Anaan to Represent Maldives at the 9th Indian Ocean Island Games Youth Camp 2015

Anaan to Represent Maldives at the 9th Indian Ocean Island Games Youth Camp 2015

09 ވަނަ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް ޔޫތު ކޭމްޕަށް އަނާން


Anaan Ibrahim 2015

09 ވަނަ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެޑް ގޭމްސް ޔޫތު ކޭމްޕްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ޤައުމީ ޖޫނިއަރ ސްވިމިންގ ސްކޮޑްގެ ފެތުންތެރިޔާ، އިބްރާޙިމް އަނާން އަށް ލިބިއްޖެއެވެ. މިފުރުޞަތު އަނާން އަށް ލިބިފައިވަނީ މިފަހަރު އިންޑިއަން އައިލެންޑް އޯޝަން ގޭމްސްގައި ބައިވެރިވާ އެސޯސިއޭޝަންތަކުން ހުށަހެޅި 14 އަހަރާއި 17 އަހަރާއި ދެމެދުގެ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން މި ކޭމްޕްގައި ބައިވެރިވުމަށް ހޮވާލެވުނު ކުޅުންތެރިންގެތެރޭގައި ހިމެނިގެންނެވެ.

މިކޭމްޕްގައި ބައިވެރިވުމަށް ޤައުމީ ސީނިއަރ ސްވިމިންގ ސްކޮޑްގެ ފެތުންތެރިޔާ، މުބާލް އައްޒާމް އިބްރާޙިމް އަށް ވަނީ މީގެކުރިން ފުރުޞަތު ލިބިފައެވެ. ނަމަވެސް، އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި ބައިވެރިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްވިމިންގ ޓީމަށްއައި ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން، މި ކޭމްޕްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ބަދަލުގައި މިގޭމްސްގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލްކޮށް ވާދަ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު މުބާލް އަށްވަނީ ލިބިފައެވެ.

މި ކޭމްޕް އޮންނާނީ މިއަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ 1 ން 9 ގެ ނިޔަލަށް، ރީޔޫނިއަން ގައެވެ.


National Swimming Squads Sponsored by:

Sponsor - Arena Banner

Anaan to Represent Maldives at the 9th Indian Ocean Island Games Youth Camp 2015
read more

Events Allocated for Swimmers Competing at the 9th Indian Ocean Island Games

Events Allocated for Swimmers Competing at the 9th Indian Ocean Island Games

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް ގައި ބައިވެރިވާ ޓީމަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް، ފެތުންތެރިން ފަތާނެ އިވެންޓްތައް ކަނޑައަޅައިފި


IOIG - Sri Lanka Training 2015 - At Stadium

9 ވަނަ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި ބައިވެރިވާނެ ފެތުންތެރިންނާއި، އެމުބާރާތުގައި އެފެތުންތެރިން ވާދަކުރާނެ އިވެންޓްތައް ކަނޑައަޅައި ފައިނަލް އެންޓްރީތައް އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލަންޑް ގޭމްސްގެ އޮގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފިއެވެ. ތިރީގައި އެވަނީ، މިމުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ފެތުންތެރިންނާއި އެފެތުންތެރިން ވާދަކުރާ އިވެންޓްތަކުގެ ތަފްޞީލެވެ.

Hamna Ahmed (Female)

 • 50m Freestyle
 • 100m Freestyle
 • 50m Backstroke

Aishath Zeeba Hamid (Female)

 • 50m Freestyle
 • 50 Breaststroke

Mohamed Nazran Nazeer (Male)

 • 50m Freestyle
 • 100m Freestyle
 • 50m Butterfly

Ismail Muthasim Adnan (Male)

 • 200m Freestyle
 • 400m Freestyle
 • 1500m Freestyle
 • 50 Backstroke
 • 200m Butterfly
 • 100m Butterfly
 • 200m Individual Medley

Mubal Azzam Ibrahim (Male)

