ޖުމުލަ ފަނަރަ މެޑަލް ހޯދައި ދިވެހި ފެތުމުގެ ޓީމު ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް

ޖުމުލަ ފަނަރަ މެޑަލް ހޯދައި ދިވެހި ފެތުމުގެ ޓީމު ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް

ޝްރީލަންކާގެ ކެންޑީގައި ކުރިޔަށްދިޔަ އެ ޤައުމުގެ ނެޝަނަލް އަދި ނެޝަނަލް ޖޫނިއަރ ފެތުމުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ދިވެހި ފެތުމުގެ ޓީމު ޖުމުލަ ފަނަރަ މެޑަލް އާއެކު ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދައިފިއެވެ.

މިމަހުގެ 26 ން 30 އަށް ޝްރިލަންކާގެ ކެންޑީގެ ފިނި މާޙައުލުގައި ގަދަ ވިއްސާރައިގެތެރޭގައި ކުރިޔަށްދިޔަ މިމުބާރާތުގައި ދިވެހި ފެތުންތެރިން ވަނީ 1 ރަން މެޑަލް އާއި 6 ރިހި މެޑަލް އަދި 8 ލޯ މެޑަލް ހޯދާފައެވެ. މިގޮތުން ރަން މެޑަލް ހޯދާފައިވަނީ 100 މީޓަރު ބަޓަފްލައި ގައި ވާދަކޮށް މެރާލް އައިން ލަޠީފު އެވެ. ރަން މެޑަލްގެ އިތުރުން މެރާލް ވަނީ 50 މީޓަރު ބަޓަފްލައި ރޭހުން ރިހި މެޑަލް އަދި 100 މީޓަރު ފްރީސްޓައިލް ރޭހުން ލޯ މެޑަލް ހޯދާފައެވެ.

ވަކިވަކި ފެތުންތެރިން ހޯދި ކާމީޔާބީތަކަށް ބަލާއިރު ޖުނިއަރ ފިރިހެން ފެތުންތެރިޔާ ލޫޠު މުހައްމަދު ޙުސައިން 200 މީޑަރު ބްރެސްޓް ސްޓްރޯކު ރޭހުން 3 ވަނަ ހޯދައި ލޯމެޑެލް ހޯދިއެވެ. އަދި ސީނިއަރ ފެތުންތެރިޔާ މުޙައްމަދު ރިހާން ޝިހާމް ވަނީ ލަންކާގެ އެންމެ މޮޅެތި ފެތުންތެރިންނާ ވާދަކޮށް 400 މީޓަރު އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލީން 3 ވަނަ ހޯދައި ލޯ މެޑެލް ހޯދާފައެވެ. މިމުބާރާތުގެ އެންމެ ވާދަވެރި އަދި އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް މެޑަލް އެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހި ފެތުންތެރިންނަށް ހޯދުނު އެއް މެޑައްޔަކީ މުބާރާތުގެ 3 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖޭގެ ޝޯޓް ޑިސްޓެންސް އެންމެ ކުޅަދާނަ ފިރިހެން ފެތުންތެރިޔާ މުޙައްމަދު އާން ޙުސައިން 50 މީޓަރު ބަޓަފްލައި އިން ހޯދި ލޯ މެޑައްޔެވެ. 50 މީޓަރު ބަޓަފްލައި އިން އާން 3 ވަނަ ހޯދީ އިވެންޓުގައި ވާދަކުރި 37 ފެތުންތެރިންނާ ވާދަކޮށްގެންނެވެ. މި އިވެންޓުގައި ޖުމުލަ 6 ހީޓް އޮތެވެ. އާން ބަޓަފްލައި ރޭސް ނިންމާފައިވަނީ 00:27.06 ސިކުންތުންނެވެ. މި އިވެންޓުގައި ލަންކާގެ އެންމެ މޮޅެތި ބަޓަފްލައި ޖަހާ ފެތުންތެރިން ވާދަކުރިއެވެ. ލަންކާގެ ފެތުންތެރިންނަކީ ސައުތުއޭޝިޔާ ސަރަޙައްދުގެވެސް އެންމެ މޮޅެތި ފެތުންތެރިންގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރު ފެތުންތެރިންނެވެ.

ޝްރީލަންކާގެ ކެންޑީ ހިލްވުޑް ކޮލެޖް ސްވިމިންގ ޕޫލުގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ މިމުބާރާތުގައި ރައްޖޭގެ ރިލޭ ޓީމުތައް ވަނީ ޝްރީލަންކާގެ މޮޅެތި ފެތުންތެރިން ހިމެނޭ ޓީމުތަކާ ވާދަކޮށް އަޖައިބުކުރުވަނިވި ނަތީޖާތައް ހޯދާފައެވެ. މިގޮތުން މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ޖޫނިއަރ ފިރިހެން ޓީމު 4 ގުނަ 100 މީޓަރު މެޑްލީ ރިލޭ އިން 04:41.82 އިން ރޭސް ނިންމައި ރިހި މެޑަލް ހޯދިއިރު ހަމައެދުވަހު ލަންކާގެ ޓީމުތައް ފަހަތަށް ޖައްސާލައި ރާއްޖޭގެ ސީނިރަ ފިރިހެން ޓީމު ވަނީ 4 ގުނަ ސަތޭކަ މީޓަރު މެޑްލީ ރިލޭ އިން 04:10.93 އިން ރޭސް ނިންމައި ލޯމެޑަލް ހޯދާފައެވެ.

މުބާރާތުގެ 2 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖޭގެ ޖޫނިއަރ ފިރިހެން ޓީމު 4 ގުނަ 100 މީޓަރު ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ ގައި ވާދަކޮށް 04:14.71 އިން ރޭސް ނިންމައި ރިހި މެޑަލި ހޯދުމުގެ އިތުރުން ސީނިއަރ ފިރިހެން ޓީމު ވަނީ 4 ގުނަ 50 މީޓަރު ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ ރޭސް 01:41.30 އިން ރޭސް ނިންމައި ލޯ މެޑަލް ހޯދާފައެވެ. މިއީ 2 ވަނަ އަށް ދިޔަ ޓީމަށްވުރެ 29 ސްޕްލިޓް ސިކުންތުގެ ތަފާތު ނަތީޖާއެކެވެ. އަދި މުބާރާތުގެ 3 ވަނަދުވަހު ދިވެހި ސީނިއަރ ފިރިހެން ޓީމު ވަނީ 4 ގުނަ 200 މީޓަރު ފްރީސްޓައިލް ރިލޭގައި ވާދަކޮށް 08:25.80 ން 3 ވަނަ އަށް ރޭސް ނިންމައި ލޯ މެޑަލް ހޯދާފައެވެ. މިއީ ރޭހުން 2 ވަނަ ހޯދި ޓީމަށްވުރެ 28 ސްޕްލިޓް ސިކުންތުގެ ތަފާތު ވަގުތެކެވެ.

މުބާރާތުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖޭގެ ޖޫނިއަރ ފިރިހެން ޓީމު 4 ގުނަ 50 މީޓަރު މެޑްލީ ރިލޭ ގައި ވާދަކޮށް 02:06.11 އިން ރޭސް ނިންމައި ރިހި މެޑަލި ހޯދުމުގެ އިތުރުން ސީނިއަރ ފިރިހެން ޓީމު ވަނީ 4 ގުނަ 50 މީޓަރު މެޑްލީ ރިލޭ ރޭސް 01:52.79 އިން 2 ވަނައަށް ރޭސް ނިންމައި ރިހި މެޑަލް ހޯދާފައެވެ. މިއީ 2 ވަނަ އަށް ދިޔަ ޓީމަށްވުރެ 07 ސިކުންތުގެ ތަފާތު ނަތީޖާއެކެވެ. އަދި މިއީ ޝްރީލަންކާގެ އެންމެ މޮޅެތި ފެތުންތެރިން ހިމެނޭ ޓީމުތަކަށް ހައިރާންކަން ގެނުވައިދިން ނަތީޖާއެކެވެ. ތާރީޚީ މި ނަތީޖާއާއެކު ދިވެހި ފިރިހެން ފެތުންތެރިން ވަނީ ދިވެހި ފެތުންތެރިން ކުރިއަރަމުން އަންނަ ހަލިވި މިން ސާބިތު ކޮށްދީފައެވެ.

މުބާރާތުގެ އެންމެ ފަހު ދުވަހަކީ އިއްޔެ އެވެ. އިއްޔެ ރާއްޖޭގެ ޖުނިއަރ އަންހެން ޓީމު ވަނީ 4 ގުނަ 50 މީޓަރު ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ 02:08.75 ން 2 ވަނައަށް ރޭސް ނިންމައި ރިހި މެޑަލް ހޯދާފައެވެ. މިއީ 1 ވަނަ އަށް ރޭސް ނިންމި ޓީމަށްވުރެ 2 ސިކުންތު ތަފާތު ވަގުތެކެވެ. މިއާއެކު ރާއްޖޭގެ ސީނިއަރ ފިރިހެން ޓީމު 4 ގުނަ 100 މީޓަރު ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ 03:43.32 ން 3 ވަނައަށް ރޭސް ނިންމައި ލޯ މެޑަލި ހޯދީ ހިލްވުޑް ކޮލެޖް ސްވިމިންގ ކޮމްޕްލެކްސްގައި ތިބި އެތައްބަޔަކު ހައިރާންކޮށްލާފަދަ ގޮތަކަށް ފަހަތުން އަރައި ކަމިޔާބު ހޯދައިގެންނެވެ. އަދި ސީނިއަރ ފިރިހެން ޓީމުވަނީ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރި 2 ވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ހޮވިގެން ގޮސްފައެވެ. މިއީ މިހާތަނަށް ދިވެހި ފެތުންތެރިން ހޯދި އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީއެވެ.

މިމަހު 26 ން 30 އަށް ކުރިޔަށްދާ މިމުބާރާރުގައި ރާއްޖޭގެ ފެތުންތެރިން ވާދަކުރަނީ ޖޫނިއަރ ނެޝަނަލް ފިރިހެން އަދި ނެޝަނަލް އަންހެން ފިރިހެން ބައިގައެވެ. މި 4 ބައިގައި އެކު ޖުމުލަ ދިވެހި 25 ފެތުންތެރިން މިމުބާރާތުގައި ވާދަކުރެއެވެ. މިމުބާރާތް ކުރިޔަށްދާ ކެންޑީއަށް މިދުވަސްކޮޅު މޫސުން ގޯސްވެފައިވާތީ މުބާރާތުގެ އިވެންޓުތައް ކުރިޔަށްދިޔައީ ގަދަ ވާރޭއާއި ގަދަ ފިނީގައި އޯޕަން އެއަރ ޕޫލެއްގައެވެ.

މިމުބާރާތުގައި ރާއްޖެ ހިމެނޭހެން ލަންކާގެ އެކި ކުލަބުތަކާ ކޮލެޖްތަކުން ޖުމުލަ 49 ޓީމު ބައިވެރިވެއެވެ.


our sponsors and partners

ޖުމުލަ ފަނަރަ މެޑަލް ހޯދައި ދިވެހި ފެތުމުގެ ޓީމު ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް
read more

ހަތަރުސަތޭކަ މީޓަރު މެޑްލީ ރޭހުން ރިހާން ޝިހާމް ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފި

ހަތަރުސަތޭކަ މީޓަރު މެޑްލީ ރޭހުން ރިހާން ޝިހާމް ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފި

ޝްރީލަންކާގެ ކެންޑީގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ އެ ޤައުމުގެ ނެޝަނަލް އަދި ނެޝަނަލް ޖޫނިއަރ ޝޯޓްކޯސް މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ދުވަހު، ރާއްޖޭގެ ކުރިއަރަމުން އަންނަ ފެތުންތެރިޔާ ލޫޠު މުޙައްމަދު ހުސައިން ދުއިސައްތަ މީޓަރު ބްރެސްޓް ސްޓްރޯކް ރޭހުން ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފިއެވެ.

ޝްރީލަންކާގެ ކެންޑީ ހިލްވުޑް ކޮލެޖް ސްވިމިންގ ޕޫލުގައި އިއްޔެ ކުރިޔަށް ދިޔަ 400 މީޓަރު މެޑްލީ ރޭހުން މުހައްމަދު ރިހާން ޝިހާމް ލޯ މެޑަލް ހޯދީ ރޭހުގައި ވާދަކުރި 8 ފެތުންތެރިންނާ ވާދަކޮށް 05:03.53 ން ރޭސް ނިންމައިގެންނެވެ. މިއީ ރޭހުގެ 2 ވަނަ ހޯދި ލަންކާގެ ފެތުންތެރިޔާ އަށްވުރެ 00:00.23 ސްޕްލިޓް ސެކަންޑް ތަފާތު ވަގުތެކެވެ.

މިމަހު 26 ން 30 އަށް ކުރިޔަށްދާ މިމުބާރާރުގައި ރާއްޖޭގެ ފެތުންތެރިން ވާދަކުރަނީ ޖޫނިއަރ ނެޝަނަލް ފިރިހެން އަދި ނެޝަނަލް އަންހެން ފިރިހެން ބައިގައެވެ. މި 4 ބައިގައި އެކު ޖުމުލަ ދިވެހި 25 ފެތުންތެރިން މިމުބާރާތުގައި ވާދަކުރެއެވެ.

މިމުބާރާތުގައި މުޙައްމަދު ރިހާން ޝިހާމް ހޯދި މިމެޑައްޔަކީ ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ފެތުމުގެ މުބާރާތްތަކުން ރިހާން ވާދަކޮށް ހޯދި ފުރަތަމަ މެޑައްޔެވެ.

