024/A0187 HUSSAIN SOLAH A****02 Coach
M/2023/A0173 HUSSAIN SUNAZ A****67 Instructor
M/2019/A0013 IBRAHIM ALI A****06 Coach
M/2024/A0194 IBRAHIM ASHMAL SAMEER A****54 Technical Official
M/2019/A0008 IBRAHIM MOOSA A****17 Coach
M/2023/A0180 IBRAHIM NAFIZ A****11 Coach
M/2020/A0132 IBRAHIM RIYAZ A****82 Coach
M/2020/A0141 INAZ MOHAMED A****15 Athlete
M/2019/A0004 ISMAIL ALI A****99 Vice President
M/2020/A0154 KHADEEJA EASA FULHU A****37 Coach
M/2020/A0138 MARIYAM RAIMA A****20 Technical Official
M/2024/A0193 MARIYAM ZAARA ILYAS A****71 Technical Official
M/2024/A0188 MOHAMED AAN HUSSAIN A****56 Athlete
M/2019/A0002 MOHAMED ABDUL SATTAR A****74 President
M/2019/A0007 MOHAMED AMIR A****20 Athlete
M/2019/A0069 MOHAMED JAUFARU A****64 Coach
M/2020/A0144 MOHAMED NAHUDHY A****10 Instructor
M/2023/A0174 MOHAMED RASHEED A****63 Instructor
M/2019/A0092 MOHAMED SAMEER A****54 Technical Official
M/2023/A0158 MOHAMED SHANAU NASEER A****62 Athlete
M/2023/A0177 MOHAMED SHAREEF IBRAHIM A****74 Athlete
M/2019/A0011 MOHAMED SHARIF A****27 Technical Official
M/2019/A0010 MOHAMED WISHAM A****64 Coach
M/2019/A0040 MOHAMED YAISH SAAMEE A****75 Athlete
M/2024/A0192 MOHAMED YAMAN YASSIN A****93 Athlete
M/2020/A0102 MOHAMED ZAHID A****41 Coach
M/2023/A0163 MOOSA NEEVEEN A****36 Athlete
M/2020/A0142 MOOSA RASHEED A****51 Athlete
M/2023/A0176 MOOSA SAEED A****21 Athlete
M/2020/A0140 MUSTHAFA NASEER A****79 Athlete
M/2019/A0015 RAHEEMA ADAM A****61 Instructor
M/2023/A0162 UMAR FARUHAN A****95 Athlete
M/2024/A0190 YAEESH JAMEEL A****59 Technical Official
M/2019/A0054 YOOSUF NUHAIK NASEEM A****43 Athlete

 

Club Members:

Membership # Full Name Reg #
M/2023/A0183 A TEN SPORTS CLUB 141/COS/CERT/2022/188
M/2023/A0156 AQUAFEENA SWIMMING CLUB 141-COS/CERT/2022/99
M/2020/A0124 BLUEFIN SPORTS CLUB 141-SC/CERT/2018/162
M/2023/A0182 DHI SPORTS CLUB 141/COS/CERT/2022/187
M/2023/A0184 FEENA SWIMMING ACADEMY 141/COS/CERT/2022/186
M/2020/A0100 MALDIVES LIFEGUARD ASSOCIATION 141-ISA/CERT/2019/29
M/2020/A0101 SPORTS NATURE 141-SC/CERT/2019/20
M/2023/A0181 YOUTH CHALLENGE SPORTS CLUB 141/COS/CERT/2022/185

 

Numbers:

Category Qty
Athletes 24
Coaches 14
Instructors 8
Technical Officials 13
Clubs 8
Executive Members 3
Total: 70

our sponsors and partners

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 5 ވަނަ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް
read more

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 5 ވަނަ އިންތިޚާބުގެ އިންތީޚާބީ ކޮމިޓީ

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 5 ވަނަ އިންތިޚާބުގެ އިންތީޚާބީ ކޮމިޓީ

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 5 ވަނަ އިންތިޚާބުގެ ޤަވާއިދުގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް، އިންތިޚާބީ ކޮމިޓީ ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ. މި ކޮމިޓީގައި ތިއްބަވާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

 •  އަޙްމަދު އަސްލަމް
 •  އަޙްމަދު ޢަބީރު އިސްމާޢީލް
 •  މުޙައްމަދު އަނީލް ޢަބްދުއްލަޠީފް

ވީމާ، މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނާއި، އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި މިވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

އިންތިޚާބާއި ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު އަދި ފޯމުތައް: އިލެކްޝަންސް އިންފޮމޭޝަން ޕޭޖު


our sponsors and partners

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 5 ވަނަ އިންތިޚާބުގެ އިންތީޚާބީ ކޮމިޓީ
read more

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 5 ވަނަ އިންތިޚާބު

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 5 ވަނަ އިންތިޚާބު

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 5 ވަނަ އިންތިޚާބު 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 1 ވާ ހޮނިހުރި ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ވީމާ މި އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރަން އެދޭ ފަރާތްތަކަށާއި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިފައިވާ ވާހަކަ އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާނު ކުރަމެވެ. އިންތިޚާބީ ޖަލްސާއޮންނާނީ، މާލޭ ޔޫތު ސެންޓަރު (ސޯޝަލް ސެންޓަރު)ގެ ހަރުގޭގަ އެވެ. ޖަލްސާގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފެށޭނީ ހެނދުނު 10:30 ގައެވެ. އިންތިޚާބުގެ ޤަވާއިދާއި ފޯމުތައް އެސޯސިއޭޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑު ކުރެވޭނެއެވެ.

އިންތިޚާބުގެ ޤަވާއިދު: ޑައުންލޯޑު ލިންކު

އިންތިޚާބާއި ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު އަދި ފޯމުތައް: އިލެކްޝަންސް އިންފޮމޭޝަން ޕޭޖު


our sponsors and partners

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 5 ވަނަ އިންތިޚާބު
read more