 • 200m Freestyle
 • 400m Freestyle
 • 1500m Freestyle
 • 100m Butterfly
 • 200m Individual Medley
 • 400m Individual Medley

Hassan Ashraf (Male)

 • 100m Freestyle
 • 50m Breaststroke
 • 100m Breaststroke
 • 200m Breaststroke

Mohamed Zayan Saneef (Male)

 • 50m Freestyle
 • 50m Breaststroke
 • 100m Breastroke

Navvar Ibrahim (Male)

 • 50 Backstroke
 • 100m Backstroke
 • 50m Butterfly

Team Events (Male):

 • 4 x 100m Freestyle Relay
 • 4 x 100m Medley Relay

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި ވާދަކުރުމަށް ފުރަތަމަ އެކުލަވާލި ޓީމްގައި ހިމެނޭ 4 ފެތުންތެރިން ކަމުގައިވާ، އިބްރާޙީމް ނިޝްވާން, މުޙައްމަދު މުޢުތަސިމް އަދްނާން، އައިމިނަތު ސަޖަން އަދި އައިޝަތު ސާޖިނާ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ފީނާ ވޯރލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި ވާދަކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީވެ، މިމުބާރާތުގައި ވާދަކުރެވޭގޮތް ވަނީ ނުވެފައެވެ. އަދި އައިޝަތު އަންހާ ޙައިޝަމްގެ އޯލެވެލް މޮކް އެގްޒާމްއާއި އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލަންޑް ގޭމްސްއާއި ދިމާވާތީ، އަންހާއަށް ވެސް މިމުބާރާތުގައި ވާދަކުރެވޭގޮތް ވަނީނުވެފައެވެ.

9 ވަނަ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލަންޑް ގޭމްސްއާއި، 16 ވަނަ ފީނާ ވޯރލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގެ ގެ ތާރީޚްތައް ފުށުއަރައެވެ. މިމައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި، ރާއްޖޭގެ އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއިންވަނީ ވަރަށް ބުރަމަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައެވެ.


National Swimming Squads are Sponsored by:

Sponsor - Arena Banner

Events Allocated for Swimmers Competing at the 9th Indian Ocean Island Games
read more

Maldivian Swimmers Camp in Sri Lanka to Prepare for the 9th Indian Ocean Island Games

Maldivian Swimmers Camp in Sri Lanka to Prepare for the 9th Indian Ocean Island Games

9 ވަނަ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލަންޑް ގޭމްސްގައި ބަރިވެރިވާ ފެތުންތެރިން ސްރީލަންކާގައި ތަމްރީންތައް ފަށައިފި


IOIG Lanka Training Camp 2015

ދިވެހި ސްވިމިންގ ޓީމްގެ ފަރިތަކުރުންތައް ސްރީލަންކާގައި ފަށައިފިއެވެ. މިފަރިތަކުރުންތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރެއިންބޯ އެކުއެޓިކްސް އާއި ގުޅިގެންނެވެ. މިޓްރެއިނިންގ ކޭމްޕްގައި ބައިވެރިވާ ފެތުންތެރިން އެނބުރި ރާއްޖެއައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 26 ޖުލައި 2015 ގައެވެ. މިކޭމްޕްގައި ރާއްޖޭގެ ޓީމާއި ޙަވާލުވުގެން ދިޔައީ ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސްވިމިންގ ހެޑްކޯޗު އިސްމާޢިލް ފަރުޙާނެވެ.

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލަންޑް ގޭމްސްގައި ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ނެރުމަށްޓަަކައި ރާއްޖޭގެ ފެތުންތެރިން ދަނީ ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ.

Gym Sessions - IOIG 2015 - Sri Lanka Camp


Sponsors of National Swimming Squads:

Sponsor - Arena Banner

Maldivian Swimmers Camp in Sri Lanka to Prepare for the 9th Indian Ocean Island Games
read more