ވޭތުވެދިޔަ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފެތުންތެރިންނަށް މުބާލް އަދި ސާޖިނާ

ވޭތުވެދިޔަ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފެތުންތެރިންނަށް މުބާލް އަދި ސާޖިނާ

parents of mubal and sajina receives the award (photo by: mohamed wishah zareer)

2017 ވަނައަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފެތުންތެރިންނަށް މުބާލް އައްޒާމް އިބްރާޙީމް އަދި އާއިޝަތު ސާޖިނާ ހޮވިއްޖެއެވެ. ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލްގައި ބޭއްވި ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އެވޯރޑް ނައިޓް 2018 ގައި ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވާފައިވަނީ މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު, ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އަޙްމަދު މަޙްލޫފް އެވެ. މި ހަފްލާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރވަނީ ކޮމްޕެޓިޓިވް ސްވިމިންގ ޕޫލެއް އެޅުމަށްޓަކައި ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް ވަރަށް އަވަހަށް ބިމެއް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވާނެ ކަމުގައި ވިދާޅުވެފައެވެ.

މުބާލް އަދި ސާޖިނާ މިހާރު ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ އަދި އޮލިމްޕިކް ސޮލިޑަރިޓީގެ ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައެވެ.

2017 ވަނަ އަހަރު ފެތުމުގެ ޚަރަކާތްތަކުން އެކިއެކި ފެންވަރުގައި އެސޯސިއޭޝަނަށް ޚިދުމަތްކޮށްދެއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކާއި، ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކުރި ފެތުންތެރިންނަށާއި، އެކިއެކި ކެޓަގަރީތަކުން ވަނަވަނައަށް ދިޔަ ފެތުންތެރިންނަށް ވަނީ ތައްޓާއި، އިނާމް އަދި ސެޓްފިކެޓް ޙަވާލުކޮށްފައެވެ.


our sponsors and partners

ވޭތުވެދިޔަ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފެތުންތެރިންނަށް މުބާލް އަދި ސާޖިނާ
read more

ވޭތުވެދިޔަ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ މޮޅު ފެތުންތެރިންގެ މަޤާމަށް އަޝްރަފް އަދި ޝަޖަން

ވޭތުވެދިޔަ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ މޮޅު ފެތުންތެރިންގެ މަޤާމަށް އަޝްރަފް އަދި ޝަޖަން

award winners 2017

2016 ވަނަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފެތުންތެރިންގެ މަޤާމް ޙަސަން އަޝްރަފް އަދި އާމިނަތު ޝަޖަން ހޯދައިފިއެވެ. ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލްގައި ބޭއްވި ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އެވޯރޑް ނައިޓްގައި ފެތުންތެރިންނަށް މިޝަރަފް އެރުވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް އިރުތިޝާމް އިބުރާޙީމެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކުރި ފެތުންތެރިންނަށާއި، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ސަރަޙައްދީ މުބާރާތްތަކުގައި ރާއްޖެއަށް ރީތިނަން ހޯދައިދީ، މެޑަލް ހޯދައިދިންފެތުންތެރިންނަށާއި، އެފެތުންތެރިންގެ ކޯޗުންގެ އަގު ވަނީ ވަޒަންކޮށްފައެވެ.


our sponsors and partners

ވޭތުވެދިޔަ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ މޮޅު ފެތުންތެރިންގެ މަޤާމަށް އަޝްރަފް އަދި ޝަޖަން
read more

ޕްރީ އެންޑް ޕޯސްޓް ރީހެބް ޕާރޓްނަރ އަކަށް ފިޓް4ލައިފް ހަމަޖައްސައިފި

ޕްރީ އެންޑް ޕޯސްޓް ރީހެބް ޕާރޓްނަރ އަކަށް ފިޓް4ލައިފް ހަމަޖައްސައިފި

mohamed abdul sattar (right) and mohamed fayaz ali (fihtte)

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޕްރީ އެންޑް ޕޯސްޓް ރީހެބް ޕާރޓްނަރ އަކަށް ފިޓް4ލައިފް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މިއީ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއާއިއެކު ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕާރޓްނަރއެއްގެ ގޮތުގައި ފެތުންތެރިންގެ ރީހެބިލިޓޭޝަންގެ ކަންކަން ބެލެއްހެއްޓުމަށް ވެވުނު މިފަދަ ފުރަތަމަ ޕާރޓްނަޝިޕް އެއްބަސްވުމެވެ.

ޗަމްޕާ ސެންޓްރަލް ހޮޓެލްގައި ބޭއްވުނު މިއެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ޙަފްލާގައި ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސް، މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، މިފަދަ ޚިދުމަތެއް ރާއްޖޭގެ ފެތުންތެރިންނަށް ފޯރުކޮށްދޭކަމަށްޓަކައި ވަނީ ފިޓް4ލައިފްގެ ވެރިޔާއަށާއި އެ ސެންޓަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ފެތުންތެރިން ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިއަށްގެންދާއިރު އަދި، މުބާރާތްތަކުގައި ވާދަކުރާއިރު ފެތުންތެރިން ކޮންޑިޝަން ކުރުމަށް ފިޓް4ލައިފްގެ އެހީތެރިކަން ލިބިގެން ދިޔުމަކީ، ރާއްޖޭގެ ފެތުންތެރިން އިތުރަށް ކުރިއަރައިގެން ދިޔުމަށް ލިބޭ ވަރަށް ފުރިހަމަ އަދި އެހާމެ ބޭނުންތެރި ޚިދުމަތެއްކަމުގައިވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މި ޙަފްލާގައި ފިޓް4ލައިފްގެ ވެރިޔާ، މުޙައްމަދު ފަޔާޒް ޢަލީ ރިޒާ (ފިއްޓެ) ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި އިންޖަރީވެ ފަރިތަކުރުންތަކަށާއި ޕަރފޮރމަންސްއަށް ބުރޫ އެރުމުގެކުރިން ފަރުވާހޯދުމުގެ މުޙިއްމުކަމުގެމައްޗަށް ވަނީ އަލިއަޅުއްވާލައްވާފައެވެ. އަދި މިވެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެފުރުޞަތު ފިޓް4ލައިފްއަށް ލިބިގެން ދިޔުމަކީ އެ ނުހަނު ޝުކުރުވެރިވާ ކަމެއްކަމުގައިވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޤައުމީ ފެތުމުގެ ސީނިއަރ އަދި ޖޫނިއަރ ސްކޮޑްގެ ތެރަޕީއާއި ރީހެބިލިޓޭޝަންގެ ހުރިހާކަމެއް ބަލަހައްޓާނީ ފިޓް4ލައިފް ޕްރީ އެންޑް ޕޯސްޓް ރީހެބް ސެންޓަރުގެ ފަރާތުންނެވެ.

fit4life pre and post rehabilitation center


our sponsors and partners

ޕްރީ އެންޑް ޕޯސްޓް ރީހެބް ޕާރޓްނަރ އަކަށް ފިޓް4ލައިފް ހަމަޖައްސައިފި
read more

ވިނިންގ ޕަވަރ ތްރޫ ނިއުޓްރިޝަންގެ ނަމުގައި ޤައުމީ ސްކޮޑްގެ ފެތުންތެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެމިނަރއެއް ހިންގައިފި

ވިނިންގ ޕަވަރ ތްރޫ ނިއުޓްރިޝަންގެ ނަމުގައި ޤައުމީ ސްކޮޑްގެ ފެތުންތެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެމިނަރއެއް ހިންގައިފި

winning power thrugh nutrition

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއާއި އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް) އައި ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ (އެޗް.ޕީ.އޭ) ގުޅިގެން ޤައުމީ ސީނިއަރ އަދި ޖޫނިއަރ ސްކޮޑްގެ ފެތުންތެރިންނަށާއި އެފެތުންތެރިންގެ ބެލެނިވެރިންނަށް އަދި ފެތުމުގެ ދާއިރާގައި އިސްކޮށް ޚަރަކާތްތެރިވާ ކޯޗުންނަށް ނިއުޓްރިޝަންއާއިބެހޭ ސެމިނަރއެއް ހިންގައިފިއެވެ.

