Nippon Paint 13th Inter School Swimming Competition 2015 will be held from 28th August to 05th September 2015

ނިޕޯން ޕެއިންޓް ސްކޫލްކުދިންގެ 13 ވަނަ ފެތުމުގެ މުބާރާތް 2015


Asso Championships - 2014 - Swimmers Start

މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ފަރާތުން ބާއްވާ ނިޕޯން ޕެއިންޓް ސްކޫލްކުދިންގެ 13 ވަނަ ފެތުމުގެ މުބާރާތް 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް 28 ން 05 ސެޕްޓެމްބަރ އަށް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މިމުބާރާތުގެ ޤަވައިދު އަދި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯރމް މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑްކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.

މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ސްކޫލްތަކުން ފޯރމް ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެ ފަހުގެ ތާރިޚަކީ އޮގަސްޓް 17 ވާ ހޯމަދުވަހުގެ 15:00 އެވެ. ސުންގަޑިއަށް ކޮންމެ ސްކޫލަކުންވެސް ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުމެއް އަދި ސޮފްޓްކޮޕީތައް ފުރިހަމަކޮށް، މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ވީމާ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގަމުންދާ ހުރިހާ ސްކޫލް މަދަރުސާތަކުގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި މިވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

މިއަހަރުގެ ސްކޫލްކުދިންގެ ފެތުމުގެ މުބާރާތް ސްޕޮންސަރ ކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޮގަނައިޒޭޝަން (އެސް.ޓީ.އޯ) ގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގައި މާރކެޓްކޮށް ޑިސްޓްރިބިއުޓް ކުރަމުންގެންދާ ނިޕޯން ޕެއިންޓް އިންނެވެ.

 

Application Form and Competition Rules: Download Link (.zip)

 


Sponsored by:

Sponsor - Nippon Banner

Nippon Paint 13th Inter School Swimming Competition 2015 will be held from 28th August to 05th September 2015