މިމުބާރާތުގައި ރާއްޖެ ހިމެނޭހެން ލަންކާގެ އެކި ކުލަބުތަކާ ކޮލެޖްތަކުން ޖުމުލަ 49 ޓީމު ބައިވެރިވެއެވެ.


our sponsors and partners

ހަތަރުސަތޭކަ މީޓަރު މެޑްލީ ރޭހުން ރިހާން ޝިހާމް ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފި
read more

ޖޫނިއަރ ފިރިހެން ޓީމު ސަތޭކަމީޓަރު ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ އިން ރިހި މެޑަލް އަދި ސީނިއަރ ފިރިހެން ޓީމު ފަންސާސް މީޓަރު ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ އިން ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފި

ޖޫނިއަރ ފިރިހެން ޓީމު ސަތޭކަމީޓަރު ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ އިން ރިހި މެޑަލް އަދި ސީނިއަރ ފިރިހެން ޓީމު ފަންސާސް މީޓަރު ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ އިން ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފި

ޝްރީލަންކާގެ ކެންޑީގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ އެ ޤައުމުގެ ނެޝަނަލް އަދި ނެޝަނަލް ޖޫނިއަރ ޝޯޓްކޯސް މުބާރާތުގައި އިއްޔެ ރާއްޖޭގެ ފިރިހެން ޖޫނިއަރ ޓީމު ސަތޭކަ މީޓަރު ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ ރޭހުން ރިހި މެޑަލް އަދި ސީނިއަރ ފިރިހެން ޓީމު 50 މީޓަރު ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ ރޭހުން ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފިއެވެ.

ޝްރީލަންކާގެ ކެންޑީ ހިލްވުޑް ކޮލެޖް ސްވިމިންގ ޕޫލުގައި މިއަދު ކުރިޔަށްދާ މިމުބާރާތުގެ އިއްޔެގެ އިވެންޓް ތަކުގައި ދިވެހި ފެތުންތެރިންގެތެރެއިން ޖޫއަރ ފިރިހެން ޓީމު ސަތޭކަ މީޓަރު ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ އިން ރިހި މެޑަލް ހޯދީ ލަންކާގެ ކޮލެޖްތަކާ އެކިއެކި ކުލަބުތައް ހިމެނޭގޮތުން 10 ޓީމަކާ ވާދަކޮށް ހީޓްޖަހައި ފައިނަލްގައި ވާދަކޮށް 04:14.71 ން ރޭސް ނިންމައިގެންނެވެ. އަދި ސީނިއަރ ފިހެން ޓީމު ލޯ މެޑަލް ހޯދީ ލަންކާގެ އެންމެ ވަރުގަދަ މޮޅެތި ފެތުންތެރިން ހިމެނޭހެން އެކިއެކި ކުލަބުތަކާ ކޮލެޖްތަކުން 15 ޓީމަކާ ވާދަކޮށް ހީޓްޖަހައި ފައިނަލްގައި ވާދަކޮށް 01:14.41 ން ރޭސް ނިންމައިގެންނެވެ. މިއީ ރޭހުން 2 ވަނަ ހޯދި ޓީމަށްވުރެ 00:00.52 މިލިސިކުންތުގެ ތަފާތު ވަގުތެކެވެ.

ޖޫނިއަރ ފިރިހެން 100 މީޓަރު ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ ރޭހުން ރިހި މެޑަލް ހޯދި ޓީމުގައި ހިމެނެނީ ޔާސީން މުޙައްމަދު ޔޫސުފް އާއި، ޝައިމް ޙުސައިން އިބްރާހީމް އާއި ލޫޠު މުޙައްމަދު ޙުސައިންގެ އިތުރުން އިސްމާޢީލް އަޖުމަލް މޫސާ އެވެ. އަދި ސީނިއަރ ފިރިހެން 50 މީޓަރު ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ އިން ލޯ މެޑެލް ހޯދި ޓީމުގައި ހިމެނެނީ މުޙައްމަދު އާން ޙުސައިން އާއި ޢަލީ އިއްމާން އާއި މުޙައްމަދު ރިހާން ޝިހާމުގެ އިތުރުން ޙުސައިން ހާއިޝް މުޙައްމަދު އެވެ.

މިމަހު 26 ން 30 އަށް ކުރިޔަށްދާ މިމުބާރާރުގައި ރާއްޖޭގެ ފެތުންތެރިން ވާދަކުރަނީ ޖޫނިއަރ ނެޝަނަލް ފިރިހެން އަދި ނެޝަނަލް އަންހެން ފިރިހެން ބައިގައެވެ. މި 4 ބައިގައި އެކު ޖުމުލަ ދިވެހި 25 ފެތުންތެރިން މިމުބާރާތުގައި ވާދަކުރެއެވެ.

މިމުބާރާތުގައި ރާއްޖެ ހިމެނޭހެން ލަންކާގެ އެކި ކުލަބުތަކާ ކޮލެޖްތަކުން ޖުމުލަ 49 ޓީމު ބައިވެރިވެއެވެ.


our sponsors and partners

ޖޫނިއަރ ފިރިހެން ޓީމު ސަތޭކަމީޓަރު ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ އިން ރިހި މެޑަލް އަދި ސީނިއަރ ފިރިހެން ޓީމު ފަންސާސް މީޓަރު ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ އިން ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފި
read more

ދުއިސައްތަ މީޓަރު ބްރެސްޓްސްޓްރޯކު ރޭހުން ލޫޠު ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފި

ދުއިސައްތަ މީޓަރު ބްރެސްޓްސްޓްރޯކު ރޭހުން ލޫޠު ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފި

ޝްރީލަންކާގެ ކެންޑީގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ އެ ޤައުމުގެ ނެޝަނަލް އަދި ނެޝަނަލް ޖޫނިއަރ ޝޯޓްކޯސް މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ދުވަހު، ރާއްޖޭގެ ކުރިއަރަމުން އަންނަ ފެތުންތެރިޔާ ލޫޠު މުޙައްމަދު ހުސައިން ދުއިސައްތަ މީޓަރު ބްރެސްޓް ސްޓްރޯކް ރޭހުން ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފިއެވެ.

ޝްރީލަންކާގެ ކެންޑީ ހިލްވުޑް ކޮލެޖް ސްވިމިންގ ޕޫލުގައި އިއްޔެ ކުރިޔަށް ދިޔަ 200 މީޓަރު ބްރެސްޓްސްޓްރޯކް ރޭހުން ލޫޠު މެޑަލް ހޯދީ ރޭހުގައި ވާދަކުރި 9 ފެތުންތެރިންނާ ވާދަކޮށް ހީޓްޖައި ފައިނަލްގައި 02:50.43 ން ރޭސް ނިންމައިގެންނެވެ.