ފެތުންތެރިން އިތުރަށް ކުރިއެރުވުމުގެ މަޤްސަދުގައި ކުރިއަށްގެންދެވުނު ސެމިނަރ ފައްޓަވައިދެއްވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ، ކެންސަރ ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ގުޑްވިލް އެންބެސެޑަރ، މުޙައްމަދު ކަލީމެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި ކަލީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، ވާދަވެރި ކުޅިވަރު ކުޅޭ ކުޅުންތެރިންނަކީ ނުގުޑާފަދަ އަޒުމެއްގެ ވެރިބަޔަކަށް ވާންޖެހޭކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި، ކާމިޔާބީ ހޯދަންބޭނުންވާ ކުޅިވަރު ކުޅުންތެރިން ކެއުންބުއިމާއި ދިރިއުޅުމުގެ އާދަތައްވެސް ބަހައްޓަންޖެހޭނީ ވަކިލެވެލްއެއްގައި ކަމަށާއި، ކާމިޔާބީ އަކީ ފަސޭހައިން ޙާސިލް ކުރެވޭނެއެއްޗެއް ނޫންކަމަށާއި، އެއީ އެކަމަށްޓަކައި ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރާ ކުޅުންތެރިންގެ ހައްޤެއްކަމުގައި ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ދެސެޝަނަކަށް ބަހާލައިގެން ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލްގައިބޭއްވި މި ސެމިނަރގައި ވާދަވެރި ކުޅިވަރު ކުޅޭ ކުޅުންތެރިންގެ ކެއުންބުއިމާއި، ކެއުމުގައި އިސްކަން ދޭންވީ ކަންކަމާއި، މުބާރާތްތަކާއި ފަރިތަކުރުންތަކަށް ތައްޔާރުވާއިރު ގެންގުޅޭނެ ކެއުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި، ޕްލޭންތައް ހަދާނެގޮތް ވަނީ ފެތުންތެރިންނަށް އޮޅުންފިލުވައިދީފައިއެވެ. މިބައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްދެއްވީ އައި.ޖީ.އެމް ހޮސްޕިޓަލުގެ ޑައެޓީޝަން އާސިޔާ ޢަބްދުއްރަޙީމެވެ.

މީގެއިތުރުން މިހާރު ރާއްޖޭގެ މާރކެޓްގައި ގެންގުޅޭ ބައެއް ތައްޔާރީ ކާނާއާއި އެތަކެތި ބޭނުންކުރުމުން އެތްލީޓް ކެރިއަރ އަށް ލިބޭ ގެއްލުމާއި ބެހޭގޮތުންވެސް މިސެމިނަރގައި ވަނީ މަޢުލޫމާތު ދީފައެވެ. މިމަޢުލޫމާތު ބައިވެރިންނަށް ދެއްވީ، އެޗް.ޕީ.އޭ ގެ ޕަބްލިކް ހެލްތު ޕްރޮގްރާމް މެނޭޖަރ (ނިއުޓްރިޝަން)، ފާތިމަތު ޠޯހިރާއެވެ.

ފެތުންތެރިން އިތުރަށް ޚަރުދަނާކޮށް މަޢުލޫމާތު މުއްސަނދިކުރުމަށް އިތުރު ސެމިނަރތައް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

our partners for the semniar

IGMH

HPA


our sponsors and partners

ވިނިންގ ޕަވަރ ތްރޫ ނިއުޓްރިޝަންގެ ނަމުގައި ޤައުމީ ސްކޮޑްގެ ފެތުންތެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެމިނަރއެއް ހިންގައިފި
read more

ވޯރލްޑް ކެންސަރ ޑޭ: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ފެތުންތެރިންނާއިއެކު ފަތާލުމުގެ ފުރުޞަތު

ވޯރލްޑް ކެންސަރ ޑޭ: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ފެތުންތެރިންނާއިއެކު ފަތާލުމުގެ ފުރުޞަތު

photo by: images.mv

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކެންސަރ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކެންސަރ ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ހިންގާ ޚަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ފެތުމުގެ ސްކޮޑްތަކުގެ ފެތުންތެރިންނާއިއެކު ފަތާލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށްވެސް ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެހެން ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި ކުޅިވަރުގައި ޚަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޚަރަކާތްތައްވެސް ހިމެނޭގޮތަށް، 4 ފެބްރުއަރީ 2017 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ 16:00 ގައި ސަޕޯރޓް ތްރޫ ސްޕޯރޓްސްގެ ނަމުގައި މި ހިންގާ ޚަރަކާތް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރަސްފަންނުގައި އަދި ހެންވޭރު ސްޓޭޑިއަމްގައެވެ. މީގެތެރެއިން ފެތުމުގެ ޚަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރަސްފަންނުގައެވެ.

Event Poster

Social Media Campaign

މީގެ އިތުރުން، ސޯޝަލް މީޑިއާ ކެންޕެއިނެއްވެސް މިދުވަހާއި ގުޅިގެން ކެންސަރ ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި ކެންޕެއިންގައި ބޭނުންކުރުމަށް ޚާއްސަ ހޭޝްޓެގްއެއްވެސް ވަނީ ތައާރަފްކޮށްފައެވެ.

social media campaign hashtag:

#WeCanICan

ކެންސަރ ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ވޯރލްޑް ކެންސަރ ޑޭ ފާހަގަކުރުމަށާއި އާންމުން ކެންސަރާއިމެދު ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީތެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ވޯރލްޑް ކެންސަރ ޑޭ އާއި ގުޅުވައިގެން ޓީޝާރޓް ވިއްކުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. 150 ރުފިޔާއަށް ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ޓީޝާރޓް ލެކިއުޓް އިން (މައްޗަންއަނގޮޅި، މަޖީދީމަގު، ޗާންދަނީމަގު ކައިރި) އިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. ވީހާވެސް ގިނަބަޔަކު މި ޓީޝާރޓް ބައްލަވައިގަތުމަކީ ކެންސަރ ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ވަރަށްބޮޑު އެދުމެކެވެ.

ސަޕޯރޓް ތްރޫ ސްޕޯރޓްސް އިވެންޓްގެ މަޢުލޫމާތު:

 • އިވެންޓުގެ ނަން: ވޯލްޑް ކެންސަރ ޑޭ: ސަޕޯރޓް ތްރޫ ސްޕޯރޓްސް
 • ފެތުމުގެ ޚަރަކާތްތައް ބޭއްވޭ ތަން: ރަސްފަންނު
 • ތާރީޚް: 4 ފެބްރުއަރީ 2017، ހޮނިހިރު
 • ފެތުމުގެ ޚަރަކާތްތައް ކުރިއަށްގެންދާނެ ގަޑި: 16:00 ން 17:00 އަށް

our sponsors and partners

ވޯރލްޑް ކެންސަރ ޑޭ: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ފެތުންތެރިންނާއިއެކު ފަތާލުމުގެ ފުރުޞަތު
read more

ވޭތުވެދިޔަ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފެތުންތެރިންގެ މަޤާމަށް ސާޖިނާ އަދި ނިޝްވާން

ވޭތުވެދިޔަ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފެތުންތެރިންގެ މަޤާމަށް ސާޖިނާ އަދި ނިޝްވާން

sajina receiving the swimmer of the year award

ވޭތުވެދިޔަ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފެތުންތެރިންގެ މަޤާމް ނިޝްވާން އިބްރާޙީމް އަދި އާއިޝަތު ސާޖިނާ ހޯދައިފިއެވެ. މާލޭ ކްރިކެޓް ހޯލްގައި ރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މި ފެތުންތެރިންނަށް އިނާމް ޙަވާލުކޮށްދެއްވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޢަބްދުﷲ މަސީޙް މުޙައްމަދެވެ.

ފީނާ ސްކޯލަރޝިޕްގައި ތައިލަންޑުގައި ފަރިތަކުރުންތައް ފުރިހަމަކުރަމުންގެންދިޔަ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު އަންހެން ފެތުންތެރިޔާ، ސާޖިނާ ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގައި ޖުމްލަ ޤައުމީ 2 ރެކޯރޑެއް އާކޮށް، 2 މުބާރާތެއްގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލްކޮށްފައެވެ.

2015 ވަނަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފިރިހެން ފެތުންތެރިޔާގެ މަޤާމަށް ހޮވިފައިވާ ނިޝްވާންވެސް ވަނީ ޖުމްލަ ޤައުމީ 2 ރެކޯރޑެއް އާކޮށް، 2 މުބާރާތެއްގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލްކޮށްފައެވެ. ސައުތު އެފްރިކާގައި ތަމްރީންތައް ފުރިހަމަ ކުރަމުންގެންދާ ނިޝްވާންގެ ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިއަށްދާތީ، ނިޝްވާންއަށް ވަނީ މިހަފްލާގައި ބައިވެރިވުމަށް ރާއްޖެ އާދެވޭގޮތް ނުވެފައެވެ.

އެވޯރޑް ލިބުނު ފަރާތްތައް:

NAME Gender AWARD
PRIMARY SPECIAL AWARDS
Aishath Sajina Female Best Female Swimmer for the year 2015
Nishwan Ibrahim Male Best Male Swimmer for the year 2015
SECONDARY SPECIAL AWARDS
Hamna Ahmed Female Best Female Swimmer in Competitions held in Maldives
Hassan Zain Male Best Male Swimmer in Competitions held in Maldives
Mubal Azzam Ibrahim Male Best Male Swimmer in Competitions held in Maldives
Aminath Shajan Female Senior Group Best Female Swimmer
Nishwan Ibrahim Male Senior Group Best Male Swimmer
Mubal Azzam Ibrahim Male Senior Group Best Male Swimmer
Hamna Ahmed Female Junior Group Best Female Swimmer
Ismail Muthasim Adnan Male Junior Group Best Male Swimmer
SPECIAL ACHIEVEMENT AWARDS
Aminath Shajan Female Bronze Medalist 12th South Asian Games 2016
Aminath Shajan Female Bronze Medalist at Speedo Thailand Age Group Swimming Championships 2016
Aishath Sajina Female Renewed the National Record of Female, 200m Breaststroke – Long Course
Aishath Sajina Female Renewed the National Record of Female, 50m Breaststroke – Long Course
Aminath Shajan Female Renewed the National Record of Female, 400m Freestyle – Long Course
Hassan Ashraf Male Renewed the National Record of Male, 4 x 100m Individual Medley Relay – Long Course
Ismail Muthasim Adnan Male Renewed the National Record of Male, 400m Freestyle – Long Course
Ismail Muthasim Adnan Male Renewed the National Record of Male, 1500m Freestyle – Long Course
Ismail Muthasim Adnan Male Renewed the National Record of Male, 4 x 100m Individual Medley Relay – Long Course
Mohamed Muthasim Adnan Male Renewed the National Record of Male, 200m Individual Medley – Long Course
Mohamed Navvar Ibrahim Male Renewed the National Record of Male, 4 x 100m Individual Medley Relay – Long Course
Mohamed Nazran Nazeer Male Renewed the National Record of Male, 4 x 100m Individual Medley Relay – Long Course
Nishwan Ibrahim Male Renewed the National Record of Male, 50m Butterfly – Long Course
Nishwan Ibrahim Male Renewed the National Record of Male, 50m Backstroke – Long Course
OTHER AWARDS    
Aminath Shajan Female Second Best Female Swimmer
Hamna Ahmed Female Third Best Female Swimmer
Ismail Muthasim Adnan Male Second Best Male Swimmer
Mubal Azzam Ibrahim Male Third Best Male Swimmer
Alya Ali Rasheed Female Selected Amongst the Best Five Female Swimmers in Competitions held in Maldives
Anmau Ahmed Saleem Female Selected Amongst the Best Five Female Swimmers in Competitions held in Maldives
Aminath Shajan Female Selected Amongst the Best Five Female Swimmers in Competitions held in Maldives
Aishath Hulva Khulail Female Selected Amongst the Best Five Female Swimmers in Competitions held in Maldives
Ali Imaan Male Selected Amongst the Best Five Male Swimmers in Competitions held in Maldives
Ismail Muthasim Adnan Male Selected Amongst the Best Five Male Swimmers in Competitions held in Maldives
Nishwan Ibrahim Male Selected Amongst the Best Five Male Swimmers in Competitions held in Maldives
Aishath Sajina Female Selected Amongst the Best Five Senior Group Female Swimmers
Alya Ali Rasheed Female Selected Amongst the Best Five Senior Group Female Swimmers
Fathimath Zuhura Ismail Female Selected Amongst the Best Five Senior Group Female Swimmers
Fathimath Zuha Ziyadh Female Selected Amongst the Best Five Senior Group Female Swimmers
Aiminath Azka Adhil Female Selected Amongst the Best Five Senior Group Female Swimmers
Mariya Mohamed Rishwan Female Selected Amongst the Best Five Senior Group Female Swimmers
Mohamed Nazran Nazeer Male Selected Amongst the Best Five Senior Group Male Swimmers
Hassan Ashraf Male Selected Amongst the Best Five Senior Group Male Swimmers
Ibrahim Anaan Male Selected Amongst the Best Five Senior Group Male Swimmers
Mohamed Navvar Ibrahim Male Selected Amongst the Best Five Senior Group Male Swimmers
Aishath Zeeba Hamid Female Selected Amongst the Best Five Junior Group Female Swimmers
Anmau Ahmed Saleem Female Selected Amongst the Best Five Junior Group Female Swimmers
Aishath Hulva Khulail Female Selected Amongst the Best Five Junior Group Female Swimmers
Aminath Zana Shiraz Female Selected Amongst the Best Five Junior Group Female Swimmers
Hassan Zain Male Selected Amongst the Best Five Junior Group Male Swimmers
Ali Imaan Male Selected Amongst the Best Five Junior Group Male Swimmers
Mohamed Raaid Ismail Male Selected Amongst the Best Five Junior Group Male Swimmers
Najeed Mohamed Mahid Male Selected Amongst the Best Five Junior Group Male Swimmers

our sponsors and partners

ވޭތުވެދިޔަ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފެތުންތެރިންގެ މަޤާމަށް ސާޖިނާ އަދި ނިޝްވާން
read more

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އެވޯރޑް ނައިޓް 1 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 ގައި

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އެވޯރޑް ނައިޓް 1 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 ގައި

photo by: maldives olympic committee

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އެވޯރޑްސް ނައިޓް 2016، ސެޕްޓެމްބަރ 1 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ކްރިކެޓް ހޯލްގައި ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ވީމާ، އެވޯރޑް ލިބޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކާއި އެސޯސިއޭޝަނުގެ މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި މިވާހަކަދަންވަމެވެ.

ހަފްލާ ބޭއްވޭތަން: ކްރިކެޓް ހޯލް

ގަޑި: 20:15

ތާރީޚް: 01 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

ޑްރެސްކޯޑު: ސްމާރޓް ކެޝުއަލް

އެވޯރޑް ލިބޭފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް:

Name Gender
Aiminath Azka Adhil Female
Aishath Hulva Khulail Female
Aishath Sajina Female
Aishath Zeeba Hamid Female
Alya Ali Rasheed Female
Aminath Shajan Female
Aminath Zana Shiraz Female
Anmau Ahmed Saleem Female
Fathimath Zuha Ziyadh Female
Fathimath Zuhura Ismail Female
Hamna Ahmed Female
Mariya Mohamed Rishwan Female
Ali Imaan Male
Hassan Ashraf Male
Hassan Zain Male
Ibrahim Anaan Male
Ismail Muthasim Adnan Male
Mohamed Muthasim Adhnan Male
Mohamed Muthasim Adhnan Male
Mohamed Navvar Ibrahim Male
Mohamed Nazran Nazeer Male
Mohamed Raaid Ismail Male
Mubal Azzam Ibrahim Male
Najeed Mohamed Mahid Male
Nishwan Ibrahim Male

our sponsors and partners

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އެވޯރޑް ނައިޓް 1 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 ގައި
read more

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކުރިއަށް އޮތް ދައުރަށް ހިންގާކޮމިޓީ އިންތިޚާބުކޮށްފި

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކުރިއަށް އޮތް ދައުރަށް ހިންގާކޮމިޓީ އިންތިޚާބުކޮށްފި

new executive committee of swimming association

ކުރިއަށް އޮތް ހަތަރު އަހަރުދުވަހުގެ ދައުރަށް ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އިންތިޚާބުކޮށްފިއެވެ. 57 މެންބަރުންނާއި އެކު، މިރޭ މާލޭ ޔޫތު ސެންޓަރުގެ ސެމިނަރ ހޯލްގައި ބޭއްވި މި އިންތިޚާބުގައި ކުރިއަށްއޮތް ދައުރުގެ ރައީސްކަމަށް 51 ވޯޓުން ލިބިވަޑައިގެން އިންތިޚާބުވެވަޑައިގަތީ މިހާރުވެސް މިމަޤާމް ހުންނެވި މއ.ޓިއުލިޕްވިލާ، މުޙައްމަދު އަބްދުއްސައްތާރެވެ. 50 ވޯޓު ލިބިވަޑައިގެން ނައިބު ރައީސް ކަމަށް ހޮވިވަޑައިގަތީ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ނައިބު ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމު މިހާރުވެސް ހުންނެވި ފ.ނިލަންދޫ، ހިކިހުވަނދުމާގެ، އިސްމާޢީލް ޢަލީ އެވެ. ޚަޒާންދާރުގެ މަޤާމަށް 48 ވޯޓާއިއެކު އިންތިޚާބުވެވަޑައިގަތީ ބ.ތުޅާދޫ، ފެހިވިލު ޢަލީ ޝަމީމެވެ.