މިމަހު 26 ން 30 އަށް ކުރިޔަށްދާ މިމުބާރާރުގައި ރާއްޖޭގެ ފެތުންތެރިން ވާދަކުރަނީ ޖޫނިއަރ ނެޝަނަލް ފިރިހެން އަދި ނެޝަނަލް އަންހެން ފިރިހެން ބައިގައެވެ. މި 4 ބައިގައި އެކު ޖުމުލަ ދިވެހި 25 ފެތުންތެރިން މިމުބާރާތުގައި ވާދަކުރެއެވެ.

މިމުބާރާތުގައި ލޫޠު މުޙައްމަދު ޙުސައިން ހޯދި މިމެޑައްޔަކީ ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ފެތުމުގެ މުބާރާތްތަކުން ލޫޠު ވާދަކޮށް ހޯދި ފުރަތަމަ މެޑައްޔެވެ.

މިމުބާރާތުގައި ރާއްޖެ ހިމެނޭހެން ލަންކާގެ އެކި ކުލަބުތަކާ ކޮލެޖްތަކުން ޖުމުލަ 49 ޓީމު ބައިވެރިވެއެވެ.


our sponsors and partners

ދުއިސައްތަ މީޓަރު ބްރެސްޓްސްޓްރޯކު ރޭހުން ލޫޠު ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފި
read more

ސަތޭކަ މީޓަރު ބަޓަފްލައި ރޭހުން މެރާލް ރަން މެޑަލް ހޯދައިފި

ސަތޭކަ މީޓަރު ބަޓަފްލައި ރޭހުން މެރާލް ރަން މެޑަލް ހޯދައިފި

ސްރީލަންކާގެ ކެންޑީގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ އެ ޤައުމުގެ ނެޝަނަލް އަދި ނެޝަނަލް ޖޫނިއަރ ޝޯޓްކޯސް މުބާރާތުގައި މިއަދު ރާއްޖޭގެ ކުރިއަރަމުން އަންނަ ފުރާވަރުގެ ފެތުންތެރިޔާ މެރާލް އައިން ލަޠީފު ރަން މެޑަލް ހޯދައިފިއެވެ.

ޝްރީލަންކާގެ ކެންޑީ ހިލްވުޑް ކޮލެޖް ސްވިމިންގ ޕޫލުގައި މިއަދު ކުރިޔަށް ދިޔަ މެރާލް ފަޚުރުވެރި ރަމް މެޑަލް ހޯދީ މެންދުރުކުރީ ދަންފަޅީގައި 100 މީޓަރު ބަޓަފްލައި ރޭހުގައި ވާދަކުރި 14 ފެތުންތެރިންގެ ހީޓުޖަހައި ފައިނަލް ގައި 8 ފެތުންތެރިންނާ ވާދަކޮށް ބޮޑު ތަފާތަކުން 1 ވަނަ ހޯދައިގެންނެވެ. މެރާލް ރޭސް ނިންމާފައިވަނީ 01:13.19  އިންނެވެ. މިއީ 2 ވަނައަށް ރޭސްނިންމި ފެތުންތެރިޔާ އަށްވުރެ 1 ސިކުންތުގެ ތަފާތު ވަގުތެކެވެ.

މިމަހު 26 ން 30 އަށް ކުރިޔަށްދާ މިމުބާރާރުގައި ރާއްޖޭގެ ފެތުންތެރިން ވާދަކުރަނީ ޖޫނިއަރ ނެޝަނަލް ފިރިހެން އަދި ނެޝަނަލް އަންހެން ފިރިހެން ބައިގައެވެ. މި 4 ބައިގައި އެކު ޖުމުލަ ދިވެހި 25 ފެތުންތެރިން މިމުބާރާތުގައި ވާދަކުރެއެވެ.

މިމުބާރާތުގައި މެރާލް މިކާމިޔާބީއާއެކު މުބާރާތުގައި ލަންކާގެ ކޮލެޖްތަކުން އަދި ޓީމުތަކުން ވަނީ ދިވެހި ފެތުންތެރިން މުބާރާތުގައި ހޯދަމުންދާ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. މެރާލް އަކީ ރާއްޖޭގައި ކުރިއަރަމުން އަންނަ އަދި ޢުމުރުން 14 އަހަރުގެ ފެތުންތެރިއެކެވެ. މިމުބާރާތުގައި ރިލޭ ނުހިމަނައި އިންޑިވިޖުއަލް 5 އިވެންޓުގައި މެރާލް ވާދަކުރާނެއެވެ.

މިމުބާރާތުގައި ރާއްޖެ ހިމެނޭހެން ލަންކާގެ އެކި ކުލަބުތަކާ ކޮލެޖްތަކުން ޖުމުލަ 49 ޓީމު ބައިވެރިވެއެވެ.


our sponsors and partners

ސަތޭކަ މީޓަރު ބަޓަފްލައި ރޭހުން މެރާލް ރަން މެޑަލް ހޯދައިފި
read more

ފެތުމުގެ ޖޫނިއަރ ފިރިހެން ޓީމު ރިހި މެޑަލް އަދި ސީނިއަރ ފިރިހެން ޓީމު ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފި

ފެތުމުގެ ޖޫނިއަރ ފިރިހެން ޓީމު ރިހި މެޑަލް އަދި ސީނިއަރ ފިރިހެން ޓީމު ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފި

ޝްރީލަންކާގެ ކެންޑީގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ އެ ޤައުމުގެ ނެޝަނަލް އަދި ނެޝަނަލް ޖޫނިއަރ ޝޯޓްކޯސް މުބާރާތުގައި މިއަދު ރާއްޖޭގެ ފިރިހެން ޖޫނިއަރ ޓީމު ރިހި މެޑަލް އަދި ސީނިއަރ ފިރިހެން ޓީމު ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފިއެވެ. މި 2 ޓީމުވެސް މެޑަލް ހޯދާފައިވަނީ ހަތަރެއް ގުނަ ސަތޭކަ މީޓަރު މެޑްލީ ރިލޭ އިންނެވެ.

ޝްރީލަންކާގެ ކެންޑީ ހިލްވުޑް ކޮލެޖް ސްވިމިންގ ޕޫލުގައި މިއަދު ކުރިޔަށް ދިޔަ އިވެންޓް ތަކުގައި ދިވެހި ފެތުންތެރިންގެތެރެއިން ޖޫޏިއަރ ފިރިހެން ޓީމު ރިހި މެޑަލް ހޯދީ ލަންކާގެ ކޮލެޖްތަކާ އެކިއެކި ކުލަބުތައް ހިމެނޭގޮތުން 9 ޓީމަކާ ވާދަކޮށްގެންނެވެ. އަދި ސީނިއަރ ފިހެން ޓީމު ލޯ މެޑަލް ހޯދީ ލަންކާގެ އެންމެ ވަރުގަދަ މޮޅެތި ފެތުންތެރިން ހިމެނޭހެން އެކިއެކި ކުލަބުތަކާ ކޮލެޖްތަކުން 14 ޓީމަކާ ވާދަކޮށްގެންނެވެ.

މިމަހު 26 ން 30 އަށް ކުރިޔަށްދާ މިމުބާރާރުގައި ރާއްޖޭގެ ފެތުންތެރިން ވާދަކުރަނީ ޖޫނިއަރ ނެޝަނަލް ފިރިހެން އަދި ނެޝަނަލް އަންހެން ފިރިހެން ބައިގައެވެ. މި 4 ބައިގައި އެކު ޖުމުލަ ދިވެހި 25 ފެތުންތެރިން މިމުބާރާތުގައި ވާދަކުރެއެވެ.

މިމުބާރާތުގައި މިއަދު ކުރިޔަށްގެންގޮސްފައިވާ 400 މީޓަރު ފްރީސްޓައިލް ޖޫނިއަރ އަންހެން އިވެންޓުން ދިވެހި ފެތުންތެރިޔާ ލައިބާ ޙަސަންމަނިކު ރޭސް ނިންމީ ރޭހުގައި ބައިވެރިވި 14 ފެތުންތެރިންގެތެރެއިން 12 ވަނައަށެވެ. ޖޫނިއަރ ފިރިހެން 400 މީޓަރު ފްރީސްޓައިލްގައި ވާދަކުރިން 12 ފިރިހެން ފެތުންތެރިންގެތެރެއިން ދިވެހި ފެތުންތެރިޔާ ޔާސީން މުޙައްމަދު ޔޫސުފް ރޭސް ނިންމށާފައިވަނީ 6 ވަނަ އަށެވެ. ސީނިއަރ ނެޝަނަލް ފިރިހެން ފެތުންތެރިންގެ ބައިގައި ވާދަކުރި 23 ފެތުންތެރިންގެތެރެއިން 400 މީޓަރު ފްރީސްޓައިލް ރޭސް މުޙައްމަދު ރިހާން ޝިހާމް ނިންމާފައިވަނީ 12 ވަނައަށެވެ.

މިމުބާރާތުގައި ރާއްޖެ ހިމެނޭހެން ލަންކާގެ އެކި ކުލަބުތަކާ ކޮލެޖްތަކުން ޖުމުލަ 49 ޓީމު ބައިވެރިވެއެވެ.


our sponsors and partners

ފެތުމުގެ ޖޫނިއަރ ފިރިހެން ޓީމު ރިހި މެޑަލް އަދި ސީނިއަރ ފިރިހެން ޓީމު ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފި
read more

އިތުރު ރަންވަންލޯ މެޑަލްއެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޝަޖަން ހޯދައިދީފި

އިތުރު ރަންވަންލޯ މެޑަލްއެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޝަޖަން ހޯދައިދީފި

aminath shajan with bronze medal, 1500 freestyle, 1st south asian aquatic championships

ސްރީލަންކާގެ ކޮލޮންބޯގައި އޮކްޓޫބަރ 18 ން 24 އަށް ކުރިއަށްދާ ފުރަތަމަ ސައުތު އޭޝިއަން އެކުއެޓިކް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގެ 1500 މީޓަރު ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓްގައި ވާދަކޮށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިތުރު ރަންވަންލޯ މެޑަލްއެއް ޝަޖަން ހޯދައިދީފިއެވެ. މިއީ މި މުބާރާތުގައި ޝަޖަން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހޯދައިދިން 2 ވަނަ ރަންވަންލޯމެޑަލްއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، މިމުބާރާތުގެ އެންމެ ފަހު ސެޝަނުގައި ރާއްޖެއިންވަނީ ރިލޭ އިވެންޓުން އިތުރު 2 ލޯމެޑަލް ހޯދައިފައެވެ. އެއީ؛

4 ގުނަ 200 ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ، 15 އަހަރުން ދަށް އަންހެން، ރަންވަންލޯ މެޑަލް.

 • އައިޝަތު ޚުލްވާ ޚުލައިލް
 • ތޫލާ ޢަބްދުލް ޙަސީބް
 • އާމިނަތު ޖުޙައިނާ މުޙައްމަދު
 • އަފްލާކް ތާޢިއާ ބިންތި ސުޢޫދު

4 ގުނަ 200 ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ، 18 އަހަރުން ދަށް އަންހެން، ރަންވަންލޯ މެޑަލް.

 • އައިޝަތު މުފްލިޙާ ޒިޔާދު
 • އައިޝަތު ތުހުފާ ނާޒިމް
 • ފާތިމަތު ޒުހާ ޒިޔާދު
 • އާމިނަތު ޒާނާ ޝިރާޒް

މިމުބާރާތުގެ ސްވިމިންގ އިވެންޓްތައް ނިމުނުއިރު ދިވެހިރާއްޖެއިން ވަނީ 17 މެޑަލްއެއް ހޯދައިފައެވެ. އެއީ، 15 ރަންވަންލޯ މެޑަލްއާއި، 2 ރިހި މެޑަލްއެވެ. މީގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފެތުންތެރިންވަނީ 4 ޤައުމީ ރެކޯރޑު ވެސް އާކޮށްފައެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ފެތުންތެރިން މާލެ އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 23 އޮކްޓޫބަރ 2016 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރެއެވެ.


our sponsors and partners

އިތުރު ރަންވަންލޯ މެޑަލްއެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޝަޖަން ހޯދައިދީފި
read more

މިހާތަނަށް ހަތަރު ޤައުމީ ރެކޯރޑާއި، 14 މެޑަލް: ފުރަތަމަ ސައުތު އޭޝިއަން އެކުއަޓިކް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް

މިހާތަނަށް ހަތަރު ޤައުމީ ރެކޯރޑާއި، 14 މެޑަލް: ފުރަތަމަ ސައުތު އޭޝިއަން އެކުއަޓިކް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް

under 18 girls relay team, 1st south asian aquatic championships

އޮކްޓޯބަރ 18 ން 23 ސްރީލަންކާގެ ކޮލޮންބޯގައި ކުރިއަށްދާ ސައުތު އޭޝިއަން އެކުއަޓިކް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގެ 3 ވަނަ ދުވަހުގެ އިވެންޓްތައް ނިމުނު އިރު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފެތުންތެރިންވަނީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް މުޅި ޖުމްލަ 14 މެޑަލް ހޯދައިދީ، 4 އިވެންޓެއްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފައެވެ.

މުބާރާތުގެ 3 ވަނަ ދުވަހު ފެތުންތެރިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހޯދައިދީފައިވާ މެޑަލްތަކުގެ ތަފްޞީލް:

200 މީޓަރ ބްރެސްޓް ސްޓްރޯކް، 18 އަހަރުން މަތި، އަންހެން، ރިހި މެޑަލް.