އާންމު މެންބަރުން ތަމްޞީލްކުރެއްވުމަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންވި 3 ބޭފުޅުންނަކީ ދަފްތަރު ރސ 9731، މުޙައްމަދު ސަމީރު (56 ވޯޓު)، ގ.މޭވާގެ، ޙަސަން ސިރާރު (55 ވޯޓު) އަދި ގ.ބްލޫލައިން، ޔާމީން ފައިސަލް އިބްރާޙީމް (36 ވޯޓު) އެވެ.

އެސޯސިއޭޝަނުގެ 5 މެންބަރު ކްލަބުން، އެސޯސިއޭޝަނުގެ ހިންގާކޮމިޓީގައި އެކްލަބުތައް ތަމްޞީލްކުރުމަށް އިންތިޚާބުކުރީ މ.ހަތިހާ، އަޙްމަދު ފަޔާޟް (4 ވޯޓު) އެވެ.

މިއިންތިޚާބުގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަވައިދެއްވީ ޢަލީ ސަލީމް އަދި މުޙައްމަދު އަނީލް އެވެ. މިއިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ހިނގާދިޔަގޮތް އޮބްޒާރވްކުރެއްވުމަށްޓަކައި ކުޅިވަރުގެ ޤައުމީ މަޖްލީހުގެ ފަރާތުން އަދި މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން މަންދޫބުން ބައިވެރިވިއެވެ.

އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ނިމުމާއިއެކު އެސޯސިއޭޝަނުގެ މިހާރުގެ އަދި އަލަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވި ރައީސް މުޙައްމަދު އަބްދުއްސައްތާރު މެންބަރުންނާއި މުޚާތަބުކުރައްވައި ވާހަކަފުޅުދެއްކެވިއެވެ. އަދި ފެތުމުގެ ކުޅިވަރު މިހާރަށްވުރެ ކުރިއަރުވައި ރަނގަޅުނަތީޖާތަކެއް ހޯއްދެވުމަށް ކުރިއަށްއޮތް ދައުރުގައިވެސް މަސައްކަތްކޮށްދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެސޯސިއޭޝަނުން ރާވައިހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގައި މެންބަރުންގެ ފަރާތުންނާއި އެސޯސިއޭޝަނަށް ހެޔޮއެދޭފަރާތްތަކުން އަދި އެސޯސިއޭޝަނުގެ ސްޕޮންސަރުންގެ ފަރާތުން އަދި ވަކިން ޚާއްސަކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސްއާއި، މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ ގެ ފަރާތުން ލިބެމުންދާ އެހީތެރިކަން ފާހަގަކޮށް ޝުކުރުއަދާކުރެއްވިއެވެ.

Newly Elected Executive Committee

Ex-Officio Members

President

MOHAMED ABDUL SATTAR

Vice President

ISMAIL ALI

Treasurer

ALI SHAMEEM


Individual Member Representatives

HASSAN SIRAAR

MOHAMED SAMEER

YAAMIN FAISAL IBRAHIM


Club Representative

AHMED FAYAZ


our sponsors and partners

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކުރިއަށް އޮތް ދައުރަށް ހިންގާކޮމިޓީ އިންތިޚާބުކޮށްފި
read more

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަންގެ 3 ވަނަ އިންތިޚާބު މާލޭ ޔޫތު ސެންޓަރުގައި މިރޭ ބާއްވާނެ

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަންގެ 3 ވަނަ އިންތިޚާބު މާލޭ ޔޫތު ސެންޓަރުގައި މިރޭ ބާއްވާނެ

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން ގެ 3 ވަނަ އިންތިޚާބު މިރޭ (18 މެއި 2016، ބުދަ) ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އިންތިޚާބު ބޭއްވޭތަން: މާލޭ ޔޫތު ސެންޓަރ (ސޯސަލް ސެންޓަރ) ސެމިނަރ ހޯލް
ތާރީޚް: 18 މެއި 2016 ވާ ބުދަ
ގަޑި: 20:15
ޑްރެސް ކޯޑު: ސްމާރޓް ކެޝުއަލް
އިންތިޚާބާއި ބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތާއި، ވޯޓަރސް ރެޖިސްޓްރީ (ލިންކް)

ވީމާ، މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި މިވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

our sponsors and partners

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަންގެ 3 ވަނަ އިންތިޚާބު މާލޭ ޔޫތު ސެންޓަރުގައި މިރޭ ބާއްވާނެ
read more

National Ranking Trials 2016 Updates

National Ranking Trials 2016 Updates

 

Location: Male’ Swimming Track

Date: 7th، ،8th December 2015

Junior Squad Start List Download Link: Download

Rules of Ranking Trials: Download Link

Rules of 12th South Asian Games Trials: Download Link

Results of 12th South Asian Games Squad Trials

 Female

Name 100m Backstroke 100m Breaststroke 100m Butterfly 100m Freestyle
Aishath Anha Haisham 01:30.76*   01:47.19 01:24.08
Aishath Hulva Khulail 01:38.10 01:41.03* 01:36.12 01:26.16
Aishath Sajina 01:32.38 01:33.14*   01:20.86
Aishath Sausan  01:27.53*   01:38.61 01:16.92
Aalya Ali Rasheed 01:43.54 01:48.64 01:32.30* 01:21.81
Aminath Shajan 01:27.99   01:31.66* 01:13.56
Aminath Zana Shiraz 01:34.83 01:45.08   01:20.94*
Anmau Ahmed Saleem  01:34.84 01:41.73 01:37.64 01:21.12*
Aflaak Taai’aa Binthi Suood 01:45.64     01:25.78
Aishath Malaaha Ismail     01:52.36 01:30.11
Aishath Thuhufa Nazim    01:53.09 02:12.03 01:39.07
Aishath Ulya Shaig 01:35.97     01:26.91
Aishath Zeeba Hamid 01:38.17 01:47.70   01:23.95
Aishath Zuha Shaah 01:48.95 01:49.80   01:36.22
Aminath Juhaina Mohamed     01:57.63 01:34.60
Eema Mohamed Fahmee 01:45.56 01:52.63 01:52.31 01:30.13
Fathimath Zuha Ziyad 01:44.34   01:57.19 01:38.14
Fathimath Zuhura Ismail 01:32.87 01:50.17   01:23.07
Hamna Ahmed 01:38.61 01:47.61 01:53.79 01:27.02
Thoola Abdul Haseeb 02:00.29 01:53.06   01:37.81

Male

Name 100m Backstroke 100m Breaststroke 100m Butterfly 100m Freestyle
Ahmed Mijaadh Naseer 01:30.27 01:26.46*   01:19.38
Hassan Ashraf 01:16.00 01:17.93*   01:07.10
Ibrahim Anaan 01:23.46 01:31.05   01:13.33*
Ismail Muthasim Adnan 01:14.43*   01:10.65 01:08.27
Mohamed Navvar Ibrahim        01:18.68* 01:32.36   01:09.19
Mohamed Nazran Nazeer   01:27.51 01:15.31* 01:07.53
Mubal Azzam Ibrahim 01:23.19 01:30.09 01:21.59 01:04.51*
Nishwan Ibrahim 01:17.21   01:10.17* 01:01.61
Aal Ulwan 01:31.15   01:21.72 01:16.85
Aarim Ahmed Rasheed    01:39.05 01:35.42 01:20.10
Abdullah Aeham Mohamed 01:22.22     01:10.37
Ahmed Maaniu Hussain 01:33.07 01:40.37 01:24.67 01:13.83
Ali Imaan 01:30.61     01:16.58
Leevaan Abdul Saththar       01:21.29
Luth Ismail Shafeeq      01:32.18 01:12.38
Mohamed aloof ahmed  01:36.88     01:23.96
Mohamed Dhaain Abdulla        01:16.23
Muhammad Maan Hamid   01:32.29 01:22.42 01:18.29
Umar Ali Riyaz       01:22.29

Results of National Junior Squad Trials

Female

200m Freestyle (Qualifying Time: 03:40.00)
Name of the Swimmer: Time
Aishath Rafha 03:23.53
Thuvaa Ahmed Shageef  03:24.80
Aiminath Azka Adil 03:27.97
Aishath Alaniya Aslam 03:30.97
Fathimath Ainie Jaleel 03:31.68
Fathimath Shu-ula Shiyam 03:32.07
Aishath Mufliha Ziyad 03:39.88
Mariya Mohamed Rishwan 03:48.76
Mariyam Noor Thaufeeq 03:50.71
Mariyam shahana shuhad 03:57.09
   
50m Butterfly (Qualifying Time: 00:55.00)
Name of the Swimmer: Time
Aiminath Azka Adil 00:47.19
Thuvaa Ahmed Shageef  00:51.01
   
50m Backstroke (Qualifying Time: 00:55.00)
Name of the Swimmer: Time
Aiminath Azka Adil 00:45.72
Thuvaa Ahmed Shageef  00:46.82
Fathimath Shu-ula Shiyam 00:49.56
Fathimath Ainie Jaleel 00:53.79
   
50m Breaststroke (Qualifying Time: 01:00.00)
Name of the Swimmer: Time
Aishath Rafha 00:52.40
Aishath Mufliha Ziyad 01:00.20
   
50m Freestyle (Qualifying Time: 00:50.00)
Name of the Swimmer: Time
Fathimath Ainie Jaleel 00:41.11
Aishath Alaniya Aslam 00:41.66
Fathimath Shu-ula Shiyam 00:42.63
Aishath Mufliha Ziyad 00:45.62

Male

200m Freestyle (Qualifying Time: 03:00.00)
Name of the Swimmer: Time
Mohamed Nawwaf Hussain 02:41.49
Samoon Zahir 02:44.77
Ahmed Ziwan 02:48.21
Hassan Zain 02:49.76
Najeed Mohamed Mahidh 02:52.48
Samooh Farhath 02:56.26
Mohamed Raain Abdul Sattar 03:02.14
Mohamed Asham Ali 03:02.71
Ahmed Azzan Zahid 03:05.53
Ibrahim Maishaan Shameem 03:06.61
Mohamed Raaid Ismail  03:09.41
Mohamed Bashshaar Shiyaam 03:10.46
Yoosuf Ismah Firag 03:10.79
Hassan Shaihan Shareef 03:19.41
Ahmed Aman Rasheed 03:21.05
Ahmed Rajuwaan 03:21.93
Zain Ali 03:23.78
Yusuf yushau yasaar 03:27.31
Ibrahim amr Thaufeeq 03:32.13
   
50m Butterfly (Qualifying Time: 00:45.00)
Name of the Swimmer: Time
Najeed Mohamed Mahidh 00:33.25
Hassan Zain 00:38.17
Ahmed Ziwan 00:39.39
Samoon Zahir 00:40.54
Samooh Farhath 00:41.18
   
50m Backstroke (Qualifying Time: 00:45.00)
Name of the Swimmer: Time
Samooh Farhath 00:39.81
Mohamed Nawwaf Hussain 00:43.01
Hassan Zain 00:47.92
Samoon Zahir 00:48.15
Ahmed Ziwan 00:48.38
   
50m Breaststroke (Qualifying Time: 00:50.00)
Name of the Swimmer: Time
Mohamed Nawwaf Hussain 00:43.49
Najeed Mohamed Mahidh 00:44.01
Samoon Zahir 00:45.93
Ahmed Ziwan 00:46.12
Hassan Zain 00:51.33
   
50m Freestyle (Qualifying Time: 00:40.00)
Name of the Swimmer: Time
Samoon Zahir 00:32.65
Ahmed Ziwan 00:33.25
Mohamed Nawwaf Hussain 00:34.24
Hassan Zain 00:35.34
Najeed Mohamed Mahidh 00:35.41
Samooh Farhath 00:38.64

Results of National Senior Squad Trials

Female:

400m Freestyle (Qualifying Time: 07:30.00)  
Name of the Swimmer: Time
Aminath Shajan 05:34.87
Aishath Sajina 06:07.38
Aishath Ulya Shaig 06:25.28
Anmau Ahmed Saleem  06:25.72
Hamna Ahmed 06:26.30
Aishath Sausan  06:28.46
Aminath Zana Shiraz 06:28.80
Fathimath Zuhura Ismail 06:28.98
Aishath Anha Haisham 06:36.92
Aishath Hulva Khulail 06:45.27
Eema Mohamed Fahmee 06:49.28
Fathimath Zuha Ziyad 06:53.31
Aflaak Taai’aa Binthi Suood 06:58.90
Aishath Zeeba Hamid 07:00.89
Alya Ali Rasheed 07:01.84
Thoola Abdul Haseeb 07:03.81
Aishath Zuha Shaah 07:14.96
Aminath Juhaina Mohamed 07:21.45
Aishath Malaaha Ismail 07:27.74
Aishath Thuhufa Nazim  07:28.13
Fathimath Ainie Jaleel 07:30.86
Thuvaa Ahmed Shageef  07:31.73
Fathimath Shu-ula Shiyam 07:36.91
Aiminath Azka Adil 07:40.77
Yumnu Usamath Mohamed  08:10.32
Mariya Mohamed Rishwan 08:17.28
   
100m Butterfly (Qualifying Time: 02:20.00)  
Name of the Swimmer: Time
Aminath Shajan 01:31.66
Alya Ali Rasheed 01:32.30
Aishath Hulva Khulail 01:36.12
Anmau Ahmed Saleem  01:37.64
Aishath Sausan  01:38.61
Aishath Anha Haisham 01:47.19
Eema Mohamed Fahmee 01:52.31
Aishath Malaaha Ismail 01:52.36
Hamna Ahmed 01:53.79
Fathimath Zuha Ziyad 01:57.19
Aminath Juhaina Mohamed 01:57.63
Aishath Thuhufa Nazim  02:12.03
   
100m Backstroke (Qualifying Time: 02:10.15)  
Name of the Swimmer: Time
Aishath Sausan  01:27.53
Aminath Shajan 01:27.99
Aishath Anha Haisham 01:30.76
Aishath Sajina 01:32.38
Fathimath Zuhura Ismail 01:32.87
Aminath Zana Shiraz 01:34.83
Anmau Ahmed Saleem  01:34.84
Aishath Ulya Shaig 01:35.97
Aishath Hulva Khulail 01:38.10
Aishath Zeeba Hamid 01:38.17
Hamna Ahmed 01:38.61
Alya Ali Rasheed 01:43.54
Fathimath Zuha Ziyad 01:44.34
Eema Mohamed Fahmee 01:45.56
Aflaak Taai’aa Binthi Suood 01:45.64
Aishath Zuha Shaah 01:48.95
Thoola Abdul Haseeb 02:00.29
   
100m Breaststroke (Qualifying Time: 02:15.00)  
Name of the Swimmer: Time
Aishath Sajina 01:33.14
Aishath Hulva Khulail 01:41.03
Anmau Ahmed Saleem  01:41.73
Aminath Zana Shiraz 01:45.08
Hamna Ahmed 01:47.61
Aishath Zeeba Hamid 01:47.70
Alya Ali Rasheed 01:48.64
Aishath Zuha Shaah 01:49.80
Fathimath Zuhura Ismail 01:50.17
Eema Mohamed Fahmee 01:52.63
Thoola Abdul Haseeb 01:53.06
Aishath Thuhufa Nazim  01:53.09
   
100m Freestyle (Qualifying Time: 01:40.00)  
Name of the Swimmer: Time
Aminath Shajan 01:13.56
Aishath Sausan  01:16.92
Aishath Sajina 01:20.86
Aminath Zana Shiraz 01:20.94
Anmau Ahmed Saleem  01:21.12
Alya Ali Rasheed 01:21.81
Fathimath Zuhura Ismail 01:23.07
Aishath Zeeba Hamid 01:23.95
Aishath Anha Haisham 01:24.08
Aflaak Taai’aa Binthi Suood 01:25.78
Aishath Hulva Khulail 01:26.16
Aishath Ulya Shaig 01:26.91
Hamna Ahmed 01:27.02
Aishath Malaaha Ismail 01:30.11
Eema Mohamed Fahmee 01:30.13
Aminath Juhaina Mohamed 01:34.60
Aishath Zuha Shaah 01:36.22
Thoola Abdul Haseeb 01:37.81
Fathimath Zuha Ziyad 01:38.14
Aishath Thuhufa Nazim  01:39.07