ޢާއިޝަތު ސާޖިނާ

4 ގުނަ 100 ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ، 15 އަހަރުން ދަށް އަންހެން، ރަންވަންލޯ މެޑަލް.

 • ހަމްނާ އަޙްމަދު
 • އީމާ މުޙައްމަދު ފަހުމީ
 • އާމިނަތު ޖުޙައިނާ މުޙައްމަދު
 • އައިޝަތު އުލްޔާ ޝާއިޤް

4 ގުނަ 100 ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ، 18 އަހަރުން ދަށް އަންހެން، ރަންވަންލޯ މެޑަލް.

 • އަންމާޢު އަޙްމަދު ސަލީމް
 • އައިޝަތު ތުހުފާ ނާޒިމް
 • ފާތިމަތު ޒުހާ ޒިޔާދު
 • އާމިނަތު ޒާނާ ޝިރާޒް

މި މުބާރާތުގެ 3 ވަނަ ދުވަހުގެ އިވެންޓްތައް ނިމުނު އިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފެތުންތެރިންވަނީ 12 ރަންވަންލޯ މެޑަލްއާއި، 2 ރިހި މެޑަލް ހޯދައިފައެވެ. އަދި ވަނީ ޤައުމީ 4 ރެކޯރޑެއް އާކޮށްފައެވެ.


our sponsors and partners

މިހާތަނަށް ހަތަރު ޤައުމީ ރެކޯރޑާއި، 14 މެޑަލް: ފުރަތަމަ ސައުތު އޭޝިއަން އެކުއަޓިކް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް
read more

ދެވަނަ ރިހިމެޑަލް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ސާޖިނާ ހޯދައިދީ، ޤައުމީ ރެކޯރޑެއް އާކޮށްފި

ދެވަނަ ރިހިމެޑަލް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ސާޖިނާ ހޯދައިދީ، ޤައުމީ ރެކޯރޑެއް އާކޮށްފި

aishath sajina with silver medal, 200މ breaststroke, 1st south asian aquatic championships

ޤައުމީ ރެކޯރޑެއްއާކޮށް، 18 އަހަރުން މަތީގެ އަންހެން ކެޓަގަރީގެ 200 މީޓަރ ބްރެސްޓްސްޓްރޯކު އިވެންޓުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ރިހިމެޑަލް އައިޝަތު ސާޖިނާ ހޯދައިދީފިއެވެ. މިއީ އޮކްޓޯބަރ 18 ން 23 ސްރީލަންކާގެ ކޮލޮންބޯގައި ކުރިއަށްދާ ސައުތު އޭޝިއަން އެކުއަޓިކް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި އިންޑިވިޖުއަލް އިވެންޓަކުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ސާޖިނާ ރިހި މެޑަލް ހޯދައިދިން ދެވަނަ ފަހަރެވެ.

03:08.15 އިން ރޭސްނިންމައި، 200 މީޓަރ ބްރެސްޓް ސްޓްރޯކްގެ ޤައުމީ ރެކޯޑް ސާޖިނާ އާކޮށްފައިވާއިރު، އެންމެފަހުންވެސް މިއިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފައިވަނީ ސާޖިނާއެވެ. އެއީ، މިހައަހަރު ކުރީކޮޅު އިންޑިއާގެ ގްވާހަޓީގައި ބޭއްވުން 12 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި 200 މީޓަރ ބްރެސްޓްސްޓްރޯކް އިވެންޓް 03:08.66 އިން ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މިއީ މުބާރާތުގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިންޑިވިޖުއަލް އިވެންޓްތަކުން ސާޖިނާ ހޯދައިދިން 2 ވަނަ ރިހި މެޑަލްއެވެ. މީގެ އިތުރުން ސާޖިނާވަނީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިންޑިވިޖިއަލް އިވެންޓަކުން ރަންވަންލޯ މެޑަލްއެއްވެސް ހޯދައިދީފައެވެ.

ވޭތުވެދިޔަ 2015 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ އެންމެ މޮޅު އަންހެން ފެތުންތެރިޔަކަށް ހޮވިފައިވާ ސާޖިނާ ވަނީ މި މުބާރާތުގައި މިހާތަނަށް 3 ޤައުމީ ރެކޯރޑެއް އާކޮށްފައެވެ. އެއީ، 50 މީޓަރ، 100 މީޓަރ އަދި 200 މީޓަރ ބްރެސްޓްސްޓްރޯކް އިވެންޓުތަކުންނެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ ފެތުންތެރިން ވަނީ މިހާތަނަށް 12 ރަންވަންލޯ މެޑަލްއާއި، 2 ރިހި މެޑަލް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހޯދައިދީފައެވެ.


our sponsors and partners

ދެވަނަ ރިހިމެޑަލް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ސާޖިނާ ހޯދައިދީ، ޤައުމީ ރެކޯރޑެއް އާކޮށްފި
read more

ދެވަަނަ ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖެއިން ވާދަކުރި 3 ރިލޭއިންވެސް ރަންވަންލޯމެޑަލް: ފުރަތަމަ ސައުތު އޭޝިއަން އެކުއެޓިކް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް

ދެވަަނަ ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖެއިން ވާދަކުރި 3 ރިލޭއިންވެސް ރަންވަންލޯމެޑަލް: ފުރަތަމަ ސައުތު އޭޝިއަން އެކުއެޓިކް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް

over 18 mixed relay team, 1st south asian aquatic championships

އޮކްޓޯބަރ 18 ން 23 ސްރީލަންކާގެ ކޮލޮންބޯގައި ކުރިއަށްދާ ސައުތު އޭޝިއަން އެކުއަޓިކް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި ރިލޭ އިވެންޓްތަކުން އިތުރު 3 ރަންވަންލޯ މެޑަލް ރާއްޖޭގެ ފެތުންތެރިން ހޯދައިފިއެވެ.

4 ގުނަ 100 ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ، 15 އަހަރުން ދަށް މިކްސްޑް، ރަންވަންލޯ މެޑަލް.

 • ޙަސަން ޒައިން
 • އަފްލާކް ތާއިޢާ ބިންތި ސުއޫދު
 • ތޫލާ ޢަބްދުލް ޙަސީބު
 • ޢަލީ އިންމާން

4 ގުނަ 100 ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ، 18 އަހަރުން ދަށް މިކްސްޑް، ރަންވަންލޯ މެޑަލް.

 • އިސްމާޢީލް މުޢުތަސިމް އަދްނާން
 • ލީވާން ޢަބްދުއްސައްތާރު
 • އަޢިޝަތު މުފްލިހާ ޒިޔާދު
 • އަންމާޢު އަޙްމަދު ސަލީމް

4 ގުނަ 100 ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ، 18 އަހަރުން މަތި މިކްސްޑް، ރަންވަންލޯ މެޑަލް.

 • މުޙައްމަދު ނަޒްރާން ނަޒީރު
 • ޢުމަރު ޢަލީ ރިޔާޒު
 • އާމިނަތު ޝަޖަން
 • އާމިނަތު އަޒްކާ އާދިލް

މި މުބާރާތުގެ މިއަދުގެ އިވެންޓްތައް ނިމުނު އިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފެތުންތެރިންވަނީ 10 ރަންވަންލޯ މެޑަލްއާއި، 1 ރިހި މެޑަލް ހޯދައިފައެވެ. އަދި ވަނީ ޤައުމީ 3 ރެކޯރޑެއް އާކޮށްފައެވެ.


our sponsors and partners

ދެވަަނަ ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖެއިން ވާދަކުރި 3 ރިލޭއިންވެސް ރަންވަންލޯމެޑަލް: ފުރަތަމަ ސައުތު އޭޝިއަން އެކުއެޓިކް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް
read more

ފެތުމުގެ ފުރަތަމަ ރިހި މެޑަލް ސާޖިނާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހޯދައިދީފި

ފެތުމުގެ ފުރަތަމަ ރިހި މެޑަލް ސާޖިނާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހޯދައިދީފި

aishath sajina with silver medal, 100m breaststroke, 1st south asian aquatic championships

ފެތުމުގެ ދާއިރާއިން ރާއްޖެއަށް ލިބުނު ފުރަތަމަ ރިހި މެޑަލް އައިޝަތު ސާޖިނާ ހޯދައިދީފިއެވެ. މި ތާރީޚީ ރިހި މެޑަލް ސާޖިނާ ހޯދައިދީފައިވަނީ އޮކްޓޯބަރ 18 ން 23 ސްރީލަންކާގެ ކޮލޮންބޯގައި ކުރިއަށްދާ ސައުތު އޭޝިއަން އެކުއަޓިކް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި 100 މިޓަރ ބްރެސްޓްސްޓްރޯކް 18 އަހަރުންދަށުގެ އިވެންޓް ޤައުމީ ރިކޯރޑަކާއިއެކު، 01:24.65 އިން ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މި އިވެންޓްގެ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އާކޮށްފައިވަނީވެސް ސާޖިނާއެވެ. އެއީ މިއަހަރު މެލޭޝިއާގައި ބޭއްވި 59 ވަނަ މައިލޯ، ޕެރަމް މެލޭޝިއަން އޯޕަން ސްވިމިންގ ގައި 100 މީޓަރ ބްރެސްޓްސްޓްރޯކް އިވެންޓް 01:25.06 އިން ނިންމައިގެންނެވެ.

މިއީ ސާޖިނާ މި މުބާރާތުގައި އިންޑިވިޖުއަލް އިވެންޓަކުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހޯދައިދިން 2 ވަނަ މެޑަލްއެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ ފެތުންތެރިން ވަނީ މިހާތަނަށް 11 މެޑަލް ރާއްޖެއަށް ހޯދައިދީފައެވެ. އެއީ، 10 ރަންވަންލޯ މެޑަލްއާއި، 1 ރިހި މެޑަލްއެވެ.


our sponsors and partners

ފެތުމުގެ ފުރަތަމަ ރިހި މެޑަލް ސާޖިނާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހޯދައިދީފި
read more

ރާއްޖެއަށް އިތުރު ރަންވަންލޯ މެޑަލްއެއް ޝަޖަން ހޯދައިދީފި: ފުރަތަމަ ސައުތު އޭޝިއަން އެކުއެޓިކް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް

ރާއްޖެއަށް އިތުރު ރަންވަންލޯ މެޑަލްއެއް ޝަޖަން ހޯދައިދީފި: ފުރަތަމަ ސައުތު އޭޝިއަން އެކުއެޓިކް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް

aminath shajan with bronze medal, 800m freestyle, 1st south asian aquatic championships

މިހާރު ސްރީލަންކާގެ ކޮލޮންބޯގައި ކުރިއަށްދާ ސައުތު އޭޝިއަން އެކުއަޓިކް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގެ ދެވަނަ ދުވަހުގެ ފުރަތަމަ ސެޝަންގައި 800 މީޓަރު ފްރީސްޓައިލް، 18 އަހަރުން މަތީގެ އިވެންޓުން އައިމިނަތު ޝަޖަން ރަންވަންލޯ މެޑަލް ހޯދައިފިއެވެ.

11:18.50 އިން ރޭސްފުރިހަމަކޮށް ރާއްޖެއަށް ހޯދައިދިން މި މެޑަލް އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓީމުން މި މުބާރާތުގައި ރާއްޖެއަށް ހޯދައިދިން 7 ވަނަ މެޑަލްއެވެ.


our sponsors and partners

ރާއްޖެއަށް އިތުރު ރަންވަންލޯ މެޑަލްއެއް ޝަޖަން ހޯދައިދީފި: ފުރަތަމަ ސައުތު އޭޝިއަން އެކުއެޓިކް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް
read more

ހަ ރަންވަންލޯ މެޑަލް ހޯދައި، ދެ ޤައުމީ ރިކޯރޑު އާކޮށްފި: ސައުތު އޭޝިއަން އެކުއަޓިކް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް

ހަ ރަންވަންލޯ މެޑަލް ހޯދައި، ދެ ޤައުމީ ރިކޯރޑު އާކޮށްފި: ސައުތު އޭޝިއަން އެކުއަޓިކް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް

aishath sajina with bronze medal, 50m breaststroke, 1st south asian aquatic championships

މިހާރު ސްރީލަންކާގެ ކޮލޮންބޯގައި ކުރިއަށްދާ ސައުތު އޭޝިއަން އެކުއަޓިކް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގެ ފުރަތަމަދުވަހު ދިވެހިރާއްޖެއިން ހަ ރަންވަންލޯ މެޑަލްހޯދައި، 2 ޤައުމީ ރެކޯރޑު އާކޮށްފިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެ ރަންވަންލޯ މެޑަލް ހޯދި އިވެންޓްތަކާއި، ފެތުންތެރިންގެ ނަންތައް:

50 މީޓަރ ބްރެސްޓްސްޓްރޯކް، 18 އަހަރުން މަތި އަންހެން، ރަންވަންލޯ މެޑަލް.

 • އައިޝަތު ސާޖިނާ

4 ގުނަ 100 މީޓަރ މިޑްލޭ ރިލޭ، 15 އަހަރުން ދަށް އަންހެން، ރަންވަންލޯ މެޑަލް.

 • ހަމްނާ އަޙްމަދު
 • އައިޝަތު ހުލްވާ ޚުލައިލް
 • އީމާ މުޙައްމަދު ފަޙުމީ
 • އައިޝަތު އުލްޔާ ޝާއިޤް

4 ގުނަ 100 މީޓަރ މިޑްލޭ ރިލޭ، 18 އަހަރުން ދަށް އަންހެން، ރަންވަންލޯ މެޑަލް.