Male

400m Freestyle (Qualifying Time: 06:30.00)  
Name of the Swimmer: Time
Ismail Muthasim Adnan 05:04.81
Nishwan Ibrahim 05:08.12
Mubal Azzam Ibrahim 05:21.09
Hassan Ashraf 05:30.54
Mohamed Nazran Nazeer 05:40.15
Mohamed Navvar Ibrahim        05:43.43
Abdullah Aeham Mohamed 05:53.38
Ali Imaan 05:53.91
Muhammad Maan Hamid 05:54.67
Aal Ulwan 05:55.59
Ahmed Maaniu Hussain 05:59.90
Ibrahim Anaan 06:03.40
Luth Ismail Shafeeq  06:05.21
Mohamed Aloof Ahmed  06:16.10
Ahmed Mijaadh Naseer 06:19.37
Mohamed Dhaain Abdulla  06:22.39
Leevaan Abdul Saththar 06:24.74
Umar Ali Riyaz 06:27.61
Aarim Ahmed Rasheed  06:29.37
Samooh Farhath 06:30.09
Najeed Mohamed Mahidh 06:36.63
Ahmed Azzan Zahid 06:39.06
Mohamed Asham Ali 06:39.46
Mohamed Fairooz 06:45.40
Mohamed Raain Abdul Sattar 06:55.39
Mohamed Raaid Ismail  07:02.79
Yoosuf Ismah Firag 07:12.11
Hassan Shaihan Shareef 07:28.63
Mohamed Bashshaar Shiyaam 07:32.97
   
100m Butterfly (Qualifying Time: 01:35.00)  
Name of the Swimmer: Time
Nishwan Ibrahim 01:10.17
Ismail Muthasim Adnan 01:10.65
Mohamed Nazran Nazeer 01:15.31
Mubal Azzam Ibrahim 01:21.59
Aal Ulwan 01:21.72
Muhammad Maan Hamid 01:22.42
Ahmed Maaniu Hussain 01:24.67
Luth Ismail Shafeeq  01:32.18
Aarim Ahmed Rasheed  01:35.42
Umar Ali Riyaz 01:41.14
   
100m Backstroke (Qualifying Time: 01:40.00)  
Name of the Swimmer: Time
Ismail Muthasim Adnan 01:14.43
Hassan Ashraf 01:16.00
Nishwan Ibrahim 01:17.21
Mohamed Navvar Ibrahim        01:18.68
Abdullah Aeham Mohamed 01:22.22
Mubal Azzam Ibrahim 01:23.19
Ibrahim Anaan 01:23.46
Ahmed Mijaadh Naseer 01:30.27
Ali Imaan 01:30.61
Aal Ulwan 01:31.15
Ahmed Maaniu Hussain 01:33.07
Mohamed Aloof Ahmed  01:36.88
Umar Ali Riyaz 01:53.96
   
100m Breaststroke (Qualifying Time: 01:45.00)  
Name of the Swimmer: Time
Hassan Ashraf 01:17.93
Ahmed Mijaadh Naseer 01:26.46
Mohamed Nazran Nazeer 01:27.51
Mubal Azzam Ibrahim 01:30.09
Ibrahim Anaan 01:31.05
Muhammad Maan Hamid 01:32.29
Mohamed Navvar Ibrahim        01:32.36
Aarim Ahmed Rasheed  01:39.05
Ahmed Maaniu Hussain 01:40.37
Mohamed Aloof Ahmed  01:48.33
Leevaan Abdul Saththar 01:48.48
   
100m Freestyle (Qualifying Time: 01:30.00)  
Name of the Swimmer: Time
Nishwan Ibrahim 01:01.61
Mubal Azzam Ibrahim 01:04.51
Hassan Ashraf 01:07.10
Mohamed Nazran Nazeer 01:07.53
Ismail Muthasim Adnan 01:08.27
Mohamed Navvar Ibrahim        01:09.19
Abdullah Aeham Mohamed 01:10.37
Luth Ismail Shafeeq  01:12.38
Ibrahim Anaan 01:13.33
Ahmed Maaniu Hussain 01:13.83
Mohamed Dhaain Abdulla  01:16.23
Ali Imaan 01:16.58
Aal Ulwan  01:16.85
Muhammad Maan Hamid 01:18.29
Ahmed Mijaadh Naseer 01:19.38
Aarim Ahmed Rasheed  01:20.10
Leevaan Abdul Saththar 01:21.29
Umar Ali Riyaz 01:22.29
Mohamed Aloof Ahmed  01:23.96
National Ranking Trials 2016 Updates
read more

އޮލިމްޕިކް ވީކް ފެސްޓިވަލް 2015 ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު

އޮލިމްޕިކް ވީކް ފެސްޓިވަލް 2015 ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު

މިޚަރަކާތް މިހާރު ކެންސަލް ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއާއި ޤައުމީ ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތައް ގުޅިގެން ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 07 ވަނަ ދުވަހު އޮލިމްޕިކް ފެސްޓިވަލްގެ ނަމުގައި ހުޅުމާލޭގައި ފެސްޓިވަލެއް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިއީ ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ މެންބަރުންނާއި، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އާންމުންނަށް އާއިލީ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހުޅުވާލެވިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފެސްޓިވަލެކެވެ. މި ފެސްޓިވަލާއި ގުޅިގެން އިތުރު ޚަރަކާތްތަކެއް ނޮވެމްބަރ 11 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އޮލިމްޕިކް ވީކް ސްޕޯރޓްސް ފެސްޓިވަލްގައި އެންމެންނަށް ބައިވެރިވެވޭގޮތަށް ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބައެއް ޚަރަކާތްތައް: (7 ނޮވެމްބަރ – ހުޅުމާލެ)

 • ސްޕޯރޓްސް ފެސްޓިވަލް (އެކި ކުޅިވަރުތަކާއި އެކު – ހެނދުނުން ހަވީރަށް)
 • އޮލިމްޕިކް ޑޭ ރަން – 16:45
 • ބައިސްކަލް ރޭސް – 06:30

އޮލިމްޕިކް ވީކްގެ ޙާއްސަ ޚަރަކާތްތައް:

 • އޮލިމްޕިކް ވެލިއު އެޑިއުކޭޝަން ޕްރޮގްރާމް (9 ނޮވެމްބަރ – ވިލިނގިލި)
 • ޗެޓް ވިތް ޗެމްޕިއަންސް (11 ނޮވެމްބަރ – މާލެ)

މިފެސްޓިވަލް އަދި މިފެސްޓިވަލްއާއި ގުޅިގެން ބޭއްވޭ އެކިއެކި ޚަރަތާކްތަކުގައި މިއެސޯސިއޭޝަން ރިޕްރެޒެންޓް ކުރުމަށް 30 ފެތުންތެރިންގެ ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

ވީމާ، މިޚަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ މިއެސޯސިއޭޝަންގެ މެންބަރު ފެތުންތެރިން ތިރީގައިވާ ލިންކްގައިވާ އޮންލައިން ފޯރމް ފުރުއްވުމަށްފަހު 26 އޮކްޓޯބަރ 2015 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 20:00ގެ ކުރިން ސަބްމިޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

މި ފެސްޓިވަލާއި ބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދެއްވުމަށް، މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ (ފޯނު: 3346640) އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަން ފޯރމް ލިންކް


އޮލިމްޕިކް ވީކް ފެސްޓިވަލް 2015 ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު
read more

ވޭތުވެދިޔަ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފެތުންތެރިންނަށް ނިޝްވާން އާއި ސަޖަން

ވޭތުވެދިޔަ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފެތުންތެރިންނަށް ނިޝްވާން އާއި ސަޖަން

2014 ވަނަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފިރިހެން ފެތުންތެރިޔާގެ މަޤާމް ނިޝްވާން އިބްރާޙިމް އަށް އަދި އެންމެ މޮޅު އަންހެން ފެތުންތެރިޔާގެ މަޤާމް އައިމިނަތު ސަޖަން ހޯދައިފިއެވެ. މި ފެތުންތެރިންގެ ނަންތައް އިޢުލާންކޮށް، އިނާމާއި ލިޔުން ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ރޭ ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލްގައި ބޭއްވި މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އިނާމް ދިނުމުގެ ޖަލްސާގައެވެ. މީގެއިތުރުން، މިހަފްލާގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ އެކި އެކި މަޤާމްތަކަށް ހޮވުނު ފެތުންތެރިން ވަނީ އިޢުލާނުކޮށް، އިނާމާއި ލިޔުން ޙާވާލުކޮށްފައެވެ.

މިހަފްލާ ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް، ޙުސައިން ވަޙީދެވެ.

 

AWARD WINNERS of YEAR 2014

Award Night 2015 - Group

Award Winners 2015

Name Gender Place
Best Swimmers of the Year 2014
Nishwan Ibrahim Male Swimmer of the Year
Mohamed Muthasim Adhnan Male 2nd Place
Ismail Muthasim Adhnan Male 3rd Place
Aminath Shajan Female Swimmer of the Year
Aishath Sajina Female 2nd Place
Fathimath Zuhura Ismail Female 3rd Place
Aishath Anha Haisham Female 3rd Place
Best Swimmers in Local Competitions of the Year 2014
Nishwan Ibrahim Male 1st Place
Mubal Azzam Ibrahim Male 2nd Place
Mohamed Navvar Ibrahim Male 3rd Place
Ibrahim Shammakh Riyaz Male Amongst the Best Five
Mohamed Naail Male Amongst the Best Five
Anmau Ahmed Saleem Female 1st Place
Fathimath Zuhura Ismail Female 2nd Place
Aishath Hulva Khulail Female 3rd Place
Aminath Zana Shiraz Female 3rd Place
Thuvaa Ahmed Shageef Female Amongst the Best Five
Junior Group Best Swimmers of the Year 2014
Mubal Azzam Ibrahim Male 1st Place
Ibrahim Shammakh Riyaz Male 2nd Place
Mohamed Naail Male 3rd Place
Mohamed Raain Abdul Sattar Male Amongst the Best Five
Aal Ulwan Male Amongst the Best Five
Mohamed Raaidh Ismail Male Amongst the Best Five
Ali Imaan Male Amongst the Best Five
Anmau Ahmed Saleem Female 1st Place
Aishath Hulva Khulail Female 2nd Place
Aminath Zana Shiraz Female 2nd Place
Eema Mohamed Fahmee Female 3rd Place
Thuvaa Ahmed Shageef Female 3rd Place
Senior Group Best Swimmers of the Year 2014
Nishwan Ibrahim Male 1st Place
Mohamed Navvar Ibrahim Male 2nd Place
Luth Ismail Shafeeq Male 3rd Place
Mohamed Nazran Nazeer Male Amongst the Best Five
Mohamed Zayan Saneef Male Amongst the Best Five
Aminath Shajan Female 1st Place
Aishath Sajina Female 2nd Place
Fathimath Zuhura Ismail Female 3rd Place
Mariya Mohamed Rishwan Female Amongst the Best Five
Aishath Anha Haisham Female Amongst the Best Five
ވޭތުވެދިޔަ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފެތުންތެރިންނަށް ނިޝްވާން އާއި ސަޖަން
read more

Mubal to Represent Maldives at the 09th Indian Island Ocean Games Youth Camp 2015

Mubal to Represent Maldives at the 09th Indian Island Ocean Games Youth Camp 2015

09 ވަނަ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް ޔޫތް ކޭމްޕަށް މުބާލް


mubal 201409 ވަނަ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެޑް ގޭމްސް ޔޫތު ކޭމްޕްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ޤައުމީ ސީނިއަރ ސްވިމިންގ ސްކޮޑްގެ ފެތުންތެރިޔާ، މުބާލް އައްޒާމް އިބްރާޙިމްއަށް ލިބިއްޖެއެވެ. މިފުރުޞަތު މުބާލްއަށް އަށް ލިބިފައިވަނީ މިފަހަރު އިންޑިއަން އައިލެންޑް އޯޝަން ގޭމްސްގައި ބައިވެރިވާ އެސޯސިއޭޝަންތަކުން ހުށަހެޅި 14 އަހަރާއި 17 އަހަރާއި ދެމެދުގެ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން މި ކޭމްޕްގައި ބައިވެރިވުމަށް ހޮވާލެވުނު ކުޅުންތެރިންގެތެރޭގައި ހިމެނިގެންނެވެ.

މި ކޭމްޕް އޮންނާނީ މިއަހަރުގެ އޮގްސްޓް މަހުގެ 1 ން 9 ގެ ނިޔަލަށް، ރީޔޫނިއަން ގައެވެ.


National Swimming Squads Sponsored by:

Sponsor - Arena Banner

Mubal to Represent Maldives at the 09th Indian Island Ocean Games Youth Camp 2015
read more

Swimmers to Represent Maldives at the Kazan 2015 & Réunion 2015 Announced

Swimmers to Represent Maldives at the Kazan 2015 & Réunion 2015 Announced

16 ވަނަ ފީނާ ވޯރލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް އަދި 9 ވަނަ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް ގައި ރާއްޖެ ތަމްޞީލްކުރާ ފެތުންތެރިންގެ ނަންތައް އިއުލާންކޮށްފި.


Commonwealth Games - With Minister 2014

16 ވަނަ ފީނާ ވޯރލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް އަދި 9 ވަނަ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް ގައި ރާއްޖެ ތަމްޞީލްކުރާނެ ފެތުންތެރިންގެ ނަންތައް އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. މިފެތުންތެރިންގެ ނަންތައް އިޢުލާންކޮށްފައިވަނީ މިއަދު ނަންބަރ.5 ކޮންފެރެންސް ރޫމްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވާފައިވަނީ މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް، މުޙައްމަދު މަލީޙް ޖަމާލެވެ.

ފެތުންތެރިންގެ ނަންތައް:

 1.  ނިޝްވާން އިބްރާޙީމް (ފ)
 2.  މުޙައްމަދު މުޢުތަސިމް އަދްނާން (ފ)
 3.  އައިމިނަތު ސަޖަން (އ)
 4.  އައިޝަތު ސާޖިނާ (އ)
 1.  ނިޝްވާން އިބްރާޙީމް (ފ)
 2.  މުޙައްމަދު ނަޒްރާން ނަޒީރު (ފ)
 3.  މުޙައްމަދު މުޢުތަސިމް އަދްނާން (ފ)
 4.  އިސްމާޢީލް މުޢުތަސިމް އަދްނާން (ފ)
 5.  މުޙައްމަދު ޒަޔާން ސަނީފް (ފ)
 6.  ޙަސަން އަޝްރަފް (ފ)
 7.  އައިމިނަތު ސަޖަން (އ)
 8.  އައިޝަތު ސާޖިނާ (އ)

މި ފެތުންތެރިން ހޮވާފައިވަނީ 24 އެޕްރީލް 2015 ވީ ހުކުރު ދުވަހު ހުޅުލޭ އައިލެންޑް ހޮޓެލްގެ ސްވިމިންގ ޕޫލްގައި އަދި ސްރީލަންކާގެ ރެއިންބޯ އެކުއެޓިކްސް ކްލަބްގެ ސްވިމިންގ ޕޫލްގައި 26 އެޕްރީލް 2015 ވީ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ޓްރަޔަލްގައި ވާދަކުރި ޤައުމީ ސީނިއަރ އަދި ޖޫނިއަރ ސްވިމިންގ ސްކޮޑްގެ ފެތުންތެރިންގެ ތެރެއިންނެވެ.

2016 ވަނަ އަހަރު ރިއޯ ގައި ބޭއްވުމަށް ތާވަލްކޮށްފައިވާ ރިއޯ 2016 އޮލިމްޕިކް ގޭމްސް ގައި ސްވިމިންގ އިން ވާދަކުރުމަށް ފުރުޞަތު ލިބޭނީ ކަޒަން ގައި ބޭއްވޭ 16 ވަނަ ފީނާ ވޯރލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް ގައި އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދާ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ފެތުންތެރިޔަކަށެވެ. މިފެތުންތެރިން ހޮވާނީ، ފެތުމުގެ ކުޅިވަރުތަކުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމުޢިއްޔާ ފީނާ އިންނެވެ.