 • އައިމިނަތު ޒާނާ ޝިރާޒް
 • ޢައިޝަތު ތުޙުފާ ނާޒިމް
 • އަންމާޢު އަޙްމަދު ސަލީމް
 • ފާތިމަތު ޒުހާ ޒިޔާދު

4 ގުނަ 100 މީޓަރ މިޑްލޭ ރިލޭ، 18 އަހަރުން މަތި އަންހެން، ރަންވަންލޯ މެޑަލް.

 • އައިމިނަތު އަޒްކާ ޢާދިލް
 • އައިޝަތު ސާޖިނާ
 • އައިޝަތު ސައުސަން
 • އައިމިނަތު ޝަޖަން

4 ގުނަ 100 މީޓަރ މިޑްލޭ ރިލޭ، 15 އަހަރުންދަށް މިކްސްޑް، ރަންވަންލޯ މެޑަލް.

 • ޢަލީ އިންމާން
 • އައިޝަތު ހުލްވާ ޚުލައިލް
 • ޙަސަން ޒައިން
 • ހަމްނާ އަޙްމަދު

4 ގުނަ 100 މީޓަރ މިޑްލޭ ރިލޭ، 18 އަހަރުން މަތި، މިކްސްޑް، ރަންވަންލޯ މެޑަލް.

 • ޙަސަން އަޝްރަފް
 • އައިޝަތު ސާޖިނާ
 • މުޙައްމަދު ނަޒްރާން ނަޒީރު
 • އައިމިނަތު ޝަޖަން

އައިޝަތު ސާޖިނާ ވަނީ 50 މީޓަރ ބްރެސްޓްސްޓްރޯކް އިން ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފައެވެ. ސާޖިނާ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފައިވަނީ، 00:37.98 ން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ. މި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އާކޮށްފައިވަނީ ވެސް ސާޖިނާއެވެ. އެއީ، މިއަހަރު މެލޭޝިއާގައި ބޭއްވުނު 59 ވަނަ މައިލޯ، ޕެރަމް މެލޭޝިއަން އޯޕަން ސްވިމިންގ ގައި ވާދަކޮށް 00:38.17 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

ދިވެހި ފެތުންތެރިން ވަނީ އިތުރު އެއް ރެކޯރޑް އާކޮށްފައެވެ. އެއީ، 4 ގުނަ 100 މިޑްލޭ ރިލޭ، މިކްސްޑް ރޭސް 05:26.02 އިން ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ. އި އިވެންޓް މީގެ ކުރިން އެންމެ ބާރަށް ފަތާފައިވަނީ 05:52.95 އިންނެވެ. ރިކޯރޑް އާކުރި ރިލޭ ޓީމްގައި ހިމެނޭ ފެތުންތެރިންނަކީ:

 • ޙަސަން އަޝްރަފް
 • އައިޝަތު ސާޖިނާ
 • މުޙައްމަދު ނަޒްރާން ނަޒީރު
 • އައިމިނަތު ޝަޖަން

our sponsors and partners

ހަ ރަންވަންލޯ މެޑަލް ހޯދައި، ދެ ޤައުމީ ރިކޯރޑު އާކޮށްފި: ސައުތު އޭޝިއަން އެކުއަޓިކް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް
read more

ޤައުމީ ރެކޯރޑަކާއިއެކު 200 މީޓަރ އިންޑިވިޑުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓުން ލޯމެޑަލް ސަޖަންއަށް

ޤައުމީ ރެކޯރޑަކާއިއެކު 200 މީޓަރ އިންޑިވިޑުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓުން ލޯމެޑަލް ސަޖަންއަށް

ތައިލަންޑްގައި މިހާރުކުރިއަށް ސްޕީޑޯ ތައިލަންޑް ސްވިމިންގ އޭޖް ގްރޫޕް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް 200 މީޓަރ އިންޑިވިޑުއަލް މެޑްލޭ (19 އަހަރުން މަތީގެ އަންހެން އޯޕަން ކެޓަގަރީ) ގެ ލޯމެޑަލް ޝަޖަން ހޯދައި، މިއިވެންޓުގެ ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފިއެވެ.

އާމިނަތު ސަޖަން 200 މީޓަރ އިންޑިވިޑުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށް، މި މުބާރާތުން ލޯމެޑަލް ހޯދައިފައިވަނީ 02:54.36 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެ ފަހުން އާކޮށްފައިވަނީ 2004 ވަނަ އަހަރު ޕާކިސްތާނުގެ އިސްލާމް އަބާދުގައި ބޭއްވި 09 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ފެޑަރޭޝަން ގޭމްސް ގައި އައިޝަތު ސައުސަންއެވެ. ސައުސަން މިރެކޯރޑް އާކޮށްފައިވަނީ 3.00.29 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މި އެޕްރީލް މަހުގެ 1 ން 5 އަށް، ތައިލަންޑްގެ ޤައުމީ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ މި މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ 2 ފެތުންތެރިން ކަމަށްވާ އާއިޝަތު ސާޖިނާ އަދި އާމިނަތު ސަޖަން ބައިވެރިވަނީ 19 އަހަރުން މަތީގެ އަންހެން އޯޕަން ކެޓަގަރީގައެވެ.

our sponsors and partners

ޤައުމީ ރެކޯރޑަކާއިއެކު 200 މީޓަރ އިންޑިވިޑުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓުން ލޯމެޑަލް ސަޖަންއަށް
read more

ފްރީސްޓައިލް 800 މީޓަރ އިވެންޓުން ލޯމެޑަލް ސަޖަންއަށް

ފްރީސްޓައިލް 800 މީޓަރ އިވެންޓުން ލޯމެޑަލް ސަޖަންއަށް

ކަވަރ ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު އަޙްސަން images.mv

National Squads are Sponsored by:

Sponsor - Arena Banner


އިންޑިއާގެ ގްވަހަތީގައި މިހާރުކުރިއަށްދާ 12 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި އަންހެނުންގެ 800 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓުން ތިންވަނަ ރާއްޖޭގެ ފެތުންތެރިޔާ އައިމިނަތު ޝަޖަން ހޯދައި، ލޯމެޑަލް ކަށަވަރުކޮށްފިއެވެ.

މިމުބާރާތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ހޯދި ފުރަތަމަ މެޑަލް ލިބުނު މި އިވެންޓް ސަޖަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ 10:41.41 އިންނެވެ.

ފޮޓޯ: ޙުސެއިން ސިނާން images.mv

Show All Results of 12th South Asian Games 2016

official photographer of 12th South Asian Games Team Maldives

our sponsors and partners

FINA Targeting Rio 2016 – Scholarships Programme making dreams become true. #FINAdevelopment #FINA

Posted by FINA on Wednesday, 10 February 2016
ފްރީސްޓައިލް 800 މީޓަރ އިވެންޓުން ލޯމެޑަލް ސަޖަންއަށް
read more