National Squads 2015

މި މުބާރާތްތަކަށް ފެތުންތެރިން ހޮވުމަށް ބޭއްވުނު ޓްރަޔަލްގެ ނަތީޖާ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

Names / Stroke Time
Nishwan Ibrahim (Male – Senior Squad)
50m Freestyle 00:27.14
100m Freestyle 01:01.59
50m Butterfly 00:29.38
100m Butterfly 01:07.63
50m Breaststroke 00:38.74
Ibrahim Anaan (Male – Junior Squad)
50m Freestyle 00:33.48
50m Backstroke 00:43.35
50m Breaststroke 00:43.52
Mohamed Zayan Saneef (Male – Senior Squad)
50m Freestyle 00:30.70
50m Butterfly 00:36.42
100m Butterfly 01:25.85
50m Breaststroke 00:41.67
100m Breastroke 01:34.03
Mijaadh Naseer (Male – Junior Squad)
50m Freestyle 00:34.54
100m Freestyle 01:21.23
50m Backstroke 00:43.99
50m Breaststroke 00:41.21
100m Breastroke 01:31.73
Aal Ulwan (Male – Senior Squad)
50m Freestyle 00:34.92
100m Freestyle 01:21.75
50m Butterfly 00:39.67
100m Butterfly 01:38.84
50m Backstroke 00:42.63
Mohamed Nazran Nazeer (Male – Senior Squad)
50m Freestyle 00:30.18
100m Freestyle 01:08.03
50m Butterfly 00:35.15
Hassan Ashraf (Male – Senior Squad)
50m Freestyle 00:29.23
50m Backstroke 00:35.91
50m Breaststroke 00:36.23
100m Breastroke 01:20.44
Navvar Ibrahim (Male – Senior Squad)
50m Freestyle 00:30.88
100m Freestyle 01:12.66
100m Backstroke 01:22.22
50m Breaststroke 00:42.42
Mubal Azzam Ibrahim (Male – Senior Squad)
50m Freestyle 00:32.78
100m Freestyle 01:10.86
50m Backstroke 00:41.03
100m Backstroke 01:25.75
50m Breaststroke 00:44.36
100m Breastroke 01:41.60
Abdullah Zair (Male – Senior Squad)
50m Freestyle 00:31.83
50m Breaststroke 00:39.43
100m Breastroke 01:26.65
Mohamed Muthasim (Male – Senior Squad)
50m Freestyle 00:26.62
100m Freestyle 01:02.45
50m Butterfly 00:29.25
100m Butterfly 01:10.29
50m Breaststroke 00:34.32
100m Breastroke 01:16.02
Ismail Muthasim (Male – Senior Squad)
50m Freestyle 00:29.58
100m Freestyle 01:04.37
50m Butterfly 00:32.00
100m Butterfly 01:09.82
50m Backstroke 00:34.93
100m Backstroke 01:19.52
Eema Fahumee (Female – Senior Squad)
50m Freestyle 00:39.35
100m Freestyle 01:31.77
50m Butterfly 00:47.42
50m Backstroke 00:52.79
100m Breastroke 02:00.89
Zeeba Haamid (Female – Senior Squad)
50m Freestyle 00:40.60
100m Freestyle 01:30.40
50m Butterfly 00:51.75
50m Breaststroke 00:52.10
100m Breastroke 01:54.87
Hamna Ahmed (Female – Senior Squad)
50m Freestyle 00:43.30
100m Freestyle 01:31.53
50m Butterfly 00:48.24
50m Backstroke 00:49.95
100m Backstroke 01:50.60
100m Breastroke 01:59.00
Anha Haisham (Female – Senior Squad)
50m Freestyle 00:38.24
100m Freestyle 01:29.71
50m Backstroke 00:42.57
100m Backstroke 01:37.99
Zuhura Ismail (Female – Senior Squad)
50m Freestyle 00:37.33
100m Freestyle 01:26.19
50m Butterfly 00:47.60
50m Backstroke 00:44.84
100m Breastroke 01:49.99
Aminath Shajan (Female – Senior Squad)
50m Freestyle 00:32.58
100m Freestyle 01:12.70
50m Butterfly 00:37.81
Aishath Saajina (Female – Senior Squad)
50m Freestyle 00:32.59
100m Freestyle 01:19.89
50m Breaststroke 00:48.53
100m Breastroke 01:36.17

National Swimming Squads are Sponsored by:

Sponsor - Arena Banner

Swimmers to Represent Maldives at the Kazan 2015 & Réunion 2015 Announced
read more

Annual General Meeting 2015

Annual General Meeting 2015

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ 2015


މިއެސޯސިއޭޝަންގެ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ 2 ފެބްރުއަރީ 2015 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ 20:30 ގައި ހ.ބޯޅަގެ، ސެމިނަރ ރޫމްގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މިޖަލްސާގައި ފާސްކުރެވޭ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓާއި 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކަށް ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެގޮތް ހަމަޖެހިހިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

އަދި ދަންނަވަމެވެ. 2014 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓަށާއި، 2013 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާއަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅަން ބޭނުންފުޅުނަމަ، 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރީން ލިޔުމަކުން މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަދި، މި އެސޯސިއޭޝަންގެ އަސާސީ ޤަވާޢިދަށް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ 29 ޖެނުއަރީ ވަނަދުވަހުގެ 14:00 ކުރިން ލިޔުމަކުން މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހަޅުއްވުން އެދެމެވެ.


ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ދާއިމީ މެންބަރުންނަށް އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށް ދަންނަވާ ސިޓީ: Letter to Members

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަންގެ އަސާސީ ޤަވަޢިދު: Asaasee Gavaidhu 2014

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން 2015 ވަނަ އަހަރަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ކަލަންޑަރު: Final Calendar 2015

2014 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ: AGM Yaumiyya 2014

2015 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ: AGM Agenda 2015

2014 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް: Annual Report 2014

ދާއިމީ މެންބަރުންގެ ސައްޙަ ލިސްޓް:

Annual General Meeting 2015
read more

Ranking Trials for the National Squads of 2015

Ranking Trials for the National Squads of 2015

2015 ވަނަ އަހަރުގެ ނެޝަނަލް ރޭންކިންގ ޓްރަޔަލްސް


images

ޖޫނިއަރ ސްކޮޑް ޓްރަޔަލްގެ ސްޓާރޓް ލިސްޓް: Junior Squad Trials 2015 – Start List

ސީނިއަރ ސްކޮޑް ޓްރަޔަލްގެ ސްޓާރޓް ލިސްޓް: Senior Squad Trials 2015 – Start List

ޓްރަޔަލް ގެ ޤަވައިދު: National Ranking Trials 2014 – Rules

ޓްރަޔަލްގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯރމް: National Ranking Trials 2015 – Application

ފޯރމް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚާއި ގަޑި: 23 ނޮވެމްބަރ 2014 ގެ 15:00 ގެ ކުރިން.

2015 ވަނަ އަހަރުގެ ނެޝަނަލް ސްވިމިންގ ސްކޮޑްތަކަށް ފެތުންތެރިން ހޮވުމަށް ބާއްވާ ރޭންކިންގ ޓްރަޔަލްސް 2014 ނޮވެމްބަރ 24 އަދި 26 ގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ވީމާ، މިޓްރަޔަލްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވުމަށްއެދި ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ތާރީޚްގެކުރިން މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ފޯރމް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މިޓްރަޔަލް ތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯރމާއި ޤަވައިދު 18 ނޮވެމްބަރ 2014 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުންފެށިގެން މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެންހުންނާނެވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

 

ސީނިއަރ ސްކޮޑް ރޭންކިންގ ޓްރަޔަލް:

ސީނިއަރ ސްކޮޑް ރޭންކިންގ ޓްރަޔަލް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚް: 24 ނޮވެމްބަރ 2014

ފޯރމް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚާއި ގަޑި: 23 ނޮވެމްބަރ 2014 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 15:00ގެ ކުރިން

 

ޖޫނިއަރ ސްކޮޑް ރޭންކިންގ ޓްރަޔަލް:

ޖޫނިއަރ ސްކޮޑް ރޭންކިންގ ޓްރަޔަލް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚް: 26 ނޮވެމްބަރ 2014

ފޯރމް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚާއި ގަޑި: 23 ނޮވެމްބަރ 2014 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 15:00ގެ ކުރިން

 

Number: SAM/2014/IUL/024

Ranking Trials for the National Squads of 2015
read more